117. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 31.08.2017.
Saopćenje o radu

 
117. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, nije prihvatila inicijativu za davanje izvornog tumačenja člana 58. stav (2) Zakona o bankama FBiH, koju su podnijeli direktor Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina Sanel Kusturica i njen izvršni direktor Amir Softić. Naime, Vlada smatra da je jasna odredba Zakona po kojoj Odbor za reviziju za svoj rad direktno odgovara Nadzornom odboru banke, a članove imenuje Nadzorni odbor na period od četiri godine, uz mogućnost imenovanja na dva uzastopna mandata.
 
Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada FBiH nije prihvatila amandman koji je na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica podnio delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Aner Žuljević. Vlada ostaje pri tekstu Prijedloga ovog zakona utvrđenog na 100. sjednici održanoj 27.4.2017. godine i koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri. Rješavanje socijalno-statusnih pitanja pripadnika branilačke populacije predviđeno je Sporazumom Vlade Federacije BiH i predstavnika boračkih saveza, organizacija i udruženja o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH na poziciji resornog Federalnog ministarstva namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija, koji je potpisan s predstavnicima boračkih udruženja.
 
Federalna vlada je ocijenila da nije potrebno davati autentično tumačenje člana 9. stav 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, što je traženo inicijativom načelnice Općine Visoko. Ova odredba je jasna i precizna i primjena odredbe člana 64. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH ne ostavlja nedoumice.
 
Povodom Prijedloga zakona dopuni Zakona o državnoj službi u FBiH, čiji je predlagač Klub poslanika BPS - Sefer Halilović u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Federalna vlada smatra da je predložena norma nejasna zato što je već propisano da je, u slučaju pokretanja postupka u skladu sa Zakonom, rukovodilac organa državne službe dužan državnog službenika odmah suspendirati. Dakle ovom odredbom su obuhvaćeni svi državni službenici, bez obzira da li se radi o rukovodećim ili ostalim državnim službenicima. Ukoliko je namjera predlagača bila da se izdvoje određeni rukovodeći državni službenici, neophodno je precizirati na koje se to rukovodeće državne službenike odnosi, navedeno je u mišljenju Federalne vlade.
 
Vlada smatra da nema potrebe za davanje autentičnog izvornog mišljenja Zakona o udruženjima i fondacijama, što je tražio Sindikat radnika zdravstva u Kantonu Sarajevo. Naime, članom 15. stav 3. Zakona propisano je da udruženje može imati svoje organizacione oblike (podružnice, ogranke, klubove i slično) u skladu sa statutom. Dakle, nema formalno-pravnih prepreka za upis podružnica u Registar.
 
Vlada Federacije BiH je danas konstatovala da nema primjedbi niti sugestija na Nacrt osnova za pristupanje protokolima 15. i 16. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te istovremeno podržava potpisivanje i ratifikaciju dokumenata.
 
MATICI HRVATSKOJ I NACIONALNOJ I
UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI BiH PO 20.000 KM
 
Federalna vlada odobrila je, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, izdvajanje 40.000 KM iz tekuće rezerve za 2017. godinu.
 
Sredstva su namijenjena za finansijsku pomoć od po 20.000 KM za izmirenje dugovanja Matice hrvatske Mostar prema dobavljačima i dugovanja Nacionalne i univerzitetske biblioteke za grijanje.
 
SAGLASNOST ZA POTPISIVANJE ANEKSA MEMORANDUMA
 
Federalna vlada dala je saglasnost na Nacrt aneksa VI Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave između Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, Agencije za međunarodni razvoj i saradnju Švedske, Ministarstva za razvoj i saradnju Holandije i Delegacije Evropske Komisije u BiH, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, te Ministarstva finansija i trezora BiH. Za potpisivanje ovog dokumenta je, uime Vlade FBiH, ovlašten premijer FBiH Fadil Novalić.
 
Kako je obrazloženo, prema podacima iz Nacrta srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 2017.-2019. godina, za potpunu implementaciju do sada odobrenih projekata bit će potreban duži vremenski period od onog koji je predviđen Memorandumom i prethodnim aneksima. Završetak većine projekata bio bi, prema procjeni, u 2018. i 2019. godini (neki i u 2020.), a njihova realizacija bi značajno doprinijela ispunjavanju zacrtanih ciljeva. Također, planirano je da dio sredstava iz Fonda koji je na raspolaganju, i nije usmjeren niti na jedan projekat, nakon usvajanja novog Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH, što se očekuje ove godine, bude iskorišten za finansiranje aktivnosti i projekata koji će doprinijeti realizaciji mjera iz nove strategije reforme javne uprave i akcionog plana, o čemu će detaljnije biti razgovarano nakon pripreme finalnog Nacrta novog strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH.
 
Imajući u vidu da je važenje Memoranduma, odnosno Aneksa V do kraja 2017. godine, Ured koordinatora predložio je pokretanje procedure zaključenja Aneksa VI, kako bi važenje Memoranduma bilo produženo do kraja 2020. godine. To bi omogućilo nesmetanu implementacija do sada odobrenih, kao i projekata koji će biti odobreni u narednom periodu. Za provođenje Aneksa VI potrebno je osigurati dodatna sredstva iz budžeta FBiH za period 2018.-2020. godine, kao učešće Vlade FBiH u finansiranju projekata koje realizira Fond za reformu javne uprave BiH.
 
O ovoj temi će Federalna vlada uskoro organizirati poseban sastanak s premijerima kantona pošto se projekat reforme javne uprave dobrim dijelom odnosi na njihove obaveze, jer je u kantonima i najveći procenat uposlenih u FBiH.
 
DOZVOLJEN ULAZAK U POSJED NEKRETNINA
 
Federalna vlada je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao korisniku izvlaštenja, dozvolila ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravosnažnosti rješenja o izvlaštenju, na parceli “Krvodo”, površine 9.008 m2.
 
Postupak izvlaštenja vođen je za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug - Počitelj, poddionica Buna - Počitelj na području Općine Čapljina, nakon što je odlukom Vlade FBiH od 29.09.2016. godine utvrđen javni interes za izgradnju ove saobraćajnice.
 
PRIPREMA ODGOVORA NA UPITNIK EVROPSKE KOMISIJE
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na evropske integracije, za period od 29.6. do 1.8.2017. godine. Upoznata je i o održanim sastancima radnih grupa za evropske integracije u okviru sistema koordinacije u Bosni i Hercegovini za potrebe usaglašavanja odgovora na Upitnik Evropske komisije.
 
Ured Vlade FBiH za evropske integracije danas je zadužen da s predsjedavajućim i zamjenicima predsjedavajućih radnih grupa i koordinatorima za evropske integracije u federalnim organima uprave, obavi dodatne konsultacije u vezi s prevođenjem akata u procesu odgovaranja na Upitnik Evropske komisije. Također je dužan da, nakon okončanja konsultacija i prevođenja akata iz nadležnosti federalnih organa uprave, Vladi FBiH podnese konačan izvještaj o izvršenom poslu.
 
ANALIZIRATI KUPOPRODAJNI UGOVOR
 
Vlada FBiH je danas razmatrala informaciju o realizaciji kupoprodajnih ugovora tehničko-tehnoloških cjelina sa infrastrukturom KTK “Visoko”.
 
Agencija za privatizaciju u FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Vlada Zeničko­dobojskog kantona, Općina Visoko i privredno društvo KTK “Visoko” d.d. zaduženi su da odrede po jednog predstavnika u radnu grupu koja će analizirati kupoprodajni ugovor i dati prijedlog rješenja.
 
PROJEKTI REFORME JAVNE UPRAVE
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju o projektima finansiranim iz Fonda za reformu javne uprave “Sistem za upravljanje dokumentima” i “Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata”
 
Federalno ministarstvo pravde zaduženo je da, kao nosilac projekta “Sistem za upravljanje dokumentima”, koordinira provođenje i implementaciju projekta sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH. Također je zaduženo i da, s ciljem obezbjeđenja koordinirajuće funkcije Zavoda za javnu upravu u vezi s reformom javne uprave, a time i provođenja projekta, odmah pristupi izmjeni i dopuni Pravilnika o svojoj unutrašnjoj organizaciji i adekvatnoj popuni radnih mjesta.
 
Generalni sekretarijat Vlade FBiH dužan je da pruži tehničku podršku Federalnom ministarstvu pravde prilikom realizacije projekta “Sistem za upravljanje dokumentima”. Također je dogovoreno da centralna jedinica bude pri ovom ministarstvu.
 
Kako je danas zaključeno, Vlada FBiH odustaje od projekta “Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata”, jer je ovaj projekat već u realizaciji u  saradnji s Grupacijom Svjetske banke.  Istovremeno je iskazala interes za realizaciju individualnog projekta iz Fonda za reformu javne uprave BiH “Konsolidacija IT infrastrukture Vlade FBiH u cilju podrške Projektu uspostave jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata”. Za kandidiranje ovog projekta zaduženi su članovi Nadzornog tima za e-upravu uime Federacije BiH.
 
PODRŽANO UNAPREĐENJE JAVNE RASVJETE U SARAJEVU
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju o realizaciji Projekta javno-privatno partnerstvo koji se odnosi na izbor pilot-projekta sa utvrđene rang-liste od sedam potencijalnih projekata. Listu je sačinio Projektni tim nakon što je, po prethodno utvrđenim kriterijima, izvršeno bodovanje pojedinačnih projekata koje su dostavili zainteresirani kantoni.
 
Data je saglasnost za relizaciju prvorangiranog pilot-projekta kojeg je kandidiralo Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo. Riječ je o projektu zamjene i ugradnje LED svjetiljki i sistema upravljanja javnom rasvjetom na području Kantona Sarajevo.
 
Projektni tim je uvidom u dokumentaciju utvrdio da ovaj projekt sadrži sve potrebne elemente i da je izvodljiv u raspoloživom vremenu. Uz projekt je dostavljena tehnička, finansijska i ekonomska analiza koja daje detaljan pregled svih parametara i nema administrativno-pravnih prepreka za njegovu realizaciju.
 
* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.55 sati.
Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE