137. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 01.02.2018.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 136. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.1.2018. godine, Zapisnika 102. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 26.1.2018. godine, telefonskim putem i Zapisnika 103. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.1.2018. godine, telefonskim putem
2. Nacrt zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode
4. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o doprinosima
5. Nacrt zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
6. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači Klub poslanika SDP i Klub poslanika DF u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
7. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o vrsti i performansama automata na sistemu automata za igre na sreću
8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata“
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz posebnog Fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za 39 radnika Sveučilišno-kliničke bolnice Mostar koji su stekli uvjete za odlazak u penziju
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
11. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, u okviru Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“
12. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Projekta „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH“ (WATSAN FBIH)
13. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica na dan 27.12.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
14. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, po odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjima premijera i rješenjima zamjenika premijera“, za period 1.1.-31.12.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
15. Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2017 (Bilten broj 10), s Prijedlogom zaključka
16. Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za period januar - decembar 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
17. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za period od 1.10.2017. godine do 31.12.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
18. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
19. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
20. Godišnji izvještaj o radu Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
21. Izvještaj o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
22. Sedamnaesti tromjesečni Izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, kredit broj: 5188-BA, za period 1.10.2017-31.12.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
23. Plan rada Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o kreditu Svjetske banke za Projekat energetska efikasnost - dodatno finansiranje, sa Inicijativom za pokretanje kreditnog zaduženja i Prijedlogom zaključka
25. Informacija o poduzetim aktivnostima u postupku pokretanja i uknjižbe imovine na terminalima tekućih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice (sa Izvještajem o poduzetim aktivnostima o postupku pokretanja i uknjižbe imovine na terminalima tečnih tereta, pripremljenim od strane „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo), s Prijedlogom zaključka
26. Informacija o prijedlogu kriterija za utvrđivanje stepena finalizacije gotovih proizvoda od drveta, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o stanju poduzetničke infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
28. Prijedlog zaključka o zaduženju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uspostavljanje informacionog sistema za prirodu
29. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje 3 (tri) ugovora o djelu
30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje za prijem novih radnika prema iskazanim potrebama u kantonalne administrativne službe
31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za zaključivanje jednog ugovora o djelu
32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za prijem državnih službenika i namještenika
33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem pet izvršilaca na neodređeno vrijeme i pet izvršilaca po osnovu ugovora o djelu u 2018. godini u Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
34. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu trgovine za popunu upražnjenog radnog mjesta-sekretara ministarstva, s Prijedlogom zaključka
35. Zahtjev za davanje saglasnosti Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za zapošljavanje jednog namještenika, s Prijedlogom zaključka
36. Informacija o kadrovskoj situaciji u Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću s Prijedlogom zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu
37. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Općine Travnik, u vezi s članom 72a. Zakona o matičnim knjigama („Službene novine Federacije BiH“, br. 37/12 i 08/14) koji je podnio općinski načelnik Općine Travnik
38. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu
39. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o privremenoj mjeri zabrane prometa trupaca
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE