123. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.10.2017.
Dnevni red
1.Usvajanje Zapisnika 122. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.10.2017. godine, Zapisnika 86. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 11.10.2017. godine, telefonskim putem i Zapisnika 87. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.10.2017. godine, telefonskim putem
2. Prednacrt zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine
3.Nacrt zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
4.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja
5.Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM), koje su podnijeli članovi Komisije za ispitivanje zakonitosti plasmana kredita u švicarskim francima u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
6.Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine
a)Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, koje je podnio Admir Hadžipašić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
b)Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je podnio Almedin Aliefendić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
7.Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 187a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku, koju je podnio Adis Ribić, advokat iz Travnika
8.Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koji je podnijela Emina Kahriman, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
9.Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, koji je predložio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
10.Prijedlog mišljenja u vezi sa Zahtjevom za odgovor pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u predmetu broj: AP-668/15, koji se odnosi na Apelaciju Mustafe Hota iz Sarajeva, kojom se osporava presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 09 0 U 012112 11 U od 28.11.2014. godine
11.Prijedlog uredbe o postupku vanrednog nadzora u privrednim društvima od sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine
12.Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Privrednog društva JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
13.Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
14.Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
15.Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
16.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom agromediteranskom zavodu
17.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite
18.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju
19.Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za praćenje cijena
b) Prijedlog rješenja o prestanku važenja Rješenja o visini i načinu isplate naknade za rad članova Savjeta za praćenje cijena
20.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji J.U. Federalna novinska agencija
21.Prijedlog odluke o odobravanju isknjižavanja zgrade Federalnog zavoda za statistiku, zgrade Pravosudnih organa Federacije Bosne i Hercegovine, zgrade Pravosudne palate i zgrade Federalne uprave civilne zaštite
22.Prijedlog odluke o odobravanju nabavke 11 (jedanaest) službenih putničkih automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
23.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
a) Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
- Izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora NOS-a iz Federacije BiH, imenovane Rješenjem V. br.: 512/2016 i 835/2017
b) Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
- Izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora NOS-a iz Federacije BiH, imenovane Rješenjem V. br.: 511/2016 i 834/2017
c) Prijedlog zaključka
24.Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine
25.Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union Banke d.d. Sarajevo za period 1.1-30.6.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
26.Kvartalni izvještaj o dugu Q3/2017, s Prijedlogom zaključka
27.Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
28.Izvještaj o radu Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo za period 21.2.2017-25.7.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
29.Izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koji se odnose na Evropske integracije od 1.9.2017. godine do 1.10.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
30.Informacija o jačanju pravne odbrane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u slučaju radnopravnih sporova, s Prijedlogom zaključka
31.Informacija o visini duga prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, s Prijedlogom zaključka
32.Informacija o novom ciklusu procjene implementacije akata o malim i srednjim preduzećima 2016-2019 (SBA procjena), s Prijedlogom zaključka
33.Informacija o provođenju Presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 09 0 K 029038 17 K od 24.8.2017. godine, pravosnažne sa danom 18.9.2017. godine i Presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 09 0 K 024765 16 K od 3.4.2017. godine, pravosnažne sa danom 3.7.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
34.Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-septembar 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
35.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje 2 (dva) ugovora o djelu
36.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za popunu 7 (sedam) upražnjenih radnih mjesta rukovodilaca-pomoćnika direktora
37.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za popunu upražnjenih radnih mjesta rukovodećih državnih službenika
38.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja na Treći periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodne konvencije o pravima svih radnika migranata i članova njihovih porodica
39.Prijedlog zaključka za podršku projektu izgradnje Centra za upravljanje otpadom (CUO) u okviru programa „Sanacije deponije komunalnog otpada i izgradnje sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja u općini Donji Vakuf“
40.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za statistiku za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
41.Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu pravde za prijem 8 zaposlenika, s Prijedlogom zaključka
42.Zahtjev za davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, s Prijedlogom zaključka
43.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Evropskog centra za politiku socijalne zaštite i istraživanja i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
44.Informacija o početku realizacije „Projekta podrške zapošljavanju“, s Prijedlogom zaključka
45.Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga izmjene i dopune relevantnih zakona s ciljem usklađivanja domaćeg zakonodavstva i prakse s međunarodnim standardima poštivanja ljudskih prava lica sa mentalnim poremećajima 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE