47. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.02.2008.
Saopćenje o radu

 

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA
UGLJA U FBiH PREMA OBRAČUNATIM A NEUPLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA
U PERIODU 2009.-2015.GODINA

U skladu sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 25.7.2007. kojim su podržane aktivnosti Vlade FBiH na restrukturiranju rudnika uglja, kao sastavni dio restrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH, Vlada je utvrdila Nacrt zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine i uputila ga u parlamentarnu proceduru.

Osnovni razlog za njegovo donošenje je teška trenutačna situacija u rudnicima uglja u Federaciji, kako sa stanovišta visokih dugovanja, zastarjele tehnologije, tako i strukture zaposlenog kadra, koju rudnici ne mogu prevazići bez finansijske podrške Federacije BiH.

Predmet, obim i djelokrug finansijske konsolidacije devet rudnika uglja u FBiH obuhvata dug rudnika za neplaćene poreze i doprinose javnim fondovima i javnim prihodima na dan 31.12.2007. godine u iznosu 216.876.521 KM, te iste obaveze rudnika za 2008. godinu od 81.120.923 KM i Rudnika “Kreka” d.o.o. u Tuzli za 2009.godinu u visini od 25.789.294 KM.

Finansijska sredstva za ove namjene osiguraće se u godišnjim budžetima Federacije BiH u periodu od 2009. do 2015. godine, a na osnovu prijedloga godišnjeg plana koji utvrđuje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Riječ je o ukupno 323.786.738 konvetibilnih maraka. Donošenjem ovog zakona stvaraju se uvjeti da rudnici, rasterećeni dugovanja, uđu u proces reintegriranja sa elektroprivrednim preduzećima.

Sredstva koja Federacija BiH ulaže u konsolidaciju rudnika uglja knjižiće se kao povećanje učešća državnog kapitala u ovim rudnicima koji je ranije umanjivan radi iskazanih gubitaka u poslovanju.

O NACRTU ZAKONA O AGENCIJI ZA RAZVOJ INFORMACIONOG DRUŠTVA

Na traženje Ministarstva prometa i komunikacija BiH, Vlada je, uvažavajući stavove Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, dala mišljenje o Nacrtu zakona o Agenciji za razvoj informacionog društva.

Uvažavajući potrebu i obavezu donošenja ovog zakona, prema usvojenoj Politici, Strategiji i Akcionom planu informacionog društva u FBiH, Vlada je mišljenja da bi o organizovanju ove agencije trebalo obaviti šire konsultacije.

Naime, smatra se da pri koncipiranju ovog zakona, kao osnove za organiziranje Agencije za razvoj informacionog društva, trebalo polaziti od činjenice da je u Bosni i Hercegovini na snazi Zakon o komunikacijama koji djelomično uređuje ovu oblast i kojim je uspostavljena Regulatorna agencija za komunikacije čija je uloga, između ostalog, promocija razvoja informacijskog društva u BiH, kao i izdavanje dozvola.

NEPRIHVATLJIV NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA FBiH KLUBA POSLANIKA SDPBiH U PREDSTAVNIČKOM DOMU FEDERALNOG PARLAMENTA

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada nije prihvatila inicijativu Kluba poslanika SDPBiH u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta o donošenju zakona- Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama FBiH.

Ovo, prvenestveno, iz razloga što je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, koji je utvrdila Federalna Vlada, već usvojen u oba parlamentarna doma u različitim tekstovima, pa se nakon njihovog usaglašavanja od strane ekspertne grupe, koju je formirao Premijer FBiH, u kratkom periodu očekuje njegovo objavljivanje i stupanje na snagu.

IZMJENE UREDBE O VRŠENJU OVLAŠTENJA ORGANA FBiH
U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA

Izmjenama Uredbe o vršenju ovlaštenja organa FBiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala Vladi FBiH se vraćaju ovlasti koje su joj utvrđene Zakonom o Vladi FBiH.

U skladu s tim propisano je da nominiranje kandidata za imenovanje članova nadzornog odbora u privrednom društvu Vlada Federacije BiH vrši u onolikom broju osoba koji odgovara razmjeri učešća državnog kapitala u ukupnom kapitalu privrednog društva.

Također, prije odlučivanja u skupštini imenovani punomoćnik je dužan pribaviti mišljenje organa koji je izdao punomoćje i bez njega ne može odlučivati u skupštini, ukoliko do sjednice nije dobio traženo mišljenje nadležnog organa, odnosno Vlade Federacije BiH.

Precizirano je, također, da su član Nadzornog odbora i punomoćnik u skupštini odgovorni za svoj rad organu koji ga je nominirao i imenovao odnosno koji je izdao punomoćje i Vladi FBiH.

POLAZNE OSNOVE STRATEGIJE SIGURNOSTI
DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 2008-2013. GODINA

Vlada Federacije BiH usvojila je dokument „Polazne osnove strategije sigurnosti saobraćaja 2008-2013.godine“. Zaduženo je Federalno ministarstvo unutarnjih poslova da u roku od 60 dana, na osnovu akcionih planova federalnih ministarstva prometa i komunikacija, zdravstva, obrazovanja i nauke, izradi Okvirni akcioni plan strategije sigurnosti drumskog saobraćaja Federacije BiH za 2008-2013. godine.

Vlada Federacije BiH će ovaj dokument uputiti Vijeću ministara BiH radi iniciranja i eventualnog donošenja Strategije sigurnosti drumskog saobraćaja na nivou Bosne i Hercegovine.

O neophodnosti sređivanja stanja govore i podaci po kojima se od 2002. do 2006. godine u Bosni i Hecegovini dogodilo 173.260 saobraćajnih nesreća u kojima je poginulo 2.049, a povrijeđeno više od 47.000 osoba. Najčešći uzrok nesreća – u 35 posto slučajeva – je neprilagođena brzina, a one su se najviše događale na cestama koje vode kroz naselja – 73.000. Više od 20.000 stradalih su u dobi od 18 do 24 godine života, dakle onih s kratkim vozačkim iskustvom.

Na loše stanje u sigurnosti saobraćaja utiče i velika prosječna starost motornih vozila - osobnih automobila je 13, a kamiona i autobusa 16 godina. Analizom rezultata kontrole tehničke ispravnosti utvrđeno je da od 660 pregledanih vozila 334 nije zadovoljilo kriterije. Samo je u 2006. godini zbog neispravnosti iz saobraćaja na cestama u BiH isključeno 7.771 vozilo.

JAVNI PRIHODI U FBiH U 2007. GODINI

Temeljem javnih prihoda u Federaciji BiH lani je ostvareno 5,8 milijardi konvertbilnih maraka, što je 16 posto, odnosno 806,3 milijuna KM više nego u 2006. godini.

Kako se kaže u Informaciji o ostvarenim i raspoređenim javnim prihopdima za razdoblje siječanj/januar-prosinac/decembar 2007. godine, najveći dio ovih sredstava pripao je kantonima i općinama (41 posto) i vanproračunskim fondovima (35 posto). Federalnom proračunu pripalo je 21 posto, a ostalim korisnicima tri posto.

Prihodi federalnog, kantonalnih i općinskih proračuna iznosili su 3,6 milijardi KM i bili 15 posto veći nego godinu dana ranije.

U protekloj godini zabilježen je i rast prihoda vanproračunskih fondova (mirovinsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje od neuposlenosti), te su s ukupno 2,1 milijardu KM 16 posto veći nego u 2006. godini.

Federalni proračun ostvario je 1.219,4 milijuna KM, a ako se pribroje sradstva financiranja, primitak od dokapitalizacije “Energopetrola” i ostali kapitalni primitci, ukupan iznos je 1.230,5 milijuna KM, što je povećanje od 21 posto u odnosu na 2006. godinu. U strukturi prihoda porezni su donijeli 948,2 milijuna KM, unutar kojih je 903,6 milijuna KM od neizravnih poreza.

Kantonalni proračuni prosječno su ostvarili 13 posto bolji učinak nego 2006. godini te ukupno raspolagali s 2.443 milijuna KM. Procentualno je najviši rast od 33 posto zabilježen u Bosansko-podrinjskom kantonu, dok je u asposlutnim iznosima najviše ostvareno u Sarajevskom kantonu - 804,9 milijuna KM. 

O POSLOVANJU JP ŽELJEZNICE FBiH ZA 2008. GODINU

Vlada FBiH je danas donijela dvije odluke koje se tiču poslovanja i finansiranja Željeznica FBiH. Prvom je data saglasnost na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o usvajanju Plana poslovanja za ovu godinu.

Ovaj je dokument izrađen u saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, a baziran je na Srednjoročnom planu razvoja kompanije usvojenom od Parlamenta FBiH.

Drugom danas donesenom Odlukom odobreno je Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija 29 miliona KM iz tekućeg granta pozicioniranog u ovogodišnjem Budžetu za subvencije javnim preduzećima - transfer željeznicama FBiH.

Od toga je za održavanje željezničke infrastrukture u ovoj godini planirano ukupno 25,9 miliona KM koje bi se isplaćivale u jednakim mjesečnim iznosima od po 2,158 miliona KM.

Za usluge željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja ukupno će biti, u jednakim mjesečnim ratama od po 208,33 hiljade KM, usmjereno 2,5 miliona KM.

Preostalih 600 hiljada KM iz ovih sredstava će se utrošiti za Bosanskohercegovačku javnu korporaciju na ime učešća Federacije BiH u njenom finansiranju u 2008. godini. Sredstva će se rasporediti u jednakim mjesečnim ratama od po 50 hiljada KM.

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O MAKSIMALNOM IZNOSU NOVČANIH
NAKNADA PREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA NADZORNIH ODBORA

Federalna vlada je danas utvrdila izmjene Odluke o maksimalnom iznosu novčanih naknada predsjednicima i članovima nadzornih odbora u privrednim društvima imenovanim ispred državnog kapitala, tako što je propisano da se ove naknade, nakon odobravanja mjesečnog izvještaja o radu nadzornog odbora od strane nadležnog federalnog ministarstva, isplaćuju iz sredstava privrednog društva. Izuzetno, ukoliko iz objektivnih razloga privredno društvo to ne može učiniti, isplata će se izvršiti iz Budžeta FBiH sa pozicije svakog od naležnih federalnih ministarstava.

OPĆI UVJETI PRODAJE ŠUMSKIH DRVNIH
SORTIMENATA IZ DRŽAVNIH ŠUMA NA TERITORIJI FBiH

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom se utvrđuju opći uvjeti prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH.

Ovim aktom se propisuje obaveza transparentnog i tržišnog načina prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma, ciljevi, način i opći uslovi prodaje, te računanje rezervne/minimalne cijene u cjenovniku. Cilj ovakve odluke je, između ostalog, suzbijanje nezakonitih aktivnosti u sektoru šumarstva i drvne industrije u Federaciji BiH.

USVOJEN PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NA IME POTICAJA POLJOPRIVREDI

Vlada Federacije BiH usvojila je Program utroška sa kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” uvrđenih Budžetom Fdeeracije BiH u iznosu od 52.650.000 KM. Program je namijenjen za biljnu i animalnu proizvodnju, investicijske i stručne projekte, ruralni razvoj, edukaciju i stručne skupove, organizovanje poljoprivrednika i stručno obrazovanje (studenti, učenici i institucije). Njegovi korisnici su poljoprivredni proizvođači, zadružni savezi, zadruge, lokalne zajednice, udruženja i insitucije, a realizovaće se prema utvrđenim kantonalnim kvotama u skladu sa Zakonom o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Poticaji animalnoj proizvodnji planirani su u iznosu 22,93 miliona konvertibilnih maraka, za biljnu 5,49 miliona KM, dok će 14,627 miliona KM biti usmjereno u investicione projekte, sufinanciranje kamata i regres osiguranja poljoprivredne proizvodnje. Sa 6,512 milona KM bit će potican ruralni razvoj.

Na ova sredstva mogu aplicirati oni koji, uz ostale kriterije, ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju u skladu s danas uvojenim programom, te su za takvu proizvodnju evidentirani u kantonalnim ministarstvima poljoprivrede.

Danas su Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica zaduženi da koordiniraju aktivnosti kada je u pitanju poticanje poljoprivredne proizvodnje povratnika.

SAGLASNOST NA PROGRAM RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2008.godinu. Radi rješavanja problema nezaposlenosti, Federalni zavod za zapošljavanje će u 2008. putem kantonalnih službi za zapošljavanje provoditi mjere aktivne politike zapošljavanja za posebne kategorije nezaposlenih osoba.

Mjere će, uglavnom, biti usmjerene na subvencioniranje zapošljavanja teško zapošljivih kategorija nezaposlenih osoba, povećanje mogućnosti zapošljavanja, razvoj poduzetništva, poboljšanje prilagodljivosti nezaposlenih osoba promjenama na tržištu rada i stvaranju jednakih mogućnosti pristupa tržištu rada za sve. U ove svrhe, Finansijskim planom je predviđeno da se utroši 3,5 miliona KM.

Zavod će, također, posredovati u zapošljavanju na tržištu rada, obezbijediti odgovarajaću materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenim osobama, kreirati i realizirati programe i mjere aktivne politike zapošljavanja, te informirati sve zainteresirane o stanju u oblasti zapošljavanja. Osim toga, inzistiraće se na dosljednoj primjeni Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja, radi određivanja stvarne slike o nezaposlenima i utvrđivanja statusa nezaposlene osobe i generalne revizije evidencije nezaposlenih.

SAGLASNOST NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU FBiH

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u 2008.godini, koji je usvojio Upravni odbor Agencije. Prihodi su planirani sa 6,607 miliona dok neutrošena i prenesena sredstva iz prethodne godine iznose 700 hiljada KM, tako da raspoloživa sredstva iznose od 7,307 miliona KM.

U istom su iznosu planirani i rashodi, čiju najveću stavku (30 posto) čine izdaci za ugovorene i druge posebne stručne usluge, dok se 29 posto odnosi na sredstva za plaće.

PRODULJITI RAD TIJELA ZA PROVEDBU UGOVORA IZMEĐU BiH I HRVATSKE

Prihvativši Izvješće o radu Tijela za vezu za provedbu Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o suradnji u području prava stradalnika rata u domovinskom ratu koji su bili pripadnici HVO-a, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata da osigura kontinuitet rada Tijela u 2008. godini.

Time se omogućava nastavak provedbe i praćenja Ugovora.

S tim u svezi, Federalno ministarstvo će donijeti rješenje o imenovanju članova Tima za 2008. godinu.

Ovo ministarstvo će, u suradnji s Federalnim ministarstvom financija, Vladi predložiti Odluku o izdvajanju proračunskih sredstava za financiranje rada Tijela u ovoj godini.

U Federaciji BiH je, do kraja 2007. godine, primljeno više od 14.000 zahtjeva, od čega je Zavodu za mirovinsko osiguranje Republike Hrvatske proslijeđeno 9.359.

ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH TURISTIČKIH KONFERENCIJA

Razmatrajući Informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada FBiH je podržala organiziranje Međunarodne konferencije “Turističke mogućnosti Jadranskog zaleđa”, koju ovo ministarstvo, u suradnji sa relevantnim organizacijama i institucijama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, organizira 3. travnja/aprila 2008. godine u Mostaru.

Vlada i nadležno federalno ministarstvo će za ovu manifestaciju izdvojiti 60.000 konvertibilnih maraka.

Na Konferenciji će, kroz naučne i stručne radove, biti prezentirano kulturno-historijsko naslijeđe u funkciji razvoja turizma, vjerski turizam, turizam u zaštićenim područjima, marketing i promocija ruralnog turizma, kao i speleologija i njena uloga u cilju razvoja turizma Jadranskog zaleđa.

Također, bit će predstavljen i avanturistički turizam, gastronomska ponuda Jadranskog zaleđa i posjet 11. sajmu gospodarstva (Vinske ceste-Vino fest i Stap).

Uz ovu manifestaciju, Federalno ministarstvo okoliša i turizma u 2008. godini bit će uključeno u organizaciju međunarodne konferencije o mogućnostima tazvoja zimskog turizma. Također, dat će i potporu projektima u okviru manifestacije „Osmijeh za Bosnu i Hercegovinu“.

O STANJU U FEDERALNIM ROBNIM REZERVAMA

Povodom razmatranja Informacije o stanju u Federalnoj direkciji robnih rezervi, Vlada FBiH je danas dala podršku radu novoimenovanog direktora i predloženim mjerama na uspostavi kadrovskih, tehničkih i organizacijskih promjena u ovoj direkciji.

Zaključeno je da se hitno pripreme i donesu predložene odluke koje se tiču izdvajanja sredstava za nabavku pšenice i kukuruza, prodaje robe iz robnih rezervi na tržištu, raskidanja ugovora skladištenja roba sa skladištarima koji nisu poštovali ugovorene obaveze, prijenosa sredstava za potrebe Federalne uprave civilne zaštite, utvrđivanja preciznih rokova za vraćanje određenih pozajmica, kako bi se, radi stabiliziranja stanja u Direkciji, realizirale što prije prema propisima struke i Zakonu o javnim nabavkama BiH.

ŽURNO SANIRATI ZEMLJIŠTE U KRUGU “SOKO ZRAKOPLOVSTVA”

Povodom informacije kako je u krugu tvrtke “Soko zrakoplovstvo” u Mostaru deponirano više od 14 tona otpada opasnog po zdravlje stanovnika i životinja, Vlada FBiH je danas je obvezala Federalno ministarstvo turizma i okoliša da žurno provede sve aktivnosti na saniranju ovog zemljišta.

Prema inspekcijskim nalazima, zemljište u krugu “Soko zrakoplovstva” sadrži teške metale iznad graničnih vrijednosti. Ovo se osobito odnosi na visoku koncentraciju kadmija.

FINANSIJSKE ODLUKE

Danas su donesene dvije odluke kojima su sa budžetskog transfera “Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica” odobrena sredstva za sufinansiranje Projekta IFAD za prvi kvartal ove godine (833.005 KM) i za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta u istom periodu (84.753 KM).

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH predložila da za predsjednika ovog vijeća imenuje akademika Božidara Matića.

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju komisija za verifikaciju stare devizne štednje, kojom su verificirane personalne promjene u Komisiji br. 1, tako da nju sad čine Dijana Bulić (predsjednik), Fahrija Delalić, Anto Čavar, Jasmina Avdić i Harun Pindžo, članovi i Svjetlana Bejtić, sekretar.

Danas je Rješenjem imenovana Komisija za verifikaciju neisplaćenih obaveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i drugih federalnih organa nastalih u periodu od 1.4.1996. do 31.12. 2005. godine u slijedećem sastavu: Marko Štrbac (predsjednik), Donko Jović, Amela Muftić, Senad Branković i Edin Špago (članovi), te Edaleta Smaić (sekretar). U radu ove komisije, čiji je zadatak da usaglasi stanje i utvrdi osnovanost obaveza prijašnjeg FMO i drugih federalnih organa koje su bile predmetom unutrašnjeg duga u naznačenom periodu, učestvuju, kao stručna lica, i dva predstavnika Ministarstva odbrane BiH: Jadranka Koroman i Fazila Muratović.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.15 sati.
 

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE