85. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.10.2017.
Saopćenje o radu


85. hitna sjednica Vlade Federacije BiH:
 
SAGLASNOST NA ODGOVORE IZ UPITNIKA EU
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o davanju saglasnosti na tehnički finalizirane odgovore na pitanja iz Upitnika Europske komisije.
 
Riječ je o poglavljima 2. (Slobodno kretanje radnika), 3. (Poslovno nastanjivanje i sloboda pružanja usluga), 5. (Javne nabavke), 6. (Pravo privrednih društava), 7. (Pravo intelektualnog vlasništva), 8. (Konkurencija), 12. (Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika i to potpoglavlja II, III, IV, V, VI i VII), 14. (Transportna politika), 16. (Oporezivanje), 17. (Ekonomska i monetarna politika), 19. (Socijalna politika i zapošljavanje), 20. (Industrijska politika, mala i srednja preduzeća), 23. (Pravosuđe i osnovna ljudska prava), 29. (Carinska unija), 30. (Vanjski odnosi i to potpoglavlja II, VI, i V), 32. (Finansijska kontrola) i 33. (Finansijske i budžetske odredbe).
 
IZJAŠNJENJE O ZAHTJEVU ZA OCJENU USTAVNOSTI
 
Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, prihvatila tekst izjašnjenja o zahtjevu za ocjenu ustavnosti člana 4. stav (5) Zakona o Poreznoj upravi FBiH, koji je 12.9.2017. godine Ustavnom sudu FBiH podnijela potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović.
 
U izjašnjenju je, uz ostalo, navedeno da su, shodno odredbama člana 8. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim organima federalne uprave, porezni sistem i porezna politika u nadležnosti Federalnog ministarstva finansija, pri čemu je u vezi sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti veoma bitno naglasiti da je tim članom uređeno da je Porezna uprava FBiH u sastavu ovog ministarstva.
 
Uzimajući u obzir da je porezna politika i porezni sistem u nadležnosti Federalnog ministarstva finansija, a da je Porezna uprava kao izvršni organ bitan dio ove nadležnosti, članom 43. stav (1) Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH predviđeno je da u takvim slučajevima, usljed međusobne povezanosti poslova iz nadležnosti federalnog ministarstva i federalne uprave, nadležno ministarstvo vrši usmjeravanje i nadzor u obavljanju poslova iz nadležnosti uprave.
 
S ciljem jasnog dokazivanja pravne neutemeljenosti Zahtjeva za ocjenu ustavnosti, Vlada FBiH smatra važnim da ukaže na odredbu člana 64. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH, na osnovu koje je propisano da rukovodeće državne službenike, a između ostalog i pomoćnika rukovodilaca organa uprave, postavlja rukovodilac federalnog organa uprave u skladu sa Zakonom o državnoj službi, ukoliko za rukovodioca uprave u sastavu federalnog ministarstva posebnim zakonom nije drugačije određeno.
 
Posmatrajući pojam „organa uprave“ u kontekstu ovog člana, pomoćnike direktora Porezne uprave kao uprave u sastavu ministarstva postavlja rukovodilac federalnog organa, u ovom slučaju federalni ministar finansija i direktor Porezne uprave, ukoliko nije posebnim zakonom drugačije riješeno. Međutim, upravo je u tom kontekstu posmatrajući, posebnim zakonom tj. Zakonom o Poreznoj upravi FBiH u članu 4. stav 5. koji je predmet ocjene ustavnosti riješeno na drugačiji, ali uzajamno koherentan način po kojem direktor Porezne uprave postavlja svoje pomoćnike, uz saglasnost ministra, što je u skladu s načelima i ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o organizaciji organa uprave, kao temeljnog kada je riječ o organizaciji i načina funkcioniranja organa državne uprave u FBiH.
 
Potvrda ispravnosti ovakvog tumačenja Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH nalazi se i u članu 44. stav (2) tačka 2. ovog zakona, gdje je jasno navedeno da u vršenju upravnog nadzora nad radom uprave i upravne organizacije koje se nalaze u sastavu federalnog ministarstva, federalni ministar ima ovlaštenje da daje saglasnost na akte koje oni donose izvan upravnog postupka kada je to federalnim zakonom određeno, kao i da vrši druga ovlaštenja koja su mu posebnim zakonom data u nadležnost.
 
U izjašnjenju je, između ostalog, navedno da je osporena odredba Zakona o Poreznoj upravi usklađena i sa Zakonom o državnoj službi i kada je riječ o statusu rukovodećih državnih službenika, konkretno pomoćnika rukovodilaca organa državne službe.
 
Generalni je zaključak, rečeno je na kraju izjašnjenja Vlade FBiH, da ukoliko bi odredba člana 4. stav (5) Zakona o Poreznoj upravi FBiH bila proglašena neustavnom, i ustavnost odredbi Zakona o državnoj službi FBiH i Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH može biti dovedena u pitanje.
 
IMENOVAN PUNOMOĆNIK
 
Federalna vlada danas je za učešće u radu i odlučivanju na 2. vanrednoj Skupštini privrednog društva UNIS "Ginex" d.d. Goražde, zakazanoj za 10.10.2017. godine, opunomoćila Fahrudina Smailagića.
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE