133. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 21.12.2017.
Dnevni red
 1. Usvajanje Zapisnika 132. sjednice Vlade Federacije BiH, održane 14.12.2017. godine, Zapisnika 97. hitne sjednice Vlade Federacije BiH, održane 16.12.2017. godine, telefonskim putem i Zapisnika 98. hitne sjednice Vlade Federacije BiH, održane 19.12.2017. godine, telefonskim putem  
 2. Prednacrt zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju 
 3. Prednacrt zakona o dopunama Zakona o lovstvu  
 4. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o stečaju, koje su podnijeli: 
  1. Mirsad Topčagić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  2. Jasmin Kadić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  3. Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  4. Mahir Mešalić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
 5. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o stečaju, koji je podnijela Lejla Didik Sarajlić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
 6. Prijedlog odgovora u vezi sa zahtjevom za davanje mišljenja o Nacrtu zakona o dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koji je predložila Zana Marjanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
 7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać 
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać 
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać 
  3. Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać 
 8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
  3. Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
 9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo  
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo  
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo 
  3. Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo 
 10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća  
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća 
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća 
  3. Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća 
 11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
  3. Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
 12. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka 
 13. Informacija o kupoprodaji nedospjelih potraživanja po komisionim kreditima plasiranim putem Union banke, s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o preuzimanju kreditnog portfolija između Union banke d.d. Sarajevo i Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije   
 14. Prijedlog rješenja za privremeno imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine 
 15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije 
 16. Prijedlog odluke o otpisu zastarjelih potraživanja Kazneno popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica prema Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Općini Zenica 
 17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Privremenog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
 18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica 
 19. Prijedlozi odluka:  
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje pet vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša 
 20. Prijedlozi akata:  
  1. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje pet članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša 
  2. Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje pet članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Agrokomerc“ d.d. Velika kladuša 
  3. Prijedlog teksta javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša – pet članova 
 21. Prijedlog odluke o izuzimanju privrednog društva „Porsche BH“ d.o.o. Sarajevo od restrikcija za registraciju prometa naoružanja i vojne opreme  
 22. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila za potrebe Federalnog pravobranilaštva 
 23. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora/Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom hidrometeorološkom zavodu 
 24. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000018390 otvorenog kao podračuna u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine 
 25. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora/Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
 26. Prijedlog odluke o poklonu građevinskog materijala Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona 
 27. Prijedlozi akata:  
  1. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo  
  2. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo  
  3. Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo  
 28. Prijedlog mišljenja u vezi s prijedlogom za primjenu tzv. „modularnog pristupa“ izrade Strategije o saradnji sa iseljeništvom 
 29. Prijedlozi zaključaka: 
  1. Prijedlog zaključka o prestanku važenja Zaključka V. broj: 262/2017 od 10.2.2017. godine (zastupanje mjeriteljskih potreba Federacije BiH u Savjetu za mjeriteljstvo BiH) 
  2. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine 
 30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Finansijsko-informatičkoj agenciji za prijem 6 (šest) izvršilaca u radni odnos i za zaključenje 3 (tri) ugovora o djelu 
 31. Prijedlog odluke o verifikaciji Prečišćenog teksta Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine 
 32. Prijedlog odgovora u vezi sa zahtjevom za davanje mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je podnio Klub poslanika HDZ-HNS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
 33. Prijedlog odgovora u vezi sa zahtjevom za davanje mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama, koji je radi donošenja po skraćenom postupku podnio Ismet Osmanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
 34. Prijedlog odgovora u vezi sa zahtjevom za davanje mišljenja o Prijedlogu zakona izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine-skraćeni postupak, čiji su predlagači Mirsad Kukić i Elzina Pirić poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
 35. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za raspisivanje javnog konkursa i prijem jednog (1) državnog službenika, s Prijedlogom zaključka 
 36. Izvještaj o provedenim inspekcijskim nadzorima uskladištenih roba Federalne direkcije robnih rezervi u 2017. godini, s Prijedlogom zaključka 
 37. Informacija Radne grupe za analizu kupoprodajnih ugovora Tehničko-tehnoloških cjelina sa infrastrukturom privrednog društva „KTK VISOKO“ d.d. Visoko, s Prijedlogom zaključka 
 38. Informacija o statusu i realizaciji kreditnih sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije obezbijeđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012., 2013. i 2014. godinu po programima za Mjeru 2., odnosno uvezivanje radnog staža zaposlenika koji su ostvarili uslove za odlazak u penziju, s Prijedlogom zaključka 
 39. Informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1169/2017 od 24.8.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
 40. Prijedlog zaključka u vezi s Prijedlogom strategije provedbe prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini 2017-2022. godina 
 41. Informacija o aktivnostima na realizaciji Projekta „Strategija razvoja naučno-istraživačko i istraživačko - razvojnog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2017-2027. godina“, s Prijedlogom zaključka 
 42. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-novembar 2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
 43. Informacija o toku realizacije aktivnosti koje provodi Federalni hidrometeorološki zavod u okviru razvojnih projekata u koje je uključen s ciljem smanjenja štetnog djelovanja uticaja klimatskih promjena, s Prijedlogom zaključka 
 44. Informacija o radu Komisije za provođenje postupka-javnog poziva za prikupljanje ponuda za unajmljivanje poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period januar-decembar 2018. godine, s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom odluke o zakupu poslovnog prostora u Mostaru za smještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, za period januar-decembar 2018. godine 
 45. Izvještaji privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo o namjenskom utrošku sredstava za 2016. godinu i o namjenskom utrošku sredstava za period 2014-2016. godina, s Prijedlogom zaključka 
 46. Izvještaj o provođenju Akcionog plana 2016-2019. godina za realizaciju Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka 
 47. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini, s Prijedlogom zaključka 
 48. Izvještaj o radu Nadzornog odbora „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo za III kvartal 2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
 49. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu 
 50. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za poljoprivredu za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
 51. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za agropedologiju za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
 52. Plan rada Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2018. godinu s Prijedlogom zaključka  
 53. Plan rada Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
 54. Plan rada Federalnog zavoda za geologiju za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
 55. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za statistiku za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
 56. Godišnji plan rada Federalne direkcije robnih rezervi za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
 57. Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za 2018. godinu s Prijedlogom zaključka 
 58. Program rada Odbora za javni nadzor za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
 59. Godišnji Plan rada Finansijsko-informatičke agencije za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
 60. Plan rada Federalne uprave civilne zaštite za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
 61. Godišnji plan rada Arhiva Federacije za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
 62. Dokumenti Lakoća poslovanja 2018. Svjetske banke i Konkurentnost 2017-2018 Bosna i Hercegovina Svjetskog ekonomskog foruma, s Prijedlogom zaključka 
 63. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi Vlade Tuzlanskog kantona za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti i izmjene i dopune Pravilnika o načinu, postupku i uvjetima, kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih djelatnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi 
 64. Prijedlog odluke o prihvatanju Završnog izvještaja o završetku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje“ (HSEP AF) 
 65. Nacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova  
 66. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima-poticaj za veterinarstvo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 
 67. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva pravde  
 68. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Dopunsko pismo namjere Međunarodnom monetarnom fondu i indikativni opis projektnih poslova i zadataka za Due diligence pregled Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo i Privrednog društva Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar 
 69. Inicijativa (usmena) za izmjene Poslovnika o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine  
 70. Prijedlozi akata: 
  1. Prijedlog odluke o uslovima i kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine  
  2. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine  
 71. Prijedlozi odluka: 
  1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera – „Kapitalni transferi javnim preduzećima – Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Bihać“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija 
  2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije javnim preduzećima - Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija 
  3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera-„Kapitalni transferi javnim preduzećima-Unapređenje avio prometa Federacije BiH- JP Aerodrom Tuzla“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija 
  4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera-„Kapitalni transferi javnim preduzećima-Unapređenje avio prometa Federacije BiH- JP Aerodrom Mostar“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija 
 72. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma 
 73. Prijedlozi odluka: 
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo 
  3. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo  
  4. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo  
 74. Prijedlozi odluka:  
  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (Savez sjedeće odbojke BiH) 
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (Džudo savez Federacije BiH) 
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (Taekwondo klub „Novi Grad“) 
 75. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (u svrhu troškova transporta humanitarne pomoći Republici Albaniji) 
 76. Informacija o aktivnostima na realizaciji Zaključka V. broj: 1187/2017 od 7.9.2017. godine, s Prijedlogom zaključka (Informacija o realizaciji Sporazuma o tehničkoj saradnji na uspostavi sistema razmjene podataka koji se upisuju u registre udruženja i fondacija u Bosni i Hercegovini i uspostavi eRegistra udruženja i fondacija FBiH) i Prijedlogom zaključka o imenovanju predstavnika Vlade FBiH u Upravni odbor Projekta „Izgradnja kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu s civilnim društvom“  
 77. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine 
 78. Informacija o izvršenoj analizi zakonskih i ostalih preduslova za izradu i provođenje Zakona o elektronskoj trgovini u Federaciji BiH, s Prijedlogom zaključka 
 79. Informacija o toku aktivnosti na realizaciji Zaključka V. broj: 1473/2017 od 15.11.2017. godine sa zahtjevom za instrukcije za dalje postupanje, s Prijedlogom zaključka 
 80. Prijedlog zaključka o obustavi konkursnih procedura za prijem državnih službenika, namještenika i drugih zaposlenika 
 81. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 
 82. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje su podnijeli: 
  1. Klub poslanika SBB u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  2. Klub poslanika HDZ-HNS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  3. Jasmina Zubić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  4. Azra Hadžiahmetović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  5. Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  6. Klub poslanika Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  7. Mirza Ganić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
  8. Alma Kratina i Amra Kunovac, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
 83. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, koje su podnijeli:  
  1. Dževad Adžem, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  2. Sanel Razić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  3. Klub poslanika HDZ/HNS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  4. Klub poslanika SBB u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  5. Azra Hadžić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (jedan amandman) 
  6. Alma Kratina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  7. Zana Marjanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  8. Anela Šestić- Begović i Hasida Isaković poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  9. Zikreta Odobašić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
 84. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, koje su podnijeli:  
  1. Klub poslanika SBB u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
  2. Azra Hadžić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (šest amandmana) 
 85. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima-Transfer za rješavanje socijalno-statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica“ utvrđenog izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
 86. Nacrt zakona o dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine 
 87. Prijedlog odluke o usvajanju Programa investiranja sredstava „Kapitalni Transferi javnim preduzećima-Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija 
 88. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata  
 89. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima za pomoć u liječenju boraca/branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata  
 90. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora društva 
 91. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora društva 
 92. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike 
 93. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija za popunu upražnjenih radnih mjesta rukovodećih državnih službenika 
 94. Informacija o aktivnostima Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Kantona Sarajevo na izradi sporazuma kojim se uređuje međusobna saradnja iz djelokruga pripreme, provedbe i praćenja prioritetnih projekata zaštite okoliša od značaja za Federaciju BiH i Kanton Sarajevo, s Prijedlogom zaključka 
 95. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica  
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE