117. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 31.08.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 116. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24.8.2017. godine
2. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje izvornog tumačenja člana 58. stav (2) Zakona o bankama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/17), koju su podnijeli gosp. Sanel Kusturica, direktor Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina i gosp. Amir Softić, izvršni direktor Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina
3. Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koji je podnio Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 9. stav (5) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa primjenom odredbe člana 64. stav (5) Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Amra Babić, načelnica Općine Visoko
5. Prijedlog izjašnjenja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak, koji je podnio Klub poslanika BPS - Sefer Halilović u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o udruženjima i fondacijama, koju je podnio gosp. Edo Selimić, predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (u svrhu finansijske pomoći Matici hrvatskoj Mostar)
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (u svrhu finansijske pomoći Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH)
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu-ostala domaća pozajmljivanja“ u iznosu od 588.847,95 KM
10. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke dva (2) službena putnička motorna vozila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije, Federalne direkcije robnih rezervi, Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave
13. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1407/2016 od 21.7.2017. godine
14. Prijedlog rješenja o isplati naknade za učešće u radu Radne grupe za analizu opremljenosti i iskorištenosti specijalističkih laboratorijskih instrumenata za gasnu i tečnu hromatografiju u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama
15. Izvještaj o radu Nadzornog odbora „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo za I i II kvartal 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
16. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za period od 1.4.2017.-30.6.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
17. Izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koji se odnose na evropske integracije od 29.6.2017 godine do 1.8.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
18. Informacija o realizaciji kupoprodajnih ugovora tehničko-tehnoloških cjelina sa infrastrukturom privrednog društva “KTK Visoko“ d.d. Visoko, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija o realizaciji tačke 3. Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 784/2017 od 29.5.2017. godine i tačke 2. Zaključka V. broj: 918/2017 od 29.6.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija o projektima koji se finansiraju iz Fonda za reformu javne uprave, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija o realizaciji „Projekta javno privatno partnerstvo“, s Prijedlogom zaključka
22. Prijedlog mišljenja na Protokole 15. i 16. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Nacrt osnova za pristupanje Protokolima
23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za zapošljavanje 2 (dva) državna službenika i 1 (jednog) namještenika na neodređeno vrijeme
24. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 1324/2015 od 1.10.2015. godine 
Srijeda,
23. maj 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA