133. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 21.12.2017.
Saopćenje o radu


133. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH (1. dio):
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o obveznim osiguranjima u prometu i uputila ga u redovitu parlamentarnu proceduru.
 
Jedan od razloga za donošenje ovog zakona jeste deregulacija i liberalizacija cijena obveznog osiguranja od odgovornosti za vozila, s ciljem očuvanja stabilnosti i neometanog funkcioniranja sektora osiguranja. Primjena aktualnog Zakona iz ove oblasti, donesenog 2005. godine, pokazala je nedostatke koji otežavaju njegovu provedbu. Također, praksa je pokazala kako su pojedina rješenja nejasna i neprecizna i dovode do pravne nesigurnosti oštećenoga.
 
Novi propis donosi i harmoniziranje na jedinstvenom tržištu osiguranju u cijeloj BiH, jer je Republika Srpska donijela novi Zakon 2015. godine, te je Upravni odbor Agencije za osiguranje u BiH 4. listopada 2016. usvojio smjernicu za ocjenu usuglašenosti entitetskih zakona o obveznim osiguranjima u prometu.
 
Dodatni razlog je i usuglašavanje sa zakonodavstvom i pravnim stečevinama Europske unije, što je obveza i iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
 
Zakon propisuje nekoliko vrsta obveznih osiguranja u prometu: putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnog slučaja (osim putnika u zračnom prometu), vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim osobama, vlasnika zrakoplova od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim osobama i putnicima i vlasnika plovila na motorni pogon od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim osobama. Odredbe Zakona ne odnose se na prijevozna sredstva Oružanih snaga BiH, jer za naknadu štete nastale korištenjem ovih prijevoznih sredstava jamči Bosna i Hercegovina.
 
Vozač je obvezan, za vrijeme upotrebe prijevoznog sredstva u prometu, imati policu osiguranja ili drugi dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju koji mora predočiti na zahtjev ovlaštene službene osobe. Iznimno, vozač zrakoplova dužan je prije polijetanja dati na uvid policu osiguranja ili drugi dokaz o zaključenim ugovorima o obveznim osiguranjima, na zahtjev ovlaštene službene osobe.
 
Vozač je obvezan, u slučaju prometne nesreće, osobne i podatke o osiguranjima dati svim sudionicima prometne nesreće, koji na temelju tih osiguranja imaju pravo podnositi odštetne zahtjeve.
 
Ugovor o obveznom osiguranju pokriva štete nastale na teritoriju BiH, na teritoriju država članica sustava zelene karte, te država potpisnica Multilateralnog sporazuma, u slučaju kada je s BiH potpisan ovaj sporazum.
 
Najniža osigurana svota po jednom štetnom događaju, određena ugovorom o osiguranju, po jednom putniku iznosi za slučaj smrti 9.000 KM, za slučaj trajnog gubitka opće radne sposobnosti (invaliditeta) 18.000 KM i za slučaj privremene spriječenosti za rad i stvarnih i nužnih troškova liječenja 4.500 KM.
 
Putnik, kojeg zadesi nesretni slučaj, odnosno osoba određena ugovorom kao korisnik osiguranja u slučaju smrti putnika, ima pravo zahtijevati od društva za osiguranje isplatu sukladno ugovoru.
 
Pravo na osiguranu svotu ima putnik, odnosno korisnik osiguranja neovisno o tome ima li pravo na naknadu na temelju odgovornosti vlasnika prijevoznog sredstva za štetu prouzrokovanu trećim osobama. Ako vlasnik prijevoznog sredstva nije zaključio ugovor o osiguranju, a nastupio je nesretni slučaj, oštećena osoba može zahtijevati isplatu od Zaštitnog fonda u iznosu najviše do osigurane svote.
 
Ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti ne pokriva odgovornost prijevoznika za stvari koje je primio na prijevoz. Pravo na naknadu štete nema vozač vozila kojim je prouzrokovana šteta. To pravo nemaju srodnik i druge osobe za duševne boli zbog smrti ili tjelesne povrede vozača koji je prouzrokovao štetu. Isto se odnosi i na putnika koji je dobrovoljno ušao u vozilo kojim je prouzrokovana šteta, a kojim je upravljao neovlašteni ili vozač pod utjecajem alkohola ili opojnih droga, ako odgovorno društvo za osiguranje dokaže da je ta okolnost putniku trebala biti poznata.
 
Na naknadu štete ne može računati ni oštećena osoba zbog upotrebe vozila na sportskim priredbama koje se održavaju na putu ili dijelu puta zatvorenom za promet drugim vozačima, a kojima je cilj postizanje najveće ili najveće prosječne brzine, odnosno na vježbama za te priredbe. Ošteta neće biti isplaćena ni u slučaju neizravnog ili izravnog djelovanja nuklearne energije ili zračenja nastalog za vrijeme prijevoza nuklearnih ili drugih radioaktivnih materijala, zatim rata, pobune ili terorističkih aktivnosti, te korištenja mobiliziranog vozila, od trenutka preuzimanja od strane nadležnih tijela do trenutka vraćanja vozila vlasniku.
 
Neovlaštenim vozačem smatra se osoba koja je u vrijeme štetnog događaja koristila vozilo bez suglasnosti vlasnika, a nije kod njega zaposlena kao vozač, nije član njegovog kućanstva, niti joj je vlasnik vozilo predao u posjed.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LOVSTVU
 
Vlada FBiH utvrdila je Nacrt zakona o dopuni Zakona o lovstvu kojim je prenijela ovlaštenja zakonodavno-pravnim komisijama Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH da, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, utvrde prečišćeni tekst Zakona o lovstvu i dostave ga parlamentarnim domovima radi verificiranja.
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 34. sjednici održanoj  16.12.2015. godine zadužila federalna tijela uprave da, nakon sagledavanja zakona i drugih propisa iz svoje oblasti, izrade prečišćene tekstove tih propisa. Kako izmjene i dopune Zakona o lovstvu, koji je mijenjan dva puta, obuhvaćaju više od 40 posto osnovnog teksta propisa, to otežava njegovu primjenu, pa je nužno izraditi prečišćeni tekst.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Federalna vlada je prihvatila amandman na Prijedlog zakona o stečaju, koji su podnijeli poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Jasmin Kadić i delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Lejla Didik Sarajlić.
 
 Amandmanom je u član 92. dodat novi stav po kojem u viši isplatni red spadaju i neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, u ukupnom iznosu, za zaposlene i prijašnje radnike, koji su ispunili druge, zakonom propisane neophodne uslove za ostvarivanje prava na penziju.
 
Nisu prihvaćeni amandmani koje su na Prijedlog zakona o stečaju uložili poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mirsad Topčagić, Denis Gratz i Mahir Mešalić.
 
Federalno ministarstvo pravde nije pripremilo mišljenje na dostavljeni Nacrt zakona o dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH koji je u parlamentarnu proceduru uputila, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Zana Marjanović zato što nije pripremljen u skladu s Pravilima i postupcima za izradu zakona i drugih propisa Federacije BiH. Uvidom u sadržaj ovog nacrta, utvrđeno je da strukturom ne zadovoljava standarde u izradi zakonskih propisa.
 
Federalna vlada nije prihvatila prijedlog za izmjenu i dopunu Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine po skraćenom postupku, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Mirsada Kukića i Elzine Pirić. Kako je riječ o zakonu iz zajedničke nadležnosti Federacije i kantonalnih vlasti to zahtijeva redovnu proceduru, a radna grupa  za izradu Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu Federacije BiH, koju je imenovalo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 9.8.2016. godine će ovaj prijedlog razmotriti.
 
U izjašnjenju o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama, radi donošenja po skraćenom postupku, predlagača poslanika u Predstavničkom domu Federacije BiH Ismeta Osmanovića, Federalna vlada je stava da će ovaj zahtjev razmotriti zajedno sa svim ostalim pristiglim inicijativama za izmjene ovog zakona kako bi mogao biti pripremljen cjeloviti tekst Prednacrta.
 
Istovjetno izjašnjenje Vlada FBiH je utvrdila i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, čiji je predlagač Klub poslanika HDZ-HNS u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. Ovaj zahtjev, zajedno sa ostalim prijedlozima za izmjene i dopune zakona, bit će razmotren u okviru rada radne grupe za izmjene i dopune ovog zakona.
 
ZA UNAPREĐENJE AVIO SAOBRAĆAJA 7.000.000 KM
 
Federalna vlada donijela je tri odluke o izmjeni odluka o usvajanju programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima – Unapređenje avio prometa Federacije BiH utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija kojim su previđene subvencije aerodromima u ukupnom iznosu od 7.000.000 KM.
 
U Odluci o usvajanju programa utroška sredstava za JP Aerodrom Bihać umjesto 2.000.000 KM, dodijeljeno je 4.000.000 KM. Dodatna sredstva su namijenjena za eksproprijaciju nekretnina - proširenje zemljišta aerodroma radi produženja piste.
 
Za JP Aerodrom Tuzla, umjesto 1.570.000 KM, previđeno je 3.570.000 KM, a dodatna sredstva bit će upotrijebljena za kapitalna ulaganja za rekonstrukciju i dogradnju zgrade putničkog terminala - Faza2 - 1.154.580 KM, za zgradnju carinskog skladišta za avionsko gorivo 269.000 KM i za nabavku aerodromske opreme, traktora s kosilicom i snjegobacačem 576.420 KM.
 
JP Aerodrom Mostar, umjesto utvrdenih 1.570.000 KM, za unapređenje avioprometa je dodijeljeno 3.570.000 KM.
 
Za subvencioniranje pokretanja nove redovite zračne linije koja bi povezala Aerodrom Mostar s Međunarodnom zračnom lukom Zagreb, koja predstavlja značajno saobraćajno čvorište, predviđeno je dodatnih 1.000.000 KM. Subvencioniranje pokretanja ove linije bazirano je isključivo na pokrivanju troškova avio prijevoznika radi njene rentabilnosti i kontinuiteta.
 
PROGRAM RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE U 2018. GODINI
 
Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu koji, u skladu s Programom mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća ostale ili ostaju bez posla i Operativnim programom za njegovu realizaciju, predviđa uvećanje ove pozicije za dodatnih 20 posto od ukupno planiranih prihoda po osnovu doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Na toj poziciji je za 2018. godinu planiran iznos od 13.000.000 KM.
 
Sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje od 3.792.250 KM namijenjena su profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, što je deset posto ukupnog iznosa koji za ove potrebe izdvaja Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
 
U 2018. godini planirana je izrada standarda usluga karijerne orijentacije ili usmjeravanjađ u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, čiji je cilj unapređenje i proširenje usluga za profesionalno informisanje učenika u osnovnim i srednjim školama, kao i proširenje i unificiranje radionica za tražioce zaposlenja. S ciljem poboljšanja usluga individualnog i grupnog savjetovanja nezaposlenih, planirane aktivnosti se odnose na provođenje ispitivanje zadovoljstva korisnika klubova za traženje posla i centara za informisanje, savjetovanje i obuku, izmjene sadržaja radionica u skladu sa iskazanim potrebama korisnika, izradu i pilotiranje dvije nove radionice, održavanje tematskih sastanaka i provođenje obuka zaposlenika koji rade u klubovima za traženje posla i centrima za informisanje, savjetovanje i obuku, te izrada kataloga radionica za nezaposlene osobe. Dodatno će biti unaprijeđena web-stranica www.abecedakarijere.ba, koja može biti jedinstveni izvor aktuelnih informacija o karijernoj orijentaciji.
 
Za realizaciju aktivnosti profesionalne orijentacije u 2018. godini planirano je 150.000 KM.
 
Kako je predviđeno, u 2018. godini će, osim u službama za zapošljavanje Bosansko­podrinjskog, Hercegovačko-neretvanskog, Tuzlanskog, Zapadnohercegovaćkog i Kantona Sarajevo, biti provođena obuka zaposlenika (po principu trening trenera) za rad s korisnicima usluga (nezaposlenim osobama i poslodavcima) kroz primjenu novih metoda, kao i uspostava i širenje reformskog paketa i sistema mjerenja učinaka u javnim službama za zapošljavanje u FBiH. Također, službe za zapošljavanje će implementirati nove savjetodavne usluge u radu sa osobama koje namjeravaju pokrenuti vlastiti biznis.
 
Vrijednost Projekta podrške zapošljavanju u BiH, koji podržavaju Svjetska banka i Međunarodna banka za obnovu i razvoj za Federaciju BiH iznosi 25 miliona eura, a nosilac projekta je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Cilj ovog projekta je poboljšanje zapošljavanja i jačanje kapaciteta i unapređenje performansi javnih službi za zapošljavanje.
 
Između ostalog, u četverogodišnjem periodu do 2020. godine kroz aktivnosti Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi potrebno je zaposliti 6.000 mladih i 15.000 drugih teže zapošljivih nezaposlenih osoba.
 
Programi sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i pripreme za rad, za koje su partneri u realizaciji kantonalne službe za zapošljavanje, poslodavci, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i drugi zainteresirani subjekti, vrijedni su 72.785.645 KM. Njegov cilj je zapošljavanje 14.000 nezeposlenih osoba u Federaciji BiH, s posebnom rodnom i socijalnom osjetljivošću.
 
Planiran je i nastavak pružanja podrške organiziranju sajmova zapošljavanja u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje, s ciljem jačanja i promoviranja funkcije posredovanja u zapošljavanju i drugih usluga, te olakšavanja komunikacije između ključnih aktera na tržištu rada.
 
Za troškove učešća u sufinansiranju zajedničkih projekata s drugim organizacijama i institucijama, a zbog povećanog interesa partnera na tržištu rada. Federalni zavod za zapošljavanje planirao je za 2018. godinu 4.000.000 KM.
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ O KONTROLI NAMJENSKOG UTROŠKA
KREDITNIH SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA ZA 2015. GODINU
 
Federalna vlada usvojila je Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu.
 
Komisija za kontrolu namjenskog utroška sredstava kontrolisala je utrošak kreditnih sredstava u svih 27 privrednih društava kojima je dodijeljeno ukupno 12.749.410 KM. Utvrđeno je da privredna društva, u kojima je izvršena kontrola namjenskog utroška sredstava, poštuju uslove propisane ugovorima o dodjeli kredita sa Union bankom d.d. Sarajevo, a rezultati dodjele kreditnih sredstava su nabavka mašina, opreme i repromaterijala, kupovina zemljišta i izgradnja novih proizvodnih postrojenja i poslovnih objekata.
 
Formirana je 21 nova proizvodna linija, zaposlena 452 nova radnika što čini povećanje od 13,45 posto, a povećan je ukupan godišnji prihod korisnika kreditnih sredstava za 29.746.765 KM ili 16,64 posto.
 
SAGLASNOST ZA PREUZIMANJE KREDITNOG PORTOFOLIJA
 
Federalna vlada dala je saglasnost za zaključivanje Ugovora o preuzimanju kreditnog portfolija između Union banke d.d. Sarajevo, s jedne, i Federalnog ministarstva finansija i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
 
Cilj zaključivanja ugovora je podrška za dalje dugoročno finansiranje projekata putem dodjele sredstava iz Trajnog revolving fonda uspostavljenog od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod ove banke, kao i realizacija Zaključka Vlade FBiH od 28.07.2017. godine, kojim je zadužila Federalno ministarstvo finansija da s Bankom usaglasi uslove preuzimanja nedospjelih potraživanja po komisionim kreditima plasiranim putem Banke.
 
Realizacijom ugovora bio bi održan kontinuitet u ostvarivanju stratških ciljeva koji su usvojeni u dokumentu Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine, Strategiji razvoja namjenske industrije i Strategiji razvoja industrije, tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH, s osnovnim načelima reindustrijalizacije i jačanja konkurentnosti industrijske proizvodnje u FBiH kroz realizaciju i afirmaciju vlastitih razvojnih potencijala.
 
PRIHVAĆENA INFORMACIJA O KUPOPRODAJNOM UGOVORU
 
Vlada FBiH usvojila je informaciju radne grupe za analizu kupoprodajnih ugovora tehničko-tehnoloških cjelina sa infrastrukturom privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko.
 
Ugovori o prodaji dijela infrastrukture-električne energije od 31.5.2005. godine, o prodaji dijela infrastrukture-vodovoda u Topuzovom polju od 19.9.2005. godine i kupoprodaji nekretnina od 31.5.2005. godine, zaključeni između privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko kao prodavca i privrednog društva „Prevent Sarajevo“ d.o.o. Visoko kao kupca, zaključeni su i realizovani na osnovu odluka Nadzornog odbora privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko.
 
Kontrolom izvršenja obaveza ugovora o kupoprodaji zaključenog između prodavca privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko i kupca privrednog društva „Prevent Sarajevo“ d.o.o. Visoko od 14.10.2004. godine koju su izvršili Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH i „KTK Visoko“ d.d. Visoko, utvrđeno je izvršenje obaveze uplate kupoprodajne cijene, zapošljavanja, investiranja i zadržavanja djelatnosti.
 
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH je zadužena da u skladu s Pravilnikom o obavljanju kontrole izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji BiH  „Preventu Sarajevo“ d.o.o. Visoko izda uvjerenje za izvršenje obaveze iz ugovora.
 
SAZVATI SJEDNICU NADZORNOG ODBORA
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR
 
Federalna vlada usvojila je informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i zadužila Nadzorni odbor JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar da sazove sjednicu Nadzornog odbora.
 
Na dnevnom redu bi trebale biti dvije tačke dnevnog reda i to Usvajanje prijedloga Statuta JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i donošenje odluke o sazivanju sjednice Skupštine JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar radi usvajanja Statuta u roku od 15 dana.
 
Ranije je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo da u roku od 60 dana poduzme aktivnosti prema JP HT d.d. Mostar s ciljem izrade i usvajanja prijedloga novog Statuta tog društva, koji će biti usuglašen sa Zakonom o privrednim društvima Federacije BiH  i Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima koji je donijela Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine  23.3.2010. godine.
 
PRIHVAĆENA INFORMACIJA O STRATEGIJI RAZVOJA
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta „Strategija razvoja naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2017-2027. godina“, koju je pripremilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
 
Vlada FBiH opredijeljena je za uspostavu strateškog, finansijskog i pravnog okvira razvoja nauke u Federaciji BiH, te kao ovlašteni predlagač, u skladu sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH s 15. sjednice od 5.6.2012. godine, nastavlja aktivnosti na izradi prijedloga dokumenta „Strategija razvoja naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u FBiH za period 2017-2027. godina“.
 
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je zaduženo da u roku od 30 dana, u saradnji s Federalnim ministarstvom finansija, napravi analizu i pripremi procjenu mogućnosti izdvajanja iz Budžeta FBiH za oblast naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u narednom desetogodišnjem periodu i o tome informira Vladu Federacije BiH.
 
Po prijemu svih relevantnih informacija, Vlada Federacije BiH će se  odrediti o koncepcijskim rješenjima, načinu, dinamici, nosiocima i finansiranju izrade prijedloga ovog strateškog dokumenta.
 
ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
 
Federalna vlada je dala saglasnost na Prijedlog strategije provedbe prava intelektualnog vlasništva (PPIV) u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2022. godina i zadužila Generalni sekretarijat Vlade FBiH da ovaj zaključak dostavi Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.
 
Cilj ovog dokumenta je da definira parametre budućeg bh. sistema PPIV-a s ciljem usklađivanja sa zahtjevima pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i Evropskoj uniji, te postizanja pune kompatibilnosti sa sistemima zemalja EU. Radi povećanja borbe protiv povreda prava intelektualnog vlasništva, treba definirati parametre budućeg bh. PPIV sistema (prvenstveno legislativne iinstitucionalne komponente), kao i razraditi pretpostavke i mjere za uspostavu, efikasno djelovanje i njegov daljnji razvoj.
 
Također, treba potaknuti izradu modela za uspostavu saradnje među nadležnim institucijama i doprinese podizanju društvene svijesti o ulozi i značaju intelektualnog vlasništva i njegovom uticaju na cjelokupno ekonomsko i društveno stanje u zemlji.
 
Ove aktivnosti u skladu su s naporima EU da ojača PPIV i saradnju između javnog i privatnog sektora i razvije strategiju borbe protiv krivotvorenja i piratstva.
 
Polazište za izradu Strategije su mjere zacrtane u Strategiji integriranja BiH u EU, a među njima je i osposobljavanje Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i unapređivanje njegovih kapaciteta. Jedna od mjera je i pokretanje kampanje informiranja svih ključnih i zainteresiranih osoba, uključujući i širu javnost, o značaju intelektualnog vlasništva, kao segmentu unutrašnjeg tržišta.
 
„PORSCHE BH“ D.O.O. SARAJEVO IZUZET OD RESTRIKCIJA
 
Odlukom Vlade Federacije BiH Privredno društvo „Porsche BH“ d.o.o. Sarajevo izuzeto je od restrikcija propisanih Zakonom o stranim ulaganjima  u postupku registracije za obavljanje prometa naoružanja i vojne opreme (NVO) i to pod kontrolnim brojem: ML6 (kopnena vozila i komponente) i ML20 (kriogenska i superprovodIjiva oprema i komponente i pribor), koji proizvodi i usluge se nalaze u Zajedničkoj listi oružja i vojne opreme, u skladu s Pravilima ponašanja Evropske unije o postupanju kod prometa oružja i vojne opreme.
 
Data je saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za izdavanje Prethodne saglasnosti ovom privrednom društvu sa stopostotnim učešćem stranog kapitala, za registraciju obavljanja vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i roba posebne namjene kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
 
PODRŠKA UNAPREĐENJU I MODERNIZACIJI
FEDERALNE HIDROMETEOROLOŠKE SLUŽBE
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog hidrometeorološkog zavoda o realizaciji aktivnosti koje provodi ovaj zavod u okviru razvojnih projekata s ciljem smanjenja štetnog djelovanja uticaja klimatskih promjena.
 
Vlada FBiH podržala je sve aktivnosti koje provodi Federalni hidrometeorološki zavod kroz učešće u nacionalnim i međunarodnim projektima, nastojeći instrumentalno opremanje i tehničku infrastrukturu unaprijediti i modernizirati kako bi što kvalitetnije i bolje odgovorio svojim redovnim zadacima, ali i izazovima klimatskih promjena, s ciljem unapređenja hidrometeorološke službe u svim segmentima djelovanja, a posebno sustizanju savremenih tehnoloških dostignuća.
 
GRAĐEVINSKI MATERIJAL DODIJELJEN SAVEZU RVI TK
 
Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona poklonjen je građevinski materijal, 8.800 komada blokova cigli i 2.800 komada betonskih blokova koji su trajno oduzeti presudom Kantonalnog suda u Tuzli. Ovaj materijal bit će upotrijebljen za pomoć u rješavanju stambenih pitanja četiri člana Saveza RVI Tuzlanskog kantona iz Kalesije, Tuzle, Bratunca i Lukavca koji imaju započete ili ruševne stambene objekte i potreban im je građevinski materijal.
 
Presudom Kantonalnog suda u Tuzli od 19.12.2014. godine, s klauzulom pravosnažnosti od 14.7.2017. godine, od osuđenih osoba trajno je oduzet ovaj građevinski materijal, a raspolaganje tom imovinom povjereno Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.
 
Na osnovu Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, Agencija je pokušala prodati ovaj građevinski materijal javnim nadmetanjem, međutim, ni po prvom, niti po drugom pozivu nije pristigla nijedna ponuda.
 
Agenciji se nakon toga obratilo Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata sa zahtjevom za pomoć u građevinskom materijalu za četiri općinske organizacije RVI Tuzlanskog kantona, pa je donesena ovakva odluka.
 
INFORMACIJA O KREDITIMA ZA UVEZIVANJE RADNOG STAŽA
 
Federalna vlada usvojila je informaciju o statusu i realizaciji kreditnih sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije obezbijeđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012., 2013. i 2014. godinu po programima za uvezivanje radnog staža zaposlenika koji su ostvarili uslove za odlazak u penziju, a to pravo ne mogu ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da sačini odluke o otpisu neplaćenih dospjelih i nedospjelih obaveza po kreditima privrednih društava korisnika kredita po programima za ovaj trogodišnji period, dodijeljenih za ove namjene.
 
Razvojna banka Federacije BiH i Union banka d.d. Sarajevo su obavezane da, u skladu sa odlukama Vlade FBiH, otpišu  dugovanja privrednih društava po odobrenim kreditima, obračunaju kamate na dan realizacije odluka, kao i iznose sudskih troškova prilikom podnošenja prijava potraživanja u stečaju, eventualnih drugih sudskih troškova i pripišu ga ukupnom iznosu duga za otpis.
 
USVOJENI PROGRAMI RADA ZA 2018. GODINU
 
Federalna vlada usvojila je planove i programe rada više agencija, zavoda i drugih federalnih institucija za 2018. godinu. Data je saglasnosti na Plan rada Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
 
Vlada je prihvatila i Program rada Odbora za javni nadzor i Godišnji plan rada Finansijsko-informatičke agencije.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada Federacije BiH primila je na znanje izvještaje privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo o namjenskom utrošku sredstava za 2016. godinu i za period 2014 - 2016. godina.
 
Usvojen je Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju Akcionog plana 2016.-2019. godina za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ u 2016. godini.
 
Data je saglasnost za takozvani „modularni pristup“ izradi nacrta strategije saradnje sa iseljeništvom, pa će Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske i Vlada Brčko Distrikta BiH formirati radne grupe za izradu strategije saradnje sa iseljeništvom, čiji će rad biti u skladu s važećim ustavnim nadležnostima institucija u BiH.
 
Prihvaćena je informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-novembar 2017. godine. Sva federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organizacije i druge federalne institucije su zadužene da eventualne primjedbe i dopune dostave Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.
 
Usvojen je Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu Federacije BiH u 2016. godini. Ministarstvo je zaduženo da i dalje prati i analizira stanje u privrednim društvima, te po potrebi Vladi FBiH predlaže neophodne mjere i aktivnosti.          Izvještajem su obuhvaćeni JP„Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, JP„Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo i „BH Gas“ d.o.o. Sarajevo.
 
Vlada Federacije BiH verifikovala je Prečišćeni tekst Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u FBiH, koji je utvrdio Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije na osnovu Poslovnika o radu Vlade FBiH.
 
KADROVSKE ODLUKE I RJEŠENJA       
 
Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Zinetu Mujaković (JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać,), Marinka Bošnjaka (Energoinvest d.d. Sarajevo), Jasminu Pašić (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo), Enesa Memića („Pretis“ d.d. Vogošća) i Ernesta Đonku (JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo).
 
Vlada FBiH danas je za privremeno imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH, na period od tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, predložila Ramiza Bečića i Ahmeda Ahmića. Ovaj prijedlog prihvaća ili odbija Vijeće ministara BiH.
 
Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost Skupštini privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša za razrješenje članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata. Istovremeno data je saglasnost za imenovanje Fadila Bihorca, Mersuda Kendića, Senada  Kljajića, Mirsada Mujanovića i Maria Bundića za vršioce dužnosti ovog tijela do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu odluke Skupštine društva o imenovanju članova Nadzornog odbora. Danas su donesene i odluke o raspisivanju javnog konkursa, kriterijima za izbor i imenovanje pet članova Nadzornog odbora u ovom privrednom društvu i utvrđen tekst javnog konkursa.
 
Na današnjoj sjednici donesene su i odluke o utvrđivanju kriterija, raspisivanju i tekstu javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo.
 
Danas je donesen zaključak kojim je prestala da važi saglasnost za zastupanje mjeriteljskih potreba FBiH u Savjetu za mjeriteljstvo BiH data 10. februara ove godine.
 
Federalna vlada danas je donijela Odluku o uslovima i kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine. Istovremeno je doneseno Rješenje o privremenom imenovanju Semire Demirović (predsjednica), Anite Lukenda i Adnana Hadžimuratovića (članovi) za članove Upravnog odbora ove fondacije. Zadaci privremenog Upravnog odbora su priprema akata potrebnih za upis te upis Fondacije u Registar fondacija FBiH. Privremeni predsjednik i članovi ovog upravnog odbora imenovani su na period od najviše 90 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora ove fondacije u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.
 
Data je prethodna saglasnost za razrješenje Svetlane Cenić vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora BH Telecoma Sarajevo, radi isteka mandata i njeno ponovno imenovanje na istu dužnost, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanje člana Nadzornog odbora. Danas su donesene i odluke o raspisivanju Javnog konkursa i utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je zbog obaveza ministara prekinuta, a njen nastavak najavljen za narednu srijedu.
 
 
 
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE