118. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.09.2017.
Saopćenje o radu


118. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
DOBRI PROŠLOGODIŠNJI REZULTATI NAMJENSKE INDUSTRIJE
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o prošlogodišnjem poslovanju i stanju u privrednim društvima namjenske industrije u FBiH, u kojem je navedeno da je u ovim društvima s većinskim državnim kapitalom na dan 31.12.2016. godine bilo 2.936 radnika, odnosno 13 posto više u odnosu na prethodnu godinu.
 
Ukupan prihod iznosio je 206.974.929 KM i veći je za 21 posto, a prihod od izvoza 172.734.343 KM, što je 29 posto više u odnosu 2015. godinu. U 2016. godini namjenska industrije u Federaciji BiH je ostvarila dobit od 27.390.462 KM. Vrijednost kapitala na dan 31.12.2016. godine je povećana za 36.809.017 KM i 20 posto je veća u odnosu na pretprošlu godinu.
 
Rezultatima izvoza u 2016. godini (172.734.343 KM) nadmašen je plan predviđen Strategijom razvoja namjenske industrije i Akcionim planom u FBiH za period 2012.-2022. godina, u dijelu koji se odnosi na period do 2017. godine.
 
Ove rezultate privredna društva namjenske industrije u FBiH ostvarila su uz minimalnu financijsku podršku Vlade FBiH kroz subvencije javnim i privatnim preduzećima, koje su u 2016. godini iznosile 2.998.000 KM, a za 2017. godinu  predviđena sredstva iznose 4.000.000 KM.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da i dalje prati i analizira stanje u namjenskoj industriji i Vladi predlaže mjere i aktivnosti s ciljem realizacije ambicioznih planova za 2017. godinu i ostvarenja ciljeva u skladu sa Strategijom razvoja namjenske industrije i Akcionim planom u FBiH za period 2012.-2022. godina.
ZA PENZIONISANJE 25 RADNIKA KTK VISOKO 116.337,03 KM
 
Vlada FBiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije BiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponovanih na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH, bude izdvojeno 116.337,03 KM.
 
Sredstva su namijenjena za uplatu doprinosa za PIO, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti za 25 radnika KTK Visoko d.d. Visoko koji su stekli uslove za odlazak u penziju.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNI ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FBiH
 
Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o električnoj energiji u FBiH. Jedna od novina je da operator distributivnog sistema može na distributivnu mrežu privremeno priključiti bespravno izgrađene objekte. Uslov za to je uvjerenje organa uprave nadležnog za izdavanje građevinske dozvole da li je izgrađeni objekat na području gdje nisu doneseni planski dokumenti i je li u postupku legalizacije.
 
Ako je objekt izgrađen na nepropisnom rastojanju, bez saglasnosti elektroenergetskog subjekta, on je dužan od vlasnika objekta zahtijevati da u određenom roku poduzme aktivnosti na izmještanju ili tehničkim izmjenama objekta i o tome obavijestiti nadležni organ lokalne uprave. Ako vlasnik to ne učini, elektroenergetski subjekt je dužan od nadležnog organa lokalne uprave zahtijevati uklanjanje objekta.
 
Razlozi za izmjene i dopune sadržani su u presudi Ustavnog suda FBiH od 7.10.2015. godine, kojim je utvrđeno da pojedini članovi Zakona o električnoj energiji povrjeđuju pravo na lokalnu samoupravu općina Novo Sarajevo i Konjic.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O HEMIKALIJAMA
 
Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o hemikalijama, koji uređuje klasifikaciju, pakovanje i obilježavanje opasnih hemikalija, razmjenu podataka o hemikalijama kroz sigurnosno-tehnički list, integralni inventar hemikalija proizvedenih i uvezenih, dobru laboratorijsku praksa, ograničenja i zabrane supstanci koje izazivaju zabrinutost. Također su propisani uvjeti za uvoz i izvoz hemikalija za koje je nužan postupak prethodne saglasnosti, donošenje odobrenja za proizvodnju, stavljanje na tržište i korištenje opasnih hemikalija i njihovo sistematsko praćenje, stavljanje na tržište deterdženata, nadzor i druga pitanja od značaja za sigurno upravljanje hemikalijama.
 
Među razlozima za donošenje ovog zakona je navedeno da je Evropska unija u području sigurnog upravljanja hemikalijama kao ciljeve utvrdila zaštitu ljudskog zdravlja i životne sredine od štetnih uticaja hemikalija. Primarni cilj je usklađivanje propisa država članica u oblasti hemikalija radi uspostavljena jedinstvenog tržišta i održivog razvoja.
 
Obrađivač zakona odlučio se za izradu novog pravnog okvira za hemikalije, koji uređuje ključna pitanja iz oblasti hemikalija, organe nadležne za provođenje zakona iz ove oblasti na nivou Federacije BiH, te nadzor nad hemikalijama. Naime, proizvođač, uvoznik i korisnik hemikalije obavezni su da te proizvode prije stavljanja na tržište klasifikuju, označe i pakuju u skladu sa Zakonom. Klasifikacija hemikalija u klase opasnosti vrši se po Globalno harmonizovanim sistemu (GHS). Procjena opasnosti hemikalije radi se na osnovu fizičkih i hemijskih, toksikoloških i ekotoksikoloških svojstava, koja utiču na životnu sredinu.
 
Zakon je zasnovan na načelu da proizvođači, uvoznici ili krajnji korisnici treba da osiguraju da proizvode, prodaju ili koriste supstance koje nemaju štetno dejstvo po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu, a njegove odredbe zasnovane su na načelu predostrožnosti.
 
Nakon što je početkom 2016. godine Parlament Federacije BiH usvojio Nacrt zakona, u procesu pripreme teksta prijedloga organizovano je pet TAIEX radionica o upravljanju hemikalijama i biocidima, uz sudjelovanje eksperata iz EU. Kroz radionice je predstavljen pravni okvir i praksa EU u upravljanju hemikalijama, ali i obaveze za zemlje koje nisu članice EU. Na osnovu analize i zaključaka konsultanata iz EU, sačinjen je novi tekst zakona za oba entiteta, koji su međusobno usaglašeni, izuzev u prelaznim i završnim odredbama. Riječ je, dakle, o zakonu koji je u velikoj mjeri slijedio pristup koji udovoljava, u osnovnim načelima, propisima EU, stvarajući jasan okvir za ovu oblast, pri tome osiguravajući dovoljno provedbenih propisa, kojima će stepen usaglašenosti s regulativom EU postepeno biti sve veći i veći.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Federalna vlada je razmatrala Prijedlog zakona o zabrani segregacije u obrazovanju u Federaciji BiH, čiji je predlagač poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Dennis Gratz. Prihvatajući mišljenje Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Vlada podržava svako nastojanje da putem nadležnih zakonodavnih tijela, kroz izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja, ili donošenjem sasvim novih zakona, bude zabranjen i onemogućen svaki oblik diskriminacije i segregacije pri ostvarivanju prava u obrazovanju. Prema Prijedlogu zakona predlagača Gratza, zabranjena je segregacija u obrazovanju kojom će se smatrati svaki oblik fizičkog razdvajanja osoba ili grupe osoba, a posebno razdvajanja đaka, studenata i nastavnika u toku izvođenja nastave, vannastavnih aktivnosti, pauza i odmora prije, u toku i nakon izvođenja nastave, kao i drugih aktivnosti. Zakonom se štiti pravo građana Federacije BiH na ravnopravno korištenje službenih jezika i pisama u Federaciji BiH u obrazovanju.
 
Federalna vlada ocijenila je neutemeljenim prigovor Mehmeda Haznadara iz Mostara na Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice.
 
Vlada FBiH je prihvatila inicijativu za pokretanje postupka proglašenja Ljubuškog gradom, koju je dostavio načelnik ove općine.
 
U inicijativi je navedeno da je Odluku o pokretanju procedure za izradu i donošenje Zakona o Gradu Ljubuški Općinsko vijeće donijelo 11. jula 2017. godine. U obrazloženju inicijative je navedeno da Ljubuški posjeduje veliku kulturno-historijsku baštinu koja je nacionalne ili svjetske vrijednosti.
 
Vlada je utvrdila da Općina Ljubuški ispunjava uslov da bude proglašen gradom kao općina od posebnog historijskog i kulturnog značaja, a Federalno ministarstvo pravde je zaduženo da bude nosilac izrade Nacrta zakona o Gradu Ljubuški.
 
UREDBA O OZNAKAMA I UNIFORMAMA ZATVORSKE POLICIJE
 
Vlada FBiH donijela je danas Uredbu koja propisuje oznake i značke, uniforme, boje i dijelove uniformi, službena zvanja i uslove za njihovo sticanje i oznake službenih zvanja pripadnika zatvorske policije - straže. Također, Uredbom su propisani boja, oznaka i oprema vozila federalnih ustanova za izvršenje kazne zatvora.
 
Kako je precizirano, službenik straže je pri obavljanju službenih poslova dužan nositi uniformu, a samo izuzetno i u slučajevima predviđenim zakonom i podzakonskim propisima, može nositi civilno odijelo.
 
Donošenjem ove, van snage je stavljena Uredba o oznaci i znački, uniformi, službenim zvanjima i oznakama zatvorske policije - straže i boji i oznaci vozila federalnih ustanova za izvršenje kazne zatvora iz 1999. godine.
 
Za provođenje nove uredbe nije potrebno planirati dodatna sredstva, jer su ona već osigurana u Budžetu Federacije BiH za 2017. godinu.
 
IZMIJENJENA I DOPUNJENA UREDBA O POLAGANJU
 ISPITA ZA KANDIDATE ZA DRŽAVNU SLUŽBU
 
S ciljem unaprjeđenja i skraćenja trajanja procedure javnog konkursa, Vlada FBiH danas je izmijenila i dopunila Uredbu o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji BiH.
 
Naime, u dosadašnjoj proceduri javog konkursa kandidati, koji nisu državni službenici, bili su obavezni, uz prijavu, dostaviti kompletnu dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije) kojom dokazuju ispunjavanje posebnih uvjeta, traženih javnim konkursom. Ocjena dostavljene dokumentacije i utvrđivanje da li kandidat ispunjava sve tražene posebne uvjete, znatno produžava vrijeme okončanja konkursne procedure, pogotovo što se najčešće radi o velikom broju prijavljenih kandidata.
 
Izmjenama je propisano da se kandidati na javni konkurs prijavljuju podnošenjem Prijavnog obrasca (koji je sastavni dio Uredbe), a naknadno, u određenoj fazi procedure, dostavljaju i ostalu dokumentaciju.
 
Izuzetak su kandidati koji su obavezni polagati ispit općeg znanja. Ovakva dopuna Uredbe skraćuje vrijeme i smanjuje troškove provođenja konkursne procedure.
 
Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja obavezni su da u ovoj fazi javnog konkursa dostave dokaz o radnom stažu u struci, na propisanom obrascu kao sastavnom dijelu Uredbe.
 
Time kandidati, osim namještenika, u ovoj fazi javnog konkursa, dostavljajući na propisanom obrascu uvjerenje o radnom stažu, dokazuju ujedno i stepen i vrstu stručne spreme.
 
Izmjene su učinjene i u načinu formiranja komisija za provođenje konkursnih procedura.
 
APLIKACIJOM DO PRAVEDNIJE RAPODJELE NOVCA
 
Vlada FBiH danas je Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike odobrila izdvajanje 300.000 KM iz tekuće rezerve u svrhu provođenja Zakona o Jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi.
 
Sredstva su namijenjena za nabavku aplikacije koja predstavlja važan instrument putem kojeg će Vlada FBiH i vlade kantona moći značajnije planirati socijalne politike s ciljem postizanja pravednije raspodjele novca namjenjenog socijalnim i boračkim naknadama.
 
Danas odobrena sredstva nisu bila planirana u Budžetu Federacije BiH za 2017. godinu, jer je Zakon o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi objavljen 5.4.2017. godine.
 
O STANJU U ŽELJEZNICAMA FBiH
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o problemima u konstituisanju Uprave JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za period 2015.-2017. godina i zadužila Nadzorni odbor ove kompanije da poništi konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave objavljen 17.2.2016. godine.
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da pripremi prijedlog odluke o imenovanju v.d. članova Uprave Željeznica FBiH Sarajevo na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure, a Uprava i Nadzorni odbor da odmah izmijene i dopune Statut i usklade Pravilnik o radu. Nadzorni odbor je obavezan da raspiše novi konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave ovog javnog preduzeća.
 
Vlada je danas Nadzornom odboru Željeznica FBiH dala prethodne suglasnosti za donošenje odluka o razriješenju vršlaca dužnosti članova Uprave ovog javnog poduzeća, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje vršilaca ovih dužnosti na period do šest mjeseci, i to Zulfe Robovića (v.d. izvršni direktor za poslove željezničke infrastrukture), Ivana Brkića (v.d izvršni direktor za ekonomske poslove), Rešada Mandže (v.d. izvršni direktor za poslove razvoja i investicija), Muhameda Šahića (v.d. izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove) i Rifata Čabrića (v.d. izvršni direktor za poslove željezničkog operatera).
 
USPOSTAVA SISTEMA RAZMJENE PODATAKA O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA
 
Vlada FBiH usvojila je danas informaciju o provedbi Sporazuma o tehničkoj saradnji na uspostavi sistema razmjene podataka koji se upisuju u registre udruženja i fondacija u Bosni i Hercegovini i uspostavi eRegistra udruženja i fondacija u FBiH.
 
Sekretarijat Vlade FBiH zadužen je da, u saradnji sa firmom Kronauer Consulting, izvrši prijenos elektronske baze podataka registriranih udruženja i fondacija FBiH na server Vlade FBiH, njeno stavljanje u funkciju i povezivanje sa zbirnim registrom udruženja fondacija u BiH najkasnije do 10.9.2017. godine.  Također, zadužen je da poduzme sve potrebne mjere kako bi, u suradnji s Delegacijom EU u BiH i firmom Kronauer Consulting, bio izvršen prijenos vlasništva nad aplikacijom eRegistar udruženja i fondacija u FBiH na Vladu FBiH, i kako bi ona bila uvedena u knjigovodstvenu bilancu Vlade FBiH.
 
Zaduženo je Federalno ministarstvo pravde da, nakon preuzimanja aplikacije, u koordinaciji s kantonalnim tijelima vlasti nadležnim za registraciju udruženja osigura ažurno vođenje elektronskih registara, odnosno pravovremen i tačan unos podataka o registriranim udruženjima i fondacijama u FBiH u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH danas je odobrila prijenos, bez naknade, prava korištenja glisera „Benetau Anteras 7“ s Federalne uprave za inspekcijske poslove na Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalnu upravu policije, koja će snositi sve troškove.
 
Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada FBiH je prihvatila izvještaje o izvršenju finansijskih planova Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH (konsolidovani) i Federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu (Anex I). Ove dokumente već je usvojio Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, a bit će dostavljeni Parlamentu Federacije BiH na davanje saglasnosti.
 
Data je prethodna saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za dodjelu 20.000 KM s pozicije „Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja“, kao pomoć za liječenje demobilisanog branioca i dobitnika najvećeg ratnog priznanja i odlikovanja „Zlatni ljiljan“ Suada Muharemovića iz Mostara.
 
Realizujući zaključke s jedne od ranijih sjednica, Vlada je danas donijela Odluku da iz tekuće rezerve odobri izdvajanje 150.000 KM s ciljem podrške institucijama i projektima kulture koji imaju međunarodni značaj i doprinose očuvanju kulturnog naslijeđa. Od tog iznosa, East West Centru i Franjevačkom samostanu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Širokom Brijegu dodieljeno je po 50.000 KM, Međunarodnom teatarskom festivalu MESS 30.000 KM, a po 10.000 KM Međunarodnom festivalu plesa BaletFest i Međunarodnom festivalu klasične muzike SWEM.
 
Federalna vlada donijela je zaključak o isplati naknade na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora u 2017. godini za korisnike Budžeta FBiH u visini 50 posto prosječne neto plaće isplaćene u FBiH po posljednjem objavljenom statističkom podatku.
 
Vlada je dala saglasnost na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korišćenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, a čiji je izračun, u skladu sa Pravilnikom o metodologiji o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije uradila Regulatorna komisija za energiju u FBiH.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Kao opunomoćenike za učešće u radu i odlučivanju skupštinama javnih preduzeća Vlada FBiH danas je ovlastila Ernesta Đonku (BH Pošta d.o.o. Sarajevo) i Kenana Osmanagića (JP Hrvatske pošte d.o.o.Mostar).
 
Vlada je izmijenila Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke FBiH za imenovanje vršilaca dužnosti izvršnih direkotra, te na ove dužnosti imenovala Dalibora Milinkovića (v.d. izvršnog direktora za projekte i razvoj), Mersihu Slipičević (v.d. izvršnog direktora za upravljanje rizicima) i Seniju Bubić (v.d. izvršnog direktora za podršku poslovanju).
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 16.55 sati.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE