134. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 11.01.2018.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 133. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 21.12.2017. godine i 27.12.2017. godine 
2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama 
3. Prijedlog mišljenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio Sead Komić, predsjednik Općinskog suda u Bosanskoj Krupi  
4. Prijedlog odgovora na tužbu Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 Rs 670746 Rs od 14.12.2017. godine, u pravnoj stvari tužiteljice Vesne Međugorac protiv tuženih Federacije Bosne i Hercegovine - Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Ustanove iz djelogruga socijalne zaštite Ljubuški, radi radnog spora 
5. Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o načinu i postupku raspolaganja oduzetom robom od pravnih i fizičkih lica 
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići 
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Unis „GINEX“ d.d. Goražde 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Unis „GINEX“ d.d. Goražde 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Unis „GINEX“ d.d. Goražde 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Unis „GINEX“ d.d. Goražde 
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža 
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo 
10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu finansija/ Federalnom ministarstvu financija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-kantoni i općine“ gradovima i općinama 
11. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenog motornog vozila Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
12. Prijedlozi odluka 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar 
13. Prijedlozi akata: 
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar  
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar  
c) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar  
14. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Federalnog ministarstva kulture i sporta/Federalnog ministarstva kulture i športa 
15. Prijedlog odluke o davanju na korištenje 9 (devet) službenih putničkih automobila za potrebe Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
17. Prijedlozi akata 
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju ukupnog broja sudskih policajaca u sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog uredbe o činovima službenika sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine 
18. Prijedlozi akata 
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
c) Prijedlog zaključka za pokretanje postupka za imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
19. Prijedlog rješenja o imenovanju dva predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Međuministarskom vijeću 
20. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Federalne uprave policije 
21. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1419/2017 od 8.12.2017. godine  
22. Prijedlog izjašnjenja o izvršenju presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine  
23. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, s Prijedlogom zaključka 
24. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1.9.-30.11.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
25. Izvještaj o radu Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
26. Izvještaj o pojačanim inspekcijskim nadzorima suzbijanja „sive ekonomije“ na području svih kantona Federacije Bosne i Hercegovine koji je realizovan u organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove putem mješovitih inspekcijskih timova federalnih i kantonalnih inspektora, u periodu 2.10.2017.-22.12.2017. godine, s Prijedlogom zaključka  
27. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za geologiju za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
28. Izvještaj o radu i finansijsko - materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.7.-31.12.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
29. Izvještaj o radu Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
30. Izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koji se odnose na europske integracije za IV kvartal 2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
31. Izvještaj o monitoringu donjeg toka rijeke Spreče za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
32. Prijedlog mišljenja na Završni izvještaj o provedbi Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2013-2017 
33. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta novi termoenergetski blok, mašinske instalacije i utopljavanje objekata JU Kantonalne bolnice Zenica, s Prijedlogom zaključka  
34. Informacija o potrebi uspostave CERT-a (Computer Emergency Response/Readiness Team) u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom rješenja  
35. Informacija Federalnog pravobranilaštva Sarajevo o zahtjevu Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Sanski Most br. UP-1-06-30-865/17 od 12.9.2017. godine za davanje saglasnosti za cijepanje parcele označene kao k.č. zvana Strana i o zahtjevu za davanje saglasnosti za izdavanje odobrenja za gradnju za izgrađeni objekat - spomen soba u sklopu Memorijalnog centra „Galaja“ u Sanskom Mostu, s Prijedlogom zaključka 
36. Informacija o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2016-2019 Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
37. Plan rada Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
38. Godišnji plan rada Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
39. Program rada Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
40. Godišnji plan rada Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
41. Godišnji izvještaj o radu Arhiva Federacije za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
42. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina na području Nacionalnog parka „Una“ (ponuđač Azra Bišćević) 
43. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u području Nacionalnog parka „Una“, vlasnika Đurica Bore  
44. Informacija o stanju u privrednom društvu Željezara Zenica d.o.o. Zenica, s Prijedlogom zaključka 
45. Prijedlog odluke o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine   
 
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE