115. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.08.2017.
Dnevni red
 1. Usvajanje Zapisnika 114. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.7.2017. godine i Zapisnika 80. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 28.7.2017. godine
 2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
  3. Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za dodjelu sponzorskog ugovora
 4. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike Konfekcije „Borac“ d.d. Travnik, koji su stekli uslove za odlazak u penziju
 5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za prodaju nekretnine upisane u ZK ul. br. 961 KO „Pijavice“ na k.č. 780/6 „Dolabije“ ekonomsko dvorište s betonarom i k.č. br. 780/8 „Dolabije“ gradilište i založene po Ugovoru o kreditu broj: ERI-12-12-0063-VII/14 od 6.1.2014. godine privrednom društvu HERING d.d. Široki Brijeg
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Univerziteta primijenjenih nauka - Austrija
 7. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavno vijeće inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“
 8. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine za period od 1.4.2017. do 30.6.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
 9. Izvještaj o pojačanim inspekcijskim nadzorima suzbijanja „sive ekonomije“ na području svih kantona Federacije Bosne i Hercegovine, koji je realizovan u organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove putem mješovitih inspekcijskih timova federalnih i kantonalnih inspektora, u periodu 20.3.2017.-23.7.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
 10. Informacija o aktivnostima vezanim za privredna društva grupacije Agrokor sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 11. Informacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o finansijskim efektima povećanja penzija, s Prijedlogom zaključka
 12. Informacija o poduzetim aktivnostima u postupku pokretanja i uknjižbe imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice, s Prijedlogom zaključka
 13. Informacija u vezi otpisa kamata na komisioni kredit TAC Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko, a Prijedlogom zaključka
 14. Informacija u vezi prodaje udjela u vlasništvu trafostanice 110/35/10kV Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko, s Prijedlogom zaključka
 15. Informacija o Inicijativi Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za davanje saglasnosti na Odluku oko obostranog rješavanja uknjižbe imovine na terminalu tečnih goriva Blažuj na Federaciju Bosne i Hercegovine, uz prijenos investicijskog ulaganja u Hotelu „Maršal“, na Kanton Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
 16. Informacija o realizaciji tačke 3. Zaključka V. broj: 1022/2017 od 20.7.2017. godine, s Prijedlogom odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih organ i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlogom zaključka
 17. Informacija o provođenju preporučenih mjera u uslovima ekstremno visokih temperatura, s Prijedlogom zaključka
 18. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za prijem 8 (osam) lica radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (volontera)
 19. Prijedlog mišljenja na tekst Posebnog sporazuma između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predstavljene od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Švedske, predstavljene od Švedske Međunarodne razvojne agencije za saradnju za podršku u implementaciji FIGAP II programa (2017.-2021.), s Prijedlogom zaključka
 20. Zahtjev za povlačenje saglasnosti Privrednom društvu „Pobjeda Technology“ d.d. Goražde za proširanje proizvodnog kapaciteta/programa proizvodima i komponentama definisanim kao vojna oprema, s Prijedlogom teksta za povlačenje saglasnosti
 21. Prijedlog odluke o poništavanju Odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršilaca dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine 
Četvrtak,
24. maj 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA