136. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.01.2018.
Saopćenje o radu

 
136. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
FINANSIJSKA POLICIJA U ŽELJEZARI ZENICA
 
Vlada Federacije BiH je na današnjoj 136. sjednici, održanoj u Sarajevu, zadužila Finansijsku policiju Federacije BiH da izvrši uvid u privrednom društvu Željezara d.o.o. Zenica, ispita i utvrdi činjenično stanje, te na osnovu toga poduzme mjere i aktivnosti i o tome informira Vladu FBiH.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da s menadžmentom ArcelorMittal Zenica d.o.o., stečajnim upraviteljem i predstavnicima radnika Željezare d.o.o. Zenica organiziraju zajednički sastanak i daju adekvatan prijedlog rješenja.
 
Istovremeno, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić danas je informirao Federalnu vladu da ovo ministarstvo svakodnevno šalje Poreznoj upravi FBiH spiskove radnika koje je dobilo od prethodne uprave Željezare, kako bi, u skladu sa Zakonom, za 97 radnika bio uvezan staž.
 
Kako je poznato, radnici Željezare Zenica d.o.o. Zenica štrajkom već duže vrijeme traže svoja prava, te su od sedmog mjeseca prošle godine prestali raditi zbog blokade žiro računa. Polovicom januara ove godine je u Željezari Zenica otvoren stečajni postupak.
 
Sklopljeni Ugovor ArcelorMittala s dvije privatne firme koje će obavljati usluge ishrane radnika ove kompanije dodatno je otežao stanje i povećao akumulaciju nezadovoljstva radnika Željezara Zenica.
 
SAGLASNOSTI ZA KREDITE „PRIMA COMMERCEU“ I „RAMA-GLASU“
 
Vlada Federacije BiH dala je prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednim društvima „Prima Commerce“ d.o.o. Zenica, u iznosu od 500.000 KM, te „Rama-Glas“ d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 249.000 KM.
 
Ova sredstva će biti dodijeljena putem Union banke d.d. Sarajevo u skladu sa odredbama ugovora o komisionim poslovima između ove banke, kao komisionara, i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao komitenta.
 
USVOJENI IZVJEŠTAJI O KONTROLI NAMJENSKOG
UTROŠKA REVOLVING KREDITNIH I GRANT SREDSTAVA
 
Federalna vlada usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu, plasiranih preko ove banke. Potpisivanjem Ugovora o preuzimanju kreditnog portfolija između Union banke, Federalnog ministarstva finansija i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije od 28.12.2017. godine, prestala je potreba za daljom kontrolom namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda za 2016. godinu.
 
Komisija za kontrolu namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda za 2016. godinu je izvršila kontrolu utroška u svih sedam privrednih društava, kojima je dodijeljeno ukupno 4.770.000 KM. Privredna društva u kojima je izvršena kontrola poštuju uslove propisane Ugovorima o dodjeli kredita, a rezultati dodjele kreditnih sredstava ogledaju se u nabavci mašina, opreme i repromaterijala, izgradnji novih proizvodnih postrojenja i poslovnih objekata.
 
Formirana je jedna nova proizvodna linija, zaposleno 87 novih radnika i povećan ukupan godišnji prihod korisnika kreditnih sredstava za 6.461.594 KM ili 17,32 posto.
 
Usvojen je i izvještaj o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji kapitalnih transfera javnim preduzećima za finansiranje razvojnih projekata u FBiH, za period od 1.7. do 31.12.2017. godine u iznosu od trimiliona dinara u skladu s Programom.
 
Nakon provođenja procedure, grant sredstva su dodijeljena BNT-TMiH d.d. Novi Travnik (398.000 KM), „Pretisu“ d.d. Vogošća (1.600.000 KM) i PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez (1.000.000 KM).
 
Korisnici grant sredstava dužni su, u skladu sa Ugovorom, dostaviti izvještaj o njihovoj kontroli.
 
U ovom periodu Komisija je obavila kontrolu namjenskog utroška u sva tri privredna društva i utvrdila da dodijeljena sredstva nisu u potpunosti iskorištena iz razloga koji su, u posebnim prilozima, obrazloženi za svako privredno društvo. S tim u vezi, pravi efekti dodjele ovih grant sredstava moći će biti vidljivi nakon analize njihovog utroška, a nakon dostavljenog konačnog izvještaja o utrošku iz svakog privrednog društva.
 
Ovo federalno ministarstvo je zaduženo da nastavi aktivnosti na kontroli i praćenju namjenskog utroška ovih grant sredstava za 2016. godinu, te da, nakon utroška cjelokupnog iznosa sredstava, Vladi FBiH dostavi konačan izvještaj.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada Federacije BiH je, nakon razmatranja Prijedloga zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta FBiH, koji su po hitnom postupku predložili klub poslanika Socijaldemokratske partije BiH i Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, izrazila mišljenje da je iz postojećih zakonskih odredbi vidljivo da je Parlament FBiH ovlašten preispitivati izborne jedinice i broj mandata koji se dodjeljuju svakoj izbornoj jedinici, čime je osigurana proporcionalnost između broja mandata i broja birača upisanih u Centralni birački spisak.
 
Predlagač Zakona, kaže se u mišljenu Vlade, članom 3. utvrđuje izborne jedinice i broj mandata po izbornim jedinicama koje su identične izbornim jedinicama utvrđenim Izbornim zakonom BiH. Uz to, nije obrazložio na osnovu kojih je podataka o broju birača utvrdio broj mandata u izbornim jedinicama, kako bi osigurao proporcionalnost između broja mandata i broja birača upisanih u Centralni birački spisak. Vlada FBiH smatra da je Prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju mandata u Parlamentu FBiH potrebno doraditi kroz njegovo usklađivanje sa Izbornim zakonom BiH i adekvatnim obrazloženjem osnivanja višečlanih izbornih jedinica i raspodjelom mandata u višečlanim izbornim jedinicama.
 
Vlada FBiH je, razmotrivši zahtjev načelnika općina Živinice, Banovići, Lukavac i Kladanj za prolongiranje primjene izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini, utvrdila da je, u biti, riječ o inicijativi za izmjenu člana 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini. Vlada je ovakvu inicijativu ocijenila neosnovanom jer su, između ostalog, Zakonom o unutrašnjoj trgovini, koji je u osnovnom tekstu stupio na snagu u julu 2010. godine, propisani uslovi za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga. U skladu sa odredbama Zakona, trgovci su bili dužni uskladiti rad i poslovanje u roku od šest mjeseci od njegovog stupanja na snagu.
 
Razmatrajući inicijativu Upravnog odbora Udruženja za podršku poslodavaca Općine Kakanj „Centar za podršku biznisu“ Kakanj za donošenje izmjena Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Federalna vlada je izrazila saglasnost da ova inicijativa bude razmatrana prilikom izrade novog teksta Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
 
Vlada FBiH je mišljenja da nije potrebno davati izvorno tumačenje odredbe člana 347. Krivičnog zakona FBiH, kako je to traženo inicijativom koju je podnio Halid Velagić iz Bihaća. Odluku o potrebi davanja izvornog tumačenja i njegovog sadržaja Vlada prepušta nadležnom tijelu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.
 
Povodom inicijative Skupštine Tuzlanskog kantona za izmjenu člana 51. stav (3) Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Vlada FBiH ističe da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pokrenulo aktivnosti za izmjene i dopune ovog zakona. U toku su konsultacije sa svim zainteresiranim stranama, pri čemu će biti razmotreni i ugrađeni svi opravdani prijedlozi i sugestije, kao i prijedlog Skupštine Tuzlanskog kantona.
 
IZVJEŠTAJI O RADU I PLAN RADA
 
Vlada Federacije BiH prihvatila je izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, koji će uputiti predsjedniku i potpredsjednicima FBiH i Parlamentu FBiH.
 
Usvojeni su i izvještaji Federalnog zavoda za agropedologiju, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo i Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2017. godinu.
 
Također su usvojeni izvještaj o radu za prošlu i Plan rada Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH za 2018. godinu.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je danas izmijenila odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava „Helios“ d.d.  Banovići, „Mapex“ d.d. Maglaj i „Klas“ d.d. Sarajevo, čime je rok za započete aktivnosti na konsolidaciji u ovim kompanijama produžen do 10.7.2019. godine.
 
Vlada FBiH usvojila je informaciju o efektima primjene Odluke o privremenoj mjeri ograničenja prometa trupaca i zadužila Federalno ministarstvo trgovine da za narednu sjednicu pripremi i dostavi Odluku o stavljanju van snage Odluke o privremenoj mjeri ograničenja prometa trupaca.
 
Federalna vlada je na današnjoj sjednici usvojila izvještaj o inspekcijskom nadzoru iz oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2017. godinu. Ovo ministarstvo je zadužila da, u roku od šest mjeseci, u formi prednacrta pripremi Zakon o zaštiti od požara i prometu eksplozivnih materijala i zapaljivih tečnosti i gasova, a u formi nacrta Zakon o prijevozu opasnih materijala, koji će biti usklađeni s propisima Evropske unije iz te oblasti.
 
Vlada FBiH se upoznala o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave i federalnih upravnih organizacija, zaključaka Vlade FBiH i zaključaka Parlamenta Federacije BiH iz nadležnosti tih ministarstava, uprava i upravnih organizacija, za period oktobar - decembar 2017. godine, koji je pripremljen u skladu sa Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.
 
Prihvaćene su i informacije o realizaciji zaključaka Vlade FBiH za period januar - decembar 2017. godine, zatim Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH o smještajnim kapacitetima budžetskih korisnika FBiH, te Federalnog zavoda za agropedologiju da je izrađena Karta upotrebne vrijednosti zemljišta za područje općine Kakanj.
 
Federalna vlada je donijela zaključak da nije zainteresovana za kupovinu nekretnine površine 13.110 m2 u Nacionalnom parku „Una“ čiji je vlasnik Adis Vuković. Vlasnik nekretninu može prodati drugoj osobi po cijeni koja nije niža od navedena u ponudi i pod uslovima koji nisu povoljniji za kupca od uslova što ih sadrži ponuda na prodaju Vladi FBiH.
 
Zbog manjih tehničkih korekcija, Vlada je Parlamentu FBiH uputila novi tekst Nacrta zakona o ugostiteljstvu.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH danas je formirala Stručno radno tijelo čiji je zadatak da, nakon primopredaje predmeta od strane Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, priprema nacrte drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju Aneksa “G“ Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji BiH. Za predsjednicu Stručnog tijela imenovana je Mersiha Udovčić, a za članove Josip Nikolić i Goran Brkić.
 
Izmjenom Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova, Vlada je u ovo tijelo imenovala Zlatana Bilanovića i Hasana Ganibegovića.
 
 Za učešće u radu i odlučivanju na XIX Skupštini privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša, zakazanoj za 14.2.2018. godine, Vlada je opunomoćila Edinu Sijerčić.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.25 sati.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE