119. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.09.2017.
Saopćenje o radu
 
119. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE
CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE S DJECOM
 
Provodeći Odluku Ustavnog suda BiH od 30.1.2013. godine, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.
 
Naime, Ustavni sud BiH je ocijenio da je odredba člana 18. d, stav 4. Zakona neustavna i diskriminirajuća. Riječ je o odredbi po kojoj pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe ne može ostvariti osoba sa invaliditetom koji je nastao nakon 65. godine života, a kod koje je, u skladu s mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, utvrđena potreba za korištenjem ovog prava, te da to pravo može biti ostvareno po kantonalnom zakonu.
 
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je, kao obrađivač propisa, odmah sačinilo izmjene Zakona i uputilo ih u proceduru početkom 2014. godine. U formi Nacrta, Zakon je zadržan na Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, te je u maju 2017. godine, vraćen obrađivaču da ga dostavi u ponovnu proceduru.
 
Kako nakon donošenja Odluke nije izmijenjena zakonska norma, Ustavni sud BiH je donio Rješenje s pravnim dejstvom počev od 22.1.2014. i brisao spornu odredbu.
 
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u obrazloženju izmjena Zakona navodi da se Rješenje Ustavnog suda BiH u potpunosti primjenjuje kroz pojedinačne akte koji se donose u upravnim postupcima priznavanja prava korisnicima po Zakonu, te je prijedlog za brisanje ovog stava čisto formalno-pravne prirode i s ciljem usklađivanja zakonske norme sa Odlukom Ustavnog suda BiH.
 
Potencijalni korisnici ovog prava su tokom 2014., 2015. i 2016. godine sukcesivno uvođeni u pravo. Sredstva za isplatu su osiguravana u federalnom budžetu, zbog čega usvajanje izmjena Zakona ne iziskuje dodatna sredstva.
 
Predloženim izmjenama Zakona u potpunosti je provedena i inicijativa Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda Parlamenta FBiH za izmjene odredaba koje se odnose na kategoriju civilnih žrtava rata, a koja se odnosi na provedbu mišljenja Komiteta za ljudska prava BiH. Prema postojećem rješenju, predviđeno je da pravo na porodičnu invalidninu pripada članovima porodice nestale civilne žrtve rata pod uslovom pokretanja zakonskog postupka za njeno proglašenje umrlom, što je u suprotnosti s Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima i direktno krši međunarodne obaveza Bosne i Hercegovine.
 
Razlog za izmjene su i što su, tokom primjene Zakona, zbog velikog broja prethodnih izmjena, uočene određene manjkavosti, koje pogrešno upućuju na mogućnost ostvarivanja prava na porodičnu invalidninu za posebnu kategoriju civilnih žrtava rata, kao i obavezu finansiranja isplata svih kategorija civilnih žrtava rata isključivo iz federalnog budžeta, što je bilo potrebno korigovati u što kraćem roku.
 
IZJAŠNJENJE O INICIJATIVI
 
Vlada FBiH smatra kako inicijativa zastupnice Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Jasmine Zubić, da na listu zdravstvenih usluga koje se finansiraju sredstvima Federalnog fonda solidarnosti bude uvrštena konstrukcija vaskularnog pristupa, odnosno konstrukcija arteriovenskih fistula, kao i nabavka proteza za dijalizu, može biti prihvaćena.
 
Uslov je da u Federalnom fondu budu osigurana dodatna sredstva za finansiranje proteza, te izmijenjen i dopunjen odgovarajući pravilnik.
 
Međutim, Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH do sada nije uputilo inicijativu za izmjenu i dopunu ovog pravilnika. Do ispunjenja preduvjeta za prihvatanje zastupničke inicijative, proteze bi trebali finansirati kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja.
 
UPLATA DOPRINOSA ZA DESET RADNIKA TRZ HADŽIĆI d.d.
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za uplatu doprinosa za deset radnika privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. koji su stekli uslove za odlazak u penziju.
 
Ovom Odlukom Vlada FBiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije BiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća, koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH, budu doznačena sredstva na račune doprinosa za PIO, zdravstvenog i osiguranje od neuposlenosti shodno zakonskim propisima, u ukupnom iznosu od 232.065,26 KM za deset radnika ovog privrednog društva koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.
 
O PROŠLOGODIŠNJEM POSLOVANJU ŽELJEZNICA FBiH
 
Federalna vlada je danas dala saglasnost za odobravanje izvještaja o poslovanju Željeznica FBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.
 
Ovo javno preduzeće je lani ostvarilo ukupni prihod od 110.715.864 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu smanjenje za 2.439.960 KM ili 2,2 posto. Najveći su bili prihodi od pruženih usluga željezničkog saobraćaja (prevoza robe i putnika) od 77.044.384 KM, što je 69,6 posto ukupnih prihoda.
 
Na drugom mjestu po veličini su prihodi za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture i sufinansiranje obavljanja usluga javnog putničkog i kombinovanog saobraćaja koji iznose 21.340.000 i čine 19,3 posto ukupnih prihoda.
 
Ukupni prihodi Željezničke infrastrukture iznose 44.067.014 KM, od toga je 19.240.000 KM ili 43,7 posto prihod iz Budžeta FBiH, a 20.000.000 KM ili 45,4 posto prihod za korištenje trase od strane željezničkog Operatora.
 
Ukupni prihodi Željezničkog Operatora iznose 86.648.850 KM. Najveći prihod je prihod od osnovne djelatnosti pruženih usluga željezničkog saobraćaja i čini 88,9 posto ukupnog prihoda željezničkog operatora.
 
Ukupni rashodi JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo u 2016. godini iznosili su 142.095.610 KM, što je smanjenje za 923.139 KM ili 0,6 posto u odnosu na godinu ranije. Željeznička infrastruktura je ostvarila 70.302.515 KM od ukupnih rashoda, a Željeznički operator 91.793.095 KM.
 
SAGLASNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA U TUZLANSKOM KANTONU
 
Vlada FBiH je saglasna da Agencija za državnu službu Federacije BiH i Odbor državne službe za žalbe, za potrebe Tuzlanskog kantona obavljaju poslove u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.
 
U skladu sa ovom odlukom, Agencija za državnu službu FBiH provodi procedure zapošljavanja državnih službenika, vodi registar državnih službenika, organizuje i realizuje njihovu obuka, edukaciju kandidata za polaganje ispita koji predstavlja uvjet za rad u organima državne službe Tuzlanskog kantona, grada i općina na teritoriji ovog kantona.
 
Odbor državne službe za žalbe u drugom stepenu odlučuje o svim žalbama koje izjavljenim na rješenje rukovodioca organa državne službe i o odlukama disciplinske komisije, u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, općim aktima i kolektivnim ugovorom.
 
Ove poslove će Agencija za državnu službu FBiH i Odbor državne službe za žalbe obavljati dok oblast radnih odnosa državnih službenika u Federaciji BiH i kantonu trajno ne budu rješeni u skladu sa Ustavom Federacije BiH.
 
REZULTATI KONTROLE ZAKONITOSTI KORIŠTENJA BORAČKIH PRAVA
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period od 1. aprila do 30. juna 2017. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Vlada Federacije BiH je ovom ministarstvu dala saglasnost na predložene izmjene Dinamičkog plana realizacije Zakona za 2017. godinu, te ga zadužila da, zajedno sa Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, i dalje preduzima organizacione i sve druge radnje i mjere iz svoje nadležnosti s ciljem dostizanja planiranih brojčanih parametara iz Dinamičkog plana kontrole.
 
Revizorski timovi su u drugom kvartalu 2017. godine postupak kontrole okončali u ukupno 3.985 predmeta. Od toga se 258 odnosi na korisnike prava na ličnu invalidninu, 855 predmeta na porodičnu invalidninu, 2.747 su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima, a 125 su predmeti korisnika prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu dodjeljenog najvišeg ratnog priznanja ili odlikovanja. U narednom periodu će kontrolom biti obuhvaćeno 6.877 predmeta.
 
Kada je riječ o finansijskim efektima, od 1.4. do 30.6.2017. godine je po osnovu lične i porodične invalidnine isplaćeno ukupno 70.460.328,24 KM, što je 2.497.171,77 KM manje od budžetom odobrenih 72.957.500,01 KM. Po osnovu prava na mjesečni novčani dodatak isplaćeno je ukupno 3.835.790,55 KM, dok je za ove namjene u budžetom bilo odobreno 4.374.999,99 KM. što je ušteda veća od 539.000 KM.
 
PODRŽAN RAZVOJ TRAJNOG REVOLVING FONDA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji kreditnih sredstava plasiranih putem Union banke d.d. Sarajevo za period 2013.-2016. godina, kao i izvještaj Union banke o portfoliju komisionih kredita ovog ministarstva.
 
Kako je zaključeno, Vlada podržava dalji razvoj trajnog revolving fonda i preporučuje drugim institucijama ovakav ili sličan model kreditiranja. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da sačini cjelovitu informaciju i predloži cjelovito rješenje za mjeru 2 Programa koja je realizovana putem Union banke.
 
Mjerom 1, koja se odnosi na modernizaciju tehnološkog procesa, od 2013. do 2016. godine bilo je buhvaćeno 98 privrednih subjekata sa ukupno 39.005.556,32 KM kreditnih sredstava.
 
Cilj mjere 2 je očuvanje radnih mjesta kroz finansiranje uplata za PIO za zaposlenike koji su stekli uslove za odlazak u penziju. U periodu 2013.-2016. godina za ove namjene je za deset preduzeća dodijeljeno ukupno 1.949.745,12 KM.
 
Prema podacima Union banke, urednost otplate komisionih kredita Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva je zadovoljavajuća i ukazuje na iznadprosječno dobar kvalitet portfolija mjeren brojem dana kašnjenja. Na dan 26.5.2017. godine, od ukupnog iznosa kredita obuhvaćenih analizom, 96,6 posto nema kašnjenja ili je ono do 30 dana. To odgovara objektivnoj klasifikaciji u A kategoriju u skladu sa standardnima Agencije za Bankarstvo FBiH.
 
Na osnovu poređenja ovog s podatkom o klasifikaciji aktive banaka u FBiH, gdje je sa 31.3.2017. godine u A kategoriju klasifikovano 75,6 posto ukupnih kredita pravnim osobama, Union banka konstatira da je kvalitet portfolija komisionih kredita FMERI iznad prosjeka kvaliteta portoflija pravnih osoba bankarskog sektora u FBiH.
 
INFORMACIJA O IMPLEMENTACIJI UREDBE O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA
 
Prema informaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, koju je danas usvojila Vlada FBiH, do 31.12.2016. godine je, na ime poticaja za zapošljavanje, zaključeno ukupno 2.672 ugovora u vrijednosti od 25.875.358  KM. Zahvaljujući ovim sredstvima, zaposlene su 3.922 osobe.
 
Inače, Uredba o poticanju zapošljavanja stupila je na snagu 12.12.2015. godine i ima za cilj subvencioniranje poslodavaca za slučaj zapošljavanja neuposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale i osoba koje se same zapošljavaju.
 
Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo finansija, Federalni zavod za zapošljavanje, Poreznu upravu FBiH i Federalnu upravu za inspekcijske poslove da nastave dalje aktivnosti na realizaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja i kontrole njene provedbe na terenu.
 
PRERASPODJELA SREDSTAVA TRANSFERA
 
Vlada FBiH je izmijenila Odluku o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta.
 
Ovo je učinjeno jer se, nakon provedenog javnog konkursa za odabir korisnika tekućih transfera za 2017. godinu, te objave potencijalne rang-liste korisnika grant sredstava po pojedinim projektima, ukazala potreba za unutarnju preraspodjelu sredstava. Preraspodjela je potrebna zbog broja prispjelih kvalitetnih i prihvatljivih aplikacija u odnosu na planirana za pojedine projekte unutar istog ekonomskog koda.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je prihvatila grant sredstva Vlade Švedske, kao doprinos Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, namijenjen finansiranju Projekta jačanja kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa evropskih integracija u Federaciji BiH. Ukupan budžet Projekta iznosi 147.202 KM, a sredstva će biti uplaćivana na poseban namjenski podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora FBiH koji će otvoriti Federalno ministarstvo finansija.
 
Federalna vlada dala je Vladi Unsko-sanskog kantona saglasnost da može ustupiti na korištenje restoran “Crvena zvijezda” u Bihaću, koji se nalazi u okviru objekta “Dom pilota”, bez naknade, Javnom preduzeću RTV USK d.o.o. Bihać.
 
Saglasnost je data i Javnoj ustanovi “Kulturni centar Bihać” da na objektu “Doma Vojske Federacije BiH” u Bihaću može privremeno postaviti antenski stub sa antenskim sistemom i kontejner s telekomunikacijskom opremom privrednog društva M:tel, a.d. Banja Luka u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima.
 
Vlada FBiH prihvatila je informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH o nabavci deset službenih putničkih vozila i prijevremenoj otplati po ugovorima o lizingu za dva službena automobila, koja su dodijeljena na korištenje organima i tijelima FBiH. Prihvaćen je prijedlog da od preostalih 258.000 KM, a prema iskazanim potrebama, bude nabavljen što veći broj putničkih automobila za Poreznu upravu Federacije BiH.
 
Gender Centru FBiH danas je odobreno raspoređivanje sredstava uplaćenih od UN WOMEN - Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, u iznosu od 39.580,08 KM, u svrhu implementacije aktivnosti Gender akcionog plana BiH.
 
Danas su usvojeni izvještaji o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje (HSEP AF) za prvi i drugi kvartal 2017. godine.
 
Vlada je usvojila izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na europske integracije, za period od 1.8.2017. godine do 1.9.2017. godine, te se upoznala s trenutnim aktivnostima u procesu europskih integracija koje se odnose na radne grupa za evropske integracije u okviru sistema koordinacije.
 
Federalna vlada dala je pozitivno mišljenje na Nacrt šestog periodičnog izvještaja Bosne i Hercegovine o provođenju UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (2013.-2016.), kojeg je uputilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.
 
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH prezentirala je danas informaciju o aktivnostima na zakupu poslovnog prostora u zgradi Energoinvesta u Sarajevu za smještaj Vlade FBiH.
 
Na zahtjev JP Autoceste FBiH, a za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, Vlada je donijela rješenje o hitnom stupanju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji koje je 25.5.2017. godine donijela Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina.
 
Danas je Vlada usvojila izvještaj o implementaciji Programa utroška grant sredstava Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije, utvrđenih Budžetom FBiH za 2007. godinu.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za članove Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine uime Vlade Federacije BiH danas su imenovani Željko Peštić i Širaza Brka. Zakonom o sistemu državne pomoći u BiH propisano je da se članovi ovog vijeća imenuju na period od četiri godine.
 
Vlada FBiH je imenovala Radnu grupe za izradu prijedloga izmjene i dopune relevantnih zakona s ciljem usklađivanja domaćeg zakonodavstva i prakse s međunarodnim standardima poštivanja ljudskih prava osoba s mentalnim poremećajima. U ovu radnu grupu imenovani su Miroslav Jurešić (predsjednik), Anja Andrić Alibegović, Emina Zuko, Marina Bera, Adisa Mehić, Mersiha Udovčić, Ervin Mujkić, Halima Hadžikapetanović, Muhamed Ahmić, Esma Jusić i Fatima Čalkić (članovi). Zadatak Radne grupe je da, u skladu sa Akcionim planom Vlade FBiH za provođenje generalnih mjera radi prevencije povreda ljudskih prava po Presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Hadžimejlić i drugi protiv BiH, od 3. novembra 2015. godine, pripremi izmjene i dopune Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakona o vanparničnom postupku i Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom u smislu osiguranja zakonitog smještaja osoba s mentalnim poremećajima u ustanove, odnosno sudskog odlučivanja o ovom smještaju. Rok za izvršenje ovog zadatka je šest mjeseci.
 
Federalna vlada danas je imenovala Hazimu Hadžović za predsjednicu i Mirjanu Vučić, Gordana Čahtarevića, Damira Mrđena i Sejada Delića za članova Upravnog odbora projekta Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH (WATSAN FBiH). Naknadno će biti imenovan i šesti član na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
 
Kao svog predstavnika za realizaciju IPA 2013 Twinning projekta o pranju novca i finansiranju terorizma, Vlada FBiH je nominovala Belmu Jazvin.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.45 sati.
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE