122. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.10.2017.
Dnevni red
1.Usvajanje Zapisnika 121. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 28.9.2017. godine, Zapisnika 84. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 29.9.2017. godine, telefonskim putem i Zapisnika 85. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 6.10.2017. godine, telefonskim putem
2.Prednacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine
3.Nacrt zakona o veterinarsko medicinskim proizvodima
4.Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-KANTONI I OPĆINE“
5.Prijedlog odluke o određivanju organa za izdavanje potvrda deviznim štedišama Invest banke ad Beograd i Jugoslovenske izvozne i kreditne banke ad Beograd
6.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
7.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za izradu prostorno planskih dokumenata“ utvrđenog budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
8.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
9.Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja i finansijske analize Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
10.Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
11.Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer pojedincima-Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama-Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima za pomoć u liječenju boraca-branitelja“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
12.Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
13.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju korištenja sredstava sa Podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
14.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi Muzička naklada d.o.o. Sarajevo
16. Informacija u vezi potraživanja Poljooprema d.d. Sarajevo na ime troškova skladištenja rezervnih dijelova za poljoprivrednu mehanizaciju nabavljenih u okviru Projekata hitne rekonstrukcije farmi - Svjetske banke, Evropske unije, Vlade Katar i Vlade Japana, s Prijedlogom zaključka
17.Informacija o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta vodoopskrbe Gradačac, s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju projekta vodoopskrbe Gradačac
18.Informacija o prihvatanju granta Evropske banke za obnovu i razvoj (Investicijski grant iz SIDA-EBRD za okolišne i klimatske programe) za Projekat „Vodosnabdijevanje Gradačac“, s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (Investicijski grant iz SIDA-EBRD za okolišne i klimatske programe) za Projekat „Vodosnabdijevanje Gradačac“
19.Informacija o revizorskom izvještaju na dan 31.12.2016. godine za Projekat poboljšanja pristupa finansijskim sredstvima malih i srednjih preduzeća (Projekat SME I i SME II), s Prijedlogom zaključka
20.Informacija o potrebi zaključivanja sedam ugovora o radu u Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški, s Prijedlogom zaključka
21.Informacija o neodložnoj potrebi zaključivanja ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, s Prijedlogom zaključka
22.Informacija o potrebnim prostorima za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedišta u Mostaru za period januar-decembar 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
23.Izvještaj o radu Komisije za program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
24.Prijedlog zaključka u vezi sa Prioritetnim akcionim planom za borbu protiv sive ekonomije
25.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za prijem 7 (sedam) djelatnika na poslovima nadzora
26.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo za popunu upražnjenog radnog mjesta
27.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom hidrometeorološkom zavodu za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika
28.Zahtjev za davanje instrukcije za postupanje u vezi sa nemogućnošću dobijanja mišljenja Federalnog pravobranilaštva na Nacrt ugovora o zakupu poslovnog prostora
29.Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2018.-2020. godina, s Prijedlogom zaključka
30.Prijedlog rješenja o imenovanju interresorne radne grupe za izradu Uredbe o energijskim pregledima i energijskom certificiranju i Uredbe o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijskih pregleda i energijsko certificiranje
31.Izmjena Informacije o inicijativi za finansiranje infrastrukturnih projekata iz akumulirane dobiti Javnih preduzeća i klirinškog duga Ruske Federacije, s Prijedlogom zaključka 
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE