134. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 11.01.2018.
Saopćenje o radu

 
134. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O POLJOPRIVREDNIM SAVJETODAVNIM SLUŽBAMA
 
Vlada Federacije BiH je na današnjoj 134. sjednici, održanoj u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama kojim se, između ostalog, ispravlja tehnička greška nastala ugradnjom amandmana kojim  je utvrđeno da se Srednjoročna strategija pružanja savjetodavnih usluga donosi na period od sedam godina. 
 
U 2015. godini donesen je Pravilnik o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca i Pravilnik o načinu i postupku izdavanja licence, upisu i vođenju podataka u registru poljoprivrednih savjetodavnih službi. U toku njihove izrade uočeno je da su propisane procedure organizovanja i izvođenja teoretske i praktične obuke za certificiranje savjetodavaca i redovne godišnje obuke poljoprivrednih savjetodavaca teško provodive. To je posebno uočeno u postupku donošenja Programa teoretske i praktične obuke za certificiranje i Programa obavezne godišnje obuke certificiranih savjetodavaca. Predloženim izmjenama i dopunama prevaziđeni su uočeni nedostaci važećeg Zakona.
 
Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama bit će stvoreni pravni preduslovi za uspostavljanje sistema certifikacije i registracije poljoprivrednih savjetodavaca i registracije privatnih poljoprivrednih savjetodavnih službi.
           
IZJAŠNJENJA VLADE FEDERACIJE BiH
           
Federalna vlada prihvatila je izjašnjenje Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH o izvršenju presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koje je Ustavni sud FBiH tražio od premijera Federacije BiH.
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrdila da ne postoje uvjeti za davanje izvornog tumačenja, niti da postoji potreba za takvim postupanjem, povodom inicijative predsjednika Općinskog suda u Bosanskoj Krupi Seada Komića za davanje izvornog tumačenja Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužitelja u FBiH.
 
PRESTANAK VAŽENJA UREDBE O RASPOLAGANJU ODUZETOM ROBOM
 
Federalna vlada donijela je Uredbu o prestanku važenja Uredbe o načinu i postupku raspolaganja oduzetom robom od pravnih i fizičkih osoba, koja je donijeta 2010. godine.
 
Ovom uredbom uređivana je nadležnost, način i postupci raspolaganja robom koja je oduzeta od pravnih i fizičkih osoba od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine do pravosnažnosti rješenja o izvršenom prekršaju ili privrednom prestupu, odnosno presude o izvršenom djelu.
 
U obrazloženju je navedeno da je ova uredba donesena jer novi Zakon o Poreznoj upravi Federacije BiH nije predvidio donošenje pravnog akta koji reguliše ovu materiju.
 
UTVRĐEN UKUPAN BROJ OD 580 SUDSKIH POLICAJACA
FEDERACIJE BiH I DONESENA UREDBA O ČINOVIMA
 
Vlada FBiH utvrdila je ukupan broj od 580 službenika u Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Ukupno utvrđeni broj ovih službenika raspoređen je na pozicijama glavni zapovjednik Sudske policije FBiH jedan, Sektor za operacije, sigurnost i operativno dežurstvo 10, Sektor za administraciju i podršku sedam, Sektor za profesionalne standarde četiri, Odjeljenje sudova FBiH 68, sudova u Kantonu Sarajevo 70, odjeljenja sudova u Zeničko-dobojskom kantonu 85, Tuzlanskom 85, Unsko-sanskom i Srednjobosanskom po 52, Hercegovačko-neretvanskom 49, Zapadnohercegovačkom 28, Kantonu 10 25, Posavskom 24 i u Bosansko-podrinjskom kantonu 20 sudskih policajaca.
 
Ukupan broj sudskih policajaca povećan je sa 550 na 580 zbog primjene Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji BiH.
 
Istovremeno,  donesena je Uredba kojom se uređuju vrste i izgled činova, usklađenost čina i poslova, interni premještaj, dodjela i način dodjele čina, njegova zaštita, uslovi za dodjelu čina i unapređenje, procedura za dodjelu čina, unapređenje i interni premještaj, vraćanje čina i druga pitanja koja su od značaja za činove i činovanje službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Činovi Sudske policije su sudski policajac, stariji sudski policajac, narednik sudske policije, stariji narednik, mlađi inspektor, inspektor, viši inspektor i samostalni inspektor sudske policije.
 
Uz detaljan opis epolete i čina sudske policije, u Uredbi je previđeno da će, u zavisnosti od vrste, obima i složenosti poslova Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije FBiH u dijelu koji se odnosi na raspored poslova i zadataka, pored ostalih uslova predviđenih za raspored na odgovarajuće radno mjesto, za svako radno mjesto biti propisan čin, kao poseban uslov.
 
Imajući u vidu da je dosadašnja uredba mijenjana dva puta i da su izvršene značajne izmjene i dopune, sačinjen je cjelovit tekst nove uredbe.
 
UTVRĐENA LISTA LIJEKOVA FONDA SOLIDARNOSTI FBiH
 
Vlada FBiH donijela je Odluku o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine kojom se utvrđuje Lista lijekova fonda solidarnosti  koja se finansira sredstvima ovog fonda.
 
Sastavni dio ove odluke je Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti FBiH.
 
Ova lista lijekova sačinjena je prema Pravilniku o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade liste lijekova fonda solidarnosti, kao i korištenje lijekova sa Liste lijekova fonda solidarnosti FBiH.
 
Utvrđeni su lijekovi koji su sadržani u Listi lijekova fonda solidarnosti, i to po oboljenjima. U listu su uključeni i tuberkulostatici, a saglasno članu 5. stav (2) Pravilnika o kriterijima, i tuberkulostatici. Regulisano je da se, izuzetno, na Listu lijekova fonda solidarnosti mogu uvrstiti i lijekovi preporučeni kroz poseban program, za koji se osiguraju dodatna finansijska sredstva federalnog fonda solidarnosti.
 
Preporučeni sadržaj posebnog programa lijekova je sastavni dio ove odluke i sadrži lijekove koji se koriste isključivo prema posebnoj preporuci ordinirajućeg ljekara medicine, specijaliste odredene grane medicine, za odgovarajućeg pacijenta, uz tačno utvrđenu indikaciju, način primjene, doziranje, te uz navedenu očekivanu potrebnu količinu lijeka i dužinu trajanja terapije. Uvođenje osiguranika u pravo korištenja lijekova preporučenih kroz sadržaj posebnog programa nakon preporuke ordinirajućeg ljekara, obavlja Komisija za utvrdivanje prava korištenja lijekova.
 
Utvrđeni su i kriteriji koje moraju ispuniti lijekovi koji se uvrštavaju na Listu lijekova fonda solidarnosti.
 
Kako je važeća odluka iz ove oblasti više puta mijenjana u prilozima, bilo je potrebno donijeti cjelovitu novu odluku iz ove oblasti sa prečišćenim prilozima.
 
PRIHVAĆENA INFORMACIJA O STANJU U ŽELJEZARI „ZENICA“
 
Vlada FBiH prihvatila je informaciju o stanju u privrednom društvu Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica i zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da koordinira sa svim zainteresovanim stranama u cilju rješavanja statusa radnika ovog društva.
 
U informaciji je navedeno da se zbog neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa sva nepokretna imovina Željezare Zenica d.o.o. Zenica nalazi pod zakonskom hipotekom Porezne uprave Federacije BiH, koja je Rješenjem ograničila ovom privrednom društvu raspolaganje novčanim sredstvima. Uprava za indirektno oporezivanje BiH je donijela Rješenje o obustavi transakcija preko računa dužnika.
 
Nadzorni odbor je 4.10.2017. godine, zbog loše situacije u privrednom društvu i blokade računa, te obustave isporuke električne energije, donio Odluku o davanju saglasnosti za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, na osnovu kojeg je direktor Društva 15.11.2017. godine Općinskom sudu Zenica dostavio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u Željezari Zenica. Općinski sud u Zenici je 27.11.2017. godine donio Rješenje kojim nalaže podnositelju prijedloga da u roku od 15 dana, na ime pokrića troškova prethodnog postupka, uplati novčani iznos od 5.000 KM .
 
Postupak koji prethodi donošenju Odluke o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom je utvrđivanje da li uopće postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, pa je u tom smislu sud odredio finansijsko vještačenje. S ciljem utvrđivanja da li postoji stečajni razlog i uslovi za otvaranje stečajnog postupka, sud je odlučio pokrenuti prethodni postupak i imenovao privremenog stečajnog upravnika Mirzu Jarića, sa stalne liste stečajnih upravnika, te mu naložio da izvrši sve potrebne radnje, koje su definisane Rješenjem Općinskog suda u Zenici.
 
Privremeni stečajni upravnik će osigurat i starati se o imovini Željezare Zenica, izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika. Utvrdit će i da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka, ispitati da li imovina stečajnog dužnika može pokriti troškove stečajnog postupka, kao i da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka i izvršiti kontrolu poslovanja.
 
Vlada je prihvatila današnju informaciju budući da se Željezara Zenica d.o.o. Zenica pravno nalazi u predstečajnom postupku, odnosno u periodu kada ne mogu biti poduzimane bilo kakve pravne radnje.
 
RJEŠENJE O ULASKU U POSJED NEKRETNINA NA TRASI KORIDORA Vc
 
Povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar od 5.12.2017. godine, Vlada Federacije BiH je donijela rješenje kojim se dozvoljava ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine koje su izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina.
 
Riječ je o tri nekretnine površine 7.136, 1.022 i 385 kvadratnih metara na katastarskoj čestici Izasjek.
 
Postupak izvlaštenja vođen je zbog izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Buna - Počitelj na području Općine Čapljina.
 
IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU FBiH PO OSNOVU
EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA
 
Vlada Federacije BiH usvojila je izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa održane 12.12.2017. godine.
 
Na aukciji je, putem metode višestrukih cijena, ponuđeno 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, što ukupno iznosi 20.000.000 KM, s rokom dospijeća od 182 dana.
 
Najviša prihvaćena cijena iznosila je 99,9816 uz kamatnu stopu 0,04 posto, a najniža 99.9726 uz kamatnu stopu 0,05 posto. Trezorski zapisi prodani su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,9775 i prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,045 posto na godišnjem nivou.
 
Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 19.995.507,50 KM. Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 13.6.2018. godine.
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ O POJAČANIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA
NA SUZBIJANJU „SIVE“ EKONOMIJE
 
Federalna vlada usvojila je Izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove o pojačanim inspekcijskim nadzorima s ciljem suzbijanja „sive“ ekonomije na području svih kantona Federacije BiH, koji su realizovani  putem mješovitih inspekcijskih timova federalnih i kantonalnih inspektora u periodu oktobar - decembar 2017. godine.
 
Federalna uprava za inspekcijske poslove je obavezana da, u saradnji sa inspekcijama kantona, a u kontekstu ostvarenih rezultata iz pojačanih nadzora i poduzetih mjera na planu suzbijanja „sive“ ekonomije, dinamizira inspekcijske aktivnosti i tokom prvog polugodišta 2018. godine.
 
O RADU KOMISIJE ZA PRAĆENJE OBAVEZA U EVROPSKIM INTEGRACIJAMA
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine upoznata je sa Izvještajem o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na evropske integracije za IV kvartal 2017. godine, sa informacijom o trenutnim aktivnostima i radu radnih grupa za evropske integracije u okviru sistema koordinacije. Razmatran je i izvještaj o konačnom utrošku sredstava iz tekuće rezerve za potrebe prevođenja propisa federalnih organa u kontekstu odgovaranja na Upitnik Evropske komisije.
 
Rukovodioci federalnih organa obavezani su da imenuju svoje predstavnike kao članove delegacije BiH u tijelima u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ O MONITORINGU
DONJEG TOKA RIJEKE SPREČE U 2017. GODINI
 
Federalna vlada usvojila je izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o monitoringu donjeg toka rijeke Spreče za 2017. godinu.
 
U njemu je navedeno da su uzeti prosječni uzorci zemljišta (koje čini 15 pojedinačnih uzoraka) na dubini od 10 do 30 centimetara u poremećenom stanju, na 17 mikrolokacija.
 
Sadržaj policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) u tlu je iznad dozvoljene granične vrijednosti na osam mikrolokacija, sadržaj žive je iznad dozvoljene granične vrijednosti na četiri mikrolokacije. Povećane vrijednosti žive, koja je vrlo opasan teški metal za zdravlje ljudi,  se kreću od 0,644 mg/kg do 2,221 mg/kg. U svim uzorcima otkriven je povišen sadržaj ukupnih oblika teških metala u tlu i to nikla i hroma.
 
Ovi rezultati su dokaz da su teški metali i PAH-ovi u tlu naneseni plavnim valovima rijeke Spreče. Kada je riječ o niklu i hromu zaključeno je da je njihovo prisustvo u vodotoku iz kore raspadanja geološkog supstrata u gornjem toku rijeke Spreče, dok se ostali teški metali i PAH-ovi mogu dovesti u vezu sa industrijom u tuzlanskom bazenu.
 
Zaključeno je da je programom potrebno utvrditi način sanacije postojećeg zagađenja zemljišta, a osim mjera prevencije i zaštite utvrditi i mjere kako bi bilo spriječeno daljnje zagađivanje ovih površina i uspostavio trajni monitoring u ovom rizičnom području. S ciljem prevencije ispuštanja štetnih i opasnih materija, neophodno je uključivanje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a u realizaciju mjera prevencije i sanacije i nadležnog ministarstva Tuzlanskog kantona.
 
U dugoročne mjere zaštite poljoprivrednog zemljišta u plavnoj zoni ovog područja treba planirati uređenje korita donjeg toka rijeke Spreče, kako bi ubuduće bile umanjene i preduprijeđene ovakve ekološke nesreće.
 
U mjerama u svrhu sanacije zemljišta neophodno je zabraniti, odnosno ograničiti proizvodnju određenih poljoprivrednih proizvoda na zagađenom zemljištu i ispuštanje otpadnih materija, te naplatiti troškove sanacije zagađenog poljoprivrednog zemljišta i troškove nanesene poljoprivrednim proizvođačima, navedeno je u ovom izvještaju.
 
PODRŠKA INICIJATIVI ZA KREDITNO ZADUŽENJE ZA PROJEKT NOVOG TERMOENERGETSKOG BLOKA U KANTONALNOJ BOLNICI ZENICA
 
Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta novi termoenergetski blok, mašinske instalacije i utopljavanje objekata JU Kantonalne bolnice Zenica u iznosu od 10.000.000 eura i prihvatila informaciju o kreditu EBRD-a za realizaciju ovog projekta.
 
Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju je Zeničko-dobojski kanton.
 
INFORMACIJA O PROVEDBI STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
 
Vlada Federacije BiH upoznata je sa informacijom o provedbi Strategije za borbu protiv korupcije 2016.-2019. Federacije BiH nakon prve godine od usvajanja Strategije.
 
Podržan je rad Antikorupcionog tima i napori svih aktera nadležnih za provedbu aktivnosti predviđenih Akcionim planom za provedbu Strategije. Naloženo je pokretanje aktivnosti koje nisu realizirane u planiranim vremenskim rokovima i zaduženi svi akteri da dosljedno provedu obaveze iz svoje nadležnosti u skladu s planiranim rokovima.
 
Federalna vlada posebno insistira na provedbi aktivnosti i predlaganju izmjena pravnog okvira kojim bi bio uređen sukob interesa u organima vlasti Federacije BiH i na donošenju zakona o zaštiti prijavitelja korupcije u Federaciji BiH.
 
Također, s ciljem suzbijanja korupcije i organiziranog kriminala, potrebno je operativno uspostaviti posebne odjele Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda, materijalno i tehnički ih osposobiti za operativan rad, te osigurati finansijska, prostorna i materijalna sredstva za rad jedne ili više osoba koje će asistirati u prikupljanju podataka, analizama i izradi izvještaja o implementaciji antikorupcijskih aktivnosti.
 
Informacija o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana bit će objavljena na web stranici Vlade Federacije BiH.
 
IZVJEŠTAJI O RADU I PLANOVI RADA
 
Vlada Federacije BiH prihvatila je Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.7. - 31.12.2017. godine, koji je upućen Parlamentu FBiH na razmatranje i izvještaje o radu Federalnog zavoda za geologiju i Arhiva Federacije BiH za 2017. godinu.
 
Usvojeni su programi i planovi rada Agencije za državnu službu Federacije BiH, Odbora državne službe za žalbe FBiH, Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada dala je saglasnost na Statut Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Prihvaćen je Izvještaj o radu Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH - IPP FBiH za 2017. godinu.
 
Dato je pozitivno mišljenje na tekst Završnog izvještaja o provedbi Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2013.-2017. godina, koji je uputilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Izvještaj sadrži pregled stanja, preduzete mjere i ključne postignute rezultate na području FBiH, u skladu s definisanim ciljevima i prioritetnim oblastima Gender akcionog plana BiH.
 
Usvojena je Informacija Federalnog pravobranilaštva o zahtjevu Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Sanski Most za davanje saglasnosti za cijepanje parcele označene kao k.č. 3238 zvane Strana, upisane kao državno vlasništvo s pravom raspolaganja Bosna i Hercegovina, Federacija BiH u dijelu 1/1 i saglasnosti za izdavanje odobrenja za gradnju za izgrađeni objekat - spomen soba u sklopu Memorijalnog centra „Galaja“ u Sanskom Mostu na dijelu ove parcele površine 1.054 m2.
 
KADROVSKE ODLUKE I RJEŠENJA
 
Vlada FBiH dala je prethodne saglasnosti za razrješenje Silvije Brčić vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata, kao i za njeno ponovno imenovanje za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog javnog poduzeća uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju.
 
Danas su donesene i odluke o raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora, uime državnog kapitala, u JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar, te utvrđen tekst konkursa.
 
Vlada FBiH danas je razriješila dužnosti Zijada Krnjića direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zaključno sa 26.1.2018. godine, zbog isteka mandata i ponovno ga privremeno imenovala na ovu dužnost, na period od tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, a mandat počinje teći od 27.1.2018. godine. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaduženo da, u što kraćem roku, pripremi prijedloge akata potrebnih za provođenje procedure izbora kandidata za imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 
Federalna ministrica finansija Jelka Milićević i federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović imenovani su za predstavnike Federalne vlade u Međuministarskom vijeću. Zakonom o utemeljenju Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine propisano je da ovo vijeće čine ministar finansija i trezora BiH, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te po dva predstavnika vlada entiteta iz mjerodavnih ministarstava. Međuministarsko vijeće ima obavezu da razmatra polugodišnje informacije o radu koje podnose direktor i zamjenici direktora Izvozno-kreditne agencije BiH i donosi smjernice koje su obavezujuće za njen rad.
 
Nakon rasprave, Vlada FBiH sa pet glasova „za“ i devet „suzdržanih“ nije donijela Rješenje o imenovanju Dragana Lukača za direktora Federalne uprave policije na mandatni period od četiri godine, počev od 9.4.2015. godine kako je to zaključkom naložio Općinski sud Sarajevo, a na osnovu pravosnažne sudske presude.
 
Doneseno je Rješenje o imenovanju Radne grupe za odgovor na računarske incidente (CERT-Computer Emergency Response Team) za institucije Federacije BiH u sastavu Edina Vuk (predsjednica), Ervin Hodžić, Saša Petrović, Kenan Osmanagić, Mensura Hasifić i Alan Ćatić (članovi). Institucije FBiH u smislu ovog rješenja su federalni organi uprave, federalne upravne organizacije i stručne službe Vlade FBiH.
 
Zadaci ove radne grupe su, između ostalog, aktivnosti koje se odnose na koordinaciju prevencije i zaštite od sigurnosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima u institucijama FBiH, prikupljanje i razmjenjivanje informacija o rizicima za sigurnost ovih sistema, kao i događajima koji ugrožavaju njihovu sigurnost.
 
Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Amira Halilčevića (RMU „Banovići“ d.d. Banovići), Fahrudina Smailagića (UNIS „GINEX“ d.d. Goražde), Stipu Buljana („UNIS-Group“ d.o.o. Ilidža) i Irmu Memić (BH Telecom d.d. Sarajevo).
 
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.40 sati.
 
 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE