133. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 27.12.2017.
Saopćenje o radu
 


NASTAVAK 133. SJEDNICE VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA
 
Vlada Federacije BiH je danas utvrdila Prijedlog zakona o mirnom rješavanju sporova koji predstavlja pravni mehanizam za ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava iz radnog odnosa, kroz socijalni dijalog kojeg potiču miritelji i arbitri.
 
Cilj ovakvog načina rješavanja radnih sporova jeste promicanja pristupa pravdi, kao jednog od osnovnih ljudskih prava propisanih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i rasterećenje sudova, te postizanja dogovora o sporu u kraćem roku u odnosu na dugotrajnost postupaka koji se vode pred sudom.
 
Osnovno načelo od kojeg Zakon polazi je dobrovoljnost na osnovu koje strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu dobrovoljno odlučuju o mirnom rješavanju radnog spora, te same biraju miritelje i arbitre.
 
Mirovno vijeće za terotorij FBiH čine po jedan predstavnik strana u sporu, te miritelja kojeg one izaberu s liste koju utvrđuje resorni federalni ministar.
 
Formiranje mirovnog vijeća na nivou kantona, njegov sastav i način rada propisuju kantonalni propisi.
 
Donošenje ovog zakona predviđeno je Programom rada Vlade FBiH za 2017. godinu, a u vezi je i s provođenjem aktivnosti iz Akcionog plana Federacije BiH za realiziranje Reformske agende BiH 2015.-2018. godina.
 
Za provođenje ovog zakona bit će potrebno kontinuirano osiguravati budžetska sredstva jer on propisuje pravo na naknadu miritelja i arbitara. Međutim, svaka strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu snosi svoje troškove nastale u postupku mirenja.
 
Kako ovaj zakon uređuje oblast iz zajedničke nadležnosti federalne i kantonalnih vlasti, Prednacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova dostavljen je svim kantonima. Pozitivna mišljenja dali su Kanton Sarajevo, Unsko-sanski, Bosansko-podrinjski, Zapadnohercegovački i Srednjobosanski kanton. Pozitivno mišljenje dao je i Tuzlanski kanton, uz određene primjedbe koje su razmotrene.
 
Također, Nacrt zakona razmatralo je i Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij FBiH koje je o njemu dalo pozitivno mišljenje.
 
UTVRĐENI AMANDMANI NA PRIJEDLOG ZAKONA O PIO
 
U skladu sa Sporazumom sa sindikatom policijskih službenika, Vlada FBiH danas je utvrdila svoj Amandman na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je propisano da je policijski službenik, u smislu ovog zakona, osoba koja je definisana posebnim zakonom na osnovu kojeg prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruje kod nosioca osiguranja. Precizirano je da je policijski službenik osoba čiji je status definiran posebnim propisom na osnovu kojeg i ostvaruje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, bez vezivanja za prebivalište, čime je izbjegnuta eventualna mogućnost diskriminacije prilikom primjene ove odredbe.
 
Prihvaćen je i amandman koji je podnio Klub poslanika HDZ HNS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. U obrazloženju je navedeno da su Vlada FBiH i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike kao predlagač zakona, prilikom njegovog razmatranja utvrdili da se članom 140. stav (5) zadire u stečena prava korisnika penzija, što može rezultirati pokretanjem mnogobrojnih sudskih sporova.
 
Ovaj član odnosi se kako na postojeće, tako i na korisnike koji će to pravo ostvariti u budućnosti i predviđa da korisnik penzije, bez obzira na osnov ostvarivanja i visinu obračunate penzije, ne može primiti penziju u većem iznosu od prosječnog iznosa njegove plaće ostvarene u posljednjih pet godina.
 
Ocijenjeno je da je ova odredba u direktnoj suprotnosti sa stavkom (1) istog članka koji
predstavlja garanciju postojećim korisnicima prava, zatečenim prije stupanja na snagu ovog zakona i koji propisuje da se korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, koji su ta prava ostvarili po propisima koji su primjenjivani do stupanja na snagu predloženog zakona, ta prava osiguravaju i dalje, u dostignutom iznosu zadnje isplaćene mirovine.
 
Također, provedba ove odredbe kod značajnog broja korisnika prava bi dovela do smanjenja visine penzije utvrđene u skladu sa zakonskim propisima koji su važili u vrijeme priznavanja prava na penziju, što je u direktnoj suprotnosti odredbama iz stava (1) ovog člana.
 
Ovo ukazuje da je predviđeni stav (5) i za nove korisnike prava u potpunosti u suprotnosti sa najvažnijim odredbama ovog zakona koje se odnose na izračun penzije, a posebno sa suštinom bodovnog sistema definisanim članom 46. stav (5) zakona.
 
Vlada se danas izjašnjavala i o više poslaničkih amandmana, ali ih nije prihvatila jer je ocijenjeno da su zahtjevi već definisani Prijedlogom zakona o PIO/MIO koji je u parlamentarnoj proceduri.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKON O DOPUNAMA
ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FBiH
           
Vlada FBiH danas je utvrdila dopune Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.
 
Ovim dopunama ispoštovan je Sporazum koji je jučer postignut s predstavnicima sindikata policijskih službenika. Dopunama je utvrđeno da će obračun njihovih penzija biti vršen prema Zakonu o policijskim službenicima.
 
ZA IZGRADNJU CESTA I BRZIH CESTA 107.000.000 KM
 
Federalna vlada utvrdila je Prijedlog programa investiranja sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu  u iznosu od 107.000.000 KM.
 
Ova sredstva će biti prenesena na namjenski račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za implementaciju ovoga Programa, u skladu s Budžetom FBiH za 2017. godinu.
 
Vlada Federacije BiH utvrdila je da će putem ovoga programa biti finansirana izgradnja dionice brze ceste Lašva - Nević Polje, čija ukupna dužina je 24 kilometra, a procijenjena vrijednost, na osnovu glavnog projekta, iznosi 217 miliona eura. Sredstva od 100 miliona KM bit će iskorištena za izgradnju dijela trase ove brze ceste i to od izlaza poslovne zone Vitez do Nević Polja (pet kilometara), te od Selišta do ulaza u poslovnu zonu Vitez (četiri km). Također, ovim programom za zaobilaznice Mostar - Sjever (dionica Autoceste na koridoru Vc) planirano je 2.000.000 KM i Mostar - Jug  5.000.000 KM.
 
U svrhu adekvatnog praćenja realizacije Programa Vlada će imenovati Odbor za praćenje realizacije Programa od predstavnika Federalnog ministarstva financija, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Ureda premijera, JP Autocesta FBiH i JP Ceste FBiH. O utrošku ovih sredstava Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će, po prethodno dobivenom izvještaju implementatora projekata i Odbora za praćenje realizacije programa, kvartalno izvještavati Vladu Federacije BiH.
 
Prijedlog programa stupa na snagu nakon njenog usvajanja od strane Parlamenta Federacije BiH i objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.
 
IZJAŠNJENJE O AMANDMANIMA NA PRIJEDLOG BUDŽETA FBiH
I ZAKONA O NJEGOVOM IZVRŠAVANJU ZA 2018.
 
Vlada FBiH nije prihvatila amandmane na Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, koje je podnijelo više klubova poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.
 
Vlada nije prihvatila ni amandmane na Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2018. godinu, koje su podnijeli  Klub poslanika SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i poslanik u Predstavničkom domu federalnog parlamenta Azra Hadžić.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Kao neosnovana odbijena je inicijativa Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i izmjene i dopune Pravilnika o načinu, postupku i uvjetima, kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih djelatnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi.
 
PRODUŽEN MORATORIJ NA ZAPOŠLJAVANJE
 
Federalna vlada je do 31.3.2018. godine produžila moratorij na zapošljavanje i zadužila federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, naročito Agenciju za državnu službu FBiH, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravne osobe, izuzev federalnim ministarstvima, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika.
 
Također, zadužena su federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravne osobe da do istog datuma obustave zaključivanje svih ugovora o djelu. U slučaju neodgodive potrebe ove institucije ugovor o djelu mogu zaključiti isključivo uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH.
 
U slučaju neodgodive potrebe, saglasnost za provođenje konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva finansija, kao i za zaključenje ugovora o djelu, daje isključivo Vlada FBiH.
 
Saglasnosti za provođenje konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika, koje je Vlada FBiH dala prije stupanja na snagu ovog zaključka, ostaju na snazi. Ranije date saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu ostaju na snazi.
 
U slučaju promjene broja izvršilaca, novi ugovori o djelu mogu se zaključiti isključivo uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH.
 
NAGRADE SPORTISTIMA
 
Federalna vlada odobrila je izdvajanje 27.000 KM iz tekuće rezerve za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta za dodjelu nagrade Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine.
 
Nagrada od 24.000 KM je dodjeljena za 12 reprezentativaca u sjedećoj odbojci i 3.000 KM selektoru i dvojici trenera reprezentacije koja je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Poreču.
 
Odobreno je i izdvajanje sredstava za nagrade Džudo savezu Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 30.000 KM, od čega sportistkinji Larisi Cerić 20.000 KM za osvojeno drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu za seniorke, KM a njenom treneru 10.000 KM.
 
Taekwondo klubu „Novi Grad“ odobrena je nagrada od 5.000 KM za Nedžada Husića za osvojeno treće mjesto na Evropskom prvenstvu za juniore i njegovom treneru 2.500 KM.
           
USVOJEN IZVJEŠTAJ O INSPEKCIJSKIM NADZORIMA
U FEDERALNOJ DIREKCIJI ROBNIH REZERVI
 
Vlada FBiH usvojila je Izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenim inspekcijskim nadzorima uskladištenih roba Federalne direkcije robnih rezervi u 2017. godini, koji se odnosi na količinu i kvalitet uskladištenih roba.
 
Federalna direkcija robnih rezervi je obavezana da sagleda uočene nedostatke koje je utvrdio nadležni Federalni tržišni inspektorat u pogledu uskladištenja roba u pojedinim skladištima kao i stanja određenih roba, utvrdi odgovornost za učinjene propuste i odmah predloži moguća rješenja za prevazilaženje trenutne situacije i o tome upozna Vladu Federacije BiH.
 
USVOJENI PROGRAMI RADA ZA 2018. GODINU
 
Federalna vlada usvojila je planove i programe rada više agencija, zavoda i drugih federalnih institucija za 2018. godinu. Date su saglasnosti na planove rada Federalnog zavoda za agropedologiju, Federalnog zavoda za poljoprivredu i Zavoda za geologiju.
 
Usvojeni su i godišnji planovi rada Federalnog zavoda za statistiku, Federalne direkcije robnih rezervi i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za sljedeću godinu.
 
Usvojen je i Plan rada Federalne uprave civilne zaštite i Godišnji plan rada Arhiva Federacije BiH za 2018. godinu.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH odobrila je Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH uključivanje u projekt toplovod Kakanj - Sarajevo i zadužila ga za učešće u finansiranju studije izvodljivosti u Kantonu Sarajevo u skladu s planovima u 2018. godini, u iznosu do 500.000 KM.
 
Prihvaćen je Završni izvještaj o implementaciji i završetku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje“ (HSEP AF), čije su projektne aktivnosti okončane 30.6.2017. godine.
 
Vlada FBiH je razmatrala dokumente Lakoća poslovanja 2018. Svjetske banke i Konkurentnost 2017-2018 Bosna i Hercegovina Svjetskog ekonomskog foruma.    Sva federalna ministarstva su zadužena da, prilikom planiranja redovnih aktivnosti, planiraju i aktivnosti koje će dovesti do lakšeg poslovanja privrednih subjekata i povećanja konkurentnosti u FBiH, u skladu sa ovim dokumentima.
 
Usvojena je informacija Federalnog ministarstva trgovine o izvršenoj analizi zakonskih i ostalih preduslova za izradu i provođenje Zakona o elektronskoj trgovine u Federaciji BiH.
           
KADROVSKE ODLUKE I RJEŠENJA       
 
Vlada FBiH danas je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko za donošenje odluke o imenovanju Senada Bilalovića za vršioca dužnosti direktora ovog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do dvanaest mjeseci.
 
Prethodna saglasnost data je i Nadzornom odboru privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik za donošenje odluke o imenovanju Seada Čole za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do dvanaest mjeseci.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.30 sati.
 
 
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE