47. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.02.2008.
Dnevni red

1.Verifikacija Zapisnika 46. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2.Nacrt zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu 2009. – 2015. godine;
3.Prijedlog mišljenja na Nacrt zakona o Agenciji za razvoj informacionog društva;
4.Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje zakona – Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine;
5.Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala;
6.Polazne osnove Strategije sigurnosti drumskog saobraćaja (2008. – 2013. godina);
7.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o usvajanju Plana poslovanja za 2008. godinu;
8.Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava tekućeg granta „Subvencije javnim preduzećima – FMPiK – Transfer Željeznicama FBiH, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija;
9.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. o otpisu i reprogramu duga JP „B&H Airlines“ d.o.o.;
10.Prijedlog odluke o osnivanju privrednog društva JP Urbanistički zavod Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo;
11.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o maksimalnom iznosu novčanih naknada predsjednicima i članovima nadzornih odbora u privrednim društvima imenovanim ispred državnog kapitala;
12.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta IFAD 697 BA, za I kvartal 2008. godine;
13.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta, za I kvartal 2008. godine;
14.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Komisije za verifikaciju stare devizne štednje;
15.Prijedlog odluke o općim uvjetima prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;
16.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
17.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti i ovlašćenja premijeru dr. Nedžadu Brankoviću za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Pokrajine Hessen o pružanju podrške pri provedbi programa „Public Wealth Manegenement„ Federacije Bosne i Hercegovine stavljanjem na raspolaganje know-how za privredno unapređivanje;
18.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje predsjednika Ekonomsko-socijalnog vijeća;
19.Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2008. godinu i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2008. godinu;
20.Plan zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2007. – 2010. godina i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2007. – 2010. godina;
21.Plan rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
22.Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
23.Izvještaj po Javnom pozivu za iskazivanje interesa za dokapitalizaciju JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo sa Prijedlogom zaključaka;
24.Izvještaj o radu Tijela za vezu za provođenje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o saradnji u području prava stradalnika rata u odbrambeno-oslobodilačkom ratu koji su bili pripadnici HVO-a, za period od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine sa Prijedlogom zaključaka;
25.Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period januar/siječanj-decembar//prosinac 2007. godine;
26.Informacija o organiziranju Međunarodne konferencije „Turistički potencijali Jadranskog zaleđa“ sa Prijedlogom zaključaka;
27.Informacija o stanju u Federalnoj direkciji robnih rezervi sa Prijedlogom zaključaka;
28.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za verifikaciju neisplaćenih obaveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane/obrane i drugih federalnih organa nastalih u periodu od 01.04.1996. godine do 31.12.2005. godine;
29.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću - davanje saglasnosti;
30.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu – davanje saglasnosti;
31.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji odjeljenja za izvršenje krivičnih sankcija u Busovači – davanje saglasnosti.
 

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE