106. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.02.2018.
Dnevni red
1. Prijedlog zaključka o podržavanju inicijative za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između nadležnih institucija Bosne i Hercegovine: Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske sa Evropskom bankom za obnovu i razboj EBRD koji se odnosi na implementaciju infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva u Bosni i Hercegovini i davanju ovlaštenja za potpis 
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar 
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar  
4. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima-za pomoć u liječenju boraca/branitelja“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata  
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi pojedincima – Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
e) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Transfer za obilježavanje značajnih datuma“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata  
f) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
g) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-udrženja proistekle iz posljednjeg odbrambenog oslobodilačkog/domovinskog rata“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
h) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika boračkih populacija“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
Ponedjeljak,
19. mart 2018.
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA