108. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 21.03.2018.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 107. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.3.2018. godine 
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova 
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo 
4. Informacija s Prijedlogom mišljenja u vezi sa Zahtjevom za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, u vezi s članom 73. st (2) i (3) i članom 76. st. (3) i (4) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13 i 94/15), koji je podnio općinski načelnik Općine Olovo 
5. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, u vezi s članom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09) i članom 106. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 05/11) 
6. Prijedlozi odluka 
a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za sufinansiranje Projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za I. i II. kvartal 2018. godine (Iznos: 486.500 KM) 
b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za sufinansiranje Projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za I. i II. kvartal 2018. godine (Iznos: 237.640 KM) 
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za sufinansiranje Projekta CEB II-zatvaranje kolektivnih centara alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za I i II kvartal 2018. godine 
8. Prijedlog odluke o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po suboordiniranim uslovima 
9. Prijedlog odluke o postupanju s nakitom od plemenitih metala oduzetog od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obaveza Vlade Unsko-sanskog kantona prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine 
11. Prijedlog odluke o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2018. godinu 
12. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora privrednog društva “UNIS-GROUP” d.o.o. Ilidža 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža. 
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora privrednog društva “UNIS-GROUP” d.o.o. Ilidža  
13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansirnje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu Privrednom društvu AGI d.o.o. Konjic u iznosu od 500.000 KM 
14. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu BONTEX d.o.o. Maglaj u iznosu od 165.000 KM 
15. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu KONJIC KARTON d.o.o. Konjic u iznosu od 400.000 KM 
16. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu Privrednom društvu Krivaja Tvornica montažnih kuća d.o.o. Zavidovići od 600.000 KM 
17. Prijedlog odluke o odobravanju Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu 
18. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa investiranja Kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (iz sredstava podračun-sredstva od GSM licence) utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacije  
19. Prijedlozi odluka 
a) Prijedlog odluke o izuzimanju i prenamjeni šumskog i poljoprivrednog u građevinsko zemljište za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Buna-Počitelj 
b) Prijedlog odluke o izuzimanju i prenamjeni šumskog i poljoprivrednog u građevinsko zemljište za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionice Poprikuše-Nemila i Nemila-Donja Gračanica 
20. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju cesta u autoceste, brze ceste, magistralne i regionalne ceste  
21. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu 
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu 
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za period 2018. - 2021. godine 
22. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE” 
23. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministartvu rada i socijalne politike 
24. Prijedlozi odluka  
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima“ 
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ 
25. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu 
26. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava namijenjenih za finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za privatna preduzeća iz oblasti namjenske industrije  
27. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine“ iz oblasti namjenske industrije 
28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i insturije neprofitnim organizacijama za podršku Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH za učešće i organiziranje sajmova 
29. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava ,,Tekući transferi neprofitnim organizacijama-podrška udruženjima potrošača” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu trgovine 
30. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma  
31. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša” za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma 
32. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja 
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja 
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja 
33. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva  
b) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti - zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva  
c) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine-za sufinansiranje troškova raseljenih lica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva  
d) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva  
e) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine-AKAZ“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva  
f) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva  
34. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke 
35. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta 
36. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja,poduzetništva i obrta  
37. Prijedlozi akata 
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi pojedincima-transfer za raseljena lica i povratnike” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica 
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi pojedincima-tekući transferi za programe povratka u RS” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica  
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi pojedincima-tekući transfer za zajedničke međuentitetske i općinske projekte i projekte s nevladinim organizacijama" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica  
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
e) Prijedlog zaključka o usvajanju Plana povrtaka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2018. godinu 
38. Informacija sa prijedlozima akata 
a) Informacija o utrošku sredstava tekućeg transfera parlamentarnim političkim partijama i koalicijama odobrenim Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj: 143/2017 od 3.2.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine 
39. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube 
40. Prijedlozi odluka 
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (u iznosu od 375.186,87 KM) 
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (u iznosu od 54.760,46 KM) 
41. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada s Finansijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu 
42. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za alokaciju budžetskih sredstava na račun privredne/gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine 
43. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o dodjeli grant sredstava između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine 
44. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000032067 otvorenog kao podračun u okviru JRT Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnom sekretarijatu Vlade 
45. Prijedlog odluke o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu 
46. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu“-Vamos, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju 
47. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 16.547,28 KM)  
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezoran-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 4.135,11 KM)  
c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora- Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 7.920,23 KM)  
d) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora- Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 1,23KM)  
e) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora- Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 54.788,79 KM)  
f) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora- Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 13.091,17 KM)  
g) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 8.870 KM) 
h) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 250.640 KM)  
48. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000016159 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine 
c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000018390 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine  
49. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine 
50. Prijedlozi rješenja 
a) Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije  
b) Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije  
51. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju interresornog i intersektorskog Koordinacionog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021) 
52. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora (UO) Projekta podrške zapošljavanju (IBRD No.8687-BA) 
53. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe 
54. Izvještaj o radu Komisije za izvršavanje nadzora nad zakonitošću rada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine imenovane, s Prijedlogom zaključka 
55. Izvještaj o radu Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
56. Informacija o obavezi izmirenja troškova nastalih u postupku prestanka rada Fondacije za održivi razvoj - Fondacije za održivi razvitak u period od 1.5 do 31.5.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
57. Informacija o investicionom grantu Evropske investicione banke za Projekat Koridor Vc “Izgradnja dionice autoceste Svilaj - Odžak”, s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske investicijske banke za Projekat Koridor Vc “Izgradnja dionice autoceste Svilaj - Odžak” 
58. Informacija o Preporuci Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, broj: P-22/18 od 26.1.2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
59. Informacija u vezi s realizacijom aktivnosti u okviru Projekta unapređenja poslovnog okruženja temeljenog na Ugovoru o savjetovanju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Grupacije Svjetske banke/Međunarodne finansijske korporacije-digitalizacija sudske arhive kao sastavni dio Projekta registracije poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine elektronskim putem (on-line), s Prijedlogom zaključka 
60. Informacija o uslugama centralnog nadzora u okviru Projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Federaciji BiH, s Prijedlogom zaključka 
61. Informacija o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, s Pijedlogom zaključka 
62. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u vezi s provedenim aktivnostima na zaključivanju ugovora o kupoprodaji “Studentskih domova” u Nedžarićima, s Prijedlogom zaključka  
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE