45. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 06.02.2008.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 44. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine;
3. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća koje su uložili Nedžad Polić, Marinko Čavara, Sabrija Pojskić i Stanko Primorac, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, predsjednik Kluba poslanika BPS – Sefer Halilović i Odbor za ekonomsko-finansijsku politiku, Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH;
4. Prijedlog uredbe o privremenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i iskazivanja finansijskog rezultata u finansijskim izvještajima Javnog preduzeća Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine, društva sa ograničenom odgovornošću Sarajevo;
5. Nacrt Aneksa broj 3. na Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Aluminija d.d. Mostar;
6. Prijedlog odluke o metodu privatizacije državnog kapitala preduzeća «Hepok» d.d. Mostar i davanju saglasnosti na Prijedlog plana podjele preduzeća «Hepok» d.d. Mostar na tehnoekonomske cjeline;
7. Prijedlog zaključka o ustupanju dokumentacije Federalne komisije za nestale osobe Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu;
8. Izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za okoliš za 2007. godinu;
9. Informacija o realizaciji FAO projekta «Inventar stanja zemljišnih resursa u Bosni i Hercegovini u poslijeratnom periodu» sa Prijedlogom zaključaka;
10. Informacija o održanim sjednicama Nadzornog odbora i Skupštine dioničara «Agrokomerca» d.d. Velika Kladuša i o provođenju Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 848/2007. od 7.12.2007. godine, sa Prijedlogom zaključaka;
11. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva – davanje saglasnosti;
12. Prijedlog mišljenja u vezi stavova Radne grupe za razvoj malih i srednjih preduzeća i regionalni ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini koje je uputilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine;
13. a) Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo;
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo;
14. Prijedlog za imenovanje koordinatora za reformu javne uprave ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane;
16. Prijedlog odluke o odobravanju utroška dijela sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta;
17. Prijedlog zaključka u vezi sa Odlukom o izboru strateških partnera za pripremu izgradnje, izgradnju i korištenje elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH.
 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE