118. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.09.2017.
Dnevni red
1.Usvajanje Zapisnika 117. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 31.8.2017. godine 
2.Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine 
3.Nacrt zakona o hemikalijama 
4.Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o zabrani segregacije u obrazovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
5.Prijedlog izjašnjenja po Zahtjevu Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: Ž-SA-05-791/17 od 26.4.2017. godine, u vezi s prigovorom Mehmeda Haznadara na Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar 
6.Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za pokretanje postupka proglašenja Općine Ljubuški Gradom Ljubuški , koju je podnio općinski načelnik Općine Ljubuški  
7.Prijedlog uredbe o oznaci i znački, uniformi, službenim zvanjima, uslovima za sticanje službenih zvanja i oznakama zvanja zatvorske policije-straže i boji i oznaci vozila federalnih ustanova za izvršenje kazne zatvora 
8.Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine 
9.Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo  
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo  
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
10.Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Privrednog društva JP „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar 
11.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike  
12.Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz „Tekućeg transfera pojedincima-za pomoć u liječenju boraca-branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu 
13.Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva 
14.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 
15.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove  
16.Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa prava korištenja glisera sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova-Federalno ministarstvo unutarnjih poslova-Federalnu upravu policije 
17.Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2016. godinu (Konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu (Anex 1), s Prijedlogom zaključka i Nacrtom odluke  
18.Izvještaj o radu JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za period od 1.4.2017-30.6.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
19.Izvještaj o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji BiH za period 1.12.2016. godine i stanju u privrednim društvima, s Prijedlogom zaključka 
20.Informacija o problemima konstituisanja Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za period 2015-2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješnju vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo  
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo 
21.Prijedlog zaključka o isplati regresa za 2017. godinu 
22.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za produženje ugovora o djelu 
23.Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine 
24.Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko, koji su stekli uslove za odlazak u penziju 
25.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korišćenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije 
26.Informacija o realizaciji Sporazuma o tehničkoj saradnji na uspostavi sistema razmjene podataka koji se upisuju u registre udruženja i fondacija u BiH i uspostavi e-registra udruženja i fondacija u FBIH, s Priijedlogom zaključka   
27.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
28.Prijedlog odgovora na Prijedlog za određivanje privremene mjere osiguranja i mjere osiguranja u pravnoj stvari tužitelja-predlagatelja osiguranja Vejo Damira, protiv tuženog-protivnika osiguranja, Federacije Bosne i Hercegovine-Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  
29.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršilaca dužnosti izvršnih direkotra Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine 
 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE