132. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 14.12.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 131. sjednice Vlade Federacije BiH, održane 7.11.2017. godine, Zapisnika 95. hitne sjednice Vlade Federacije BiH, održane 6.11.2017. godine, telefonskim putem i Zapisnika 96. hitne sjednice Vlade Federacije BiH, održane 7.11.2017. godine, telefonskim putem 
2. Nacrt Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu 
3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu 
4. Nacrt zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine   
5. Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu i procjena plana za 2019. i 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom odluke  
6. Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu 
7. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (konsolidovani) i Finansijski plan Federalnog fonda solidarnosti (Anex I), s Prijedlogom zaključka i Nacrtom odluke  
8. Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju  
9. Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine 
10. Informacija Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
11. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama 
12. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, koji je podnio Mirza Ganić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
13. Prijedlog odgovora na Zahtjev za ocjenu ustavnosti dijela člana 19.tačka 13a Zakona o zdravstvenom osiguranju, zajedno s prijedlogom privremene mjere podnesenom Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine od potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine gosp. Milana Dunovića  
14. Prijedlog mišljenja na Zahtjev za ocjenu ustavnosti koji je podnio općinski načelnik Općine Lukavac za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi člana 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09) 
15. Prijedlog uredbe o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH 
16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti  
17. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za prestruktuiranje raspoloživih novčanih sredstava od strane JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar 
18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta 
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Odluke o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije 
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji administratora grant sredstava koje osigurava Švicarska agencija za razvoj i saradnju iz Trust fond za Projekat smanjenje faktora zdravstvenih rizika 
21. Prijedlog odluke o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije Javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika“ 
22. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva 
23. Prijedlog odluke o usvajanju programa investiranja kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo iz sredstava podračun- sredstva od GSM licence utvrđenog izmjenom i dopunom Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa na poslovima održavanja i zaštite dijela magistralnih cesta koje prolaze kroz gradsko područje Grada Mostara između JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo i Grada Mostara 
25. Prijedlog odluke o privremenoj mjeri zabrane prometa trupaca 
26. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Razvoj i unaprijeđenje statistike kriminaliteta u BiH“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku 
27. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju isknjižavanja zgrade Federalnog zavoda za statistiku, zgrade pravosudnih organa Federacije Bosne i Hercegovine, zgrade pravosudne palate i zgrade Federalne uprave civilne zaštite 
28. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila za potrebe Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 
29. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 
30. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora Sveučilišne klinike Mostar 
31. Prijedlozi rješenja 
a) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1254/2017 od 6.11.2017. godine  
b) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1312/2017 od 16.11.2017. godine  
c) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica prije pravosnažnosti rješenja o ekspropriaciji, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-840/2017 od 17.7.2017. godine  
d) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina potpuno eksproprisane Rješenjem Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1221/2017 od 27.10.2017. godine 
32. Prijedlog mišljenja na Zahtjev potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti člana 63. stav 1.,2.,3 i člana 73., 74. i 75. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/05) 
33. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 28.11.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
34. Informacija o potrebi prijema zaposlenika na određeno vrijeme u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić, s Prijedlogom zaključka  
35. Informacija o realizaciji Programa dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (stanje 31.12.2016. godine), s Prijedlogom zaključka  
36. Informacija o pokretanju stečajnog postupka u Privrednom društvu Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica, s Prijedlogom zaključka 
37. Informacija o investicijama u poljoprivrednom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine od 2012.-2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
38. Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2017./18. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine, s preporukama i Prijedlogom zaključka 
39. Informacija o implementaciji Odluke prvog zapošljavanja i samozapošljavanja - po Uredbi o poticaju zapošljavanja, s Prijedlogom zaključka 
40. Informacija o učinku podrške udruženjima potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini, s Prijedlogom zaključka 
41. Prijedlog odgovora na tužbu tužitelja Elmira Jahića, protiv tužene, Federacije Bosne i Hercegovine - Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
42. Program rada Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
43. Zahtjev za davanje saglasnosti Centru za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja, Federalne uprave policije, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova da započne proces akreditacije odabranih metoda vještačenja u skladu sa odrednicama standarda ISO 17025, s Prijedlogom zaključka 
44. Prijedlozi zaključaka 
a) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje 3 (tri) ugovora o djelu 
b) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje 2 (dva) ugovora o djelu 
45. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u JP Nacionalni park „Una“ d.o.o.  
46. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima -Transfer za rješavanje socijalno-statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica“ utvrđenog izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
47. Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica 
48. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja 
b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
49. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  
50. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje jednog ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu kulture i sporta -Federalnom ministarstvu kulture i športa  
51. Informacija o potrebi izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije za 2017. godinu za primjenu Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima  
a) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine za osvojeno treće mjesto na Evropskom prvenstvu 
b) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade sportiskinji iz Džudo saveza Federacije Bosne i Hercegovine za osvojeno drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu za seniore 
c) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade sportisti iz Taekwondo kluba „Novi Grad“ za osvojeno treće mjesto na Evropskom prvenstvu za juniore 
52. Prijedlozi akata:  
a) Prijedlog zaključka  
b) Prijedlog odluke o Odobravanju izdvajanja dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz posebnog Fonda razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za finansijsku pomoć javnim zdravstvenim ustanovama-kantonalnim i općim bolnicama i univerzitetsko-kliničkom bolnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine 
53. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo 
54. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar 
55. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo 
56. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo    
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo  
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo   
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE