120. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 21.09.2017.
Saopćenje o radu

 
120. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
INICIJATIVA ZA FINANSIRANJE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i prihvatila inicijativu da sredstva iz akumulirane dobiti javnih preduzeća i iz klirinškog duga Ruske Federacije budu usmjerena za realizaciju prioritetnih infrastrukturnih projekata. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da hitno, a najkasnije u roku od 30 dana, osiguraju održavanje skupština u resornim javnim preduzećima.
 
Prihvatila je i slijed aktivnosti s ciljem realizacije projekata predloženih inicijativom resornog federalnog ministarstva.
 
Federalna ministarstva prometa i komunikacija, finansija, energije, rudarstva i industrije, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo zaduženi su da, u okviru svojih nadležnosti i u saradnji s nižim nivoima vlasti, poduzmu sve potrebne aktivnosti u cilju realizacije današnjih zaključaka.
 
Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da, u što kraćem roku, pripremi Rebalans Budžeta FBiH u skladu sa ovim zaključcimna, a Autoceste FBiH i Ceste FBiH rebalanse svojih planova poslovanja za 2017. godinu.
 
Kao prioritetni projekti, u današnjoj informaciji su navedeni izgradnja brze ceste Lašva - Nević Polje, cestovno povezivanje Sarajeva i Goražda, zaobilaznice Mostar - jug i Mostar - sjever (kao dionice autoceste na Koridoru Vc), Gradska prva transferzala Sarajevo i autocesta Žepče - Tuzla.
 
Konačnu odluku o ovoj inicijativi i njenoj realizaciji donijet će Parlament FBiH.
 
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU
INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA
 
Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Jedna od novih odredaba je da, izuzetno, troškove medicinskog vještačenja može snositi i osiguranik na koga se medicinsko vještačenje odnosi, kao i poslodavac kod koga je osiguranik zaposlen.
 
Utvrđeno je i da sva rješenja kojima su prema propisima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja priznata prava po osnovu II kategorije invalidnosti podliježu reviziji, a zahtjev za reviziju može podnijeti poslodavac za osiguranika - invalida II kategorije koji je kod njega zaposlen.
 
Institut donosi nalaz, ocjenu i mišljenje isključivo na osnovu postojeće medicinske dokumentacije u spisu predmeta i na osnovu pregleda osiguranika - invalida II kategorije, izuzetno, ako nadležna ljekarska komisija Instituta ocijeni da je potrebno pribaviti nove specijalističke nalaze, uputit će osiguranika u određenu zdravstvenu ustanovu radi pribavljanja tih nalaza.
 
Danas je zaključeno da u tekst Prijedloga zakona koji će biti upućen Parlamentu FBiH budu uključena i rješenja koja se odnose na reviziju osiguranika - invalida I kategorije, a koja će biti usaglašena nakon konsultacija Federalnog ministarstava rada i socijalne politike i Federalnog ministarstava za pitanja broraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Prijedlog zakona je u skladu sa Strategijom reforme mirovinskog sustava u FBiH koja predviđa pooštravanje uslova za invalidsku penziju i efikasniji sistem ocjene preostale radne sposobnosti kojim se stimulira traženje drugog posla i destimulira korupcija.
 
IZJAŠNJENJA O AMANDMANIMA I INICIJATIVAMA
 
Federalna vlada nije prihvatila amandman koji je na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Dennis Gratz.
 
Prihvaćen je amandman istog predlagača na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH.
 
Nakon razmatranja zahtjeva koji je Parlamentu FBiH podnio predsjednik Upravnog odbora Fondacije za razvoj obrazovanja Hasan Topaloglu, Vlada FBiH je ocijenila da nije potrebno davanje izvornog tumačenja Zakona o udrugama i fondacijama.
 
TRI EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA FEDERACIJE BiH
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela tri odluke o zaduženju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa Federacije BiH radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom FBiH za 2017. godinu.
 
Prvom odlukom odobrava se emisija trezorskih zapisa Federacije u nominalnom iznosu do 20.000.000 KM. Bit će ponuđeno 2.000 trezorskih zapisa, nominalne vrijednosti 10.000 KM po trezorskom zapisu, s rokom dospijeća od 182 dana.
 
Odobrena je i emisija u nominalnom iznosu do 40.000.000 KM, kojom će biti ponuđeno 4.000 trezorskih zapisa, nominalne vrijednost 10.000 KM po trezorskom zapisu, s rokom dospijeć od 273 dana.
 
Trećom odlukom o zaduženju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa, Federalna vlada je odobrila zaduženje u nominalnom iznosu do 40.000.000 KM. Ovom odlukom određeno je da će ovom emisijom biti ponuđeno 4.000 trezorskih zapisa, nominalne vrijednost 10.000 KM po trezorskom zapisu, s rokom dospijeća od 364 dana.
 
Javni pozivi za sudjelovanje u emisijama trezorskih zapisa FBiH bit će objavljeni na internet stranicama Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, najkasnije sedam dana prije održavanja aukcije.
 
NACIONALNOM PARKU UNA 500.000 KM
 
Federalna vlada usvojila je Program utroška ovogodišnjih budžetskih sredstava utvrđenih na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za NP Una“ u iznosu od 500.000 KM.
 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma sklopit će ugovor o namjenskom prijenosu sredstava na transakcijski račun Nacionalnog parka Una, koji će ih utrošit u skladu s Planom i programom koji će usvojiti Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
 
U Studiji izvodljivosti za Nacionalni park Una, koja je rađena kao preduslov za donošenje Zakona o Nacionalnom parku Una i za njegovu uspostavu, predviđena je neophodna finansijska podrška od 900.000 KM godišnje iz Budžeta Federacije BiH, za period od pet godina, s procjenom da će ovo javno preduzeće s tom podrškom dostići samoodrživo poslovanje.
 
Nacionalnom parku Una je, od osnivanja, iz Budžeta FBiH isplaćeno ukupno 3.230.000 KM. Da bi bilo osigurano finasiranje prema Studiji izvodljivosti, potrebno je u narednom periodu osigurati 1.770.000 KM, računajući i danas odobreni iznos.
 
NIJE PRIHVAĆEN GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU UNIS-GROUP
 
Vlada FBiH je prihvatila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o praćenju rada i vršenju nadzora u UNIS-Group d.o.o. Ilidža za 2016. godinu.
 
Nakon analize izvještaja o godišnjem poslovanju ovog privrednog društva za 2016. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, te izvještaje neovisne revizorske kuće i Nadzornog odbora društva, Vlada se opredijelila da ne prihvati izvještaj o godišnjem poslovanju UNIS-Group.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da, za narednu sjednicu Vlade, pripremi Prijedlog odluke o sazivanju redovne Skupštine privrednog društva UNIS-Group s tačkama dnevnog reda o izboru radnih tijela Skupštine i donošenju Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora i Nadzornog odbora za 2016. godinu. Također treba pripremiti Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade FBiH na redovnoj Skupštini ovog privrednog društva, kao i prijedloge prijave i punomoći koja će sadržavati obvezujuće uputstvo “glasati protiv” kod tačke dnevnog reda “Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora i Nadzornog odbora UNIS-Group d.o.o. Ilidža za 2016. godinu”.
 
Federalno ministarstvo je zaduženo i da hitno organizuje održavanje konstituirajuće sjednice novoimenovanog Nadzornog obora u skladu sa odlukama donesenim na Vanrednoj skupštini privrednog društva UNIS­group, održanoj dana 25.8.2017. godine.
 
PODRŽANA INICIJATIVA ZA IZGRADNJU VODOVODA „PLAVA VODA“
 
Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici, donijela Odluku, o kojoj će se u konačnici izjasniti Federalni parlament, da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) bude osigurano 11.000.000 eura za izgradnju regionalnog vodovoda „Plava voda“.
 
Krajnji dužnici po ovom kreditnom zaduženju su Srednjobosanski (3.850.000 eura) i Zeničko-dobojski kanton (7.150.000 eura).
 
SREDSTVA ZA REKONSTRUKCIJU SARAJEVSKOG VODOVODA
 
Vlada FBiH je prihvatila zaduženje FBiH, o kojem će se izjasniti Parlament FBiH, po Ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za Projekt vodovoda u Sarajevu u iznosu od 25 miliona eura.
 
Na ovaj način stvoren je osnov za potpisivanje supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH, a potom i Podugovora o zajmu između Federacije BiH i Kantona Sarajevo.
 
Kanton Sarajevo će prenijeti zajam na KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, kao krajnjem dužniku i korisniku.
 
Sredstva zajma namijenjena su za rekonstrukciju prioritetnih komponenti vodovodnog sistema, kako bi bili smanjeni gubici vode i poboljšana ukupna efikasnost vodovodnog sistema.
 
O PROJEKTU PRIKUPLJANJA I TRETMANA OTPADNIH VODA U ZENICI
 
Vlada FBiH dala je danas saglasnost za prihvatanje grant sredstva namijenjenih finansiranju projekta prikupljanja i tretmana otpadnih voda u Zenici, po osnovu Sporazuma između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) i Bosne i Hercegovine, te Federacije i Grada Zenice u iznosu od 13.516.696,80 eura.
 
Na ovaj način stvoren je osnov za potpisivanje supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, a zatim će Federacija BiH sredstva dalje proslijediti Gradu Zenici kao implementatoru projekta.
 
Sredstva će biti korištena za izgradnju mehaničko-biološkog postrojenja za tretman otpadnih voda, proširenje glavnih kolektora na lijevoj i desnoj obali rijeke Bosne, priključenje Blatuše na glavni kolektor na lijevoj obali, izgradnju novih kolektora za određene dijelove, obnovu dijelova kolektora i mreže otpadnih voda i biciklističku stazu uz rijeku Bosnu.
 
O INOZEMNIM ULAGANJIMA
 
U prošloj godini su direktna strana ulaganja u Bosni i Hercegovini iznosila 536,3 miliona KM, od čega se na Federaciju BiH odnosilo 484,6 miliona KM, kaže se u informaciji Federalnog ministarstva trgovine koju je danas prihvatila Vlada FBiH. Strana ulaganja u FBiH su lani porasla za 5,2 posto u odnosu na 2015. godinu.
 
Najznačajnije zemlje investitori u 2016. godini u Federaciji BiH bile su Hrvatska (122,7 miliona KM), Ujedinjeni Arapski Emirati (68,7 miliona KM), Holandija (58,3 miliona KM), Luksemburg (44,8 miliona KM), Austrija (34,5 miliona KM), Saudijska Arabija (33,6 miliona KM) i Turska (30,3 miliona KM).
 
U istom periodu smanjenje stranog kapitala, nastalo njegovom prodajom, ustupanjem cjelokupnog ili dijela kapitala i brisanja iz registra, iznosilo je 46,9 miliona KM.
 
Najznačajnija smanjenja odnosila su se na Srbiju (-23,2 miliona KM), Švicarsku (-19 miliona KM), Italiju (-1,7 miliona KM), Katar (-0,9 miliona KM) i Poljsku (-0,8 miliona KM). Negativan iznos investicija za pojedinu zemlju ne znači i povlačenje kapitala ili smanjenje aktivnosti za pojedine kompanije u Bosni i Hercegovini, već može predstavljati i prenos vlasničkih udjela s jednog osnivača na drugog.
 
Djelatnosti u okviru kojih je registrovano najviše stranih ulaganja su trgovina na veliko (osim trgovine motornim vozilima i motociklima) sa 136,5 miliona KM, finansijske uslužne djelatnosti (osim osiguranja i penzijskih fondova) sa 107,3 miliona KM, proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda sa 47,8 miliona KM, telekomunikacije sa 30,9 miliona KM, te proizvodnja pića sa 17,8 miliona KM.
 
Značajniji negativni iznosi stranih investicija su registrovani u okviru poslovanja nekretninama (-21,6 miliona KM), proizvodnje papira i proizvoda od papira (-20,3 miliona KM), proizvodnje ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (-12,3 miliona KM) i proizvodnja električne energije (-7,0 miliona KM).
 
O INO-PREDSTAVNIŠTVIMA U FBiH
 
Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva trgovine u kojoj je navedeno da je, sa stanjem na dan 25.5.2017. godine, u Federaciji BiH bilo 350 predstavništava iz 38 država. Najviše ih je bilo iz Hrvatske (90 ili 25,71 posto), Slovenije (39 ili 11,14 posto), SAD (31 ili 8,86 posto), Srbije (23 ili 6,57 posto), Njemačke (22 ili 6,29 posto), Austrije (16 ili 4,57 posto), Mađarske i ltalije (po 15 ili 4,29 posto), te Švicarske i Turske (po 13 ili 3,71 posto).
 
Od ukupnog broja, u Sarajevu je bilo 258 predstavništava (73,71 posto), Mostaru 22 (6,29 posto), Širokom Brijegu 13 (3,71 posto), Tuzli devet (2,57 posto) i Zenici sedam predstavništava (dva posto).
 
SREDSTVA ZA FITOSANITARNI LABARATORIJ
 
Vlada Federacije BiH danas je zadužila Federalni agromediteranski zavod Mostar da Federalnom ministarstvu financija dostavi zahtjev za izdvajanje 49.950 konvertibilnih maraka iz tekuće pričuve namijenjenih opremanju fitosanitarnog laboratorija. Na temelju ovog zahtjeva, Federalno ministarstvo financija će pripremiti i Vladi dostaviti Prijedlog odluke o izdvajanju ovih sredstava. Kako je obrazloženo, zbog nepostojanja adekvatnih uvjeta za smještaj fitosanitarnog laboratorija, Federalni agromediteranski zavod Mostar nije uvršten na listu laboratorija koje testiraju prisustvo karantenskih štetnih bakterija.
 
S druge strane, većina izvoza krumpira iz BiH se odnosi na mladi krumpir iz Hercegovine (iz općina Ljubuški, Čapljina, Ravno, Čitluk, Stolac i grada Mostara). U 2016. godini taj je izvoz iznosio oko 6.000 tona. Međutim, zbog instrukcije Uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH, proizvođači mladoga krumpira iz ovih krajeva prisiljeni su nositi uzorke u Sarajevo i Banju Luku, umjesto u Mostar, što dodatno povećava troškove i smanjuje konkurentnost na zahtjevnom europskom tržištu.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada je na današnjoj sjednici usvojila izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, koji će biti upućen u Federalni parlament radi razmatranja i usvajanja.
 
Prihvaćena je i informacija o realizaciji zaključaka Vlade FBiH za period januar - august 2017. godine, te su zadužena sva federalna ministarstva, uprave, upravne organizacije i druge federalne institucije da eventualne primjedbe i dopune dostave Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.
 
Vlada Federacije BiH dala je pozitivno mišljenje na Osmi izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje (revidirane) za referentni period od decembra 2012. do decembra 2016. godine.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH danas je imenovala Anera Begića za svog predstavnika u Zajedničkoj ekonomskoj komisiji između Bosne i Hercegovine i Republike Turske.
 
Izmjenom postojećeg Rješenja, za članove Savjeta za strane investitore Federacije BiH imenovani su Samir Iskrić, Samir Sedić, Anes Salman i Miloš Bauk.
 
Vlada je za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Feroelektra d.d. Sarajevo, zakazanoj za 29.9.2017. godine, ovlastila Dijanu Bukovac.
 
U Upravni odbor projekata razvoja ruralnog poslovanja i razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima Vlada je imenovala Nijaza Brkovića (predsjednik), Ervina Bibanovića, Jelenu Znahor, Hasana Ganibegovića i Saidu Kastrat (članovi).
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.30 sati.
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE