128. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 15.11.2017.
Dnevni red
 1. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za dopunu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Vlada Tuzlanskog kantona
 2. Prijedlog odluke o usvajanju Dokumenta „Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u Bosni i Hercegovini“
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva Konfekcija „BORAC“ d.d. Travnik
 4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva „BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE“ d.d. Novi Travnik
 5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva „BINAS“ d.d. Bugojno
 6.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva „ZRAK“ d.d. Sarajevo
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva „TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI“ D.D. HADŽIĆI
 8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva PS „VITEZIT“ d.o.o. Vitez
 9. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
 10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za odobravanje Rebalansa Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa na poslovima održavanja i zaštite dijela magistralne ceste koja prolazi kroz gradsko područje grada Zenica između JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo i Grada Zenica
 12. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
 13. Prijedlog rješenja o osnivanju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine
 14. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine
 15. Prijedlog odgovora na Tužbu tužitelja Mehe Rekića protiv tužene Federacije Bosne i Hercegovine- Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u predmetu broj: 65 0 RS 653260 17 Mo od 30.8.2017. godine
 16. Prijedlog strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016-2025 godine, sa Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
 17. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za III. kvartal 2017. godine, sa Prijedlogom zaključka
 18. Izvještaj o implementaciji projekata po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 30.6.2017. godine, sa Prijedlogom zaključka
 19. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za period od 1.7.2017.-30.9.2017. godine, sa Prijedlogom zaključka
 20. Informacija Radne grupe za rješavanje statusa dijela imovine privrednog društva „KTK Viosko“ d.d. Visoko, sa Prijedlogom zaključka
 21. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period juli-septembar 2017. godine, sa Prijedlogom zaključka
 22. Informacija u vezi revizije o stanju kapitala u „Feroelektro“ d.d. Sarajevo za razdoblje od zaključenja kupoprodajnog ugovora od 31.12.2003. do 30.6.2016. godine, sa Prijedlogom zaključka
 23. Informacija o održanom Drugom sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača, sa Prijedlogom zaključka
 24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje Ugovora o djelu
 25. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za zaključivanje ugovora o djelu
 26. Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem u radni odnos državnog službenika u Zavod za mjeriteljstvo u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, sa Prijedlogom zaključka
 27. Prijedlog zaključka o usvajanju Informacije „Deterdžent“ broj: 01-02-2-47/17 od 18.10.2017. godine, sa prijedlogom mjera
 28. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplataciji organa i tkiva u svrhu liječenja, kojeg je podnio Dennis Gratz poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 29. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima– za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
 30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na korištenje naziva Federacija Bosne i Hercegovine u nazivu Borački zadružni savez
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE