122. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.10.2017.
Saopćenje o radu


122. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O DUGU, ZADUŽIVANJU I JAMSTVIMA U FBiH
 
Zakon o dugu, zaduživanju i jamstvima FBiH, čiji je Nacrt na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila Vlada Federacije BiH, uređuje uvjete, način i postupak zaduživanja FBiH, kantona, gradova, općina, izvanproračunskih fondova, izvanproračunskih korisnika i javnih poduzeća, izdavanje jamstava FBiH, kantona, gradova i općina, osiguranje sredstava za servisiranje duga, vođenje evidencija i izvješćivanje o dugu i jamstvima.
 
Donošenje ovog zakona potaknuto je potrebom Federacije BiH da provede planirane ekonomske politike i reforme za uspostavu novih fiskalnih pravila Europske unije za dug, zaduživanje i jamstva, te radi obuhvata mjerenja javnog duga sukladno statističkoj metodologiji EU. Provedba ekonomskih politika podrazumijeva postizanje tri temeljna cilja, od kojih je jedan osiguranje kontinuiranog održavanja javnog duga u odnosu na bruto domaći proizod u okviru kriterija iz Mastrichta.
 
Od prosinca 2009. godine u FBiH se poduzimaju aktivnosti na unaprjeđenju upravljanja dugom, u okviru kojih je Odjel Svjetske banke koji se bavi procjenom performansi za upravljanje dugom proveo procjenu učinka u FBiH. Na tom temelju je sačinjeno izvješće, prema kome su identificirane aktivnosti koje zahtijevaju provedbu korektivnih mjera, te je predložen Reformski plan za upravljanje dugom.
 
Sukladno tomu, te Pismu namjere, kojim se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obvezala da u parlamentarnu proceduru uputiti tekst novog Zakona, pristupljeno je njegovu donošenju s ciljem uvođenja novih fiskalnih pravila i jačanja kontrole nad zaduživanjem sukladno principima dobre prakse.
 
U postupku izrade zakona sudjelovali su i međunarodni konzultanti, a radna verzija ovog zakona dostavljena je svim relevantnim institucijama u BiH na očitovanje (Ministarstvo financija i trezora BiH, Centralna banka BiH, Udruženje banaka BiH, federalna ministarstva, kantoni, gradovi, općine, Ured za reviziju institucija FBiH, vanproračunski fondovi, javna poduzeća), kao i međunarodnim financijskim institucijama (Svjetska banka, MMF, EBRD). Federalno ministarstvo financija je dostavljene komentare, prijedloge i sugestije razmotrilo, te je dio prihvatljivih prijedloga postao sastavni dio Zakona, a neki će biti ugrađeni u podzakonske akte.
 
Zakon, uz ostalo, stvara pretpostavke za jaču kontrolu nad zaduživanjem u FBiH i utvrđuje ciljeve zaduživanja, te propisuje obvezu Vlade FBiH da donosi Strategiju upravljanja dugom koja je zasnovana na ciljevima utvrđenim Zakonom. Uz to, Federalna vlada je obvezana na usvajanje godišnjeg plana zaduživanja. Zakon utvrđuje novi limit servisiranja duga kantona, gradova i općina u odnosu na redovite prihode, te definira pragove zaduženosti u odnosu na GDP.
 
Uvodi se godišnje ograničenje novog zaduživanja za zakonom propisane institucije i pravne osobe, ograničava novo zaduživanje bez predhodnog odobrenja, a javnim zdravstvenim ustanovama je izričito zabranjeno novo zaduživanje.
 
Zakonom je propisana obveza uspostave, planiranja financiranja i održavanja jamstvenog fonda na razini FBiH, kantona, grada i općine. Jamstveni fond je namijenjen isključivo za plaćanje po aktiviranim jamstvima. Utvrđena je i obveza naplate potraživanja nakon izvršenog plaćanja na temelju izdatih jamstava.
 
Date su ovlasti Federaciji BiH, kantonima, gradovima i općinama za donošenje podzakonskih akata.
 
Za provedbu novog zakona nije potrebno osigurati sredstva u proračunima jer njegovo usvajanje ne predstavlja novu financijsku obvezu. Provedbom Zakona, financijske obveze mogu nastati isključivo na temelju pojedinačnih odluka o zaduženju i izdavanju jamstva. Međutim, u slučaju izdavanja jamstva, razina vlasti koja izdaje jamstvo dužna je uspostaviti i održavati Jamstveni fond koji će zahtijevati financijska sredstva sukladno dinamici utvrđenoj aktom o uspostavljanju Jamstvenog fonda, kako u FBiH, tako i u kantonima, gradovima i općinama.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA
 
Vlada Federacije BiH utvrdila je Prijedlog zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima kojim se utvrđuje postupak ispitivanja i stavljanja u promet, proizvodnja, označavanje, promet na veliko i malo, farmakovigilancija, kontrola kvaliteta, oglašavanje i nadzor nad veterinarsko-medicinskim proizvodima (VMP) s ciljem osiguravanja njihovog kvaliteta, neškodljivosti i djelotvornosti, kao proizvoda za zaštitu zdravlja životinja, a time i zaštitu zdravlja ljudi od rezidua VMP u hrani životinjskog porijekla i u hrani za životinje.
 
Zakon se primjenjuje na veterinarsko-medicinske proizvode koji su pripremljeni industrijski ili metodom koja uključuje neki industrijski proces i namijenjeni stavljanju u promet, na djelatne supstance, međuproizvode i pomoćne supstance koje se upotrebljavaju kao ishodišni materijali u VMP, supstance koje imaju anabolična, antiinfektivna, antiparazitska, protuupalna, hormonalna ili psihotropna svojstva i mogu se primjenjivati na životinjama, proizvode pripremljene u apoteci na osnovu veterinarskog recepta za pojedinu životinju ili malu skupinu životinja („magistralni pripravak”) i na osnovu recepture iz farmakopeje, a koji su namijenjeni neposrednoj isporuci krajnjem korisniku („galenski pripravak”).
 
Lijekovi u veterinarstvu igraju važnu ulogu u kontroli i prevenciji bolesti i patnje životinja, ali mogu da uzrokuju veliku štetu i životinjama i ljudima i okolišu ukoliko se ispravno ne koriste. Uređenje oblasti proizvodnje i prometa veterinarsko-medicinskih proizvoda (VMP) je značajno i sa ekonomskog aspekta s obzirom na to da je zaštita zdravlja životinja bitan preduslov za ostvarivanje uspješnog i profitabilnog uzgoja životinja koje služe za proizvodnju hrane životinjskog porijekla namijenjenu za ishranu ljudi. Pored toga, naša zemlja mora dokazati da ima uspostavljen efikasan sistem kontrole proizvodnje i prometa VMP kako bi bio odobren izvoz proizvoda životinjskog porijekla na tržište EU.
 
Proizvodnja, promet i kontrola lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu i ostalih proizvoda namijenjenih upotrebi u veterinarstvu trenutno je regulisana Zakonom o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu. Zbog potrebe usaglašavanja propisa sa Aqui comunitaire (važeći Zakon je donesen prije 15 godina), pristupljeno je izradi novog propisa u koji su ugrađeni zahtjevi iz Direktive EU 2001/82, posebno oni koji se odnose na praćenje i kontrolu upotrebe VMP.
 
Vlada FBiH je 9.4.2014. godine zadužila federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da imenuje Komisiju sa zadatkom da, uz podršku Međunarodne financijske korporacije (International Finance Corporation - IFC) primjenom metodologije sveobuhvatne procjene utjecaja propisa, pripremi analizu s preporukama za unaprjeđenje Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima.
 
Zaključkom od 2.7.2015. godine, Vlada je usvojila izvještaj o procjeni utjecaja propisa na Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu i dala zaduženje da se pristupi izradi Nacrta zakona o vetrinarsko-medicinskim proizvodima u skladu s preporukama iz izvještaja.
 
Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu njega vrši Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a veterinarska inspekcija kontrolu ispunjavanja uslova propisanih ovim zakonom u proizvodnji, prometu, upotrebi VMP i u ovlaštenim laboratorijama.
 
Nacrt zakona o VMP je razmatran na 11. sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH 18.5.2016. godine i 13. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH od 2.6.2016. na kojima je zaključeno da može poslužiti kao dobra osnova za izradu Prijedloga zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima.
 
KANTONIMA 9.000.000, OPĆINAMA 3.000.000 KM
 
Federalna vlada donijela je Odluku kojom utvrđuje kriterije raspodjele sredstava utvrđenih u Proračunu FBiH za 2017. godinu na poziciji tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima. Riječ je o financijskoj pomoći od 12.000.000 KM, od čega će kantonima biti raspoređeno 9.000.000 KM, a općinama 3.000.000 KM.
 
Kriteriji za raspodjelu sredstava kantonima su broj stanovnika i površina, te broj učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju kantona. Za primjenu ovih kriterija vrijede pokazatelji Federalnog zavoda za statistiku i Porezne uprave FBiH. Kao jedan od dodatnih kriterija je smanjenje zaposlenih na dan 31.12.2016. u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu.
 
Vlada će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava pojedinim kantonima i općinama. Pri dodjeli sredstava općinama prvenstveno će biti uzeti u obzir zaključci Parlamenta FBiH.
 
IZDAVANJE POTVRDA DEVIZNIM ŠTEDIŠAMA
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o određivanju organa u Federaciji BiH za izdavanje potvrda deviznim štedišama Invest banke a.d. Beograd i Jugoslovenske izvozne i kreditne banke a.d. Beograd. Ovom odlukom određuje se i nadzor nad njenom provedbom.
 
U postupku provedbe presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, Srbija je usvojila Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sjedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, čime je stvoren pravni osnov za isplatu stare devizne štednje, bez obzira na državljanstvo štediše.
 
Na osnovu usvojenih zakonskih rješenja Republike Srbije, uz prijavu potraživanja, od deviznih štediša se traži da dostave i original potvrde nadležnih organa i institucija bivših republika SFRJ o tome da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje, niti da mu je to pravo priznala neka od bivših republika SFRJ.
 
Prema uputama Sekretarijata Vijeća Evrope i na osnovu konsultacija sa sastanka održanog u maju 2017. godine između predstavnika Bosne i Hercegovine i Srbije, u cilju ostvarivanja prava građana BiH na povrat devizne štednje za koju je odgovornost prihvatila Srbija, Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o izdavanju potvrde, kojom se određuju tijela i institucije Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH koji će izdavati potvrde da štediša nije ostvario pravo na povrat devizne štednje u BiH, niti mu je to pravo priznao bilo koji nivo vlasti u BiH, po osnovu devizne štednje položene u filijalama Investbanke i Jugoslovenske izvozne i kreditne banke na bh. teritoriji i drugih banaka van teritorije BiH.
 
Današnjom odlukom Vlade FBiH je propisano da će potvrde deviznim štedišama u FBiH izdavati Finansijsko-informatička agencija, obzirom na to da ima poslovnice širom Federacije BiH i da već obavlja poslove verifikacije devizne štednje položene u domaćim bankama.
 
Potvrde deviznim štedišama FIA će izdavati bez naknade.
 
SREDSTVA ZA IZRADU PROSTORNO-PLANSKIH DOKUMENATA
 
Vlada FBiH danas je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za izradu prostorno planskih dokumenata“, utvrđenog Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja u iznosu od 242.000 KM.
 
Sredstva će biti raspodijeljena za dva odabrana programa/projekata na kantonalnom nivou u visini od po 50.000 KM i pet od po 20.000 KM na općinskom nivou. Preostale 42.000 KM su interventna sredstva.
 
Javni poziv za dodjelu sredstava bit će objavljen na službenoj web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja, u “Službenim novinama Federacije BiH” i najmanje jednom dnevnom listu.
 
IZMIJENJENA ODLUKA O LISTI LIJEKOVA
OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 
Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada FBiH danas je izmijenila Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH. S ciljem usklađivanja cijena lijekova utvrđenih Odlukom o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH s referentnim cijenama lijekova koje je objavila Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH.
 
Zakonom o lijekovima je regulirana obaveza da Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH sadrži i cijene lijekova koje se redovno godišnje usklađuju s maksimalnim državnim cijenama lijekova utvrđenih pravilnikom koji, na nivou BiH, propisuje način kontrole i oblikovanja cijena lijekova i izvještavanja o cijenama lijekova u BiH.
 
U današnjoj odluci je navedeno da će, nakon objave referentnih cijena lijekova od strane Agencije, biti usklađene cijene utvrđene Federalnom listom lijekova. Naime, cijene lijekova koje su više od referentnih bit će snižene na taj nivo, a one su na tom nivou ili su ispod njega bit će zadržavane na zatečenom nivou.
 
Nakon objave i stupanja na snagu Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH kojom se vrši usklađivanje ovih cijena lijekova, usklađene cijene lijekova na Federalnoj listi lijekova automatski su obavezujuće i za cijene lijekova utvrđene pozitivnom listom lijekova kantona.
 
Prilikom usklađivanja cijena lijekova na pozitivnim listama lijekova kantona, na ovaj način, nije potrebno pribavljati izjavu proizvođača lijekova, odnosno nositelja dozvole za stavljanje lijeka u promet o prihvatanju cijene utvrđene Listom lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH i pozitivnom listom lijekova kantona.
 
POVEĆANI IZNOSI BUDŽETSKIH TRANSFERA ZA BORAČKE KATEGORIJE
 
Federalna vlada donijela je tri odluke o izmjenama odluka kojima se povećavaju iznosi za tekuće transfere u Budžetu Federacije za 2017. Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Tako je za 500.000 KM povećano izdvajanje za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga i sada iznosi 1.500.000 KM, za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija bit će izdvojeno 550.000 KM, umjesto ranije predviđenih 400.000 KM, a sredstva za pomoć u liječenju boraca/branitelja su sa 1.500.000 KM povećana na 1.850.000 konvertibilnih maraka.
 
O PROJEKTIMA VODOSNADBIJEVANJA U GRADAČCU
 
Vlada FBiH predložila je Parlamentu FBiH donošenje Odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja Gradačac u iznosu od 6.000.000 eura.
 
Sredstva će biti korištena za proširenje postojeće vodovodne mreže u Gradačcu koja obuhvaća naselja u južnom dijelu ove općine, kao za i unapređenje postojećeg sistema vodosnabdijevanja. Cilj projekta je osiguranje dovoljnih količina vode za piće izgradnjom primarne i sekundarne vodovodne mreže.
 
Istovremeno, Vlada je dala saglasnost za prihvatanje granta po osnovu Ugovora između Bosne i Hercegovine, Javnog preduzeća „Komunalac“ d.d. Gradačac i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant iz SIDA-EBRD Fonda za okolišne i klimatske programe u iznosu do 1.400.000 eura. 
 
Sredstva granta namijenjena su za poboljšanje sistema za prikupljanje otpadnih voda u Gradačcu kroz očuvanje životne okoline i poštivanje elementarnih uvjeta života stanovništva.
 
U PLAN UGRADITI USAGLAŠENE MJERE
 
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta danas je zaduženo da analizira i revidira Prioritetni akcioni plan za borbu protiv sive ekonomije sačinjen po zaključku Vlade FBiH od 3.3.2017. godine.
 
U ovaj dokument potrebno je ugraditi i mjere borbe protiv sive ekonomije usaglašene na 3. zajedničkoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske, te dostaviti Federalnoj vladi konačan prijedlog.
 
USVOJEN DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA 2018. - 2020.
 
Vlada FBiH usvojila je Dokument okvirnog proračuna za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Prema očekivanjima, bruto društveni proizvod će u 2017. godini zabilježiti realan rast po stopi od 3,4 posto, u 2018. godini 3,8 posto, da bi u 2019., odnosno 2020. godini procijenjeni rast iznosio 4 posto i 4,5 posto.
 
Očekivanja su da će od 2017. do 2020. godine Federacija BiH ostvarivati kontinuirani rast izvozne aktivnosti i to u 2017. godini za 7,1 posto, u 2018. za 7,9 posto, koliko i u 2019. i 2020. godini. U istom razdoblju se očekuje rast uvoza u 2017. godini za 6,4 posto, dok su očekivanja za 2018. godinu povećanje uvoza za 6,8 posto, a u 2019. i 2020. godini se očekuje rast uvoza za 7,2 posto i 6,4 posto.
 
Ekonomska aktivnost u BiH, a tako i u FBiH, povećana je zahvaljujući pozitivnom međunarodnom okruženju i domaćoj tražnji, a time je došlo i do povećanja makroekonomskih indikatora kao što su BDP, zaposlenost, industrijska proizvodnja, te intenziviranje vanjskotrgovinske robne razmjene.
 
Imajući u vidu planirane aktivnosti Vlade Federacije BiH, očekuje se da bi ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH mogao dostići stopu rasta od 2,2 posto u 2017. godini, od 2,5 posto u 2018. godini i od 2,5 posto u 2019. godini, odnosno 2,3 posto u 2020. godini.
 
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, broj registriranih nezaposlenih osoba je u 2016. smanjen za 3,1 posto u odnosu na 2015. godinu. U 2017. godini se očekuje smanjenje za 2,8 posto, u 2018. za 2,9 posto, te u 2019., odnosno 2020. godini za tri i 3,5 posto.
 
Vlada Federacije BiH, s ciljem smanjenja nezaposlenosti i poboljšanja poslovnog ambijenta, namjerava koristiti sve raspoložive instrumente za veću naplatu javnih prihoda. Korištenjem porezne politike i većim angažmanom poreznih i inspekcijskih organa moguće je ostvariti znatniju naplatu proračunskih prihoda.
 
Uredbom Vlade Federacije BiH o poticanju zapošljavanja, čija je primjena počela 2016. godine ostvareni su značajni rezultati u smanjenju nezaposlenosti. Stoga je i poduprla inicijativu da zaduženjem kod Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj budu osigurana sredstva za Projekt potpore zapošljavanju u ukupnom iznosu do 50 milijuna eura, od čega se na Federaciju BiH odnosi 29.447.500 eura.
 
Ovaj je projekt usko vezan za djelokrug rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i bit će provođen u razdoblju od 2017. do 2021. godine.
 
Projekt ima dva konkretna cilja: povećanje formalne zaposlenosti u privatnom sektoru putem programa za različite kategorije nezaposlenih, te unaprjeđenje usluga posredovanja u zapošljavanju koje pružaju službe za zapošljavanje nezaposlenim osobama i poslodavcima. Provedbom ovog projekta planirano je zapošljavanje više od 37.000 ljudi u Bosni i Hercegovini, od čega u Federaciji BiH oko 21.000 osoba s biroa za zapošljavanje tokom četiri godine iz kategorije mladih (15-30 godina) i teško zapošljivih.
 
Programi uključuju subvencioniranje plaća, obuku uz rad, kao i samozapošljavanje osoba koje planiraju pokrenuti male biznise. Svi programi će biti revidirani na temelju godišnjih rezultata zapošljavanja, a u ovaj projekt će biti uključeni svi sektori gospodarstva.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada je na današnjoj sjednici Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije odobrila izdvajanje 10.000 KM iz tekuće rezerve u svrhu regulisanja troškova za pokretanje stečajnog postupka nad privrednim drustvom „Remontni zavod“ d.d. Travnik.
 
Vlada je usvojila Finansijski izvještaj i finansijske analize Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu. Dala je i saglasnosti na Finansijski plan ove Agencije za 2017. godinu.
 
Danas je prihvaćena informacija o revizorskom izvještaju na dan 31.12.2016. za Projekt poboljšanja pristupa finansijskim sredstvima malih i srednjih preduzeća (Projekat SME I i SME II).
 
Usvojeni je izvještaj o radu Komisije za program javnih investicija Federacije BiH za period januar - juni 2017. godine.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o potraživanju Poljoopreme d.d. Sarajevo na ime troškova skladištenja rezervnih dijelova za poljoprivrednu mehanizaciju nabavljenih u okviru Projekata hitne rekonstrukcije farmi - Svjetske banke, Evropske unije, Vlade Katar i Vlade Japana. Formirana je Radna grupa u sastavu Hasan Ganibegović, Marko Čule, Jasmin Gačević, Edin Alikadić i Halil Omanović, čiji je zadatak da utvrdi činjenično stanje rezervnih dijelova i iznos troškova za njihovo skladištenje, te Vladi podnese detaljan izvještaj s prijedlogom za dalje postupanje i način rješavanja spornih pitanja.
 
Federalna vlada danas je imenovala Interresornu radnu grupu za izradu podzakonskih akata koje donosi Vlada FBiH iz Zakona o energijskoj efikasnosti (Uredba o energijskim pregledima i energijskom certificiranju i Uredba o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijskih pregleda i energijsko certficiranje) u sastavu Zdenko Antunović (predsjednik), Amira Pintul, Jasmina Katica, Josip Nikolić i Aida Jelinić (članovi).
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.25 sati.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE