116. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 24.08.2017.
Dnevni red
1.Usvajanje Zapisnika 115. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 9.8.2017. godine i Zapisnika 81. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.8.2017. godine, telefonskim putem  
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine 
3. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o matičnim knjigama 
4. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, koji su podnijeli Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Elvir Karajbić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
5. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjene podzakonskih akata Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela gđa Alma Kratina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
6. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjenu Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijelo Gradsko vijeće Grada Tuzla 
7. Prijedlozi akata 
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine  
d) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije 
9. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje zgrade štaba TO u Kaknju Zavisnom društvu Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj 
10. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
11. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje dva člana Upravnog odbora izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine 
12. Izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant-Aid), u periodu 1.1.-31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka 
13. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
14. Nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za period 2018-2020 godina i Nacrt Programa javnih investicija Unsko-sanskog kantona za period 2018-2020 godina, s Prijedlogom zaključka 
15. Prijedlog za naknadno uključivanje Općine Kalesija u Projekat CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“, s Prijedlogom zaključka 
16. Prijedlog za naknadno uključivanje Općine Banovići u Projekat CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“, s Prijedlogom zaključka  
17. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima, s Tabelarnim pregledom, za period januar-juni 2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
18. Informacija o zahtjevu iz Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-97-14/17 od 28.2.2017. godine, s Prijedlogom izjašnjenja  
19. Informacija o potrebi raspisivanja javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, s Prijedlogom zaključka 
20. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juli 2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Javnom preduzeću Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać za provođenje procedure upošljavanja  
22. Zahtjev za davanje saglasnosti za zaključivanje (8) osam ugovora o djelu u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
23. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine 
24. Informacija o pregovaračkim aktivnostima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija oko izmjene Sporazuma o Javnom preduzeću HT d.o.o. Mostar u skladu s programom pripajanja HT Mobile d.o.o. HT-u d.o.o. Mostar, s Prijedlogom zaključka 
 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE