127. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Mostar, 15.11.2017.
Saopćenje o radu


NASTAVAK 127. SJEDNICE VLADE FEDERACIJE BiH:
 
PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA 2018. - 2020.
 
Vlada Federacije BiH danas je u Mostaru, nastavljajući 127. sjednicu započetu u Sarajevu 10. studenog,  donijela Program javnih investicija (PJI) Federacije BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine, te planira u 2018. godini pokrenuti postupak izdavanja garancija FBiH do 2.013,64 milijuna KM za financiranje projekata izgradnje Bloka 7 od 450 MW Termoelektrane Tuzla i Bloka 1 Termoelektrane Banovići od 350 MW.
 
Također, Vlada planira u 2018. godini pokrenuti postupak ugovaranja kreditnih sredstava do 762,43 milijuna KM za financiranje jedanaest projekata iz Programa javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2018. - 2020. godina, a koji se odnose na oblasti prometa, energetike, energetske učinkovitosti, zdravstva, zaštite okoliša i ruralnog razvoja.
 
Plan je i da slijedeće godine bude pokrenut postupak ugovaranja kreditnih sredstava u iznosu do 100 milijuna KM za financiranje kandidovanih projekata uvrštenih u usvojene kantonalne programe javnih investicija 2018. - 2020. godina.
 
Vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija da PJI FBiH 2018.-2020. godina, s popisom prioritetnih programa i projekata u FBiH, dostavi Ministarstvu financija i trezora BiH radi pripreme Programa javnih investicija na razini BiH. Ovo federalno ministarstvo će PJI FBiH objaviti na svojoj internetskoj stranici.
 
PJI FBiH 2018. - 2020. godina sadrži podatke o 92 projekta, ukupne vrijednosti 13.995,19 milijuna KM, od čega se 10.196,16 milijuna KM odnosi na 51 kandidirani i 3.799,03 milijuna KM na 41 projekt čija je provedba u tijeku.
 
Projekti u provedbi financirani su domaćim i ino sredstvima. Domaća su proračunska sredstva - prihodi prikupljeni od GSM licence, sredstva kantona, gradova, općina, javnih poduzeća, fondova, domaćih banaka i krajnjih korisnika namijenjena za (su)financiranje. Inozemna sredstva su krediti ili donacije međunarodnih financijskih institucija (Svjetska banka, Evropska investiciona banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka

Vijeća Europe, Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj i dr.), Evropske komisije, vlada pojedinih zemalja, te drugih bilateralnih donatora. Planirano je da će u razdoblju 2018. - 2020. godina na projekte u provedbi biti utrošeno ukupno 1.930,74 milijuna KM. U PJI FBiH 2018.-2020. godina uključeno je 50 kandidiranih projekata i jedan program.
 
Federalna vlada danas se, također, upoznala s programima javnih investicija od 2018. do 2020. godine Tuzlanskog, Sarajevskog, Bosansko-podrinjskog, Unsko-sanskog, Zeničko-dobojskog i Kantona 10.
 
INICIJATIVA NIJE PRIHVAĆENA
 
Vlada FBiH nije prihvatila inicijativu zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona Alena Karića za proglašenje 11. jula neradnim danom.
 
Uvažavajući inicijativu, Vlada ističe da se neradni dani u Federaciji BiH proglašavaju zakonom. S obzirom da je Zakonom o Vladi FBiH propisano da ona, u ostvarivanju svojih ovlaštenja utvrđenim Ustavom Federacije BiH, donosi uredbe sa zakonskom snagom, uredbe, odluke, rješenja i zaključke, ona ne odlučuje o proglašenju određenog dana neradnim, jer je to pitanje predmet zakona.
 
Radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava zločina, odnosno genocida izvršenog u Srebrenici, te sjećanja na ovaj tragični događaj, Vlada Federacije BiH, u okviru svojih ovlaštenja, svake godine donosi odluku kojom se 11. juli proglašava Danom žalosti na teritoriji Federacije BiH.
 
Pored toga, Vlada ističe da je Zakonom o radu propisano da radnik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora kad on to želi, uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog korištenja, te bi radnik to pravo mogao koristiti i za odlazak u Srebrenicu, odavanje počasti žrtvama genocida i prisustva zvaničnom programu komemoracije.
 
DEVETOMJESEČNO IZVRŠENJE PRORAČUNA FBiH
 
Proračun Federacije BiH u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine je ostvario ukupne prihode od 1.791,3 milijuna KM, što je 65 posto planiranog za ovu godinu. Od toga su porezni prihodi (na dobit i od neizravnih poreza) iznosili 1.167,6 milijuna KM, neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne i ostali) 343,5 milijuna KM, dok su primici od finaciranja bili 280,1 milijun KM.
 
U odnosu na isto razdoblje protekle godine, ukupno ostvareni prihodi veći su za 18 posto ili za 270,2 milijuna KM. Najveći porast bilježe prihodi od neizravnih poreza (134 milijuna KM), zatim od krajnjih korisnika za otplatu kredita (89,1 milijuna KM). Također, na strani financiranja, ostvaren je primitak od sukcesije (uplata Vlade Ruske Federacije temeljem klirinškog duga) u iznosu od 120 milijuna KM, tako da je i financiranje veće za 40,1 milijun KM u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Znatan porast zabilježen je i kod prihoda od poreza na dobit (10,8 milijuna KM).
 
Ukupno obračunati rashodi i izdaci, u razdoblju siječanj - rujan 2017. godine iznose 1.612,2 milijuna KM, što je 59 posto iznosa planiranog ovogodišnjim Proračunom FBiH.
 
Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 1.541,2 milijuna KM, što je 96 posto ukupno obračunatih u ovom razdoblju.
 
U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine, ukupni rashodi i izdaci su veći za četiri posto ili za 64,9 milijuna KM, što je posljedica porasta transfera za zdravstvo, subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima, te otplate duga.
 
OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA
 
U prvih devet ovogodišnjih mjeseci u Federeaciji BiH ostvareni ukupni prihodi su iznosili 6.163,5 milijuna KM, što je za deset posto ili za 562,3 milijuna KM više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. U ovaj iznos nisu uključena sredstva financiranja. Ukupni proračunski prihodi iznosili su 3.688,7 milijuna KM, te su veći za 12 posto ili za 390,4 milijuna KM. Prihodi izvanproračunskih fondova iznosili su 2.344,9 milijuna KM i veći su za osam posto, odnosno za 170,6 milijuna KM.
 
Javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH ostvareni su u iznosu od 129,9 milijuna KM i veći su za jedan posto ili za 1,3 milijuna KM.
 
Ukupni prihodi, sa uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekući transferi i donacije i primici Proračuna FBiH iznosili su 1.791,3 milijuna KM, što je 18 posto ili 270,2 milijuna KM više u odnosu na razdoblje siječanj - rujan 2016. godine.
 
Ukupno ostvareni prihodi kantonalnih proračuna, uključujući proračune općina, kantonalne direkcije cesta i ostale korisnike javnih prihoda, a sa uključenim grantovima i transferima drugih razina vlasti, iznosili su 2.231,6 milijuna KM i veći su za osam posto ili za 160,2 milijuna KM.
 
Ukupno ostvareni porezni prihodi kantonalnih proračuna iznosili su 1.718,9 milijuna KM, što je za osam posto ili za 129,9 milijuna KM više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine. Prihodi izvanproračunskih fondova u Federaciji BiH su za razdoblje siječanj - rujan 2017. godine iznosili 2.344,9 milijuna KM, s rastom od osam posto u odnosu na prethodnu godinu. Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje  naplaćeni su u iznosu od 1.300,5 milijuna KM i veći su za osam posto ili za 100,3 milijuna KM, za zdravstveno osiguranje 937 milijuna KM i veći su za sedam posto ili za 62,1 milijuna KM, a za osiguranje 107,5 milijuna KM i veći su za osam posto ili za 8,2 milijuna KM.
 
IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU PROJEKTA „ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH”
 
Federalna vlada usvojila je izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” za Federaciju BiH od 1.7.2017. do 30.9.2017. godine, koji se sastoji od tri komponente.
 
U prvoj, koja se odnosi na građevinske radove, nakon provedene kompletne tenderske procedure, pokrenuti su građevinski radovi na 14 javnih objekata. To su osnovne škole “Ivana fra. Frane Jukića” Sivša (Usora), „21. mart”, Doboj-Jug, „Vareš Majdan“ Vareš, „15. april” Kakanj, „Isak Samokovlija” Sarajevo i „Gazi-ferhat beg“ Jablanica (Tešanj), Gimnazija „Rizah Odžečkić” Zavidovići, Dom zdravlja Tomislavgrad, Županijska bolnica “Fra. Mihovil Sučić” Livno, Policijska akademija - objekat A, Sarajevo, Zatvor Igman, Sarajevo, Zatvor Bihać, Federalno ministarstvo finansija, Sarajevo i JU Zavod Pazarić - Paviljon 8.
 
Za ovu godinu su planirani radovi na dodatnom javnom objektu u Kantonu Sarajevo i na četiri javna objekta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
 
U drugoj komponenti odabrani konsultanti su izvršili edukaciju energetskih menadžera u općinama i kantonima u kojima se implementiraju radovi energijske efikasnosti u 2017. godini. Realizovane aktivnosti su se odnosile na ranije ugovorene usluge promocije i komunikacije. Potpisani su ugovori sa odabranim konsultantima.
 
Treća komponenta osigurava efikasno projektno upravljanje od strane PIU-a putem finansiranja eksperata, obuka za PIU osoblje i pokrivanje operativnih troškova.
 
U dosadašnjem dijelu projekta ukupno je utrošeno 14.287.767,10 KM od čega u periodu VII-IX 2017. 616.724,07 KM.
 
U ovom periodu je, u skladu sa sporazumom s Vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona i odlukom Vlade uplaćeno 161.569,65 KM za sufinansiranje jednog objekta.
 
U skladu sa zaključcima misije Svjetske banke, Federalno ministarstvo prostornog uređenja je uputilo zahtjev za pokretanje procedure za produženje projekta Federalnom ministarstvu finansija, prema kojem bi on trebao trajati do 31.12.2019. godine.
 
DONIJETI SET ZAKONA RADI USPOSTAVE JEDNOŠALTERSKOG SISTEMA
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o radu Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH.
 
Vlada je ovu radnu grupu zadužila da Akcioni plan za uvođenje jednošalterskog sistema ažurira u skladu novonastalim okolnostima.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo pravde i Federalno ministarstvo finansija zaduženi su da, u roku od 20 dana, pripreme Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Prednacrt zakona o registraciji poslovnih subjekata i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji.
 
Nakon ovoga, Federalno ministarstvo finansija, također u roku od 20 dana, treba da pripremi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Set svih ovih zakona će, u roku od 45 dana, biti razmatran na tematskoj sjednici Vlade FBiH.
 
O STEČAJNOM POSTUPKU NAD BUGOJANSKIM „BINASOM“
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije povodom zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje Prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom „Binas” d.d. Bugojno. Kako je navedeno, Vlada u cijelosti podržava dosadašnje odluke Općinskog suda u Travniku o odbijanju prijedloga za otvaranje stečajnih postupaka nad privrednim društvima namjenske industrije zbog nepostojanja pravnog interesa predlagatelja, dok se stečajni dužnik nalazi u postupku finansijske konsolidacije, a ne zbog uskraćivanja saglasnosti federalnog ministra energije.
 
Vlada je zadužila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije da današnji  zaključak dostavi Općinskom sudu u Travniku, te da u svom aktu obavijesti Sud da je Vlada donijela Uredbu o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH kojom je rok za finansijsku konsolidaciju produžen do 10.7.2019. godine, te da ova Uredba u cijelosti zamjenjuje Zakon do stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH.
 
INFORMACIJA O ZDRAVLJU BILJA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti zdravlja bilja u Federaciji BiH u 2016. godini. Zaštita zdravlja bilja je neodvojivi segment cjelokupnog sistema sigurnosti hrane i od posebnog je interesa za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu i mora biti podignuta na viši nivo, a obaveze proistekle iz procesa evropskih integracija predstavljati prioritet u radu svih federalnih ministarstava i ostalih federalnih organa, zaključeno je danas.
 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da informaciju sa zaključcima dostavi svim nadležnim federalnim upravnim organizacijama i kantonalnim vladama kako bi, putem nadležnih organa uprave i upravnih organizacija, poduzeli potrebne mjere iz svoje nadležnosti i osigurali sredstva za provođenje propisa.
 
Kantonalni organi uprave nadležni za poslove poljoprivrede i organi lokalne samouprave trebaju da preduzmu sve mjere iz svoje nadležnosti za unaprjeđenje izvještajno-prognozne službe i osiguranje potrebnih sredstava za njeno funkcionisanje. Također trebaju da ulože dodatne napore za izvršenje poslova za koje su nadležni u provođenju federalnih propisa.
 
Vlada je zadužila nadležne kantonalne organe uprave i upravne organizacije da svake godine, a najkasnije do 31. marta, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostavljaju izvještaje o provođenju Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje duhanovog štitastog moljca u Federaciji BiH i Odluke o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozije. Izvještaj o provođenju Odluke trebaju dostavljati i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.
 
DOBRI IZVOZNI REZULTATI SLOBODNIH ZONA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o poslovanju slobodnih zona u Federaciji BiH za 2016. godinu, u kojoj je navedeno da je najbolje rezultate sa aspekta ostvarenog izvoza u odnosu na vrijednost proizvedene robe u zoni, ostvarila slobodna zona “Vogošća” d.o.o Vogošća. Ova zona je izvezla svu proizvedenu robu.
 
Slobodna zona ”Holc” d.o.o. Puračić - Lukavac je druga po rezultatima jer je izvezla 98,17 posto od ukupno proizvedene robe. Na trećem mjestu je, sa izvezenih 96,28 posto od ukupno proizvedene robe, slobodna zona “Visoko” d.o.o Visoko, a na četvrtom slobodna zona “Hercegovina” d.o.o Mostar koja je ostvarila 66,17 posto izvoza u odnosu na ukupno proizvedenu robu. U sve četiri slobodne zone je registrirano ukupno 105 korisnika sa oko 2.240 zaposlenih. Najviše korisnika je u “Hercegovini” - 56 sa oko 700 zaposlenih, u “Vogošči” 30 korisnika zapošljava 500 ljudi, u “Visokom” je 850 zaposlenih kod 18 korisnika, a u “Holcu” je jedan korisnik sa 190 zaposleni.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poduzetim aktivnostima u postupku uknjižbe imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice, zajedno sa izvještajem Operatora - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo od 17.7.2017. godine.  Ovo privredno društvo je zaduženo da o poduzetim aktivnostima informiše Vladu FBiH.
 
Vlada FBiH je usvojila i Parlamentu FBiH uputila izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 17.10.2017. godine. Na aukciji je FBiH ponudila 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu (ukupno 20.000.000 KM) s rokom dospijeća 273 dana. Od pristigle 23 ponude za kupovinu, prihvaćeno je pet putem kojih je prodano svih 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Danas je imenovan Pregovarački tim Vlade FBiH čiji zadatak je da, na inicijativu reprezentativnih sindikata pregovara o kolektvnim ugovorima za čije zaključivanje je nadležna Vlada FBiH, a u skladu sa Zakonom o radu FBiH, preporukama za vođenje pregovaračkog procesa i pregovaračkom pozicijom utvrđenom od strane Vlade FBiH. U Pregovarački tim Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenovani su Fadil Novalić (predsjednik), Jelka Milićević, Vesko Drljača, Mato Jozić, Nermin Džindić, Denis Lasić, Hasan Ganibegović (članovi) i Zlatko Hurtić (član i koordinator za pripremu i vođenje pregovora na tehničkom nivou).
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.05 sati
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE