125. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 31.10.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 124. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24.10.2017. godine
2. Prednacrt zakona o elektronskom potpisu Federacije Bosne i Hercegovine
3. Nacrt zakona o stečaju
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za dopunu Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Institucija ombdusmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izradu i donošenje Zakona o Gradu Srebrenik, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Srebrenik
6. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Igman d.d. Konjic
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Igman d.d. Konjic
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Igman d.d. Konjic
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Igman d.d. Konjic
9. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
10. Informacija o konkursnoj proceduri za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka i prijedlozima akata za provođenje nove konkursne procedure za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
c) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojim nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
11. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2016. godinu
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju člana i zamjenskog člana Interresorne radne grupe za izradu trećeg periodičnog izvještaja Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodne konvencije o pravima radnika migranata i članova njihovih porodica
14. Prijedlozi rješenja i Prijedlog zaključka
a) Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
- Izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora NOS-a iz Federacije BiH, imenovane Rješenjem V. br.: 512/2016 i 835/2017
b) Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
- Izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora NOS-a iz Federacije BiH, imenovane Rješenjem V. br.: 511/2016 i 834/2017
c) Prijedlog zaključka
15. Kvartalni izvještaji o provođenju Projekta hitnog oporavka od poplava u BiH (FERP) za period od 1.7.2016.-30.6.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
16. Izvještaj o radu Nadzornog odbora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1.6.2017-31.8.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
17. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar od 1.7.2017-30.9.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
18. Izvještaj o napretku za period januar-decembar 2016. godine - praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 (RAP 1) Strategija reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini), s Prijedlogom zaključka
19. Polugodišnji izvještaj o napretku (Praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH), za period januar-juni 2017. s Prijedlogom zaključka
20. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave i federalnih upravnih organizacija, zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i zaključaka Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz nadležnosti tih ministarstava, uprava i upravnih organizacija, za period juli-septembar 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
21. Šesnaesti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, za period 1.7.2017.-30.9.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
22. Informacija o izmjenama i dopunama programa rada federalnih ministarstava za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
- Izmjene programa Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova
- Izmjene Programa Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
- Izmjene i dopune Programa Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
- Izmjena Programa rada Federalnog ministarstva trgovine
23. Informacija o potrebi zaključivanja tri ugovora o radu u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o potrebi raspisivanja Javnog konkursa i prijema u radni odnos uposlenika na upražnjena radna mjesta u Federalnom zavodu za zapošljavanje, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o potrebi elektrifikacije Unske pruge na dionici Bihać-Blatina, s Prijedlogom zaključka
26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje ugovora o djelu
27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog strategije Bosne i Hercegovine za sprječavanje širenja oružja za masovno uništavanje (za period 2018-2022)
28. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
29. Informacija Federalnog ministarstva kulture i sporta o potrebi izdvajanja sredstava s pozicije Tekuće rezerve Vlade Federacije iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za organiziranje Evropskog zimskog omladinskog olimpijskog festivala „EYOF 2019“, s Prijedlogom zaključka
30. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za popunu pet upražnjenih radnih mjesta, s Prijedlogom zaključka
31. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine na dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2018. 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE