46. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 21.02.2008.
Saopćenje o radu

UTVRDITI KRITERIJE ZA RASPOREĐIVANJE PRORAČUNSKIH TRANSFERA
 
Danas prezentirani pokazatelji u Izvješću o realiziranim transferima Proračuna Federacije BiH za 2007. godinu, bili su povod opširnoj raspravi na sjednici Vlade FBiH u Sarajevu koja je rezultirala donošenjem nekoliko smjernica. Cilj je ovih smjernica da se u daljem radu, na bazi dosadašnjih iskustava, utvrde kriteriji raspoređivanja ovih sredstava, utemeljeni prije svega na razvojnim projektima, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri eliminirale disproporcije po kantonima.
 
Transfere planirane federalnim proračunom za 2008. godinu nižim razinama vlasti, zaključila je Vlada, treba rasporediti tako da se osigura brži razvitak nerazvijenih područja (općina) u FBiH, što se temelji na politici i opredjeljenjima Vlade FBiH o jednakomjernom razvitku svih dijelova Federacije BiH.
 
Na temelju danas razmatranog inicijalnog dokumenta, smjernica i prijedloga iz rasprave, bit će izrađena i na usvajanje Vladi dostavljena konačna verzija.
 
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA: O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FBiH
 
Uvažavajući učestale inicijative većeg broja privrednih društava, posebno onih u kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije BiH, Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru, po hitnom postupku, uputila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Zakona o javnim preduzećima u FBiH.
 
S ciljem efikasnijeg upravljanja i omogućavanja povezivanja privrednih društava, Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, umjesto dosadašnjeg - supsidijarnog, uvodi se više oblika povezivanja privrednih društava i to : vladajuće i zavisno društvo, društvo sa uzajamnim učešćem, te holding i koncern, s tim što je ograničeno da se društva ne mogu povezivati u cilju monopolističkog djelovanja, odnosno monopolističkog sporazumijevanja i monopolističkog ponašanja.
 
Na prijedlog Komisije za vrijednosne papire brisane su odredbe postojećeg zakona koje se odnose na registar društava, kao i na likvidaciju privrednih društava, pošto je riječ o materiji regulisanoj posebnim zakonima. Zakonska odredba o povećanju osnovnog kapitala dopunjena je na prijedlog Agencije za privatizaciju FBiH, tako što je predviđeno da se osnovni kapital, izuzetno, može povećati za iznos investicijskih ulaganja po zaključenom kupoprodajnom ugovoru u postupku privatizacije, nakon što kupac izvrši sve ugovorom preuzete obaveze, o čemu odluku donosi skupština.
 
Dio predloženih izmjena i dopuna odnosi se na preziciranje odredbi o funkcioniranju skupštine i organa uprave privrednih društava.
 
Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima precizira se definicija instituta javnog preduzeća što će otkloniti mnoge, do sada prisutne, nejasnoće u primjeni postojećeg zakona. Kao osnovni kriterij definisanja javnog preduzeća uzima se djelatnost od javnog društvenog interesa (energetika, komunikacije, komunalne djelatnosti, upravljanje javnim dobrima i druge djelatnosti od javnog društvenog interesa), umjesto dosadašnjih kriterija o broju zaposlenih radnika i učešća državnog kapitala. Ovako definirano javno preduzeće mora biti upisano u sudski registar kao privredno društvo ili određeno kao javno preduzeće posebnim propisom, s tim što djelatnost od javnog društvenog interesa, kao i do sada, utvrđuju općina, kanton i Federacija, svako u okviru svoje nadležnosti.
 
S ciljem prevazilaženja teškog ekonomskog stanja i stvaranja mogućnosti za organizovanje procesa proizvodnje uz plaćanje tekućih obaveza, kao i duga koji se reprogramira, ustanovljena je, kao novina, mogućnost da javna preduzeća, isključivo uz ovlaštenje nadzornog odbora, zaključuju ugovore o izmirenju dospjelog duga pod povoljnijim uvjetima koje utvrdi Vlada FBiH.
 
Pored toga, finansijski dio Zakona usklađen je sa novim propisima iz oblasti finansija, pa su izmijenjene postojeće ili unesene nove definicije, kao što je slučaj sa internom kontrolom, zakonskim i statutarnim rezervama i etičkim kodeksom.
 
PREDLOŽENE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA
 
Uvažavajući prijedloge i sugestije predstavnika demobilisanih boraca, kao i poslanika Parlamenta FBiH, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici utvrdila i po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.
 
Kako bi se obezbijedilo stabilno i redovno fiinanciranje mjesečne novčane naknade nezaposlenim demobiliziranim borcima precizirano je da se sredstva za ove namjene osiguravaju u budžetima kantona i sredstvima nadležnih kantonalnih službi, a za povratnike u RS i Brčko Distrikt iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje i Budžeta FBiH.
 
O KRITERIJIMA RASPODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA TEKUĆE PRIČUVE PRORAČUNA FBiH
 
Cilj Odluke o kriterijuma raspodjele financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Federacije BiH, donesene na današnjoj sjednici Federalne vlade, jeste utvrđivanje njihove nakane za financiranje nepredviđenih rashoda, izvanrednih situacija i neočekivanih događaja kod proračunskih korisnika.
 
Sredstva će proračunskim korisnicima biti dostupna za izvanredne (žurne i nepredviđene) slučajeve koji nisu mogli biti predviđeni tijekom planiranja i izrade proračuna, nisu mogli biti odgođeni za sljedeću godinu, odnosno nisu mogli biti financirani kroz transfere ili preraspodjelom u okviru postojećeg proračuna proračunskog korisnika.
 
Korištenje ovih sredstava odobrava Vlada FBiH na prijedlog Federalnog ministarstva financija, kojem prethodno proračunski korisnik šalje zahtjev. U zahtjevu moraju biti navedeni razlozi, traženi iznos i elementi na temelju kojih je izračunat, objašnjenja zašto je zahtjev žuran i zašto dodatna sredstva ne mogu biti uzeta iz postojećeg proračuna korisnika. Također moraju biti navedeni i očekivani rezultati i plan utroška sredstava.
 
Zahtjev se dostavlja na propisanom šablonu, koji je sastavni dio Odluke.
 
Federalno ministarstvo financija konsolidirat će sva izvješća i tromjesečno ih dostavljati Vladi FBiH, a ona će jednom u pola godine izvješćivati Parlament FBiH o korištenju proračunskih pričuva.
 
PRIHVAĆEN KREDIT EIB ZA PROJEKAT VODOVOD I KANALIZACIJA U FBiH
 
Vlada FBiH je prihvatila kreditno zaduženje od 60 miliona eura po Ugovoru između BiH, Federacije BiH i Evropske investicijske banke (EIB) za finansiranje Projekta vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH. Vlada će prijedlog kreditnog zaduženja za ovaj projekat uputiti Parlamentu FBiH na odobrenje. Odluku će realizirati federalna ministarstva finansija i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Projekat je usmjeren na prioritetne investicione projekte u sektoru vodoprivrede i odvođenja otpadnih voda na teritoriji FBiH u cilju poboljšanja javnog zdravlja stanovništva.U okviru ovog projekta predviđeno je definiranje više podprojekata za pojedine opštine i regione, za šta se do sada kandidiralo 14 općina. U projekat su uključene i pripreme vezane za program mjera za integralno upravljanje vodnim resursima oko jezera Modrac, kao i izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u općini Živinice.
 
Rok otplate kredita EIB-a je 25 godina sa grejs periodom od šest godina, a rok realizacije podprojekata je od 2006. do 2012. godine, s tim da su neki već u fazi implementacije.
 
STATISTIČKA ISTRAŽIVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU BiH
 
Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je razmatrala Informaciju o pripremi Plana statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za ovu godinu kojim će se definirati prioriteti, sudjelovanje Federalnog zavoda za statistiku u međunarodnim projektima, Budžet za 2008. godinu, potrebni resursi i plan publikovanja.
 
Vlada je zaključila da, obzirom na značaj ovih pitanja, predloženi dokument razmotri Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH.
 
SAGLASNOST NA CIJENU PRIRODNOG PLINA
 
Federalna vlada je dala saglasnost na Odluku o cijeni prirodnog plina. Tako bi od 1. marta/ožujka 2008. godine distributivna gospodarska društva na području Federacije BiH plaćala 620 KM za hiljadu kubnih metara (0,62 KM po kubnom metru), u šta nije uračunat PDV.
 
Razlozi za novu cijenu gasa su u porastu cijene ovog energenta kod ruskog isporučioca, te povećani troškovi transporta kroz Mađarsku i Srbiju. Pored toga, cijena ovog energenta nije mijenjana od 1.4.2007. godine, a kao dodatni razlog ovog poskupljenja navodi se i značajan porast cijena nafte i naftnih derivata u toku 2007. godine.
 
O SREDSTVIMA ZA RAZVITAK ZRAČNOG PROMETA
 
Financijska sredstva od putničke pristojbe - naknade za razvitak i unaprjeđenje zračnog prometa u FBiH, prikupljena na zasebnom podračunu u okviru federalnog Proračuna, u 2008. godini bit će mjesečno prebacivana Javnom poduzeću “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo u iznosu visine salda predmetnog proračuna posljednjeg dana mjeseca za koji se sredstva prebacuju. Ovo se kaže u danas usvojenoj Odluci o dinamici prebacivanja i nakani financijskih sredstava prikupljenih na temelju putničke pristojbe - naknade za razvitak i unaprjeđenje zračnog prometa u FBiH u 2008. godini, kojom se propisuje i to kako će ova sredstva biti korištena za otplatu obveza proisteklih iz dva ugovora o leasingu zrakoplova, te po Ugovoru o dugoročnom kreditu.
 
Danas je donesena i Odluka kojom se sredstva od 3.400.000 konvertibilnih maraka, utvrđena federalnim Proračunom Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za 2008. godinu, prebacuju na korištenje JP “B&H Airlinesu” u jednakim mjesečnim iznosima od 283.333,33 KM. Ova sredstva namijenjena su plaćanju usluga u zračnim lukama i kontrole leta, nabavku goriva, te održavanju i osiguravanju zrakoplova.
 
DAVANJE NA PRIVREMENO KORIŠTENJE OBJEKTA ĐAČKOG DOMA NA HUMU
 
Zbog evidentnog povećanja maloljetničke delinkvencije, te nepostojanja ustanova za njihovo zbrinjavanje, Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom se Vladi Kantona Sarajevo na privremeno korištenje dodjeljuje objekat Đačkog doma u ulici Humska br. 21. Radi se o neiskorištenom dijelu objekta koji koristi Zavod za vaspitanje muške djece i omladine u Kantonu Sarajevo za potrebe smještaja maloljetnih delinkvenata. Adaptirano je oko 25 posto od neiskorištenog dijela objekta u koji se urgentno mogu smjestiti maloljetni delinkventi.
 
Finansiranje radova na sanaciji devastiranog dijela objekta, te radova na prilagođavanju objekta predviđenoj namjeni, osiguraće Kanton Sarajevo.
 
O STANJU U KAZNENOM ZAKONODAVSTVU I U KAZNENO-POPRAVNIM ZAVODIMA U FBiH
 
Nakon što je razmotrila Informaciju u kaznenom zakonodavstvu i stanju u kazneno-popravnim domovima u Federaciji BiH, Vlada FBiH zadužila je danas Federalno ministarstvo pravde da, u najkraćem mogućem roku, predloži izmjene i dopune Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku Federacije BiH, sa posebnim naglaskom na dijelove ovih akata koji se odnose na maloljetnike. Također na novi način treba definirati i odredbe iz pravilnika koji se odnosi na upućivanje na izdržavanje kazne.
 
Ovo ministarstvo treba i da predloži izmjene i dopune postojećeg, ili ponudi sasvim novi Zakon o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji BiH u skladu sa najnovijim propisima iz oblasti kaznenog zakonodavstva u Federaciji BiH i na nivou Bosne i Hercegovine, kao i preporukama Vijeća Europe. Ono će predložiti i program kapitalnih ulaganja za izgradnju i opremanje kapaciteta kazneno-popravnih ustanova u cilju bržeg prevazilaženja aktualnog problema prenatrpanosti i omogućavanja urednijeg prijema osoba na izdržavanje kazne zatvora i mjere pritvora.
 
Vlada Federacije BiH će poduzeti nužne aktivnosti kako bi se usaglasili stavovi sa kantonalnim i državnim organima o povratu namjenskih zatvorskih prostorija u sarajevskoj “Palati pravde” i hitno poduzele aktivnosti na adaptaciji I i II kata za izvršenje mjere pritvora po standardima i preporukama Vijeća Evrope, u cilju ostvarivanja zagarantiranih ljudskih prava pritvorenika i zatvorenika.
 
Vlada je, također, zadužila Federalno ministarstvo pravde da predloži Zakon o osnivanju odgojno-popravnog zavoda kao federalne ustanove za izvršenje odgojne mjere upućivanja maloljetnih delinkvenata u odgojno-popravni dom, na lokaciji koju Vlada Federacije BiH usaglasi sa lokalnom zajednicom.
 
Vlada Federacije BiH će poduzeti nužne korake na koordinaciji aktivnosti sa Vijećem ministara BiH u cilju iznalaženja rješenja za osnivanje socijalno-zdravstvene ustanove zatvorenog tipa za zbrinjavanje psihički bolesnih osoba-počinitelja kaznenih djela i ovisnika počinitelja kaznenih djela, te zadužiti nadležna ministarstva u Vladi Federacije BiH da poduzmu potrebne mjere i aktivnosti za njeno osnivanje.
Federalno ministarstvo pravde će predložiti program rješavanja uposlenosti rukovodnog i stručnog zatvorskog osoblja kazneno-popravnih ustanova u cilju dostizanja standarda, sigurnosnih uvjeta, podizanja stupnja preodgoja i resocijalizacije, te smanjenja recidivizma u kriminalitetu. Također će, u saradnji sa drugim federalnim ministarstvima, raditi na izgradnji sustava nadzora nad osuđenim osobama prilikom korištenja uvjetnog otpusta, izvanzavodskih pogodnosti, rada za opće dobro i sl. uz nužno ojačavanje uloge i kapaciteta organa i službi socijalnog staranja.
 
POTPORA RAZVOJU TURIZMA I OKOLIŠA U FBiH
 
Odlukom o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfera za razvoj turizma i okoliša u FBiH”, koju je na današnjoj sjednici donijela Vlada FBiH, raspodjeljuje se 5,5 miliona KM predviđenih Budžetom Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Predviđeno je da ova sredstva budu upotrijebljena za sufinansiranje 12 programa iz oblasti turizma i okoliša.
 
Najveći iznos od 900.000 KM biće usmjeren u sufinansiranje izgradnje i jačanje infrastrukture u ski i rekreacijskim centrima u svrhu jačanja i konkurentnosti bh. skijališta na međunarodnom turističkom tržištu. Po 700.000 KM namijenjeno je sufinansiranju izgradnje novih turističko-ugostiteljskih kapaciteta i infrastrukture, kao i manifestacija za razvoj turizma i ugostiteljstva a koje doprinose razvoju ove oblasti u BiH.
 
U oblasti okoliša sredstva su predviđena za programe koji doprinose unapređenju ekonomske strukture povoljne za okoliš, sprečavanju nastanka štete po okoliš i otklanjanju već nastalih šteta u okolišu, te očuvanju zaštićenih prirodnih područja.
 
UREDITI STANJE U OBLASTI DODJELE KONCESIJA
 
Realizirajući zaključke Vlade FBiH sa 35. jednice, donesene povodom rasprave o Izvješću o praćenju cjelokupnog rada koncesionara i kontroli izvršavanja ugovora o koncesiji, Federalno ministarstvo energije, industrije i rudarstva, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva su, u suradnji s Povjerenstvom za koncesije, sačinili i za današnju sjednicu Vlade dostavili konačan tekst zaključaka.
 
Uz prihvaćanje Izvješća Povjerenstva za koncesije o praćenju rada koncesionara i kontroli izvršavanja ugovora o koncesiji, Vlada je obvezala Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da pristupi sporazumnim izmjenama ugovora o koncesijama navedenim u Izvješću, na način da se prilagode obliku i sadržini ugovora propisanim Zakonom o koncesijama i Pravilima o određivanju naknada za koncesije.
 
Gospodarska društva koja u svojoj djelatnosti koriste vodu, uključujući i ona koja koriste vodu za proizvodnju električne energije obvezna su, prema mišljenju Vlade, sukladno Zakonu o koncesijama, zaključiti ugovore o koncesijama, uz određivanje naknade za koncesiju što će ga prethodno definirati nadležno ministarstvo. Inicijativu za zaključivanje ovih ugovora pokrenut će Povjerenstvo za koncesije iz nadležnosti FBiH.
 
Budući su vode jedan od najbitnijih prirodnih resursa FBiH, ukazuje se i na potrebu izmjene zakonskih rješenja, a sukladno važećim ustavnim nadležnostima podijeljenim između FBiH i kantona, prije svega, u pogledu redefiniranja predmeta koncesije koji se odnose na korištenje vode i javnog vodnog dobra, a zatim i u pitanju nadležnosti za dodjelu koncesija.
U cilju ujednačavanja uvjeta poslovanja u FBiH trebat će redefinirati odredbe Zakona o koncesijama koje se odnose na propisivanje novih rokova i obveze zaključivanja ugovora, a radi ujednačavanja naknada u svim kantonima nužno je osigurati primjenu važećih federalnih Pravila o određivanju naknada za koncesije. S tim u vezi je i preporuka Vlade kantonima da Povjerenstvu dadnu suglasnost da analizira zaključene ugovore i obavi kontrolu njihova izvršenja. Ovo se odnosi na oblasti eksploatacije mineralnih, termalnih, termomineralnih i prirodnih voda za piće, na korištenje voda za vodosnabdijevanje, na hidroenergetske objekte snage do 5 MW, na ekploataciju riječnog šljunka, na korištenje poljoprivrednog zemljišta, te na istraživanja i eksploataciju energetskih i nemetalskih mineralnih sirovina. Ista preporuka važi i kad je u pitanju kontrola izvršavanja ugovora o gospodarenju državnim šumama i šumskim zemljištem koje su nadležna kantonalna ministarstva prenijela na kantonalna šumsko-gospodarska društva. Po istom principu bi i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija trebalo ovlastiti Povjerenstvo da izvrši uvid u korištenje putnog pojasa magistralnih cesta.
 
Nakon što izvrši kontrole koje su mu stavljene u zadatak, Povjerenstvo za koncesije sačinit će izvješća i Vladi predložiti mjere za uređenje stanja u ovoj oblasti.
 
O IMPLEMENTACIJI PRVE FAZE PROJEKTA DUBRAVSKA VISORAVAN
 
Federalna vlada je nakon razmatranja usvojila konačni Izvještaj o implementaciji Projekta izgradnje objekta vodoopskrbnog sistema Dubravska visoravan u prvoj fazi.
 
Vrijednost ovog projekta iznosi 4,57 miliona KM. Općina Čapljina, kao implementator ovog projekta, dužna je da preuzme upravljanje i održavanje objekata završenih u prvoj fazi, sa pravom uknjižbe u knjigovodstvenu evidenciju. U Informaciji se ukazuje na prekoračenje ranije ugovorenih sredstava za 597 hiljada KM (15 posto) zbog izmjena u projektnoj dokumentaciji, kao i dvomjesečnog produženja roka izgradnje po zahtjevu izvođača.
 
Jedna od današnjih odluka Vlade odnosi se na obavezu Općine Čapljina o povratu 134.188,91 KM razlike između uplaćenih i utrošenih sredstava nakon izmirenja svih obaveza.
 
O drugoj fazi izgradnje objekata vodoopskrbnog sistema Dubravska visoravan Vlada će se izjasniti na jednoj od narednih sjednica.
 
SREDSTVA ZA AUTOCESTE
 
Na današnjoj sjednici Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju programa troškova investicijskih sredstava razvitka utvrđenih federalnim Proračunom za 2008. godinu Federalnoj direkciji za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.
 
Riječ je o 67.992.500 konvertibilnih maraka za implementaciju četiri programa iz nadležnosti ove direkcije. Od toga je 55,4 miliona namijenjeno troškovima građenja i nadzora nad građenjem autoceste, naplatnih mjesta i alternativnih cestovnih pravaca za potrebe uvođenja sistema naplate, dok je šest miliona KM osigurano za izradu projektne dokumentacije za autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar i Tuzla-Orašje, brze ceste Lašva-Donji Vakuf i Centra za kontrolu i upravljanje prometa Sarajevo. Dva miliona biće utrošena za nabavku zemljišta za potrebe izgradnje autoceste, naplatnih mjesta i za pružanje usluga korisnicima autoceste, dok je 2.592.500 KM namijenjeno nabavci opreme neophodne za uvođenje sistema naplate, kao i sigurnosnu, računarsku i drugu opremu.
 
FINANSIJSKE ODLUKE
 
Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se sa Budžetskog transfera “Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica” odobrava 333.136 KM za sufinansiranje Projekta razvoja i očuvanje šuma u prvom kvartalu 2008. godine.
 
KADROVSKA PITANJA
 
Vlada FBiH je donijela Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju Federalne komisije za procjenu štete. Na ovaj način je kao član ovog tijela, umjesto Filipa Šarića, imenovan Dane Galešić.
 

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u15.30 sati.
 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE