130. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.11.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 127. sjednice Vlade Federacije BiH, održane 10.11.2017. godine i 15.11.2017. godine, Zapisnika 128. sjednice Vlade Federacije BiH, održane 15.11.2017. godine, Zapisnika 129. sjednice Vlade Federacije BiH, održane 20.11.2017. godine i Zapisnika 90. hitne sjednice Vlade Federacije BiH, održane 21.11.2017. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koji je podnio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
3. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji Federacije BiH, koje je podnio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje izvornog tumačenja Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti, koju je podnijela gđa. Nađisa Tabaković, advokat iz Bihaća
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izradu Zakona o uspostavi Grada Živinice, koju je podnijelo Općinsko vijeće Živinice
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Binas d.d. Bugojno
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BINAS d.d. Bugojno
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BINAS d.d. Bugojno
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BINAS d.d. Bugojno
7. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
8. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 47 radnika PS Vitezit d.o.o. i Vitezkarton d.o.o. Vitez koji su stekli uslove za odlazak u penziju
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu Privrednom društvu PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 267.790 KM
10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu Privrednom društvu BAUPARTNER d.o.o. Lukavac u iznosu od 250.000 KM
 
11. Prijedlog odluke o otpisu zastarjelih potraživanja Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostar prema Hecegovačko-neretvanskom kantonu, Kantonalnom sudu Mostar i Vodovodu Mostar
12. Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta „Jačanja zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje“ (HSEP AF), krajnjim korisnicima
13. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalne ceste s ciljem cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda i početak realizacije projekta
14. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Branilaca Sarajeva broj 15, Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta „Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje“ (ICIS), krajnjim korisnicima
16. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi Asocijacije za razvoj preduzeća EDA Bihać
17. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi „Internacionalne lige humanista“ zastupani po advokatu Pazalja Dževadu iz Sarajeva
18. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, na dan 7.11.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
19. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za period januar- septembar 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
20. Izvještaj o radu Komisije za izradu normativnih akata u oblasti tehničko-tehnološkog i softverskog standarda za radnu stanicu, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog odluke o usvajanju Dokumenta o tehničko-tehnološkom i softverskom standradu za radnu stanicu u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave
21. Informacija o izradi Registra taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
22. Informacija Federalnog ministarstva pravde o dosadašnjim aktivnostima na pripremi Zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o potrebi donošenja Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar - juni 2017. godine, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
25. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-oktobar 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
26. Kompilirani odgovori na tematski upitnik drugog kruga monitoringa implementacije Konvencije Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe, s Prijedlogom zaključka
27. Godišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
 
 
 
 
28. Prijedlozi zaključaka
a) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje Ugovora o djelu
b) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje dva ugovora o djelu
29. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za popunu upražnjenih radnih mjesta
30. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
31. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
32. Informacija o potrebi raspisivanja javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, s Prijedlogom zaključka
33. Prijedlog odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa u svrhu penzionisanja zaposlenika“
34. Informacija o pokretanju stečaja u privrednom društvu Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija o stanju i problemima finansiranja mjere pritvora u kazneno-popravnim zavodima u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
36. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora za distribuciju
 
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE