46. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 21.02.2008.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 45. sjednice Vlade Federacije BiH;
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 4. Prijedlog odluke o kriterijima raspodjele finansijskih sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine;
 5. Informacija o kreditu Evropske investicijske banke (EIB) za Projekat vodovod i kanalizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kreditnog zaduženja po osnovu Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za finansiranje Projekta vodovod i kanalizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Evropske investicijske banke (EIB) za Projekat vodovod i kanalizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 8. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu utvrđivanja i realiziranja unutarnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti;
 9. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o imenovanju Komisije za pojedinačno i konačno verificiranje obaveza prema dobavljačima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane stvorenih u periodu od 01.04.1996. godine do 31.12.2002. godine;
 10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta razvoja i očuvanja šuma za I kvartal 2008. godine;
 11. Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana rada provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog plina;
 13. Prijedlog odluke o dinamici prebacivanja i namjeni finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse – naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2008. godini;
 14. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje objekta Đački dom u ulici Humska broj 81, Općina Novo Sarajevo Kantonu Sarajevo za smještaj maloljetnih delikvenata i Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine u Kantonu Sarajevu;
 15. Prijedlog odluke o programu utroška sredstava transfera JP „B&H“ Airlines d.o.o. Sarajevo;
 16. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;
 17. Izvještaj o radu Komisije za konačnu verifikaciju ratnih potraživanja;
 18. Prijedlog zaključaka u vezi sa Izvještajem o praćenju cjelokupnog rada koncesionara i kontroli izvršavanja odredbi ugovora o koncesiji;
 19. Konačni izvještaj o implementaciji projekta izgradnje objekata vodoopskrbnog sistema Dubravske visoravni I faza – za period maj 2007. godine – januar 2008. godine sa Prijedlogom zaključaka i Prijedlozima odluka;
 20. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju federalne komisije za procjenu štete;
 21. Informacija o stanju u krivičnom zakonodavstvu i stanju u kazneno-popravnim zavodima u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
 22. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih porodica;
 23. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom za 2008.godinu Federalnoj direkciji za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta;
 24. Prijedlog zaključka u vezi obezbjeđenja prostora za Agenciju za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH i Centra za informiranjei praćenje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja;
 25. Informacija o nosiocu pripreme i izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Sliv rijeke Une“ sa prijedlogom zaključaka;
 26. Prijedlog amandmana na Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Igman, Bjelašnica, Treskavica i kanjon rijeke Rakitnice (Visočica);
 27. Prijedlog amandmana na Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju Igmana,Bjelašnice, Treskavice i kanjona rijeke Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za FBiH.
 
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE