114. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.07.2017.
Saopćenje o radu


114. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o registru finansijskih izvještaja kojim se uređuju uspostava, sadržaj i vođenje Registra finansijskih izvještaja i zaštita i čuvanje dokumentacije i podataka iz Registra.
 
Registar je centralni izvor informacija o uspješnosti poslovanja i finansijskom položaju pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine, obveznika predaje finansijskih izvještaja Finansijsko-informatičkoj agenciji (FIA) koja ga uspostavlja i vodi.
 
FIA je ovlaštena da prikuplja, evidentira, obrađuje, arhivira i javno objavljuje finansijske izvještaje i
podatke iz ovih izvještaja u skladu s propisom o računovodstvu i reviziji, ustupa pravo na korištenje podataka iz tih izvještaja, kao i da upravlja bazama podataka i osigura zaštitu baza podataka i dokumenata koji su arhivirani.
 
Odgovorna je također za obradu podataka i vjerodostojnost primljenih podataka i dokumenata koji se evidentiraju u Registru, kao i za ustupanje prava na korištenje i javnu objavu podataka. FIA je dužna da čuva finansijske izvještaje, godišnji izvještaj o poslovanju, izvještaj revizora o reviziji finansijskih izvještaja, elektronske zapise i drugu dokumentaciju deset godina od dana njihovog prijema.
 
Korisnici podataka iz Registra su federalni, kantonalni i organi jedinica lokalne samouprave, statistika, poslovne banke, porezna uprava, berze, privredne komore, regulatori na finansijskom tržištu, pravna i fizička lica i drugi korisnici, u skladu sa zakonom.
 
U obrazloženju zakona je navedeno da se, u okviru ispunjenja obaveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine, nastavlja provođenje reforme u oblasti računovodstva i revizije i daljnje usaglašavanje sa zakonodavstvom EU.
 
Obaveza uspostave Registra finansijskih izvještaja, utvrđena je odredbama Zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji. Kao jedinstveno čvorište potpunih, ažurnih i pravovremenih informacija o privrednim subjektima registar doprinosi stvaranju sigurnijeg i povoljnijeg poslovnog ambijenta, smanjenju stepena sistematskog rizika u realnom sektoru i finansijskom sistemu, poboljšanju informisanosti i sigurnosti investitora, povećanju konkurentnosti domaće privrede i poticanju priliva inostranih investicija.
 
Objedinjenost ovakvih informacija je od posebne koristi i državnim organima i institucijama za potrebe statističkog praćenja kretanja u privredi, analizu i dijagnostiku makroekonomskih kretanja u zemlјi, kao i donošenje odluka iz oblasti ekonomske, monetarne i fiskalne politike.
 
Dostupnost informacija iz registra doprinosi bolјoj procjeni budućih performansi preduzeća, omogućavajući investitorima da donose dobre investicione odluke, kao i smanjenju rizika od finansijskih kriza i njihovog negativnog utjecaja na ekonomiju.
 
Pobolјšava se i transparentnost finansijskog izvještavanja, jer se na internet stranici FIA-e, pored potpunih i računski tačnih finansijskih izvještaja, javno objavljuju i informacije o nepotpunim i računski netačnim finansijskim izvještajima pravnih lica koji nisu otklonili utvrđene nedostatke.
 
Krajnji cilј donošenja zakona je da, zajedno s propisom iz oblasti računovodstva i revizije, budu stvorene pravne pretpostavke za podizanje nivoa kvaliteta finansijskog izvještavanja u Federaciji BiH i izvršeno usklađivanje s najbolјom međunarodnom praksom u ovoj oblasti.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
 
Vlada Federacije BiH utvrdila je danas Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH kojim su nastavlјene aktivnosti na ispunjenju obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njenih država članica i Bosne i Hercegovine i dalјe usaglašavanje sa zakonodavstvom EU. Predložena zakonska rješenja treba da otklone neusklađenost postojećeg propisa u oblasti računovodstva i revizije sa odgovarajućom regulativom Evropske unije.
 
Nova zakonska rješenja treba da omoguće permanentno unapređenje sistema korporativnog finansijskog izvještavanja u Federaciji BiH, što će imati pozitivan utjecaj na sve privredne subjekte, državne organe i institucije, kao i na strane i domaće investitore.
 
Zakon treba da doprinese boljoj procjeni budućih performansi preduzeća, omogućavajući investitorima da donose dobre investicijske odluke, kao i da smanji rizik od finansijskih kriza i njihovog negativnog utjecaja na ekonomiju.               
 
Razlozi za njegovo donošenje sadržani su i u potrebi unaprjeđivanja revizije i računovodstva, kao jedan od ciljeva Ekonomske politike Federacije BiH.
 
Ovaj zakon uređuje oblast računovodstva i revizije, organizaciju i funkcioniranje sistema knjigovodstva i računovodstva, pripremu i prezentiranje finansijskih izvještaja, reviziju finansijskih izvještaja, organizaciju i rad Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, nadzor nad kvalitetom rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora, javni nadzor, praćenje, otkrivanje i prijavljivanje krivičnih djela u vezi s pranjem novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti, stjecanje zvanja, kvalificiranje i licenciranje u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji.
 
Unaprjeđenje kvaliteta finansijskog izvještavanja bit će postignuto prilagođavanjem računovodstvenih pravila ekonomskoj snazi i veličini pravnih lica.
 
Uvedena je i definicija subjekata od javnog interesa te su, u skladu s tim, jasno definirane njihove odgovornosti.
 
Primjenom novih kriterija za razvrstavanje pravnih lica, računovodstvena pravila koja primjenjuju pravna lica prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja utvrđena su na način da velika pravna lica i javna preduzeća i dalјe obavezno primjenjuju pune Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja MRS/MSFI, koji su u Federaciji BiH u primjeni od 2010. godine. Mala i srednja pravna lica mogu primjenjivati skraćenu, odnosno pojednostavljenu verziju MSFI - Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za mala i srednja pravna lica MSFI za MSP.
 
Najvažnija prednost primjene MSFI za MSP jeste činjenica da se radi o standardima koji su prepoznatljivi na širokom prostoru, da su zasnovani na istom okviru na kome su zasnovani puni MRS/MSFI, a koji su do sada u Federaciji BiH koristila srednja pravna lica, a što će umnogome olakšati finansijsko izvještavanje i edukaciju lica potrebnu za njihovu primjenu.
 
Definiranje mikro pravnih lica kao posebne kategorije pravnih lica u zakonu, bilo je neophodno jer se u zemlјama EU velika pažnja posvećuje upravo mikro entitetima.
 
Značajna novina je i uvođenje načela finansijskog izvještavanja u skladu s Direktivom EU, pa se Zakonom ukida obaveza sačinjavanja i prezentiranja periodičnih (polugodišnjih) finansijskih izvještaja s ciljem smanjenja obaveza, kao i troškova privrednim društvima koji se odnose na njihovu predaju.Također, podaci iz finansijskih izvještaja svih obveznika će biti javno dostupni.
 
Novina je i uspostava Registra pravnih lica i poduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, kao i Registra kvalificiranih lica.
 
Predloženim zakonom propisana je obaveza profesionalnog tijela, definiranog ovim zakonom, da Vladi Federacije BiH podnosi izvještaj o radu i stanju u oblasti računovodstva i revizije. Profesionalno tijelo je dužno da donese i provodi propise kojima se uređuju uslovi, način i naknade za stjecanje zvanja u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji, kvalificiranje i profesionalni razvoj računovođa i ovlaštenih revizora, kontinuirana edukacija, kontrola kvaliteta rada njegovih članova, te izdavanje certifikata za sva zvanja u profesiji, kao i licenci za zvanja u oblasti računovodstva.
 
Zakonom se uvodi obavezan broj zaposlenih u društvima za reviziju u skladu s veličinom i značajem njihovih klijenata. Povećanjem broja zaposlenih licenciranih ovlaštenih revizora u skladu s brojem klijenata bio bi povećan kvalitet samog procesa revizije. Također su pooštreni i uslovi za dobijanje licence ovlaštenog revizora.
 
Značajnu novinu u ovom propisu predstavlja kontrola kvaliteta rada revizora koju će vršiti Revizorska komora, odnosno licencirani ovlašteni revizor zaposlen u Komori.
 
S ciljem zaštite javnog interesa, posebne odredbe se odnose na jasnije definiranje funkcija Odbora za javni nadzor nad obavlјanjem revizije, koji će, zajedno s Ministarstvom, učestvovati u aktivnostima vezanim za nadzor nad radom Komore, društava za reviziju i revizora.               
 
Krajnji cilј predloženih reformi je podizanje nivoa kvaliteta finansijskog izvještavanja i revizije u Federaciji BiH i usklađivanje s najbolјom međunarodnom praksom u ovoj oblasti, kroz unaprjeđenje sistema obavlјanja revizije, što je jedan od preduslova za privlačenje potencijalnih domaćih i stranih investitora.
 
Pri izradi ovog zakona provedene su brojne konsultacije s pravnim licima koja su zainteresovana za ovu problematiku. Radni tekst je dostavljen na konsultacije Svjetskoj banci, Savezu računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH, Revizorskoj komori Federacije BiH i Odboru za javni nadzor. Održan je i okrugli stol u Federalnom ministarstvu finansija na kom su učestvovali predstavnici ovih tijela koji su potom dostavili značajne sugestije i time se aktivno uključili i dali doprinos u njegovoj izradi.
 
Oba doma Parlamenta Federacije BiH usvojila su nacrt zakona i donijeli zaključke o otvaranju javne rasprave u trajanju od 90 dana koja je završena 22.3.2017. godine.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE
 
Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode i uputila ga Parlamentu FBiH na usvajanje po žurnoj proceduri.
 
Osnovno je da je dosadašnja odredba “do 30.6.2017. godine” zamijenjena riječima “na dan isteka roka od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona”.
 
Praktično, to znači će podnositelju zahtjeva, koji je ispunio uvjete za otpis propisanih zateznih kamata nastalih po osnovu dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2014. godine, a koji u cijelosti izmiri obaveze glavnog duga, najkasnije do dana isteka roka od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, biti otpisana u cjelokupnom iznosu obračunata, a neplaćena kamata.
 
Porezni obveznici koji su u cijelosti izmirili svoj glavni dug u razdoblju od 1.1.2017. godine do 30.6.2017. godine, i imaju pravomoćno rješenje o otpisu obračunate, a neplaćene kamate u visini od 50 posto, preostala obračunata, a neplaćena kamata će biti također otpisana u cjelokupnom iznosu.
 
Porezna uprava će po službenoj dužnosti izdavati rješenje o otpisu kamata za ove porezne obveznike.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O FEDERALNIM UPRAVNIM PRISTOJBAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH PRISTOJBI
 
Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi.
 
U Zakon su dodane nove odredbe, po kojima se za rješenje o prijemu državljanstva za osobe koje imaju status izbjeglice plaća 100 KM, a za posebnu suglasnost iz članka 26. Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine 30 KM.
 
Istodobno, brisan je članak 48. i ukinute pristojbe koje se odnose na uvjerenje o stanju poreznih obveza.
 
Usaglašavanje pristojbe iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutarnjih poslova ima za cilj izjednačavanje iznosa plaćanja pristojbe s visinom plaćanja pristojbe u Republici Srpskoj za stjecanje državljanstva stranih državljana koji imaju priznat status izbjeglica u BiH i uvođenje plaćanja pristojbe za posebnu suglasnost iz članka 26. Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine.
 
U cilju rasterećenja i smanjenja obveza ukinuta je pristojba za uvjerenje o stanju poreznih obveza za podnositelje zahtjeva, što omogućava lakši i jeftiniji pristup informacijama.
 
PRODULJEN ROK ZA OTKUP STANOVA CERTIFIKATIMA
 
Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije.
 
Na ovaj način je rok za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji je istekao 30. lipnja 2017. godine, produljen do 30. lipnja 2019. godine.
 
Kako je obrazloženo, istekom zakonskog roka (30. lipnja 2017. godine), svim osobama kojima se po okončanju procedure za povrat stanova dodijeli stan, ili koje ostvare povrat stanova po osnovu stanarskog prava, bi bila uskraćena mogućnost otkupa za certifikate sukladno članku 12. stavak 3. Zakona. Stoga je za dvije godine i produljen rok za otkup stanova za certifikat.
 
Inicijativu za produljenje roka uputila je Agencije za privatizaciju u FBiH.
 
IZJAŠNJENJA FEDERALNE VLADE
 
Prihvatajući mišljenje Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada Federacije BiH se danas saglasila s tekstom Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, čiji je predlagač poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Ismet Osmanović. Prema Prijedlogu, boračka udruženja od posebnog društvenog značaja za Federaciju BiH su ona koja okupljaju boračke kategorije iz člana 1. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i člana 1. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, ukoliko ispunjavaju i druge uvjete propisane ovim zakonom. Status boračkog udruženja od posebnog društvenog značaja (reprezentativnost) stiče se rješenjem Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno­oslobodilačkog rata, a jedan od uslova je da su udruženje ili savez registrovani na federalnom nivou i okupljaju najmanje 60 posto svojih članica registrovanih na nivou kantona sa istim baznim nazivom udruženja ili saveza.
 
Federalna vlada je, nakon razmatranja, ocijenila da nije u u mogućnosti prihvatiti Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o budžetima u FBiH, čiji je predlagač Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku u Predstavničkom domu Parlamanta FBiH, a koji se odnosi na takozvani “budžet za građane”. Vlada FBiH, kaže se u izjašnjenju, zajedno s Federalnim ministarstvom finansija podržava projekte kojima se jača transparentnost budžetskog procesa, kao i učešće građana i drugih zainteresovanih strana za taj proces i nastoji slijediti moderne evropske prakse iz te oblasti. Prateći slične procese u zemljama okruženja i učeći na njihovom iskustvu, Vlada je mišljenja da predloženi način uvođenja buždeta za građane koji je obligatoran nije odgovarajući i neće postići željene efekte. Adekvatnije rješenje bi moglo biti donošenje preporuka za izradu budžeta za građane. Postoji mnogo pozitivnih primjera koji pokazuju da je moguće uvesti dobre prakse iz naprednijih zemalja koje se primjenjuju bez uvođenja zakonske obaveze. Ujedno, Federalna vlada podsjeća da veći broj kantona i općina u FBiH već izrađuje budžete za građane, iako ta obaveza nije propisana zakonom.
 
Vlada FBiH predlaže da Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o budžetima u FBiH bude privremeno povučen iz parlamentarne procedure, kako bi bilo pronađeno bolje i, u nedostatku finansijskih sredstava, adekvatnije rješenje za sve interesne strane, a sve s ciljem jačanja javnih finansija u FBiH. Pri tome će posebna pažnja biti posvećena unaprjeđenju transparentnosti i povećanju učešća javnosti u procesu donošenja odluka i trošenja javnih sredstava.
 
Uvođenje obaveze izrade budžeta za građane u Zakon zahtijeva dodatne kadrovske kapacitete, obuke i osposobljavanje, što iziskuje dodatna finansijska sredstva, što Federalno ministarstvo finansija nije u mogućnosti obezbijediti. Uz ovo, a što je predlagač naveo, potrebno je obezbijediti sredstva za sprovođenje konsultacija s građanima, te štampanje i distribuciju budžeta za građane.
 
Vlada FBiH, zajedno s Federalnim ministarstvom finansija, namjerava kontinuirano jačati proces izrade i donošenja budžeta, što je definisano i Starategijom reforme upravljanja javnim finansijama u FBiH za period od 2018. do 2020. godine.
 
SREDSTVA ZA PENZIONISANJE 66 RADNIKA NAMJENSKE INDUSTRIJE
 
Vlada FBiH je donijela Odluku o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO u svrhu penzionisanja zaposlenika, u ukupnom iznosu od 893.533,99 KM prema odobrenim zahtjevima.
 
Ova sredstva bit će odobrena za izmirenje dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž.
 
Korisnici su iz sektora namjenske industrije, i to TRZ Hadžići d.d. Hadžići sa iznosom od 61.820,72 KM za pet zaposlenika, Vitezit d.o.o. Vitez sa 225.025,38 KM za deset zaposlenika, Zrak d.d. Sarajevo sa 388.567,10 KM za 13 zaposlenika i PRETIS d.d. Vogošća sa iznosom od 218.120,79 KM za 38 zaposlenika.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima sklopiti ugovore o dodjeli grant sredstava, s definisanim pravima i obavezama ugovornih strana. Privrednim društvima koja zaključe ugovor s nadležnim federalnim ministarstvom, a u skladu s dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva će biti uplaćena na račun Federalnog zavoda PIO.
 
SAGLASNOST ZA REKLAMNO-PROMOTIVNE USLUGE
 
Vlada FBiH je danas dala saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Košarkaškog saveza BiH u 2017. godini u iznosu od 200.000 KM.
 
Saglasnost je data na osnovu zaključka iz 2010. godine po kojem Vlada FBiH odobrava sponzorstva veća od 50.000 KM u svim javnim preduzećima u kojima je ona većinski vlasnik.
 
RASPODJELA 725.647,82 KM PRIHODA OSTVARENIH PO
OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU
 
Na prijedlog federalne ministrice kulture i sporta, Vlada FBiH danas je donijela Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.
 
Ovom odlukom odobrena je raspodjela dijela prihoda u iznosu od 725.647,82 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2016. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Iznos od 290.259,82 KM raspodijeljen je za finansiranje programa i projekata iz oblasti promoviranja kulture, a 435.388 KM namijenjeno je za finansiranje programa i projekata iz oblasti promicanja razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.
 
Za ove dvije oblasti na javnom konkursu je apliciralo 842 podnosilaca zahtjeva iz FBiH. Komisija za ocjenu i bodovanje predloženih programa i projekata je, nakon analize i na osnovu propisanih općih i posebnih kriterija, sačinila rang-listu najkvalitetnijih aplikacija. S ciljem poticanja ravnomjernog razvoja i promoviranja kulture i sporta na području FBiH, Komisija je predložila da bude podržan veći broj kvalitetnih projekata koji su zadovoljili formalno-pravne uvjete propisane javnim konkursom. Ukoliko je jedan aplikant aplicirao s više projekata, Komisija je predložila da bude podržan samo jedan projekat.
 
Federalno ministarstvo kulture i sporta će najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima. Ugovori će sadržavati odredbu prema kojoj će biti utvrđena obaveza korisnika da najkasnije do 31.12.2017. godine ovom ministarstvu dostave izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
 
Ukoliko korisnik u ovom roku ne dostavi izvještaj o utrošku ili dodijeljena sredstva utroši suprotono propisanim kriterijima, dužan je na zahtjev ovog ministarstva vratiti sredstva.
 
IZVRŠENJE PRORAČUNA FBiH: VRAĆENO 220 MILIJUNA
KM DUGA VIŠE NEGO ŠTOJE IZNOSILO NOVO ZADUŽENJE
 
U razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine servisirano je 388,2 milijuna KM obveza po osnovu duga, a novo zaduženje je iznosilo 160,1 milijun KM. To znači da je Vlada vratila 220 milijuna KM više nego što se zadužila. Zbog toga će, uz već jednu ranije otkazanu, vjerovatno otkazati i još jednu najavljenu aukciju trezorskih zapisa.
 
Ovo se kaže u izvješću o izvršenju Proračuna FBiH za prvih šest mjeseci ove godine koji je usvojila Vlada FBiH.
 
Pozitivna činjenica je i da su izmirene i gotovo sve prenesene obveze iz prethodne godine od oko 130 milijuna KM, što je 96 posto ukupno prenesenih obveza.
 
U ovom razdoblju su ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranja od 1.023,9 milijuna KM, što je 37 posto planiranog prema ovogodišnjem Proračunu FBiH. Od ukupnog iznosa, porezni prihodi ostvareni su sa 732,2 milijuna KM, neporezni sa 131,7 milijuna KM, dok su primici od financiranja ostvareni u iznosu od 160,1 milijuna KM.
 
U odnosu na isto razdoblje 2016. godine, ukupno ostvareni prihodi bilježe porast od tri posto i veći su za 26,3 milijuna. Porast je nastao u okviru poreznih i neporeznih prihoda, dok su primici od zaduživanja u značajnom padu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Tako je zabilježen porast prihoda ostvarenih od poreza na dobit i od indirektnih poreza namjenjenih za financiranje vanjskog duga. Prihodi od indirektnih poreza koji su namjenjeni za proračunsku potrošnju su na istoj razini izvršenja kao i razdoblju siječanj - lipanj prethodne godine. Neporezni prihodi su u porastu od deset posto i veći su za 12,2 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je posljedica većeg priliva prihoda od krajnjih korisnika za otplatu kredita.
 
Za razliku od poreznih i neporeznih prihoda koji bilježe rast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, primici od financiranja su manji za 59,9 milijuna KM.
 
Ukupno obračunati rashodi i izdaci su u prvom polugđu 2017. godine iznosili 963,2 milijuna KM, što je 35 posto iznosa planiranog Proračunom FBiH. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 892,7 milijuna KM, što je 93 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka u tekućem periodu.
 
Najveća izdvajanja su za opće javne usluge 963,2 milijuna KM, nakon čega je socijalna skrb u iznosu od 363,2 milijuna KM.
 
KVARTALNO IZVJEŠĆE O DUGU
 
Federalna vlada danas je upoznata sa izvješćem o dugu za drugi kvartal 2107. godine. Ovaj dokument će biti objavljen na web stranici Federalnog ministarstva financija i upućen Parlamentu FBiH radi informiranja.
 
Na dan 30.6.2017. godine vanjski dug je iznosio 4.936.947.273 KM ili 2.880.893.742 dolara. Nominalni iznos duga. preračunat u konvertibilne marke manji je nego u prethodnom kvartalu za 246.299.070 KM ili 4,75 posto.
 
Ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH je na kraju drugog kvartala iznosio 638.176.695 dolara ili 1.093.634.930 KM.
 
Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH obuhvata vanjski dug u Federaciji BiH (vanjski dug Vlade FBiH i vanjski dug koji je ugovorila FBiH i proslijedila krajnjim korisnicima - financijskim institucijama, javnim kompanijama, kantonima i lokalnim zajednicama) i ukupan unutaranji dug Vlade FBiH, što na dan 30.6.2017. godine iznosi ukupno 3.519.070.706 dolara ili 6.030.582.203 KM. To je manje od duga u proteklom kvartalu za 171.342.442 KM. Ukupan vanjski dug i unutaranji dug Vlade Federacije BiH u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obveze spram uposlenika i dobavljača bivšeg Federalnog ministarstva obrane i vojske Federacije, iznosi 3.510.831.093 dolara ili 6.016.462.092 KM i manji je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 154.815.991 KM ili 2,51 posto.
 
KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ INTERNE REVIZIJE
 
Federalna vlada je usvojila godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH za 2016. godinu.
 
Vlada je zadužila organizacije javnog sektora u FBiH, koje imaju obavezu uspostave funkcije interne revizije, da uspostave i popune jedinice za internu reviziju.
 
Federalno ministarstvo pravde je zaduženo da, prilikom sljedećih izmjena i dopuna ili donošenja novih propisa koji uređuju radno-pravni odnose i plaće državnih službenika, poduzme aktivnosti za odgovarajuće pozicioniranje rukovodilaca jedinica za internu reviziju i internih revizora i, s tim u vezi, adekvatan platni koeficijent/dodatak na plaću koji bi dao značaj funkciji i pridonio nezavisnosti interne revizije.
 
Vlada je zadužila Centralnu harmonizacijsku jedinicu Federalnog ministarstva finansija da nastavi podržavati organizacije u javnom sektoru u Federaciji BiH u procesu uspostave funkcije interne revizije i nastavi aktivnosti na razvoju ove funkcije u skladu s propisima iz ove oblasti, kako bi bila uspostavljena funkcionalna interna revizija u organizacijama javnog sektora u Federaciji BiH.
 
Godišnje izvještaje interne revizije za 2016. godinu dostavilo je ukupno 38 organizacija. Od toga je 12 s federalnog nivoa, a to su učinila i kantonalna ministarstva finansija Srednjobosanskog, Zeničko-dobojskog i Posavskog kantona.
 
Izvještaje je dostavilo jedanaest jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH, kao i 12 vanbudžetskih korisnika.
 
Interni revizori u javnom sektoru u Federaciji su u 2016. godini planirali 228, a obavili 235 revizija. U odnosu na 2015. godinu, manji je broj planiranih i obavljenih planiranih revizija, ali je primjetan rast obavljenih neplaniranih (ad hoc) revizija.
 
IZVJEŠTAJ O SUZBIJANJU AMBROZIJE
 
Vlada Federacije BiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području FBiH.
 
Federalne institucije, nadležne za pojedine komponente Akcionog plana, Vlada je obavezala da planiraju finansijska sredstva za realizaciju predviđenih obaveza i najkasnije do četvrtog mjeseca naredne (2018.) godine dostave izvještaje Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.
 
Sve institucije odgovorne za provođenje Odluke o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije na području Federacije BiH obavezne su da ispunjavaju predviđene obaveze i planiraju finansijska sredstava za ove namjene.
 
Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalni inspektorati će nastaviti provoditi zaduženja prema Odluci o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje ove korovske biljne vrste.
 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaduženo je da nastavi koordinirati aktivnosti na provođenju Akcionog plana, da objedini sve pojedinačne izvještaje federalnih institucija u integralni izvještaj za tekuću godinu i dostavi ga Vladi Federacije BiH na usvajanje.
 
JAČANJE BANKARSKOG SEKTORA
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u iznosu od 28.300.000 eura, što iznosi 50 posto od ukupno odobrenih sredstava za Bosnu i Hercegovinu za Projekat jačanja bankarskog sektora.
 
Sredstva zajma namijenjena su za podršku vlastima za jačanje bankarskog sektora u zemlji na zdrav, stabilan i inkluzivan način. Projekt bi to trebao postići unaprjeđenjem regulacije i nadzora nad bankama, rješavanjem slabosti bankarskog sektora, uspostavljanjem novog okvira restrukturiranja banaka i jačanjem upravljanja i poslovanja entitetskih razvojnih banaka.
 
O FINANSIRANJU PROJEKATA U 2016. GODINI
 
Vlada FBiH je upoznata sa informacijom o utrošku sredstava u 2016. godini kojima su finansirani projekati uključeni u Program javnih investicija FBiH (PJI) 2016.-2018. godina i zadužila sva federalna ministarstva, jedinice za upravljanje projektima i druge implementirajuće agencije i institucije da najkasnije petnaest dana po isteku kvartala ažuriraju podatke i Federalnom ministarstvu finansija dostavljaju izvještaj o utrošku sredstava iz svih izvora za projekte iz njihove nadležnosti.
 
Resorna federalna ministarstva, jedinice za upravljenje projektima, javna preduzeća i druge agencije i institucije su dužne da, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu finansija dostave i kvartalni plan povlačenja kreditnih i grant sredstva za svaku godinu do konačne realizacije projekta.
 
Vlada je zadužila jedinice za upravljenje projektima osnovane u okviru federalnih organa uprave da joj, putem resornog federalnog ministarstva, radi informiranja, kvartalno dostavljaju izvještaj o realizaciji projekata iz svoje nadležnosti, sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja od planiranih ulaganja i zastojima u njihovoj realizaciji. Ova obaveza se odnosi i na agencije iz Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje programa javnih investicija.
 
Federalno ministarstvo finansija će danas razmatranu informaciju objaviti na svojoj internet stranici.
 
Inače, u Program javnih investicija FBiH su za period 2016.-2018. godina uključena 84 projekta ukupne vrijednosti 14.335,19 miliona KM, od čega 38 kandidovanih (11.067,15 miliona KM) i 46 u implementaciji (3.268,04 miliona KM).
 
Plan ulaganja u 2016. godini od 682,68 miliona KM realizovan je sa 44,91 posto. Iz ino kredita je u 2016. godini utrošeno ukupno 249,71 miliona KM, a iz ino grantova 30,31 miliona KM, što znači da je plan finansiranja projekata u 2016. godini iz kredita realizovan sa 43,28 posto, a iz grantova sa 75,23 posto.
 
Od 46 projekata koji su bili u implementaciji, u 2016. godini završeno je jedanaest ukupne vrijednosti 498,67 miliona KM.
 
Na implementaciju tzv. federalnih projekata u 2016. godini je utrošeno 69,28 miliona KM ili 28,61 posto ukupne realizacije u toj godini. Na projekte implementirane u Zeničko-dobojskom kantonu utrošeno je 52,70 miliona KM (21,77 posto), u Hercegovačko-neretvanskom 53,07 miliona KM (21,92 posto), a u svim ostalim kantonima zajedno 27,7 posto od ukupno utrošenih sredstava u 2016. godini.
 
U 2016. godini status “u implementaciji” dobilo je jedanaest projekata ukupne vrijednosti 1.681,06 miliona KM, a sredstva su trošena za realizaciju pet projekata ukupne vrijednosti 523,51 miliona KM. Na provedbu ovih projekata u 2016. godini utrošeno je ukupno 48,96 miliona KM. Tri projekta finansirana su iz kredita (20,41 miliona KM), dok su dva finansirana sredstvima javnih preduzeća.
 
USPOSTAVA JEDINSTVENOGA REGISTRA NAKNADA
POJEDINCIMA NA KOJE SE NE UPLAĆUJE DOPRINOS
 
Vlada FBiH je danas upoznata sa informacijom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o uspostavi Jedinstvenoga registra naknada pojedincima na koje se ne uplaćuje doprinos.
 
Fedralno ministarstvo financija je zaduženo da s pozicije proračunske pričuve osigura inicijalna sredstva za uspostavu Jedinstvenog registra u visini od 300.000 KM, koja će biti upotrijebijena za nabavku tehničke opreme za registar i nabavku softverskoga rješenja.
 
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Vlada je zadužila da pripremi potrebna podzakonska akta i provede obuku kadrova na svim razinama vlasti u Federaciji BiH za administriranje Jedinstvenim registrom.
 
SAGLASNOST ZA INVESTIRANJE 2.000.000 KM
 
Vlada FBiH danas je upoznata o stanju Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče i zadužila upravu društava Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče da dostave cjelovitu informaciju o statusu uknjižbe imovine Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče.
 
Dvije uprave su zadužene i da intenziviraju aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, odnosno uknjižbi imovine terminala tečnih goriva u Pločama.
 
Vlada je saglasna sa inicijativom Operatora - Terminali Federacije o investiranju u Naftne terminale Federacije u iznosu od 2.000.000 KM za prvu fazu rekonstrukcije terminala tečnih tereta u Pločama s ciljem povećanja kapitala u NTF Ploče.
 
Uprava Naftni terminali Federacije zadužena je da, putem Operator - Terminali Federacije, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostavi preciznu specifikaciju i dinamiku planiranog utroška sredstava.
 
Federalna vlada je saglasna da iznos od 2.000.000 KM bude obezbijeđen iz Posebnog fonda Razvojne banke FBiH.
 
Vlada je zadužila dvije uprave da izvrše sve neophodne aktivnosti (plan rekonstrukcije, itd.) potrebne za sigurno i normalno funkcioniranje rada NTF d.o.o. Ploče, uključujući tehničko saniranje u skladu s propisima Republike Hrvatske i Evropske unije.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je dala saglasnost na Odluku o dopunama Odluke o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije koju je donio Upravni odbor ove agencije, kojom su definisane nove usluge i  cijene, kao što su osnovna potvrda o ocjeni boniteta (50 KM), proširena potvrda o ocjeni boniteta (70 KM) i standardni pregled o ocjeni poslovanja (150 KM).
 
Saglasnost je danas dobio i Statut Obrtničke komore FBiH.
 
Federalna vlada usvojila je i predsjedniku, podpredsjednicima i Parlamentu Federacije BiH uputila Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije za period 1.1.-30.6.2017. godine.
 
Prihvaćen je i Petnaesti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH za period 1.4.-30.6.2017. godine.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za svog predstavnika u Radnoj grupi za izradu Nacrta strategije Bosne i Hercegovine za borbu protiv širenja oružja za masovno uništavanje Vlada FBiH je imenovala Admira Memovića.
 
Nadzornom odboru Rudnika mrkog uglja Banovići d.d. Banovići Vlada je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Almira  Delića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove - člana Uprave ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.35 sati.
Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE