45. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 06.02.2008.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i u žurnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH. Što žurnije donošenje ovog zakona nužno je zbog rada Federalne uprave policije koja se nalazi u sastavu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova i za njega obavlja operativne policijske poslove.

Za razliku od SIPA-e, Granične službe i kantonalnih MUP-ova, Federalna uprava policije, sukladno važećim zakonskim odredbama, nema mogućnost upošljavanja policijskih službenika s određenim policijskim iskustvom. Naime, Zakonom koji je na snazi, a čije se izmjene i dopune predlažu, propisano je kako policijski službenik pristupa u policiju s činom policajca, a popuna radnih mjesta koja iziskuju više činove moguća je samo kroz unaprjeđenje u službi.

Zbog toga je Federalna uprava policije došla u situaciju da ne raspolaže dovoljnim brojem iskusnih policijskih službenika i onih s višim činovima. Na primjer, Sektor za kriminalističku policiju upošljava samo 50 posto potrebnog kadra.

Izmjene i dopune Zakona omogućavaju Federalnoj upravi policije popunu upražnjenih mjesta iskusnim policijskim službenicima i višim činom.

Donošenje ovog zakona po žurnom postupku nužno je i radi izvršenja obveza spram decertificiranih policajaca. Također, na ovaj način se stvaraju uvjeti za poboljšanje materijalnog statusa policajaca, odnosno predlaže da najniži koeficijent čina policajca bude jednak najnižem koeficijentu namještenika sa srednjom stručnom spremom u federalnim tijelima uprave.

O AMANDMANIMA NA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA

Federalna vlada se danas izjasnila o amandmanima koje su, na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća, predložili poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH: Nedžad Polić, Marinko Čavara, Sabrija Pojskić i Stanko Primorac, predsjednik Kluba poslanika BPS-a Sefer Halilović i Odbor za ekonomsko-finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamanta FBiH.

Polazeći od mišljenja Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH neki od amandmana su prihvaćeni i ugrađeni u Prijedlog zakona. Tako je, na primjer, prihvaćen novi stav člana 3a Zakona prema kojem u slučaju potrebe privredno društvo ili Vlada osiguravaju sredstva za zaštitu manjinskih prava dioničara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Usvojen je i amandman prema kojem se prodaja preduzeća može provesti putem javne ponude dionica za novac i putem otvorene javne ponude.

Jednim od amandamana definisan je novi član 30a Zakona kojim nadležna agencija, uz saglasnost vlade, može promijeniti strukturu aktive preduzeća zaključivanjem ugovora o zajedničkom ulaganju, s tim da je izbor partnera potrebno obezbijediti u skladu sa principima javnosti i konkurentnosti.

PRIJEDLOZI VLADE PARLAMENTU FBiH

Danas donesenim zaključcima,Vlada FBiH predložila je da Parlament FBiH, prije otvaranja rasprave i izjašnjenja o Odluci o izboru strateških partnera za pripremu izgradnje, izgradnju i korištenje elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH, provede prethodni postupak, koji obuhvata prezentiranje izvještaja o toku vođenja postupka – od javnog poziva do odabira strateških partnera – i dodatnu analizu poslovne sposobnosti i kvalificiranosti predloženih strateških partnera. Vlada, također, predlaže da Parlament formira Parlamentarnu komisiju koja će, na osnovu neposrednog uvida, odnosno obilaska predloženih strateških partnera, Parlamentu pripremiti Izvještaj o poslovnoj sposobnosti i kvalificiranosti ponuđenih strateških partnera, nakon čega će Parlament pristupiti izjašnjavanju o Odluci o izboru strateških partnera za pripremu izgradnje, izgradnju i korištenje elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH.

Prijedlog je Vlade FBiH da, nakon izjašnjenja Parlamenta, Parlamentarna komisija ostaje u obavezi da prati sve faze u toku investicijskog postupka. Pri tome se misli na pripremu i javno oglašavanje tendera za izbor konsultantske kuće za izradu osnovnih ugovora za partnerstvo, pripremu i potpisivanje ugovora o partnerstvu i formiranje zajedničke kompanije, pripremu i javno oglašavanje tendera za izbor nosilaca izrade studijske, projektne i tenderske dokumentacije u skladu s važećim zakonima o građenju i o javnim nabavkama, te pripremu i javno oglašavanje tendera za odabir izvođača svih faza izgradnje novog objekta i isporuke opreme do dobijanja upotrebne dozvole za puštanje u rad.

Vlada FBiH predlaže i da Parlamentarna komisija ima funkciju parlamentarnog tijela koje če, zajedno s resornim federalnim ministarstvom i Vladom FBiH, kontinuirano informirati oba parlamentarna doma o vođenju poslova u svim fazama realizacije.

UREDBA O FINANCIJSKIM REZULTATIMA DIREKCIJE CESTA

Vlada FBiH donijela je danas Uredbu o privremenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i iskazivanja financijskog rezultata u financijskim izvješćima Javnog poduzeća Direkcija cesta FBiH.

Prema Uredbi, upisani kapital Direkcije cesta čini cestovna infrastruktura kao opće dobro. Povećanje tog kapitala vrši se dokapitalizacijom i iz financijskog rezultata. Poslovanje Direkcije financira se iz javnih prihoda na temelju članaka 83. i 85. Zakona o cestama FBiH. Javne prihode predstavljaju i naknade za ceste, kao i sredstva za koja je Direkcija cesta implementator, te svi projekti koje (su)financiraju međunarodne institucije.

Javne prihode, također, čine i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika, kamata i drugih ostvarenih na temelju upravljanja novcem.

POMJEREN ROK ZA PRODAJU “ALUMINIJA” MOSTAR

Vlada Federacije BiH je danas utvrdila Nacrt Aneksa broj 3. na Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade FBiH i Aluminija d.d. Mostar kojim se rok za ispunjenje obaveza iz Sporazuma pomjera na 8.5.2008. godine. Ovo je učinjeno stoga što do ranije utvrđenog roka 8. 2. ove godine nisu realizirane obaveze iz Sporazuma.

Naime, u pregovorima koje je, prema Odluci Vlade FBiH, Komisija za pripremu i prodaju 88 posto kapitala “Aluminij” d.d. Mostar vodila sa prvorangiranim ponuđačem Konzorcijem “Glencore International AG”, FEAL d.o.o. i “Dalekovod” d.d. 22. i 23. januara ove godine, ostalo je otvoreno pitanje iz oblasti ekologije, odnosno obaveze u pogledu saniranja odlagališta crvenog mulja kraj Dobrog Sela.

Konzorciju je dat rok od sedam dana da, radi razrješenja ovog pitanja, izvrši dodatno dubinsko snimanje ovog odlagališta i izjasni se o pitanju njegove sanacije.

U slučaju da Konzorcij ne prihvati obavezu saniranja, Vlada je zadužila Komisiju da, prema utvrđenom redoslijedu u ponudi, započne pregovore sa drugim ponuđačima.

ODLUKA O METODU PRIVATIZACIJE MOSTARSKOG “HEPOKA”

Vlada FBiH je donijela Odluku da se 67 posto državnog kapitala preduzeća “Hepok” d.d. Mostar privatizira u cijelosti metodom javnog prikupljanja ponuda (tenderom). Ukoliko se privatizacija ne izvrši na ovaj način pristupit će se privatizaciji njegovih dijelova nastalih podjelom preduzeća na samostalne tehno-ekonomske cjeline metodom javnog prikupljanja ponuda - tenderom. U ovom drugom slučaju daje se saglasnost na prijedlog Plana podjele Hepoka na tri tehno-ekonomske cjeline i to Pogon za preradu voća, Vinariju i Destileriju. Ostala imovina koja ne ulazi u sastav ovih cjelina sastoji se od objekata “Carski vinograd”, “Jelačića podrum”, objekta na Autobuskoj stanici, opreme u Novoj destileriji, zgrada i skladišta u Vrapčićima, Cisterne u Vinariji, dionica u “Sarajevo-osiguranju”, te pumpe i vodonatapnog sistema.

Ova će se imovina privatizirati u postupku male privatizacije.

Finansijska sredstva za izradu programa privatizacije, početnih bilansa i informacionih memoranduma osiguraće Agencija za privatizaciju u FBiH koja je zadužena za realizaciju odluke.

O RADU MEĐUENTITETSKOG TIJELA ZA OKOLIŠ

Federalna vlada je razmatrala i prihvatila Izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za okoliš u prošloj godini koji je pripremilo Federalno ministarstvo turizma i okoliša.

Ovo je tijelo nadležno za sva pitanja okoliša gdje je neophodan usaglašen pristup entiteta, kao i za pitanja izvršavanja međunarodnih obaveza i programa iz oblasti okoline, donošenje zakona i propisa, monitoringa provedbe standarda, koordiniranje planova iz oblasti okoline, razmjenu informacija iz ove oblasti, donošenje međuentitetskih propisa iz ove oblasti i drugo.

U ovoj se Informaciji navodi da u rad ovog tijela treba uključiti predstavnike državnog ministarstva nadležnog za okoliš, tim prije što većina zadataka ovog međuentitetskog tijela spada u obaveze koje ima država BiH. U tom je smislu neophodno sačiniti na državnom nivou Zakon o okolišu BiH. U tom bi zakonu trebalo osigurati uspostavu adekvatne strukture za praćenje međunarodnih obaveza sa jasnim procedurama imenovanja institucija, zaduženja i izvršenja obveza.

O REALIZACIJI FAO PROJEKTA

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, usvojila Informaciju o realizaciji FAO projekta “Inventar stanja zemljišnih resursa u BiH u poslijeratnom periodu” koju je pripremilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Ovaj projekat, koji je sa gotovo tri miliona dolara finansirala Vlada Republike Italije, implementiran je u tri faze u periodu od 2000. do 2007. godine. U prvoj fazi trebalo je osigurati informacije o zemljišnim resursima, te ojačati nacionalne institucije u ovoj oblasti. Primijenjena je i FAO metodologija i agro-ekološko zoniranje za procjenu zemljišta za uzgoj pojedinih poljoprivrednih kultura. Nabavljena je moderna laboratorijska i informatička oprema za partnere u implementaciji projekta - Federalni zavod za agropedologiju iz Sarajeva i Federalni agromediteranski zavod iz Mostara. U drugoj su fazi urađene vježbe za planiranje razvoja načina korištenja zemljišta u općinama Sanski Most i Stolac sa područja FBiH i još četiri opštine u RS. U trećoj je fazi održana obuka o načinu korištenja zemljišta po PLUD metodologiji kojoj su prisustvovali predstavnici 54 opštine iz BiH, entitetskih ministarstava i pet kantonalnih ministarstava za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Vlada je donijela zaključak da Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremi prijedlog za nova pilot područja kako bi se nastavio ovaj projekat i u 2008. godini. Ministarstvo treba da poduzme sve aktivnosti u cilju održivosti projekta i nastavi saradnju na njegovom provođenju u narednom periodu sa Federalnim zavodom za agropedologiju i Federalnim agromediteranskim zavodom.

Iz Informacije je uočljivo da od ukupno 2,6 miliona hektara zemljišta u Federaciji BiH na oranice i bašte otpada 1,179 miliona hektara. Oko 50 procenata ovog zemljišta još uvijek je neobrađeno što predstavlja poseban problem. U državnom se vlasništvu nalazi oko 100 hiljada hektara kvalitetnih oranica pa se njihovim stavljanjem u funkciju može uticati na tržište hrane i unapređenje agrara.

SUGLASNOST NA ODLUKE NADZORNOG ODBORA I SKUPŠTINE “AGROKOMERCA”

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumartsva upoznalo je danas Vladu FBiH s Informacijom o održanim sastancima Nadzornog odbora i Skupštine dioničara “Agrokomerca” d.d. Velika Kladuša i o provedbi Zaključaka Vlade FBiH od 7.12.2007. godine.

Vlada FBiH se suglasila s Odlukom Nadzornog odbora “Agrokomerca” od 11.12.2007. godine kojom je Mujo Milak razriješen dužnosti direktora ove velikokladuške kompanije.

Također je suglasna i s odlukama Skupštine dioničara od 28.12.2007. godine kojima je razriješen Nadzorni odbor (predsjednik Vedad Hadžimusić i članovi Meho Sadiković, Esad Šabaredžović i Muharem Dupanović), odnosno imenovan privremeni Nadzorni odbor (predsjednik Šefik Štulanović i članovi Meho Sadiković, Muharem Dupanović, Ejub Keserović i Amela Hadžić).

Današnji zaključci Vlade FBiH bit će upućeni Vladi Unsko-sanskog kantona na dalje postupanje.

TRAŽITI NAJPRIHVATLJIVIJA RJEŠENJA NA RAZINI BiH

Vlada FBiH prihvatila je Informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u svezi Rješenja o neprovedbi Odluke Doma za ljudska prava u predmetu broj: CH/02/9364, Duško Karanović protiv Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Današnjim zaključcima, Vlada FBiH zadužila je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje da, uz suradnju nadležnih ministarstava nastavi aktivnosti s Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske u svezi realiziranja inicijative za izmjenu Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama u provedbi mirovionskog i invalidskog osiguranja od 18.5.2000. godine.

U cilju jednakopravnog tretiranja i zaštite ljudskih prava korisnika mirovina koji su to pravo ostvarili do 30.4.1992. godine, Federalna vlada će predložiti Vijeću ministara BiH poduzimanje aktivnosti na iznalaženju najprihvatljivijih rješenja za ovu kategoriju umirovljenika na razini BiH.

SUGLASNOST NA SPORAZUM

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom daje suglasnost na Sporazum o konačnom raspolaganju svim pravima i obvezama na pokretnoj imovini koja će dalje služiti za potrebe obrane.

Riječ je o tekstu Sporazuma usuglašenom 31.1.2008. godine na način predviđen Zakonom o obrani BiH. Sporazum će, po ovlaštenju Vlade FBiH, s Vijećem ministara BiH i Vladom Republike Srpske, potpisati premijer Federacije BiH.

Ovim sporazumom koji, inače, predstavlja preduvjet za pristupanje Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama, regulira se i postupak identificiranja i proglašenja viškova i raspolaganja pokretne imovine.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada je danas donijela Odluku o odobravanju utroška dijela sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Riječ je o dijelu ovih sredstava u iznosu od 45.662 konvertibilnih maraka koja su odobrena Rukometnom klubu Bosna Lido osiguranje iz Sarajeva, u svrhu učešća u Kupu pobjednika kupova za sezonu 2007/2008.

KADROVSKA PITANJA

Danas je doneseno Rješenje kojim se Mirsada Jahić imenuje za koordinatora za reformu javne uprave ispred Vlade Federacije BiH.

Vlada je danas razriješila dužnosti predsjednika i članove Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo u sastavu Irfan Horozović (predsjednik), Enisa Žunić, Ugo Vlaisavljević, Ivan Lovrenović, Stevan Tontić, Miro Petrović i Rešad Džindo (članovi).

Istovremeno, privremeno na period do 60 dana za predsjednika Upravnog odbora ove fondacije imenovan je Irfan Horozović a za članove Stevan Tontić i Rešad Džindo. Zaključak je da se paralelno s tim pokrene redovna konkursna procedura.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.05 sati.


URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
  

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE