119. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.09.2017.
Dnevni red
1.Usvajanje Zapisnika 118. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 7.9.2017. godine
2. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom
3.Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za uvrštavanje konstrukcije vaskularnog pristupa, odnosno konstrukcije arteriovenskih fistula kao i nabavke proteza za dijalizu na listu zdravstvenih usluga, koje se finansiraju sredstvima Federalnog Fonda solidarnosti, koju je podnijela Jasmina Zubić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nabavku službenih putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova- Federalne uprave policije
5.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
6.Prijedlog odluke o odobravanju nabavke kombi vozila za potrebe zatvorske policije-straže Kazneno-popravnog Zavoda zatvorenog tipa Zenica
7.Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaiju u Federaciji Bosne i Herecgovine za uplatu doprinosa za 10 radnika privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. koji su stekli uslove za odlazak u penziju
8.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o izmjenama Rješenja o utvrđivanju visine mjesečnih neto plaća članova uprava i mjesečnih naknada za rad predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
9.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
10.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za odobravanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu
11.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje grant sredstava za projekat jačanja kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine
12.Prijedlog odluke o davanju na korištenje putničkog službenog automobila Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
13.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Vladi Unsko-sanskog kantona za ustupanje na korištenje objekta restoran „Crvena zvijezda“
14.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Kulturni centar Bihać za postavljanje telekomunikacijske opreme i zaključenju Ugovora o uslovima upotrebe i načina plaćanja naknade
15.Prijedlog odluke o davanju na korištenje kancelarijskog namještaja Federalnom ministarstvu finansija i njegovo isknjižavanje iz evidencije stalnih sredstava Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
16.Informacija o toku aktivnosti na realizaciji Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 61/17), s Prijedlogom odluke o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
17.Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000016159 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
18.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za obavljanje poslova koji su Zakonom o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu povjereni Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Odboru državne službe za žalbe
19.Prijedlog rješenja o imenovanju dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
20.Prijedlog rješenja o nominaciji predstavnika Vlade Federacije za realizaciju IPA 2013 Twinning projekta o pranju novca i finansiranju terorizma
21.Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga izmjene i dopune relevantnih zakona s ciljem usklađivanja domaćeg zakonodavstva i prakse s međunarodnim standardima poštivanja ljudskih prava lica sa mentalnim poremećajima
22.Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Projekta „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH (WATSAN FBiH)“
23.Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora (UO) Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP:IFAD Lo-I-859-BA) i Projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP:IFAD-Lo-2000001440)
24.Prijedlog rješenja o hitnom stupanju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj: 06-33-5469/16-84-2 od 25.5.2017. godine
25.Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje“ (HSEP AF) za period 1.januar - 31.mart 2017. godine s Prijedlogom zaključka
26.Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje (HSEP-AF) za period 1.april-30.juni. 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
27.Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, s Prijedlogom zaključka
a) Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu, s Prijedlogom zaključaka
28.Izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koji se odnose na Europske integracije od 1.8.2017. godine do 1.9.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
29.Prijedlog mišljenja na Nacrt šestog periodičnog izvještaja Bosne i Hercegovine o provođenju UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacija žena (2013-2016)
30.Informacija o izvršenju Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,V. broj: 332/2016 od 12.2.2016. godine i zahtjeva za davanje saglasnosti o troškovima postupka, s Prijedlogom zaključka
31.Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period april-juni 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
32.Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji kreditnih sredstava plasiranih putem Union banke d.d. Sarajevo za period 2013-2016. godina i Izvještaj Union banke d.d. Sarajevo o portfoliju komisionih kredita Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, s Prijedlogom zaključka
33.Informacija o realizaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja, s Prijedlogom zaključka
34.Informacija o izvršenju odluka o nabavci službenih vozila za potrebe organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
35.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos zaposlenika u Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
36.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalom agromediteranskom zavodu Mostar za prijem volontera
37.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu trgovine za prijem rukovodećeg državnog službenika
38.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
 
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE