135. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.01.2018.
Saopćenje o radu


135. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI
ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
 
Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju i uputila ga u Parlament FBiH na razmatranje po skraćenom postupku jer nije riječ o složenom i obimnom zakonu koji zahtijeva redovnu proceduru.
 
Ove izmjene uslijedile su nakon što je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o ustavnom pitanju koje je predočio Kantonalni sud Tuzla u vezi sa utvrđivanjem ustavnosti člana 87. stav 4. i 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju, donio presudu kojom je utvrđeno da dio ovog člana Zakona (stav 5.) nije u skladu sa Ustavom Federacije BiH.
 
Izmjenama zakona nadležno federalno ministarstvo predložilo je brisanje spornog člana kojim se provodi presuda Ustavnog suda, do donošenja novih sistemskih zakona iz oblasti zdravstva.
 
Osim usklađivanja s presudom Ustavnog suda FBiH, usvajanjem ovih izmjena omogućeno je da uposlenik koji ulazi u sistem zdravstvenog osiguranja po nekom drugom pravnom osnovu (naprimjer, rad kod novog poslodavca) može nesmetano ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu, bez obzira što mu raniji poslodavac nije izmirio ove obaveze u vrijeme kad je radio kod njega.
Naime, uposlenik ne može trpiti umanjenje prava na zdravstveno osiguranje zato što mu raniji poslodavac nije uplatio doprinose za ovo osiguranje.
 
USVOJEN PROGRAM RADA VLADE FEDERACIJE BiH ZA 2018. GODINU
 
Vlada Federacije BiH je na današnjoj 135. sjednici, održanoj u Sarajevu, usvojila svoj Program rada za 2018. godinu, urađen u skladu s Poslovnikom o radu Vlade FBiH i Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.
 
Program ovogodišnjeg rada Vlade rađen je na osnovu Programa rada Vlade FBiH za mandatni period 2015. - 2018. godine, Reformske agende za BiH za period 2015. - 2018. koju su usvojile sve vlade u BiH, Programa ekonomskih reformi FBiH 2018. - 2020. godine i godišnjih planova rada federalnih ministarstava koji su dostavljeni Federalnom zavodu za programiranje razvoja.
 
Strateški ciljevi i programi koje će Vlada implementirati u 2018. godini vezani su za dalje usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom Evropske unije, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije, te jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona.
 
Programom su, na više od 300 strana, definisani strateški ciljevi i aktivnosti koje će u 2018. godini ostvarivati federalna ministarstva kako bi doprinijela implementaciji strateških ciljeva. Precizno su navedeni nosioci aktivnosti, rokovi izvršenja, mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate, očekivani godišnji rezultati, te izvori i iznosi sredstava potrebni za realizaciju aktivnosti. Posebno je izdvojen plan normativnih aktivnosti u kojem je dat pregled svih planiranih zakonskih i podzakonskih akata, kao i pregled strateških i operativnih ciljeva po ministarstvima.
 
Prioriteti Vlade FBiH u ovoj godini usmjereni su na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH i vladavine prava, iniciranje i provođenje reformi usklađenih s potrebama Bosne i Hercegovine, te u saradnji s drugim nivoima vlasti u BiH, rad na evroatlanskim integracijama s ciljem obezbjeđenja dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom.
 
U 2018. godini Vlada FBiH planira usvojiti 95 zakona, četiri uredbe, jedanaest odluka, 40 pravilnika, sedam strategija i jedanaest ostalih akata (uputstva, budžet, programi, planovi, metodlogije, naredbe i sl.).
 
Ocijenjeno je da je Program rada Vlade FBiH za ovu godinu, koji će biti upućen Parlamentu FBiH radi razmatranja, na zadovoljavajući način usklađen s Programom rada Vlade FBiH za mandatni period, Reformskom agendom i Uredbom o planiranju i izvještavanju.
 
PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI FBiH 2018. - 2020.
 
Federalna vlada je danas usvojila Program ekonomskih reformi Federacije BiH 2018. - 2020. godina, koji će biti dostavljen Direkciji za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, kao koordinirajućoj instituciji na nivou BiH zaduženoj za izradu Programa ekonomskih reformi BiH za ovaj period.
 
Neke od najznačajnijih aktivnosti navedene u Programu su proširenje obuhvata projekcija dodavanjem projekcija konsolidovanih rashoda svih nivoa vlasti, priprema i usvajanje zakona u oblasti oporezivanja, jačanje kapaciteta za izradu makro projekcija i projekcija prihoda i rashoda, unapređenje postojećih i primjena novih informacionih sistema, provođenje programskog budžetiranja na nivou Federacije BiH i u svih deset kantona s ciljem povećanja učinka trošenja javnih sredstava. Također su navedeni usvajanje i provedba međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor, izgradnja i jačanje kapaciteta jedinice za budžetski nadzor, osiguranje funkcionalne, operativne i finansijske nezavisnosti Ureda za reviziju.
 
Nakon detaljne analize stanja u brojnim oblastima su, u skladu sa Smjernicama Evropske komisije, naznačene ključne prepreke za rast i konkurentnost. Kako je navedeno, iako je javna potrošnja smanjena, potrebno je i dalje smanjivanje i jačanje mehanizama kontrole i upravljanja.
 
Visoki doprinosi za socijalno osiguranje, uz postojanje neoporezivih naknada u sistemu oporezivanja rada, daju sliku koja ne odgovara stvarnom stanju i ograničavaju investicije i rast. Nedovoljna je izgrađenost komunikacione infrastrukture, te je potrebno razmotriti prioritete i nužnost ulaganja u njenu modernizaciju.
 
Stimulativno poslovno okruženje je nedovoljno, a slaba je povezanost realnog sektora i naučno-istraživačke zajednice, uz neusklađenost studijskih programa, upisne politike i potreba realnog sektora.
 
Ocijenjeno je da je neadekvatna obrazovna struktura radne snage i da je neodrživ sistem penziono-invalidskog osiguranja.
 
Na osnovu identifikovanih ključnih prepreka za rast i konkurentnost, utvrđeni su prioriteti strukturalnih reformi Federacije BiH za period 2018.- 2020. godine po oblastima, kao što su poboljšanje kvaliteta javnih finansija, stvaranje preduslova za razvoj efektivnog i ciljno orijentisanog sistema javnih finansija, preraspodjela poreskog opterećenja i finansijska konsolidacija zdravstvenih ustanova.
 
Među prioritetima su i reforma tržišta energije i transporta, poljoprivreda, zaštita okoliša, poboljšanje poslovnog okruženja, smanjenje neformalne ekonomije, unapređenje povezanosti obrazovanja i tržišta rada, socijalna inkluzija, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti, uspostava efikasnog, finansijski stabilnog i održivog sistema PIO, te unapređenje funkcioniranja sistema socijalne zaštite FBiH.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada FBiH razmatrala je inicijativu za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, koju su podnijeli načelnici općina Srednjobosanskog kantona. Inicijativom je traženo da jedinicama lokalne samouprave pripada 70, a kantonu 30 posto prihoda po osnovu poreza na dobit. Federalna vlada sugerira da incijativa bude, prije svega, upućena kantonalnom ministarstvu finansija koje bi, sukladno nadležnostima, preispitalo postojeće izvore financiranja i raspodjelu i, eventualno, ustupilo općinama dio sredstava od poreza na dobit, vodeći računa o pravičnoj raspodjeli javnih prihoda, uz prethodnu analizu učinaka predloženih izmjena po proračune kantona i općina.
 
Vlada FBiH nije prihvatila inicijativu za autentično tumačenje članka 18., stavak 1) Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koju je Zastupničkom domu Parlamenta FBiH podnio ravnatelj gospodarskog društva „Herceg“ d.o.o. Srebrenik Ramiz Karić, jer smatra da je ova odredba jasna i nedvosmislena, te ne postoji potreba za autentičnim tumačenjem.
 
Danas se Vlada FBiH izjasnila i o inicijativi za donošenje Zakona o obiteljskom fondu FBiH, koju je podnio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Dennis Gratz. Kako je istaknuto, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u tekućoj godini planiralo i pokrenulo aktivnosti na izradi novog zasebnog propisa s ciljem reguliranja temeljnih prava iz oblasti zaštite obitelji s djecom i otklanjanja nedostatka u postojećim propisima na federalnoj i kantonalnoj razini.
 
Radna skupina je već izradila Javnu politiku o zaštiti obitelji s djecom u FBiH i zaseban Zakon o podršci obiteljima s djecom. Utvrđivanje minimuma temeljnih prava iz oblasti zaštite obitelji s djecom podrazumijeva da na razini FBiH budu utvrđena prava na dječji doplatak i na naknadu neuposlenoj porodilji. To bi doprinijelo socijalno pravičnijem i fiskalno održivijem funkcioniranju sustava, ukidanju diskriminacije po mjesta življenja, te izjednačavanju prava sve djece u FBiH. Pritom ostala prava iz važećeg federalnog Zakona o temeljima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom ne bi bila dokinuta, nego bi u cijelosti bila dana u nadležnost kantonima i jedinicama lokalne samouprave.
 
Vlada FBiH napominje da sadašnji način reguliranja prava na naknadu uposlenih porodilja nije sukladan međunarodnim standardima i da se priroda ove vrste naknada utemeljenih na radno-pravnom statusu ne uklapa u ostala novčana davanja iz socijalne zaštite. Stoga je razmotrena i mogućnost reintegriranja ovog u sustav prava iz zdravstvenog osiguranja.
 
Trenutno se finaliziraju procjene fiskalnih učinaka opcija predloženih Javnom politikom i Prednacrtom zakona o podršci obitelji s djecom u FBiH, koji će biti upućen u dalju proceduru donošenja.
 
Federalna vlada nije prihvatila amandmane koje je na Prijedlog proračuna FBiH za 2018. godinu, na Prijedlog zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2018. godinu i na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o proračunima u FBiH podnio delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Aner Žuljević.
 
VLADI HNK USTUPLJENE OVLASTI U „SALUS HOTELU STELLA“ NEUM
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na Sporazum o ustupanju ovlasti u gospodarskom društvu HUTP „Salus Hotel Stella“ d.o.o. Neum i za njegovo potpisivanje ovlastila premijera Federacije BiH Fadila Novalića.
 
Federalna vlada donijela je Uredbu o izmjenama Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH kojom je brisala privredno društvo HUTP „Salus Hotel Stella“ d.o.o. Neum s liste privrednih društava nad kojima je, praćenje rada, upravni nadzor nad općim aktima, monitoring i podnošenje izvještaja Vladi Federacije BiH vršilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
 
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je donijela Odluku o dopunama odluke o utvrđivanju liste gospodarskih društava kojom je gospodarsko društvo HUTP „Salus Hotel Stella“ d.o.o. Neum uvrstila u listu društava nad kojima ovlasti i obaveze po temelju državnog kapitala vrši Vlada HNK. Da bi ove promjene bile izvršene u registru Općinskog suda u Mostaru potrebno je da Vlada HNK s Vladom Federacije BiH zaključi Sporazum o ustupanju ovlasti u ovom gospodarskom društvu, na osnovu kojeg će Vlada Federacije BiH biti brisana u registru Suda kao vršilac ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala, a upisana Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona.
 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma sačinilo je prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o ustupanju ovlasti u gospodarskom društvu HUTP „Salus Hotel Stella“ d.o.o. Neum.
 
RJEŠENJE O ULASKU U POSJED NEKRETNINA NA TRASI CESTE NEUM - STOLAC
 
Povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Vlada Federacije BiH je donijela rješenje kojim dozvoljava korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretina Općine Neum, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju. Riječ je o parcelama Žabe, Vlake, Dobrovo i Ćetović, površine 18.392 m2.
 
Postupak izvlaštenja vođen je zbog izgradnje magistralne ceste M-17.3 Neum - Stolac, dionica Kiševo - Broćanac, poddionica tunel Oštrovac - Broćanac na području općine Neum, nakon što je odlukom Vlade FBiH od 13.10.2011. godine utvrđen javni interes za njenu izgradnju.
 
ZAKONOM REGULISATI STATUS SUBJEKATA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA BiH
 
Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o potrebi donošenja propisa na državnom nivou za rješavanje statusa pravnih osoba koje je osnovala Republika Bosna i Hercegovina, a čiji je pravni sljednik - Bosna i Hercegovina.
 
Vlada Federacije BiH inicira i traži od Vijeće ministara BiH da hitno bude pokrenuta procedura donošenja propisa kojim bi bila regulisana statusna pitanja privrednih i ostalih subjekata čiji je osnivač Republika BiH.
 
Mišljenje Vlade FBiH je da je na nivou Bosne i Hercegovine potrebno donijeti okvirni zakon kojim bi bila regulirana temeljna pitanja vezana za korporativno upravljanje ovih pravnih osoba, odnosno njihovo osnivanje, djelatnost, upravljanje, rukovođenje, oblici i drugo.
 
IZVJEŠTAJI O RADU I PLANOVI RADA
 
Vlada Federacije BiH prihvatila je izvještaje o radu Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Agencije za državnu službu FBiH, Federalnog zavoda za statistiku, Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Policijskog odbora za policijske službenike FBiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na evropske integracije, te Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću za 2017. godinu.
 
Usvojen je i Plan rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2018. godinu. Federalna vlada usvojila je Komunikacijski akcioni plan Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu koji je pripremio Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Usvojen je Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije u 2016. godini. Ovo ministarstvo je zaduženo da i dalje vrši monitoring poslovanja privrednih društava i izvještava Vladu FBiH. Sva privredna društva koja su poslovala s gubitkom u 2016. godini obavezna su napraviti sanacijski plan, kako bi ga upravljačke strukture razmotrile i usvojile, te postupile u skladu s njim.
 
Data je saglasnost na okvirne i finansijske planove Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar i Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo za period 2018.-2020. godina.
 
Federalna vlada upoznata je sa informacijom o problemu određivanja prisilnog zadržavanja ili prisilnog smještaja osoba s duševnim smetnjama u ustanovama socijalne zaštite i zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u skladu s današnjom raspravom, pripremi zaključak i u roku od 30 dana u formi prijedloga dostavi Vladi FBiH.
 
Primljen je na znanje izvještaj o provođenju Uredbe o postupku procjene uticaja propisa u 2017. godini.
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je izvještaj o radu Stručnog radnog tijela Vlade FBiH za pripremanje nacrta drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju „Aneksa G" Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriju Bosne i Hercegovine za period 21.11.2015.-21.11.2017. godine.
 
Danas su izmijenjene i dopunjenje odluke o listama lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH i u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti FBiH.
 
KADROVSKE ODLUKE I RJEŠENJA
 
Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Marinka Bošnjaka (BH - Gas d.o.o. Sarajevo) i Kenana Osmanagića (JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar).
 
Vlada FBiH danas je imenovala Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u sastavu Margareta Krešić (predsjedavajuća), Ejub Salkić, Jasmin Osmanović, Amela Hrbat i Dunja Petrušić (članovi). Članovi Koordinacionog tijela su imenovani na četiri godine.
 
Vlada je poništila raniji javni konkurs za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u BiH iz FBiH. Istovremeno, donijela je odluke o novom pokretanju ove konkursne procedure i o kriterijima za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema BiH iz FBiH. U Komisiju za utvrđivanje prijedloga imenovani su Sanela Adžović (predsjednica), Mirjana Vučić, Jasmin Gačević, Stipo Buljan i Tarik Begić.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u13.45 sati.
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE