138. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 08.02.2018.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 137. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 1.2.2018. godine
2. Nacrt zakona o zaštiti na radu
3. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio Sead Muminović, općinski načelnik Čelića
5. Prijedlog uredbe o uspostavi maloljetničkog zatvora u Orašju
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu
8. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za članove Interresorne radne grupe za izradu Programa provođenja preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom do 2020. godine
11. Plan i Program JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za vršenje Službe Pomoć - informacije na javnim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018.-2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
12. Plan i program rada i Plan prihoda i rashoda, s planom javnih nabavki, Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
13. Izvještaj o implementaciji projekata po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 30.9.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
14. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za period od 1.10.2017-31.12.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
15. Izvještaj o radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
16. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
17. Izvještaj o radu Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za 2017. godinu s Prijedlogom zaključka
18. Izvještaj o radu Federalne direkcije robnih rezervi za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija o aktivnostima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na provođenju procesa dubinskog snimanja (Due Diligence) telekom operatera sa učešćem državnog kapitala Federacije Bosne i Hercegovine s Prijedlogom zaključka
20. Informacija vezano za poslovanje Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1090/2017 (realizacija Godišnjeg plana zaduživanja za 2017. godinu), s Prijedlogom zaključka
22. Informacija o aktivnostima vezanim za provođenje Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-27/15 od 23.3.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije povodom zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom „BINAS“ d.d. Bugojno u predmetu 51 0 St 133929 18 St, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o provođenju „Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 2013-2017“, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o radu Komisije za provođenje postupka - javnog poziva za prikupljanje ponuda za unajmljivanje poslovnog prostora u Mostaru za smještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Federalne porezne uprave - Porezna uprava Hercegovačko-neretvanskog kantona, za period januar-decembar 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za popunu upražnjenog radnog mjesta za rukovodećeg državnog službenika
27. Prijedlog zaključka o usvajanju Prijedloga za naknadno uključivanje Općine Čapljina u Projekat CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“
28. Prijedlozi akata
a) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
e) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE