116. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 24.08.2017.
Saopćenje o radu
 
116. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA FBiH
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH, jer je utvrđeno postojanje određenih pravnih rješenja koja otežavaju njegovu primjenu.
 
Izmjenama i dopunama je ovaj zakon usuglašen sa ostalim propisima, kao što je Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti FBiH, posebno u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje osnovice za obračun plaće za državne službenike i namještenike u tijelima vlasti FBiH. Također je usuglašen s novim Zakonom o radu i Zakonom o izvršenju proračuna FBiH.
 
Rješenja ponuđena inoviranim Zakonom rezultat su njegove primjene, te primjedaba i sugestija datih u raspravama u Parlamentu FBiH, u postupku konzultacija provedenih sukladno Uredbi o pravilima za sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata. Naime, tijekom izrade Zakona obavljene su izravne konzultacije s kantonalnim ministarstvima unutarnjih poslova i drugim zainteresiranim subjektima. Nositelj aktivnosti u vezi postupka konzultacija i razmatranja primjedaba i sugestija je bila Federalna uprava policije, koja praktično primjenjuje Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH.
 
Nadzor nad primjenom Zakona provode federalna ministarstva unutarnjih poslova, i finacija i Policijski odbor koji rješava u drugostupanjskom postupku na rješenja ravnatelja Federalne uprave policije i drugih tijela nadležnih za donošenje odluka.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA
 
Provodeći presudu Ustavnog suda FBiH, Vlada Federacije BiH danas je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o matičnim knjigama, koji je na snazi od 2012. godine. Naime, Ustavni sud FBiH je utvrdio kako je člankom 72a. Zakona o matičnim knjigama povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Općine Maglaj. U međuvremenu je još nekoliko jedinica lokalne samouprave Ustavnom sudu FBiH podnijelo zahtjeve za zaštitu prava na lokalnu samoupravu. Stoga se predložena izmjena odnosi na brisanje članka 72a. iz Zakona o matičnim knjigama. Sporna odredba se odnosi na posebne uvjete rada i odgovornost kao temelje za vrjednovanje poslova.
 
Naime, člankom 72a. se kaže kako pitanja iz područja matičnih knjiga i matičnog registra predstavljaju iznimno bitan i poseban javni, kao i osobni interes građana, te iziskuju stalni pojačani stupanj psihičkog i fizičkog napora i odgovornosti.
 
Prema ovom članku, djelatnici su sredstva za plaće stjecali pod istim uvjetima koji vrijede za državne službenike i namještenike u općinskim i gradskim službama za upravu, odnosno za razinu kantona i Federacije BiH prema kantonalnim i federalnim tijelima uprave, uvećanu od 10 do 20 posto od osnovne plaće.
 
KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA
 
Posmatrajući po razinama vlasti, Proračun FBiH ostvario je u razdoblju 1.1.- 30.6.2017. godine suficit od 60,8 milijuna KM. I ukupan financijski rezultat svih kantona je u suficitu od 137,2 milijuna KM, a suficit od 60,1 milijuna KM ostvarile su i općine.
 
Ukupan financijski rezultat na razini sektora socijalne zaštite (vanproračunski fondovi Federacije BiH) je u suficitu od 69,2 milijuna KM.
 
Ovo je navedeno u konsolidiranom izvješću o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine. Dokument je rađen na temelju financijskih izvješća o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona i općina, te financijskih planova vanproračunskih fondova, a sadrži informacije o strukturi ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
 
Ukupni prihodi u prvih šest mjeseci 2017. godine iznose 3.854,1 milijuna KM, što je za 323,7 milijuna KM ili za 9,2 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 46 posto.
 
Prihodi od poreza iznose 3.380,2 milijuna KM i u strukturi ukupnih sudjeluju sa 87,7 posto. U odnosu na razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine njihovo ostvarenje veće je za 286,6 milijuna KM ili 9,3 posto, a u odnosu na plan ostvareni su sa 50,1 posto.
 
Ukupni rashodi u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine ostvareni su u iznosu od 3.257,5 milijuna KM što je za 26,1 milijuna KM ili za 0,8 posto više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, a ostvarenje u odnosu na plan je 42 posto.
 
Tekući transferi i drugi tekući rashodi nakon konsolidacije iznose 1.571,9 milijuna KM. Od toga tekući transferi drugim razinama vlasti iznose 19,1 milijuna KM, pojedincima 1.349,7 milijuna KM, a neprofitnim organizacijama 97 milijuna KM. Subvencije javnim poduzećima su 51,4 milijuna KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 41,7 milijuna KM. Na druge tekuće rashode odnosi se 12,6 milijuna KM.
 
Konsolidirani kapitalni transferi za šest mjeseci 2017. godine iznose 21,1 milijuna KM i u odnosu na razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine imaju ostvarenje manje za 19,3 milijuna KM ili za 47,8 posto.
 
INFORMACIJA O JAVNIM PRIHODIMA U PRVIH ŠEST MJESECI 2017. GODINE
 
U razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine ukupno ostvareni prihodi u Federaciji BiH iznosili su 3.919,7 milijuna KM, što je za devet posto ili za približno 319,1 milijun KM više u odnosu na prvi šest mjeseci protekle godine. U ovaj iznos nisu uključena sredstva financiranja, navedeno je u informaciji o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima, koju je danas usvojila Vlada FBiH.
Ukupni proračunski prihodi iznosili su 2.281,2 milijuna KM, te su veći devet posto ili za 184,3 milijuna KM u odnosu na 2016. godinu.
Prihodi vanproračunskih fondova ostvareni su u iznosu od 1.556,3 milijuna KM i veći su devet posto, odnosno za 133,6 milijuna KM.
Javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH iznosili su 82,2 milijuna KM i veći su dva posto ili za 1,2 milijuna KM.
Ukupni prihodi, sa uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekući transferi i donacije i primici Proračuna Federacije BiH iznosili su približno 1.024 milijuna KM, što je tri posto ili 26,4 milijuna KM više u odnosu na period siječanj-lipanj 2016. godine.
Ukupno ostvareni prihodi, kantonalnih proračuna, uključujući općinske, te kantonaIne direkcije cesta i ostalih korisnika javnih prihoda, a sa uključenim grantovima i transferima drugih razina vlasti, iznosili su 1.451,7 milijuna KM i veći su sedam posto ili za 97,7 milijuna KM.
Prihodi vanproračunskih fondova u Federaciji BiH za razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine ostvareni su u iznosu od 1.556,3 milijuna KM, što predstavlja rast od devet posto u odnosu na prethodnu godinu.
Doprinosi za mirovinsko-invalidsko osiguranje naplaćeni su u iznosu od 863,2 milijuna KM (povećanje od deset posto ili za 78 milijuna KM), za zdravstveno osiguranje u iznosu od 621,8 milijuna KM (povećanje od devet posto ili za 49,2 milijuna KM) i za osiguranje od nezaposlenosti u iznosu od 71,3 milijuna KM (povećanje od deset posto ili za 6,4 milijuna KM).
Federaciji BiH je s Jedinstvenog računa doznačeno 1.427,8 milijuna KM. Po odbitku vanjskog duga od 282,5 milijuna KM, raspoloživa sredstva Federacije BiH s Jedinstvenog računa u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine iznosila su 1.145,3 milijuna KM, što je za 1,7 milijuna KM manje u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Federalna vlada danas nije prihvatila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi FBiH, koji su radi razmatranja i usvajanja po skraćenom postupku podnijeli delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Aner Žuljević i poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Elvir Karajbić. Prema obrazloženju dostavljenom uz Prijedlog parlamentaraca, intencija je da Porezna uprava FBiH bude kontrolni organ koji će pratiti i objavljivati podatke o (ne)isplaćenim plaćama na teritoriji Federacije BiH. U mišljenju Vlade je navedeno da je, po Zakonu, nadležnost Porezne uprave naplata javnih prihoda, te praćenje i primjena propisa koji uređuju njihov obračun, naplatu i prijavu. Uz to, plaće nisu javni prihodi. Porezna uprava, također, prikuplja podatke o prihodima (dohotku) koji je oporeziv i na koje je ili plaćen ili treba biti plaćen javni prihod. Stoga ona ne posjeduje sveobuhvatne podatke o (ne)isplaćenim plaćama. Također, postoji široka lepeza neoporezivih prihoda koje poslodavac isplaćuje, a koji nisu u nadležnosti Porezne uprave. Vlada smatra i da bi predloženom izmjenom iz dijela porezne tajne bio izuzet podatak o plaćama, bez vođenja računa o drugim odredbama Zakona o Poreznoj upravi FBiH.
 
Federalna vlada danas nije prihvatila inicijativu za izmjenu podzakonskih propisa Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH, koju je podnijela poslanica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Alma Kratina. Konstatovano je da inicijativa nije dostavljena na propisani način, i da nije moguće utvrditi na koju se odredbu i koji podzakonski akt se odnosi. Stoga je, radi izjašnjenja, te eventualnog utvrđivanja na koju se odredbu odnosi, inicijativa dostavljena Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH.
 
Vlada Federacije BiH je neprihvatljivom ocijenila inicijativu Gradskog vijeća Grada Tuzla za izmjenu Zakona o cestama Federacije BiH. Riječ je o inicijativi za izmjenu Zakona po kojoj bi svim cestama koje prolaze kroz gradove i općine upravljala nadležna tijela ili poduzeća čiji su osnivači gradovi i općine, uz obvezni prijenos sredstava za njihovo upravljanje i održavanje.
 
Federalna vlada je razmotrila i utvrdila da, zbog ograničenih budžetskih sredstava, ne može udovoljiti zahtjevu Skupštine Tuzlanskog kantona za osiguravanje sredstava iz Budžeta FBiH za nastavak izgradnje Centra za autizam u Tuzli, kako bi ova ustanova bila dovedena u funkcionalno stanje. Prilikom sastanaka s predstavnicima Udruženja roditelja djece - osoba sa autizmom URDOSA iz Tuzle, predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike su iskazali razumijevanje i podršku naporima Udruženja, ali i ukazali na ustavne nadležnosti prema kojima su konkretne aktivnosti za rješavanje ove problematike na kantonalnom nivou vlasti, preciznije na resornom ministarstvu Tuzlanskog kantona. Također je ukazano i na nužnost aktivnijeg uključivanja federalnih i kantonalnih ministarstava iz oblasti zdravstva i obrazovanja, te je iskazana spremnost Vlade Federacije BiH za podršku projektu, uključujući i finansijsku, kada se, uz uključivanje kantonalnih organa vlasti, počne s realizacijom ove ideje.
 
KANTONALNI PROGRAMI JAVNIH INVESTICIJA
 
Vlada Federacije BiH danas je upoznata s nacrtima programa javnih investicija Srednjobosanskog i Unsko-sanskog kantona za razdoblje 2018.-2020. godina.
 
Federalno ministarstvo financija zaduženo je da ove dokumente, uz Program javnih investicija FBiH 2018.-2020. godina, dostavi Ministarstvu financija i trezora BiH radi pripreme Nacrta programa javnih investicija na razini Bosne i Hercegovine.
 
Ukupna vrijednost projekata Srednjobosanskog kantona, uključenih u Program javnih investicija, iznosi 171.062.001 KM, od čega se 12.804.133 KM odnosi na ulaganja u razdoblju 2018.-2020. godina (u 2018. godini 7.624.647 KM, u 2019. godini 4.396.243 KM i u 2020. godini 783.243 KM u 2020. godini).
 
Od ukupne vrijednosti tekućih projekata, na projekte u implementaciji odnosi se 34.257.327 KM, od toga 11.045.404 KM na ulaganja u razdoblju 2018.-2020. godina (7.098.404 KM u 2018., 3.720.000 KM u 2019. i 227.000 KM u 2020. godini). Ukupna vrijednost domaćih sredstava potrebnih za financiranje projekata u implementaciji je 23.824.439 KM ili 70 posto, dok ino-sredstava iznose 10.432.888 KM.
 
Planom implementacije predviđeno je da u 2017. godini bude utrošeno 4.605.606 KM domaćih sredstava i 3.252.888 KM inozemnjih, a u razdoblju 2018. -2020. godina 5.045.404 KM domaćih i 6.000.000 KM inozemnih.
 
U Unsko-sanskom kantonu je ukupno planirana vrijednost svih projekata 421.802.289 KM. Vrijednost 154 kandidirana projekta je 250.970.179 KM, dok je ukupna vrijednost 19 projekata u implementaciji 96.960.653 KM. Za nastavak realizacije projekata u 2018. godini potrebno je osigurati 8.298.217 KM. Ukupna vrijednost završenih investicija u ovom kantonu je 54.449.169 KM.
 
U PROJEKAT ZATVARANJA KOLEKTIVNIH CENTARA
UKLJUČENE OPĆINE KALESIJA I BANOVIĆI
 
Vlada FBiH usvojila je prijedloge da u projekat zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja (CEB II) budu ukjučene općine Kalesija i Banovići i za realizaciju ovog zaključka zadužila Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.
 
U Kolektivnim centrima na području Kalesije, u veoma lošim uslovima i u stanju socijalne i potrebe za hitnim stambenim zbrinjavanjem, živi 79 porodica, odnosno 243 osobe.
 
Na području Banovića postoji pet kolektivnih centara - Ježevac, Mrdići, Jezero, Bagremik i Stražbenica - u kojima je smješteno 101 porodica sa 282 osobe. U centrima je i 14 porodica u stanju socijalne potrebe, odnosno 53 osobe. Objekti u kojima su smješteni izgrađeni su u tokom, a neki neposredno poslije rata. Njihovo stanje je vrlo loše i ispod su nivoa dostojnog za stanovanje.
 
DATA ZGRADA NA KORIŠTENJE RMU “KAKANJ”
 
Federalna vlada danas je donijela Odluku o davanju na privremeno korištenje zgrade štaba TO u Kaknju Zavisnom društvu Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj, na period od deset godina i bez naknade,. Zgrada je površine 406 m˛ i magacin intendantske opreme od 217 m˛ . Šest prostorija na spratu, s hodnikom, ukupne korisne površine 126,78 m˛ i dalje će koristiti Odsjek za pitanje evidencija iz oblasti vojne obaveze Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata.
 
Odluka je donesena nakon što se RMU „Kakanj“ obratio Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH sa zahtjevom za povrat imovine, koja se nalazi u poslovnom krugu rudnika. Isti zahtjev je upućen i Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, čija je Grupa za evidenciju iz oblasti vojne obaveze smještena u ovom objektu. Riječ je o lokaciji koja nije na popisu neperspektivne vojne imovine, a rješenjem Općinskog vijeća Kakanj, od 22.12.1997. godine je utvrđeno trajno pravo korištenja ovog gradskog građevinskog zemljišta u korist Armije BiH.
 
Federalno ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo usaglasili su stavove o zajedničkom korištenju ove nekretnine.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada danas je usvojila izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova (Projekti 2KR i Projekti Non project grant-Aid), u periodu 1.1. - 31.12.2016. godine.
Prihvaćena je informacija o realizaciji zaključaka Vlade         FBiH za period januar - juli 2017.godine, zadužena sva federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organizacije i druge federalne institucije da eventualne primjedbe i dopune na ovaj materijal dostave Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.
Vlada je usvojila informaciju o pregovaračkim aktivnostima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o izmjeni Sporazuma o JP HT d.o.o. Mostar u skladu s programom pripajanja HT Mobile d.o.o. HT-u d.o.o. Mostar. Federalno ministarstvo je zaduženo da preduzme aktivnosti prema JP HT d.d. Mostar s ciljem izrade prijedloga novog Statuta ovog društva, koji će biti usaglašen sa Zakonom o privrednim društvima Federacije BiH i Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima koji je donijela Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH na 277. sjednici održanoj 23.3.2010. godine, a potom da pokrene procedure za usvajanje Statuta.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH donijela je danas akte potrebne za pokretanje procedure za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije BiH, i u Komisiju za provođenje ovog postupka imenovala Miru Bradaru, Nusreta Čerkeza, Sanelu Adžović, Mirjanu Vučić i Jasmina Gačevića.
Na današnjoj sjednici Vlade utvrđen je prijedlog da za članove Upravnog odbora izvozno-kreditne agencije BiH iz FBiH budu imenovani Samir Iskrić i Mirjana Vučić.
Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost da za člana Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH bude imenovan Edin Bandić do isteka mandata Nadzornog odbora, odnosno do 17.6.2021. godine.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 10.40 sati.
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE