121. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 28.09.2017.
Saopćenje o radu


121. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UREDBA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FBiH
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela Uredbu o konsolidaciji privrednih društava u FBiH.
 
Inače, Federalna vlada je utvrdila tekst Zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, s ciljem da rok do kojeg je važio ovaj zakon (10.7.2017. godine) produži još dvije godine, odnosno do 10.7.2019. godine. To bi omogućilo privrednim društvima da okončaju aktivnosti u vezi s finansijskom konsolidacijom, odnosno da otklone prepreke na realizaciji Odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava, kako bi ona kojima je odobren postupak finansijske konsolidacije mogli u zakonskom roku okončati započete aktivnosti.
 
Danas donesena uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama FBiH” i primjenjivat će se do stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Federalna vlada je razmatrala inicijativu za utvrđivanje minimalne količine bezglutenskog brašna za oboljele od celijakije na razini svih kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, koji je podnijela zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Alma Kratina. U izjašnjenju Vlade je istaknuto kako kantonalna ministarstva zdravstva, u suradnji s kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja, mogu nabaviti minimalne mjesečne količine bezglutenskog brašna za oboljele pacijente na teritoriju njihovog kantona.
 
Federalna vlada je razmatrala inicijativu za izmjenu člana 46. Zakona o zdravstvenom osiguranju, koju je podnijelo Udruženje poslodavaca Općine Kakanj “Centar za podršku biznisu Kakanj”. Riječ je o odredbi koja utvrđuje šta čini osnovicu za naknadu plaće uposleniku za vrijeme bolovanja. Vlada smatra da plaća definirana Zakonom o radu i Zakonom o zdravstvenom osiguranju, kao osnovica za naknadu plaće za vrijeme bolovanja, ne može biti “cijepana” i da samo dio plaće - osnovna plaća bude osnovica za naknadu. Ipak, Vlada FBiH zahvaljuje na inicijativi Udruženja poslodavaca Općine Kakanj i naglašava da će prijedlog uzeti u obzir u pripremi novog Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je definiran kao aktivnost u Programu rada Vlade za period 2015.-2018. godina.
 
Zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Amra Kunovac pokrenula je inicijativu koja se odnosi na primjenu članka 142. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji propisuje da studenti medicine, stomatologije i farmacije, koji su završili po Bolonjskom sustavu školovanja, nisu dužni obaviti pripravnički staž. U inicijativi se kaže da im treba omogućiti polaganje stručnog ispita bez obavljenog pripravničkog staža. Vlada smatra kako inicijativa ne može biti prihvaćena, jer se članak 142. Zakona o zdravstvenoj zaštiti već primjenjuje na zdravstvene djelatnike koji su završili fakultete zdravstvenog usmjerenja u Federaciji BiH na kojima je stručna praksa u okviru studija s planom i programom pripravničkog staža utvrđenim Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika. Na temelju Pravilnika, zdravstveni radnici koji su završili fakultet zdravstvenog usmjerenja po Bolonjskom procesu i u okviru studija obavili stručnu praksu podudarnu s planom i programom, ne obavljaju pripravnički staž. Međutim, ako su završili fakultete na kojima to nije usuglašeno u okviru dodiplomskog studija, primjena članka 142. Zakona je moguća tek nakon što bude ispunjeni jasno propisani preduvjeti za njegovu primjenu, koji su u nadležnosti sektora obrazovanja.
 
SREDSTVA ZA LIJEČENJE TEŠKO OBOLJELE DJECE I MLADIH
 
Federalna vlada odobrila je danas raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 725.647,82 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2016. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.
 
Od tog iznosa, 476.242,20 KM raspodjeljuje se za finansiranje programa i projekata iz oblasti zdravstva. Riječ je o liječenju i rehabilitaciji teško oboljele djece i mladih koje je jedino moguće izvan BiH, i to na temelju propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja kojima se uređuje ova oblast, djece i mladih čije se liječenje finansira iz Federalnog fonda solidarnosti. Dio ovog iznosa bit će usmjeren za organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi, odnosno promociju dobrovoljnog davalaštva krvi.
 
Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH dodijeljeno je 249.405,62 KM za finansiranje programa i projekata iz oblasti zdravstva, i to za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koje je jedino moguće izvan BiH, a na temelju propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja kojima se uređuje ova oblast, kao i za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih čije se liječenje finansira iz Federalnog fonda solidarnosti.
 
Federalno ministarstvo zdravstva će najkasnije u roku od 30 dana zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima, odabranim na osnovu javnog poziva, a ugovori će sadržavati odredbu o obavezi korisnika sredstava da, najkasnije do 31.12.2017. godine, Federalnom ministarstvu zdravstva dostave izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU FEDERALNE NOVINSKE AGENCIJE
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu Federalne novinske agencije (FENA) za 2016. godinu.
 
U prošloj godini je, rečeno je u izvještaju, imenovan novi menadžment Agencije. Kao rezultat intenzivnih aktivnosti na prodaji usluga medijima, ali i drugih poslovnih aktivnosti, lani je FENA značajno povećala vlastite prihoda koji su uplaćivani na račun Trezora FBiH.
 
U 2016. godini, FENA je objavila 73.261 vijest, odnosno u prosjeku 6.105 vijesti mjesečno.
 
Odobreni budžet Agencije za 2016. godinu iznosio je 2.883.128 KM.
 
PROVJERA RUKOVODILACA I ZAPOSLENIKA KAZNENOPOPRAVNIH ZAVODA
 
Federalna vlada donijela je rješenja o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih direktora i zamjenika direktora kaznenoporavnih zavoda poluotvorenog tipa u Federaciji BiH.
 
Tim povodom, Vlada je ovlastila federalnog ministra pravde da, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka, podnese zahtjev Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH za vršenje sigurnosnih provjera novoimenovanih direktora i zamjenika direktora kaznenopopravnih zavoda u Federaciji BiH. Novoimenovani direktori dužni su podnijeti zahtjeve OSA-i BiH za vršenje sigurnosnih provjera za sve zaposlenike kaznenopopravnih zavoda u FBiH na koje se odnose odredbe Zakona o zaštiti tajnih podataka na način i u rokovima kako ovaj zakon određuje.
 
PRODUŽEN MORATORIJ NA ZAPOŠLJAVANJE
 
Federalna vlada je do 31.12.2017. godine produžila moratorij na zapošljavanje, to jest zaduženja federalnim upravama, federalnim upravnim organizacijama, federalnim ustanovama i drugim federalnim institucijama i službama, naročito Agenciji za državnu službu FBiH, institucijama FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravne osobe, izuzev federalnim ministarstvima, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika.
 
Također, zadužena su federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravne osobe da do istog datuma obustave zaključivanje svih ugovora o djelu.
 
U slučaju neodgodive potrebe, saglasnost za provođenje konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva finansija, kao i za zaključenje ugovora o djelu, daje isključivo Vlada FBiH.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
U Pregovarački tim Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora s Pregovaračkim timom Vlade Kantona Sarajevo u vezi s kupovinom zgrade JU „Studentski centar“ Nedžarići, u cilju rješavanja trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu, danas su imenovani premijer FBiH Fadil Novalić (predsjednik), zamjenici premijera FBiH Jelka Milićević i Vesko Drljača, te direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Davorin Korać (članovi).
 
Vlada FBiH je u Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na period od četiri godine, imenovala Editu Kalajdžić (predsjednica), Miru Bradaru, Vedada Nezirića, Berinu Ramčić i Josipa Jankovića (članovi).
 
Izmjenom postojećeg Rješenja, za člana Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u FBiH danas je imenovan Edis Voljevica.
 
Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost za razrješenje Fuada Ćibukčića dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, radi podnošenja ostavke zbog obavljanja druge funkcije. Istovremeno je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Svetlane Cenić za vršioca ove dužnosti uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
 
Vlada je Nadzornom odboru „Binasa“ d.d. Bugojno dala prethodnu saglasnost za razrješenje Adema Huskića dužnosti generalnog direktora ovog privrednog društva, prije isteka mandata na koji je imenovan. Za vršioca ove dužnosti je, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci, danas imenovan Sabahudin Ganić.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.45 sati.
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE