135. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.01.2018.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 134. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 11.1.2018. godine, Zapisnika 99. hitne sjednice, održane 12.1.2018. godine, telefonskim putem i Zapisnika 100. hitne sjednice, održane 16.1.2018. godine, održane telefonskim putem
2. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju su podnijeli načelnici općina Srednjobosanskog kantona
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 18. stav (1) Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom, koju je podnio Ramiz Karić, direktor HERCEG d.o.o. iz Srebrenika
5. Prijedlog mišljenja o Inicijativi za donošenje Zakona o porodičnom fondu Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar
8. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila za potrebe Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Orašje
9. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Okvirni plan i Finansijski plan "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar za period 2018-2020. godine
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Okvirni plan i Finansijski plan "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za period 2018-2020. godine
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o ustupanju ovlaštenja u Privrednom društvu HUTP „SALUS HOTEL STELLA“ d.o.o. NEUM
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenog zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog zaključka o prihvatanju Izmjena i dopuna (Rebalansa) Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (konsolidovani) i Izmjena i dopuna Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2017. godinu (Rebalans) - (Anex I), s Nacrtom odluke
- Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune (Rebalans) Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (konsolidovani) i Izmjene i dopune Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2017. godinu (Rebalans) - (Anex I)
14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane
16. Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
17. Program ekonomskih reformi Federacije Bosne i Hercegovine za 2018.-2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
18. Prijedlog komunikacijskog akcionog plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
19. Plan rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2018. godinu s Prijedlogom zaključka
20. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora (UO) Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP: IFAD LO-I-859-BA) i Projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP: IFAD-LO-2000001440)
21. Prijedlog rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
22. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum broj: UP/I-07-33-188/94-13 od 25.5.2017. godine
23. Izvještaj o poslovanju i monitoringu privrednih društava iz oblasti industrije u 2016. godini, s Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu, plasiranih preko Union banke d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o provođenju Uredbe o postupku procjene uticaja propisa u 2017. godini, s Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj o radu Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj o radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2017. godinu s Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o radu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za statistiku, s Prijedlogom zaključka
30. Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
31. Izvještaj o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
32. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
33. Izvještaj o radu Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje nacrta drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provodenju „Aneksa G“ Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriju Bosne i Hercegovine za period 21.11.2015.-21.11.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
34. Izvještaj o radu Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
35. Izvještaj o radu Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe za 2017. godinu s Prijedlogom zaključka
36. Izvještaj o radu Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine za period 15.7.2017.-15.1.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
37. Izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koji se odnose na Evropske integracije za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
38. Informacija o problemu određivanja prisilnog zadržavanja ili prisilnog smještaja osoba s duševnim smetnjama u ustanovama socijalne zaštite s Prijedlogom zaključka
39. Informacija o potrebi donošenja propisa na državnom nivou za rješavanje statusa pravnih lica osnovanih od strane Republike Bosne i Hercegovine s Prijedlogom zaključka
40. Informacija o Zahtjevu za finansijsku pomoć u svrhu plaćanja neizmirenih obaveza PIO/MIO za period 2003-2010, koji je dostavilo JP „Park Prirode Blidinje“ d.o.o. , s Prijedlogom zaključka
a) Informacija o Zahtjevu za finansijsku pomoć u svrhu plaćanja neizmirenih obaveza PIO/MIO za period 2003-2010, koji je dostavilo JP „Park Prirode Blidinje“ d.o.o., s Prijedlogom zaključka (materijal dostavljen 15.11.2017. godine)
41. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o poništavanju ponovnog javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog odluke o kriterijima za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
42. Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na Investicioni elaborat o osposobljenosti Privrednog društva „MSA-METALWORKING-OBRADA METALA“ d.o.o. Bugojno o uvođenju proizvodnje dijelova za minobacače i dijelova za upaljače bez pirotehničkih elemenata“ , s Prijedlogom teksta saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje proizvodnje naoružanja i vojne opreme u postojećem privrednom društvu
43. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, koje je podnio Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
44. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, koje je podnio Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
45. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je podnio Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
46. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
47. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva pravde
48. Prijedlog odgovora na žalbu tužitelja Senke Milas i drugih, zastupanih po punomoćniku Čilić Jerki, advokatu iz Ljubuškog, protiv tuženih Federacije Bosne i Hercegovine-Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Ustanove iz djelokruga socijalne skrbi-Ljubuški, radi radnog spora
49. Informacija o provođenju Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 954/2017 od 7.7.2017. godine, s Prijedlogom zaključka (prestanak rada Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine)
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE