112. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.07.2017.
Dnevni red
 1. Usvajanje Zapisnika 111. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 13.7.2017. godine
 2. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o Gradu Gračanica, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Gračanica
 4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o uspostavi Grada Visoko, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Visoko
 5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 7. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o implementaciji Akcionog plana i progresa u povlačenju finansijskih sredstava za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) u 2016. godini i Akcionog plana za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) u 2017. godini
 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Vogošća za ustupanje dijela objekata u kasarni „Enver Šehović“ u Semizovcu
 9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji BiH“ za period 2016 - 2019. godina, s Prijedlogom zaključka
 12. Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na „Elaborat o osposobljenosti Privrednog društva Pobjeda Technology d.d. Goražde za proširenje proizvodnje proizvodima i komponentama iz grupe ML3. zajedničke liste vojne opreme“, s Prijedlogom teksta saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za proširenje proizvodnje sredstava NVO, Privrednom društvu Pobjeda Technology d.d. Goražde
 13. Očitovanje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u vezi sa Inicijativom za davanje autentičnog tumačenja člana 75. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio gosp. Damir S. Sprečo, advokat Privrednog društva KTV EGE d.o.o. Doboj-Jug, s Prijedlogom zaključka
 14. Prijedlog strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016-2025. godina, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
 
 
 1. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, po odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjima premijera Federacije Bosne i Hercegovine i rješenjima zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1.-30.6.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
 2. Izvještaj o implementaciji projekata po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 31.3.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
 3. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave i federalnih upravnih organizacija, zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i zaključaka Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine iz nadležnosti tih ministarstava i upravnih organizacija, za period april-juni 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
 4. Izvještaj Radne grupe za analizu opremljenosti i iskorištenosti specijalističkih laboratorijskih instrumenata za gasnu i tečnu hromatografiju u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama, s Prijedlogom zaključka
 5. Informacija u vezi Izvještaja privredne/gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine o toku realizacije Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala za period 1.4.2014.-31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
 6. Informacija o inicijativi Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar za ukidanje carine na nelegirani aluminij, s Prijedlogom zaključka
 7. Informacija o stavu Federalnog pravobranilaštva o nemogućnostima rada u smanjenim kapacitetima, s Prijedlogom zaključka
 8. Informacija o potrebi izrade kadrovskog plana u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 9. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 882/2017 od 22.6.2017. godine (Informacija o aktivnostima na rješavanju trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu)
 10. Zahtjev Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za davanje saglasnosti za zaključenje Ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
 11. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
 12. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
 13. Prijedlozi odluka:
  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provođenju Projekta Lokalnog integrisanog razvoja
 14. Inicijative
  1. Inicijativa za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u svrhu pružanja finansijske pomoći Matici hrvatskoj Mostar, s Prijedlogom zaključka
  2. Inicijativa za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ iz Budžeta FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u svrhu pružanja finansijske pomoći Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH u Sarajevu radi izmirenja dugova za grijanje, s Prijedlogom zaključka
 15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa
 16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 17. Prijedlog odluke o izboru korisnika dijela grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine“
 18. Inicijativa za dostavu i razmatranje Informacije o stanju i programu mjera na požarištima u Federaciji Bosne i Hercegovine
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE