128. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 15.11.2017.
Saopćenje o radu


128. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
NIJE PRIHVAĆENA INICIJATIVA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, ocijenila neprihvatljivom inicijativu Vlade Tuzlanskog kantona za dopunu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.
 
Kako je obrazloženo, Federalno ministarstvo financija je, nakon višegodišnje primjene ovog zakona, dobilo više inicijativa korisnika javnih prihoda s ciljem utvrđivanja kriterija za što ravnopravniju raspodjelu prihoda od neizravnih poreza i postizanja fiskalne održivosti svih razina vlasti u FBiH.
 
Zbog kompleksnosti raspodjele javnih prihoda, u rješavanje ovog pitanja uključen je Međunarodni monetarni fond (MMF), koji je tijekom tehničke misije, dao određene preporuke za njegovo poboljšanje kako bi podržao pravednost i fiskalne ciljeve, te transparentnost sustava raspodjele. MMF je dao određene prijedloge i sugestije za vertikalnu i horizontalnu raspodjelu prihoda.
 
Tijekom boravka tehničke misije MMF-a, održan je i sastanak s predstavnicima kantonalnih ministarstava financija, relevantnih povjerenstava i odbora oba doma Parlamenta FBiH, predstavnicima parlamentarnih klubova, općina i gradova, te nevladinih organizacija.
 
Prateći preporuke MMF-a, složenost ovog pitanja, kao i zahtjeve i inicijative korisnika, prije dostave nacrta novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda Vladi FBiH, bit će sagledani svi pripremljeni prijedlozi kako bi bio odabran onaj koji će poboljšati postojeći sustav raspodjele prihoda od neizravnih poreza, sa što manjim proračunskim šokovima za njihove korisnike.
 
Također, razmatrajući zaključak s radnog sastanka premijera Tuzlanskog, Bosansko­podrinjskog, Srednjobosanskog, Zeničko-dobojskog, Unsko-sanskog, Posavskog i Kantona 10, koji se odnosi na sudjelovanje kantona i općina u raspodjeli sredstava licence telekom operatera, tako da prihodi i porezi evidentirani i raspodjeljivani uvažavajući mjesto nastanka, a ne mjesto registracije i sjedišta javnih poduzeća, u izjašnjenju Federalne vlade je istaknuto da je Zakon o porezu na dobit propis koji je uredio obveznika poreza na dobit, te metodologiju utvrđivanja porezne osnovice i druga pitanja, ali ne i raspodjelu javnog prihoda od poreza na dobit. To je jasno i iz samog Zakona o porezu na dobit, u kojem je navedeno da se “raspodjela i pripadnost prihoda od poreza na dobit utvrđuje posebnim zakonom”.
 
USVOJEN,,OKVIR POLITIKE ZA RAZVOJ UPRAVLJANJA LJUDSKIM
POTENCIJALIMA U STRUKTURAMA JAVNE UPRAVE U BiH “
 
Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je usvojila dokument ,,Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH“.
 
Ovaj dokument je usklađen sa Strategijom reforme javne uprave, pripremljen i usaglašen kroz rad Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, kao međuvladinog radnog tijela zaduženog za usmjeravanje reforme u ovoj oblasti.
 
Koncept državne službe, pored načina na koji se upravlja državnim službenicima, podrazumijeva i uspostavu određenih principa u pogledu obima, organizacije i veličine administrativnog aparata.
 
Ovo su vrlo važni principi od kojih zavisi koliko će ljudi i na kojim nivoima biti obuhvaćeno propisima o državnoj službi, i kako će biti organizirane institucije državne službe i koliko će imati zaposlenih.
 
Osim pitanja obima i organizacije državne službe, koja mogu imati promjenjljive vrijednost i postoje i načela koja čine suštinu profesionalne državne službe i imaju presudan uticaj na dinamiku i kvalitet procesa razvoja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima. Ta načela su efikasnost i transparentnost, nepristrasnost i neutralnost, meritornost i odgovornost.
 
PRODUŽEN ROK ZA FINANSIJSKI KONSOLIDACIJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 
Federalna vlada danas je izmijenila šest odluka o konsolidacijama privrednih društava „Borac”  d.d. Travnik, BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, „Binas” d.d. Bugojno, „Zrak” d.d. Sarajevo, Tehnički remontni zavod d.d. Hadžići i PS „Vitezit” d.o.o. Vitez.
 
Izmijenjenim odlukama je rok za finansijsku konsolidaciju ovih privrednih društva produžen do 10.7.2019. godine.
 
SUGLASNOST NA UGOVOR IZMEĐU JP CESTE FBiH I GRADA ZENICE
 
Federalna vlada dala je suglasnost na Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa između JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo i Grada Zenica na održavanju i zaštiti dijela magistralne ceste koja prolazi kroz ovo gradsko područje.
 
Ugovor se odnosi na zaštitu i održavanje dijela magistralne ceste M-17 ukupne dužine 15,4 kilometra. U Zenici postoji organizirana posebna služba za održavanje ulica koja može održavati i dionicu magistralne ceste koja prolazi kroz grad. Prenošenjem ovih poslova i javnih ovlasti stvorene su pretpostavke za organiziranije, učinkovitije i racionalnije upravljanje magistralnom cestovnom infrastrukturom.
 
UTVRĐENA LISTA KORISNIKA DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, koji su pripali Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta.
 
Usvojenom odlukom, od dijela prihoda u iznosu od 241.882,61 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2016. godini po ovom osnovu, odobreno je 168.775,72 KM za finansiranje programa i projekata iz oblasti promoviranja tehničke kulture.
 
Na javni konkurs se prijavilo 25 udruženja, a 17 koji su zadovoljili formalno-pravne uslove uvrštena su na listu za raspodjelu.
 
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će, najkasnije u roku od 30 dana, s korisnicima zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava.
 
Preostali iznos od 73.106,89 KM dodijeljen je nagradnom fondu Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine za nagrađivanje inovatora iz FBiH za inovacije od međunarodnog značaja.
 
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PROJEKATA U SEKTORU ENERGIJE
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je izvještaj o provedbi projekata iz Programa javnih investicija u sektoru energije, zaključno sa 30.6.2017. godine u kojem je, na više od 80 strana, detaljno prikazano stanje na ovom planu.
 
Njime su obuhvaćeni projekti koje provodi JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo: Vjetroelektrana Podveležje, HE Vranduk i HE Janjići na rijeci Bosni, HE Una Kostela, HE Babino selo, Blok 7- 450 MW TE Tuzla, Blok 8 - 300 MW TE Kakanj, RiTE Bugojno 300 MW, hidrotehnički objekt - tunel Ribnica, oprema mehanizovanog širokočelnog kompleksa za podzemnu eksploataciju uglja u pogonu Stara jama ZD RMU Zenica d.o.o. Zenica, kao i oprema mehanizovanog širokočelnog kompleksa za podzemnu eksploataciju uglja u  ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj.
 
JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar provodi projekte CHE Vrilo, distribucije električne energije, Vjetroelektrana Mesihovina i SCADA/DMS/OMS s pripadajućim komunikacijskim sistemom.
 
Projekti koje provodi BH Gas d.o.o. Sarajevo su gasifikacija Srednjobosanskog kantona i južna interkonekcija Bosna i Hercegovina - Republika Hrvatska.
 
O RJEŠAVANJU STATUSA DIJELA IMOVINE KTK „VISOKO“
 
Nakon usvajanja informacije Radne grupe za rješavanje statusa dijela imovine privrednog društva KTK „Visoko“ d.d. Visoko, Vlada FBiH danas je zadužila ovu grupu da nastavi rješavanje statusa trafostanice 110/35/10 kV s pripadajućim zemljištem i pratećim objektima.
 
Kako je zaključeno, pravo vlasništva na ovoj nekretnini treba utvrditi sudskim putem. Vlada je također donijela preporuku da, nakon rješavanja prava vlasništva, uprava KTK „Visoko“ i Elektroprijenos BiH d.d Banja Luka, odrede stalnog sudskog vještaka elektro struke koji će utvrditi vrijednost trafostanice 110/35/10 kV sa zemljištem i pratećim objektima. Na osnovu tog nalaza bi bila utvrđena finansijska vrijednost obeštećenja KTK „Visoko“.
 
KONTROLA KORIŠTENJA PRAVA IZ BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period od 1. jula do 30. septembra 2017. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu, i objavljena na web-stranici nadležnog federalnog ministarstva.
 
Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja je zadužen da preduzme organizacione i sve druge radnje iz svoje nadležnosti s ciljem provođenja Dinamičkog plana Zakona. Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Vlada je dala saglasnost na predložene izmjene Dinamičkog plana za 2017. godinu
 
Ovom ministarstvu je data saglasnost i da, s ciljem osiguranja kontinuiteta kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite u toku 2018. godine, nastavi sa angažovanjem do 30 diplomiranih pravnika i diplomanata drugih društvenih nauka po osnovu ugovora o djelu, do 20 visokoobrazovanih volontera i do 12 izvršilaca srednje stručne spreme.
 
Revizorski timovi su u trećem kvartalu 2017. godine okončali postupak kontrole u ukupno 2.962 predmeta. Od toga se 192 predmeta odnose na korisnike prava na ličnu invalidninu, 596 na prava na porodičnu invalidninu, 1.912 su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima, a 262 su korisnika prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu dodjeljenog najvišeg ratnog priznanja ili odlikovanja.
 
Analizirajući ukupan broj predmeta u kojima su revizorski timovi okončali postupak kontrole nalogom za izdavanje uvjerenja, broj timova koji je vršio kontrolu, uz činjenicu da u augustu timovi nisu radili, prosječni mjesečni učinak je 211 predmeta po revizorskom timu u kojim je postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na jednom od propisanih obrazaca.
 
PREPORUKE EVROPSKE KOMISIJE
 
Vlada FBiH prihvatila je preporuke EU s drugog sastanka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača, kao tijela u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine, te zadužila nadležna federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave da, svako iz svoje nadležnosti, omoguće provođenje preporuka Evropske komisije.
 
Ured Vlade FBiH za evropske integracije zadužen je da današnji zaključak, preporuke i prateće materijale koje je Evropska komisija dostavila Bosni i Hercegovini, proslijedi nadležnim institucijama radi provedbe. Ovaj ured zadužen je i da o ovim preporukama i zaključcima informira komisije za evropske integracije Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH, kao i da pokrene inicijativu na ispunjenju preporuka koje se odnose na usklađivanje federalnih propisa s Direktivom o uslugama.
 
AMANDMAN NIJE PRIHVAĆEN
 
Vlada FBiH nije prihvatila amandman koji je na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplataciji organa i tkiva u svrhu liječenja podnijeo zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Dennis Gratz, kojim je traženo da „u slučaju kada je izjava osobe koja nije saglasna s darovanjem organa i tkiva poslije smrti uvedena u registar, a nakon njene smrti postoji potreba za darivanjem njenih organa i tkiva članovima uže porodice, darivanje će se dopustiti uz obavezan pisani pristanak bračnog ili vanbračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, punoljetnog brata ili sestre umrle osobe“.
 
U izjašnjenju Vlade je, između ostalog, navedeno da je Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja uveden „pretpostavljeni pristanak“ (mješoviti sustav), a što znači da je dozvoljeno uzimati organe i tkiva sa umrle osobe radi presađivanja u svrhu liječenja, pod uvjetom da se darivatelj za života nije tome protivio u pismenom obliku.
 
Istaknuto je i da su u regulatornoj praksi zemalja EU i svijeta moguća dva pristanka: “informirani” i “pretpostavljeni”. Informirani pristanak podrazumijeva uzimanje organa i tkiva sa umrle osobe samo u slučaju ako je osoba za života dala pisanu suglasnost o pristanku darivanja organa i tkiva nakon svoje smrti. Pretpostavljeni pristanak podrazumijeva uzimanje organa i tkiva s umrle osobe samo u slučaju ako se osoba za života tome nije pisano izričito protivila. Načela dobrovoljnosti, samoodređenja i slobodne volje su zadovoljenia u oba pristanka.
 
Vlada ističe i da u regulatornoj praksi zemalja EU i svijeta, pretpostavljeni pristanak može biti reguliran u dva oblika: „hard opt out“, gdje se obitelj ne konzultuje za davanje pristanka i „soft opt out„ oblik (mješoviti sustav), gdje se želje obitelji uzimaju u obzir.
 
Detaljnije o mješovitom sustavu koji je inkorporiran u Prijedlog zakona obrazloženo je na centralnoj javnoj raspravi o Prijedlogu zakona koja je održana u Sarajevu 8.5.2017. godine. Ovakvo pravno rješenje u cijelosti je podržala Udruga dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH (koja je bila podnositelj inicijative za donošenje ovog zakona), bolničkih koordinatora za transplantacijsku medicinu s teritorije FBiH, kao i Povjerenstva za transplantacijsku medicinu Federalnog ministarstva zdravstva.
 
Stoga je Prijedlog zakona baziran na pretpostavljenom pristanku (mješoviti sustav), i bliže uređene i pravne situacije u kojima se traži pristanak obitelji. Ovo je regulirano člankom 7. Prijedloga zakona u kojem navedeno da se iza članka 30. važaćeg zakona dodaje novi članak 30.a. koji regulira upravo ove slučajeve.
 
IZMJENA ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA UTOPLJAVANJE ZGRADA
 
Federalna vlada izmijenila je i dopunila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja kojom je, umjesto 800.000 KM, za ove namjene predviđeno izdvajanje 850.000 KM.
 
Data je saglasnost da dio interventnih sredstava kojim raspolaže federalni ministar prostornog uređenja, u iznosu od 50.000 KM, bude dodijeljen općini Čelić za utopljavanje objekta društvenog doma u MZ Drijenča u iznosu od 20.000 KM i Gradu Bihaću za utopljavanje školske sportske dvorane JU KŠC „Ivan Pavao II“ u iznosu od 30.000 KM.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada je utvrdila Prijedlog strategije razvoja metalnog i elektro sektora FBiH za period 2016. - 2025. godina, koji će uputiti u Parlament FBiH na razmatranje i usvajanje.
 
Na današnjoj sjednici, Federalna vlada je dala saglasnost za odobravanje Rebalansa plana poslovanja JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu.
 
Vlada je dala preporuku za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine muzičkog umjetnika Nermina Puškara. Kako je obrazloženo, riječ je umjetniku koji kroz svoj dugogodišnji kvalitetni autorski rad daje upečatljiv doprinos bosanskohercegovačkoj pop muzičkoj sceni, a njegov bogati opus, koji broji oko stotinu autorskih djela, zaveden je pod jedinstvenim ISWC kodovima u svjetskoj bazi autora.
 
Prihvaćena je i informacija o reviziji o stanju kapitala u „Feroelektro“ d.d. Sarajevo za period od zaključenja kupoprodajnog ugovora - od 31.12.2003. do 30.6.2016. godine.
 
Vlada je dala saglasnost na korištenje naziva Federacija Bosne Hercegovine u nazivu Boračkog zadružnog saveza.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
U skladu sa zaključkom od 31. augusta ove godine, danas je doneseno Rješenje o osnivanju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije BiH za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada FBiH u skladu s članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama FBiH. U ovo stručno radno tijelo imenovani su Dijana Bukovac (predsjednica), Mirsada Mujanović i Sead Brajlović (članovi). Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi ranije doneseno Rješenje o osnivanju ovog stručnog radnog tijela.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.40 sati.
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE