127. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.11.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 126. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 3.11.2017. godine i Zapisnika 89. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 7.11.2017. godine, telefonskim putem
2. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o doprinosima
3. Nacrt zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine
4. Nacrt zakona o turizmu Federacije Bosne i Hercegovine
5. Nacrt zakona o boravišnoj taksi Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog odluke o izboru korisnika preostalog dijela grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima-finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine“
8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu FAIK d.o.o. Novi Travnik u iznosu od 400.000 KM
9. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog hidrometeorološkog zavoda
13. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 40, Udruženju oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja „VOX“
14. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
16. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Prihodi i uslovi života (SILC)“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Anketa o obrazovanju odraslih u BiH“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
17.Prijedlozi akata:
a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Plana rada i razvoja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Plan rada i razvoja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
c) Prijedlog zaključka o prihvatanju Rebalansa Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
d) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
18. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
19.Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća vodnog područja rijeke Save
20. Prijedlog rješenja o imenovanju interresornog i intersektorskog Koordinacionog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sA invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021)
21. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine
22. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje
23. Prijedlozi rješenja:
a)Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1151/2016 od 16.9.2017. godine
b) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1151-1/2016 od 16.9.2017. godine
c) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1151-2/2016 od 16.9.2017. godine
24. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po Žalbi AUTOGRANA d.o.o. Sarajevo
25. Prijedlog programa javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2018-2020. godina, s Prijedlogom zaključka
a) Kantonalni programi javnih investicija, s Prijedlogom zaključka
- Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2018.-2020. godina
- Program javnih investicija Kantona 10 za period 2018.-2020. godine
- Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2018.-2020. godine
- Program javnih investicija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2018.-2020.
- Program javnih investicija Unsko-sanskog kantona 2018.-2020. godina
- Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2020. godine
26. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za proglašenje 11. jula neradnim danom, koju je podnio Alen Karić, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona
27. Analiza stanja i priprema projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1. januara do 30. septembra 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 17.10.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
30. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH u priodu od 1.7.2017. do 30.9.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
31. Izvještaj o radu Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o usaglašavanju kolektivnih ugovora sa Zakonom o radu FBiH s preporukama za vođenje pregovaračkog procesa i prijedlogom pregovaračke pozicije za zaključivanje kolektivnih ugovora za koje je nadležna Vlada FBiH, s Prijedlogom rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlogom zaključka
33. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima s Tabelarnim pregledom, za period januar-septembar 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
34. Informacija o rudarskoj nesreći u jami „Kamenice“ JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. Breza, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju Bloka 7-450 MW u termoelektrani Tuzla, investitora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
36 .Završna informacija o izboru Projektnog partnera za izgradnju Bloka 7-450 MW u TE Tuzla, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
37. Informacija povodom zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom „BINAS“ d.d. Bugojno, u predmetu broj: 51 0 St 126716 17 St, s Prijedlogom zaključka
38. Informacija o poduzetim aktivnostima u postupku pokretanja i uknjižbe imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice, s Prijedlogom zaključka
39. Informacija o stanju u oblasti zdravlja poljoprivrednog bilja u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini, s Prijedlogom zaključka
40. Informacija o poslovanju slobodnih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 1.1.2016.-31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
41. Informacija u vezi uspostave Posebnog odjela Tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine i Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine radi implementacije Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
42. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika
43. Prijedlozi zaključaka:
a) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje jednog Ugovora o djelu
b) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje (6) šest ugovora o djelu
44. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Finansijsko-informatičkoj agenciji za prijem 6 (šest) izvršilaca u radni odnos
45. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u području Nacionalnog parka „Una“
46. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnoj upravi policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika, s Prijedlogom zaključka
47. Zahtjev za pojašnjenje Zaključka V. broj: 699/2017 od 19.5.2017. godine (obustava aktivnosti budžetskim korisnicima za kupovinu zemljišta i objekata radi rješavanja pitanja smještaja)
48. Zahtjev za davanje instrukcije za postupanje, u vezi s realizacijom Zaključka V. broj: 1325/2017 od 10.10.2017. godine (Nacrt ugovora o zakupu poslovnog prostora u Poslovnoj zgradi Energoinvest)
49. Informacija o stanju u Privrednom društvu Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica, s Prijedlogom zaključka
50. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Mostaru, ulica Brune Bušića bb, Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HR H-B Mostar 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE