130. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.11.2017.
Saopćenje o radu

 
130. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
CESTOVNO POVEZIVANJE SARAJEVA I GORAŽDA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalne ceste s ciljem cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda i početka realizacije ovog projekta.
 
Utvrđeno je da je izgradnja regionalne ceste Goražde - Hranjen - Hrenovica, dužine 13,7 kilometara, kao dio cestovnog povezivanja Sarajeva s Goraždem, od javnog interesa za Federaciju BiH. Odluka znači pristupanje izradi investicijsko-tehničke dokumentacije, zaključno sa izradom glavnog Projekta cestovnog povezivanja Goražde - Hranjen - Hrenovica sa objektima i infrastrukturom koji su njen sastavni dio, pribavljanju urbanističke suglasnosti, te izradi elaborata i provedbi eksproprijacije.
 
Za realizaciju ove odluke, u okviru svojih nadležnosti, zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, Vlada i Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona.
 
U obrazloženju Odluke navedeno je da je cestovno povezivanje Sarajeva s Goraždem jedan od najvažnijih projekata vezan za ovaj dio Bosne i Hercegovine i FBiH. Značaj projekta je višestruk i utiče na ukupan razvoj, podršku izuzetnim privrednim aktivnostima u Bosansko-podrinjskom kantonu, podršku održivom povratku na cjelokupnom području i pretvaranje izuzetno ruralnih u područja čija namjena može biti usmjerena u razne svrhe.
 
Opredjeljenje o samoj trasi je usvojeno kroz Prostorni plan Bosansko-podrinjskog kantona i podrazumijeva izgradnju nove dionice trase od 13,7 km Goražde - Hranjen- Hrenovica i dalje nastavlja na postojeći izgrađeni magistralni put M5.
 
Projekat podrazumijeva i skraćivanje aktualnih putnih pravaca prema Goraždu za oko 40 km, uz izbjegavanje planinskih prevoja. Ovo pitanje je prepoznato i kroz usvojenu Strategiju transporta FBiH i Okvirnu strategiju transporta BiH. Također je dio dokumenta koji je usvojila Vlada FBiH - Lista 100 strateških projekata FBiH.
 
Do sada je Bosansko-podrinjski, u saradnji s Kantonom Sarajevo, izabrao projektanta za izradu investiciono-tehničke dokumentacije za novi dio trase i proces projektiranja je u završnoj fazi sa obavljenim geološkim istraživanjima. Cijeneći da je ovaj projekt ispunio većinu preduvjeta za početak realizacije i poduzimanje aktivnosti u tom procesu, donošenje ovakve odluke je potpuno opravdano, navodi se u obrazloženju.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila inicijativu za izradu Zakona o uspostavi Grada Živinice, koju je podnijelo Općinsko vijeće Živinice, te zadužila Federalno ministarstvo pravde da bude nosilac izrade Nacrta ovog zakona.
 
U inicijativi, dostavljenoj 19. oktobra 2017. godine, istaknuto je da je Općina Živinice usvojila Odluku o proglašenju gradom, te da su za to ispunjeni uslovi propisani Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH, što je i utvrđeno nakon provedenih potrebnih procedura.
 
Federalna vlada nije danas prihvatila amandmane koje je na Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Dennis Gratz.
 
Nije podržano ni usvajanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, koji je poslanik Gratz uputio u parlamentanu proceduru po skraćenom postupku, tražeći pooštravanje sankcija za mučenje i ubijanje životinja, te preciznije i sveobuhvatnije određenje mučenja životinja. U izjašnjenju Federalne vlade je navedeno da je, pored primjedbi načelnog karaktera, uvidom u sadržaj Prijedloga zakona utvrđeno je da su ponuđena pravna rješenja već obuhvaćena Krivičnim zakonom FBiH.
 
Vlada je ocijenila da nema razloga za davanje izvornog tumačenja Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti, što je traženo inicijativom koju je podnijela odvjetnica iz Bihaća Nađisa Tabaković. Odredbe članova 7., 9. i 10. Zakona su jasne i nedvosmislene, stav je Federalne vlade.
 
ZA PENZIONISANJE 120 RADNIKA 1.117.808 KM
 
U funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije BiH, Vlada FBiH danas je dala saglasnost za odobravanje raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH za uplatu doprinosa za PIO u ukupnom iznosu od 784.198,48 KM za 47 radnika privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez i “Vitezkartona” d.o.o. Vitez koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa. Sredstva, koja će biti doznačena na račun Federalnog zavoda za PIO, deponovana su na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH, otvorenog kod Centralne banke BiH.
 
Federalna vlada danas je, također, odobrila dodjelu dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije s pozicije subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa za penzionisanje zaposlenika, u ukupnom iznosu od 333.610,10 KM. Ovaj iznos namijenjen je za izmirenje dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž. Riječ je o ukupno 73 zaposlenika iz tri privredna društva.
 
Krivaji-Mobel d.o.o. - u stečaju, iz sektora drvne industrije odobreno 139.069,53 KM za 63 zaposlenika, Heliosu d.d. Banovići 44.540,57 KM za penzionisanje četiri zaposlenika i BNT Hidraulici d.d. - u stečaju Novi Travnik 150.000 KM za doprinose za šest zaposlenika.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima grant sredstava sklopiti ugovore o dodjeli, s definisanim pravima i obavezama ugovornih strana. Privrednom društvu koje zaključi ugovor s Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, a u skladu s dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva će biti uplaćena na račun Federalnog zavoda PIO, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi za zapošljavanje.
 
PRETHODNA SAGLASNOST ZA KREDITE PLASTOFLEXU I BAUPARTNERU
 
Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost na dva prijedloga rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata dodjelom kredita za 2017. godinu.
 
Saglasnost je data za kredit privrednom društvu Plastoflex d.o.o. Gračanica, u iznosu od 268.790 KM, te Baupartner d.o.o. Lukavac, u iznosu od 250.000 KM.
 
Sredstva će biti dodijeljena putem Union banke d.d. Sarajevo u skladu sa odredbama ugovora o komisionim poslovima između ove banke, kao komisionara, i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao komitenta.
 
IZVEŠĆE O KONSOLIDIRANIM PRIHODIMA I RASHODIMA
 
Konsolidirano izvješće proračuna Federacije BiH, kantona i općina, te financijskih planova izvanproračunskih fondova za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine, o kojem se danas upoznala Federalna vlada, obuhvaća izvršenje proračuna Federacije BiH, deset kantona, 80 općina, kao i izvršenje financijskih planova 26 izvanproračunskih fondova (MIO, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Federalni zavod za zapošljavanje, deset kantonalnih zdravstvenih zavoda i službi za zapošljavanje i tri kantonalne direkcije za ceste).
 
Konsolidacija predstavlja metodu, odnosno postupak kojim se iz ukupnih zbirnih bilanci prihoda i rashoda isključuju sva međusobna transferna primanja i davanja jednih razina vlasti drugim.
 
Ukupni prihodi za razdoblje siječanj - rujan 2017. godine ostvareni su u iznosu od 6.069,7 milijuna KM, što je za 568 milijuna KM ili za 10,3 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je ostvarenje u odnosu na plan 72,3 posto.
 
Porezni prihodi iznose 5.238 milijuna KM i u strukturi ukupnih sudjeluju sa 86,3 posto. U odnosu na razdoblje siječanj - rujan 2016. godine njihovo ostvarenje je više za 452,4 milijuna KM ili 9,5 posto, a u odnosu na plan 77,4 posto.
 
Neporezni prihodi za razdoblje siječanj - rujan 2017. godine iznose 820 milijuna KM, i u strukturi ukupnih sudjeluju sa 13,5 posto. U odnosu na devet mjeseci 2016. godine veći su za 118 milijuna KM, odnosno 16,8 posto, a u odnosu na plan ostvareni su sa 74,4 posto.
 
Primljeni tekući transferi i donacije nakon izvršene konsolidacije iznose 9,6 milijuna KM, dok su u istom razdoblju 2016. godine iznosili 9,0 milijuna KM.
 
Konsolidirani primljeni kapitalni transferi iznose 1,8 milijuna KM.
 
Ukupni rashodi za razdoblje siječanj - rujan 2017. godine su iznosili 4.987,1 milijuna KM, što je z107,0 milijuna KM ili za 2,2 posto više nego u protekloj godini, a u odnosu na plan 64,1 posto.
 
Plaće i naknade troškova zaposlenih za razdoblje siječanj - rujan 2017. godine iznose 1.135,9 milijuna KM i u ukupnim rashodima sudjeluju sa 22,8 posto. U odnosu na prvih devet mjeseci 2016. godine njihovo ostvarenje je više za 33,8 milijuna KM, a u odnosu na plan ostvareni su sa 72,1 posto.
 
Na federalnoj razini vlasti troškovi za plaće i naknade zaposlenih iznosili su 148,7 milijuna KM, dok su u istom razdoblju prošle godine iznosili 146,5 milijuna KM. Broj zaposlenih je manji za 27 zaposlenih ili 0,4 posto.
 
Na kantonalnoj razini vlasti troškovi za plaće i naknade zaposlenih iznosile su 784 milijuna KM, dok su u istom razdoblju prošle godine bili 758,6 milijuna KM. Broj zaposlenih je veći za 475 zaposlenih ili 0,9 posto.
 
Na općinskoj razini troškovi za plaće i naknade iznosili su 151,7 milijuna KM, dok su u istom razdoblju prošle godine iznosile 147,1 milijuna KM. Broj zaposlenih je manji za 34 zaposlena ili 0,4 posto.
 
U sektoru izvanproračunskih fondova u FBiH troškovi za plaće i naknade zaposlenih iznosili su 51,5 milijuna KM, a u istom pršlogodišnjem razdoblju 49,9 milijuna KM. Broj zaposlenih je zadržan na istoj razini.
 
Tekući transferi i drugi tekući rashodi nakon izvršene konsolidacije iznose 2.421,9 milijuna KM. U odnosu na isto konsolidirano razdoblje prethodne godine njihovo ostvarenje je više za 1,9 posto ili 46,2 milijuna KM, a udjel u ukupnim rashodima 48,6 posto.
 
Konsolidirani kapitalni transferi za devet mjeseci 2017. godine iznose 66,2 milijuna KM. U odnosu na razdoblje siječanj - rujan 2016. godine njihovo ostvarenje je manje za 10,1 milijuna KM ili za 13,3 posto.
 
U prvih devet mjeseci 2017. godine sve razine vlasti u FBiH su ostvarile su ukupan financijski rezultat u iznosu od 584,6 milijuna KM, dok je u istom razdoblju prošle godine on iznosio od 174,5 milijuna KM.
 
ŽELJEZNICAMA FBiH DAT NOVI ROK
 
Federalna vlada je izmijenila odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja budžetskih sredstava za 2010. i 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Ovim odlukama rok za izmirenje obaveza koji je istekao 15.10.2017., produžen je do 15.10.2018. godine.
 
U razlozima za donošenje prve odluke navedeno je da je Vlada Federacije BiH odobrila izdvajanje sredstava iz Budžeta FBiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za potrebe plaćanja PDV-a za realizaciju međunarodnih kredita, koje su Željeznicama FBiH odobrile vlade Portugala i Kraljevine Španije u iznosu od 2.500.000 KM. Rok za povrat ovih sredstava nije ispoštovan i po odlukama Vlade FBiH je više puta reprogramiran, a sredstva od vraćenog PDV-a Željeznice FBiH su korišćena za plaćanje drugih obaveza.
 
Kako je u toku postupak prinudne naplate od strane Porezne uprave FBiH, JP Željeznice Federacije BiH, zbog trenutne nelikvidnosti, nije u mogućnosti vratiti dodijeljena sredstva, pa je potrebno prolongirati datum njihovog vraćanja.
 
U drugom obrazloženju je navedeno da je Vlada Federacije BiH odobrila izdvajanje iz Budžeta Federacije BiH za 2011. godinu za plaćanje PDV-a za realizaciju međunarodnih kredita odobrenih za Željeznice Federacije BiH u iznosu od 2.135.000 KM. Ni u ovom slučaju rok za povrat nije ispoštovan, a po odlukama Vlade FBiH je dva puta reprogramiran. Sredstva od vraćenog PDV-a su Željeznice FBiH koristila za plaćanje drugih obaveza.
 
USPJEŠNA AUKCIJA TREZORSKIH ZAPISA
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovi emisije trezorskih zapisa.
 
Riječ je o aukciji održanoj 7.11.2017. godine, na kojoj je Federacija BiH ponudila 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu (ukupno 20.000.000 KM), s rokom dospijeća 364 dana.
 
Za vrijeme aukcije pristiglo je 20 ponuda, a prihvaćene dvije putem kojih je prodano svih 2.000 ponuđenih trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM.
 
Trezorski zapisi prodati su po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,03 posto na godišnjem nivou, a cjelokupnu emisiju kupio je bankarski sektor.
 
REGISTAR PRISTOJBI I NAKNADA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o Registru pristojbi i naknada u Federaciji BiH s pregledom daljnjih aktivnosti sa aspekta propisivanja jasnih načela za uvođenje, mijenjanje, eliminaciju i smanjenje pojedinih pristojbi i naknada. Također je usvojila i interaktivni Registar pristojbi i naknada koje pravne i fizičke osobe uplaćuju u FBiH sa Uputom za korištenje Registra, koji je izrađen na temelju Memoranduma o razumijevanju potpisanog između Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Vlade Federacije BiH.
 
Federalno ministarstvo financija će, uz tehničku podršku USAID-ovog projekta Reforme fiskalnog sektora (FAR), redovito ažurirati Registar na temelju obrazaca koji popunjavaju i dostavljaju predlagači propisa, odnosno obrađivači akata. Ovaj registar će biti objavljen na internetskoj stranici Federalnog ministarstva financija.
 
U narednom razdoblju će, uz tehničku podršku USAID FAR-a, Registar pristojbi i naknada biti preveden u web aplikaciju koja bi pojednostavila njegovo korištenje. Cilj cjelokupnog projekta je smanjenje broja parafiskalnih davanja u FBiH i poboljšanje poslovnog okruženja, a u skladu s dokumentima Vlade Federacije BiH “Koncept ekonomskog razvoja 2014. - 2018.” i “Ekonomski rast i zapošljavanje” i Programom rada Vlade za mandatni period 2015. - 2018. i podršku USAID-ovog projekta Reforme fiskalnog sektora.
 
Sam Registar je klasificiran po vrstama, zakonodavnom okviru, obvezniku uplate, pripadnosti, subjektima koji ih prikupljaju, obzirom na brojna tijela koja ih uvode i naplaćuju na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou (ministarstva, agencije, zavodi, javna preduzeća i ostali budžetski korisnici).
 
INFORMACIJA O POKRETANJU STEČAJA ZA ŽELJEZARU ZENICA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o pokretanju stečajnog postupka u Željezari Zenica d.o.o. Zenica.
 
Naime, Nadzorni odbor ovog privrednog društva je 4.10.2017. godine donio Odluku o davanju saglasnosti za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, temeljem kojeg je direktor Društva 15.11.2017. godine Općinskom sudu Zenica dostavio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u privrednom društvu Željezara Zenica d.o.o. Zenica.
 
Kroz tranzicijske postupke ovoj je kompaniji ostao višak radnika. Na evidenciji ima 340 zaposlenika, postala je platežno nesposobna i onemogućena da dalje posluje.
 
Sva nepokretna imovina Željezare nalazi se pod zakonskom hipotekom Porezne uprave Federacije BiH, a zbog neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa. Hipoteka je uspostavljena radi osiguranja potraživanja po osnovu Rješenja Poreske uprave od 17.10.2005. godine za iznos od 47.613.681,19 KM. Pokrenuta su i druga rješenja o prinudnoj naplati, ali ti postupci još nisu okončani.
 
Sva nastojanja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za iznalaženje rješenje ne mogu biti dostatna, jer je ovo privredno društvo nesolventno, s kontinuiranim godišnjim gubitkom većim od 4.000.000 KM.
 
INFORMACIJA O REVIZIJI PRIVATIZACIJE
 
Federalna vlada se upoznala sa informacijom o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za period januar - juni 2017. godine, koju će uputiti Parlamentu FBiH.
 
U prvoj polovini ove godine su, navedeno je u informaciji, revizije bile pokrenute u privrednim društvima Šipad komerc d.d. Sarajevo, Automehanika d.d. Sarajevo, Granit d.d. Jablanica, TP Poljopromet d.d. Zenica, HUTP Kladušnica d.d. Velika Kladuša i Borac export-import d.d. Travnik. Također su bile obuhvaćene Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica, Hrvatska poštanska banke d.d. Mostar i Privredna banka d.d. Sarajevo.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je saglasna s mišljenjima federalnih ministarstava unutrašnjih poslova, pravde, prometa i komunikacija, rada i socijalne politike i obrazovanja i nauke povodom Kompiliranih odgovora na tematski upitnik drugog kruga monitoringa implementacije Konvencije vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe.
 
Usvojeni su Godišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH za 2018. godinu, te dokument o tehničko-tehnološkom i softverskom standardu za radnu stanicu u Vladi FBiH, federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave.
 
Na današnjoj sjednici je prihvaćena informacija o realizaciji zaključaka Vlade FBiH za period januar-oktobar 2017. godine i zadužena sva federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organizacije i druge federalne institucije da eventualne primjedbe i dopune dostave Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o potrebi normativnog uređenja posredovanju u prometu nekretnina.
 
Prihvativši informaciju o stanju i problemima finansiranja mjere pritvora u kazneno-popravnim zavodima u FBiH, Federalna vlada je zaključila da, počevši od 1.1.2018. godine, kantonima budu fakturisani troškovi izdržavanja pritvorenih osoba u iznosu od 45 KM dnevno za jednu pritvorenu osobu. Ovako naplaćeni prihodi bit će upotrijebljeni za za materijalno-tehničko opremanje kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH danas je za učešće u radu i odlučivanju na XVI redovnoj Skupštini privrednog društva Binas d.d. Bugojno opunomoćila Jakuba Mušinbegovića.
 
Punomoć za zastupanje Vlade na redovnoj Skupštini dioničara Aluminij d.d. Mostar data je Marinku Bošnjaku.
 
Federalna vlada dala je Nadzornom odboru Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo prethodnu saglasnost za donošenje odluke o imenovanju Admira Andelije za v.d. izvršnog direktora za distribuciju, do konačnog imenovanja na ovu dužnost na osnovu rezultata javnog konkursa.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.30 sati.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE