106. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.02.2018.
Saopćenje o radu


106. hitna sjednica Vlade FBiH:
 
ZA PRIPADNIKE BORAČKE POPULACIJE 5.755.000 KM
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu, usvojila više programa utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, namijenjenih pripadnicima boračke populacije u 2018. godini, u ukupnom iznosu od 5.755.000 konvertibilnih maraka.
 
Sredstvima tekućeg transfera neprofitnim organizacijama utvrđenim Budžetom FBiH za 2018. godinu je za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije planiran iznos od 270.000 KM. Od toga je Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo predviđeno 189.000 KM, a Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar 81.000 KM.
 
Usvojen je i Program utroška 675.000 KM sredstava iz istog transfera za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračke populacije.
 
Kroz transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga bit će izdvojeno 2.000.000 KM.
 
Ove odluke bit će realizirane u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima u 2018. godini.
 
Programom utroška sredstava ovog ministarstva za pomoć u liječenju boraca-branitelja je za 2018. godinu utvrđen iznos od 1.500.000 KM, a sredstva će biti dodjeljivana mjesečno u visini 1/12 raspoloživih sredstava, a na osnovu pojedinačnih zahtjeva podnesenih od dana objavljivanja javnog poziva do 31.10.2018. godine. Pravo sudjelovanja za pomoć u liječenju imaju pripadnici branilačkih populacija (ratni vojni invalidi i članovi njihove uže porodice, članovi porodica šehida i poginulih branilaca, demobilizirani branioci i članovi njihove uže porodice).
 
Za sufinansiranje manifestacija za obilježavanje značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata bit će izdvojeno 300.000 KM, od čega 220.000 KM za obilježavanje značajnih datuma, a razlika od 80.000 KM su interventna sredstva za podršku programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve.
 
Programom utroška sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije, dogradnje i uređenja spomen-obilježja, mezarja i grobalja planirana su sredstva od 150.000 KM, od čega za spomen-obilježja, uređenja mezarja i grobalja 110.000 KM, a razlika od 40.000 KM su sredstva za interventnu potporu programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve
 
Tekućim transferima neprofitnim organizacijama udrugama proisteklim iz odbrambeno-oslobodilačkog rata utvrđena su sredstva od 460.000 KM, od čega za sufinansiranje programa rada saveza, organizacija i udruženja/udruga 280.000 KM. Iznos od 100.000 KM namijenjen je za tradicionalno održavanje sportskih igara Saveza RVI Federacije BiH i HVIDR-e Mostar, a 80.000 KM su interventna sredstva za potporu programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve.
 
Ova sredstva će biti dodjeljivana korisnicima na osnovu javnog poziva koji će raspisati federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, a bit će isplaćivana kvartalno.
 
Za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija utvrđena su sredstva od 400.000 KM, a bit će dodjeljivana mjesečno u visini 1/12 raspoloživih budžetskih sredstava u toku godine, na osnovu pojedinačnih zahtjeva podnesenih u toku 2018. godine.
 
Federalna vlada danas je podržala inicijativu za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između nadležnih institucija Bosne i Hercegovine - Federalnog ministarstva prometa  komunikacija i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), te za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra prometa i komunikacija Denisa Lasića. Cilj Memoranduma je identifitkacija prioritetnih oblasti i obima saradnje između nadležnih entitetskih ministarstava i EBRD-a u izgradnji autoputeva.
 
Za učestovanje u radu i odlučivanju na Skupštini Hrvatske pošte d.o.o. Mostar Vlada FBiH je ovlastila Kenana Osmanagića, a za Skupštinu JP HT d.d. Mostar Renata Škrobu.
Subota,
23. juni 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA