131. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.12.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 130. sjednice Vlade Federacije BiH, održane 24.11.2017. godine, Zapisnika 91. hitne sjednice Vlade Federacije BiH, održane 24.11.2017. godine, telefonskim putem, Zapisnika 92. hitne sjednice Vlade Federacije BiH, održane 27.11.2017. godine, telefonskim putem, Zapisnika 93. hitne sjednice Vlade Federacije BiH, održane 29.11.2017. godine, telefonskim putem i Zapisnika 94. hitne sjednice Vlade Federacije BiH, održane 30.11.2017. godine, telefonskim putem  
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbi člana 237. stav (2) Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela gđa. Nađisa Tabaković, advokat iz Bihaća 
3. Prijedlog izjašnjenja o Incijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o unutrašnjoj trgovini, koju je podnijela Selma Vidimlić, direktorica JP „Tržnice„ Zenica 
4. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine 
5. Prijedlog izjašnjenja na nove okolnosti konačnog imenovanja Baljić Ahmeta za direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u predmetu Risto Nišić 
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Akcioni plan za provedbu Strategije deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federacije Bosne i Hercegovine (2014-2020) 
7. Prijedlog odluke o određivanju širine zemljišta priobalnog pojasa rijeke Neretve u urbanom dijelu Grada Mostar 
8. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju „Džudo savez Federacije Bosne i Hercegovine“ (Larisa Cerić) 
b) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju „Džudo savez Federacije Bosne i Hercegovine“ (Aleksandra Samardžić) 
c) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Ženski košarkaški klub „PLAY OFF“
d) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Teakwondo klub „Novi Grad“ 
e) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klub „Novi Grad“ (Nejla Kaljanac) 
f) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub „Spin 2012“
g) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub „Spin 2012“ (Emina Hadžiahmetović) 
h) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Stolnoteniski klub „CM“ Vitez 
i) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Stolnoteniski klub „Mostar“ 
j) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Klub brdskog biciklizma „Puls“ 
k) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju SFK 2000 Sarajevo 
l) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Klub sjedeće odbojke „Spid“ 
m) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Hrvatski ženski rukometni klub „Grude“ 
n) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Hrvatski športski klub „Zrinjski“ Mostar 
o) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Futsal club „MOSTAR SG“ Mostar 
p) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Bokserskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine 
q) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Bokserskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine (u boksu za seniore) 
9. Prijedlozi akata 
a) Prijedlog zaključka o prihvatanju izvještaja Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu 
b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu 
10. Prijedlog odluke o davanju na korištenje putničkog vozila JP Nacionalni park „Una“  
11. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Pilot projekat agromonetarnih statistika“ otvorenih kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku 
12. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Privrednom društvu „BH Telecom“ Direkcija Tuzla za izgradnju optičkog spojnog puta na lokalitetu Solina u Tuzli 
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Privrednom društvu „BH Telecom“ Direkcija Tuzla za izgradnju optičkog spojnog puta na lokalitetu Pasci u Tuzli   
13. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkih motornih vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 
14. Prijedlog odluke o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje mineralne vode od strane „OAZA“ d.o.o. Tešanj 
15. Prijedlog odluke o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje mineralne vode od strane „Sarajevskog kiseljaka“ d.d. Kiseljak 
16. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Efektivno upravljanje projektima za sektor voda u Bosni i Hercegovini u skladu sa EU procedurama otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine“  
17. Prijedlozi rješenja: 
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
18. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Odbora državne službe za žalbe 
19. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, s Prijedlogom zaključka  
20. Izvještaj o izvršenoj reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka 
21. Izvještaji s prijedlozima zaključaka 
a) Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (stanje na dan 30.9.2017. godine), s Prijedlogom zaključka 
b) Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu (stanje na dan 30.9.2017. godine), s Prijedlogom zaključka 
22. Očitovanje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbi člana 62.-68. i člana 73. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela gđa. Nađisa Tabaković, advokat iz Bihaća, s Prijedlogom zaključka  
23. Informacija o aktivnostima mjerodavnih organa Federacije Bosne i Hercegovine i kantona, kao i mjerodavnih organa kliničkih centara u Federaciji BiH na izradi ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima osnivača nad kliničkim centrima u Federaciji BiH, s posebnim fokusom na preuzimanje finansijskih obaveza spram preuzetih osnivačkih prava, s Prijedlogom zaključaka 
24. Informacija o stanju izvršenja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje se odnose na prekomjernu dužinu trajanja postupka pred redovnim sudovima, s Prijedlogom zaključka 
25. Informacija o turističkim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine i prijedlog izvršenja nadzora nad namjenskim korištenjem članarine i boravišne takse, s Prijedlogom zaključka 
26. Informacija o toku aktivnosti na realizaciji Zaključka V. broj: 1473/2017 od 15.11.2017. godine i Zahtjev za instrukcije za dalje postupanje 
27. Informacija o provedbi projekta „Javne službe za tržište nekretnina i evropske integracije“ s Prijedlogom zaključka 
28. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove 
29. Informacija o održanom sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje kao tijela uspostavljenog Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije i njenih članova, s Prijedlogom zaključka 
30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina koje se nalaze u Nacionalnom parku „Una“ (vlasnika Damira Ćemalovića i Jasmina Ćemalovića) 
31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina koje se nalaze u Nacionalnom parku „Una“ (vlasnik Simo (Simo) Knežević)  
32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina koje se nalaze u Nacionalnom parku „Una“ (vlasnik Divjak Đure Zoran) 
33. Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica 
34. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša broj 1431/17 od 17.11.2017. godine o razrješenju s dužnosti direktora Privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša  
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora Privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša 
35. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - akcioni plan strategije okoliša“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma 
36. Informacija o potpisivanju Protokola o saradnji u području transplantacijske medicine između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva, Bosna i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka  
a) Prijedlog odluke o prihvatanju Prijedloga protokola o saradnji u oblasti transplantacijske medicine između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva, Bosna i Hercegovina 
37. Informacija o isplatama troškova službenih putovanja iz blagajne, s Prijedlogom zaključka 
38. Nacrti odluka:  
a) Nacrt odluke o razrješenju jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Nacrt odluke o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
39. Prijedlozi rješenja: 
a) Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine  
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine  
40. Prijedlozi akata: 
a) Prijedlog odluke o poništavanju dva javna konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine 
c) Prijedlog odluke o kriterijima za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine 
d) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine 
41. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža. 
42. Usmena inicijativa za izmjene Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE“ gradovima i općinama s Prijedlogom zaključka  
 
 
 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE