111. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 13.07.2017.
Saopćenje o radu

 
111. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH
 
            UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O FISKALNIM SUSTAVIMA
 
Federalna vlada je na današnjoj sjednici u Mostaru utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sustavima koji je u primjeni od 1. siječnja 2010. i uređuje, između ostalog, pitanja evidentiranja i kontrole prometa putem fiskalnih sustava gdje je obveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalnih uređaja za svaku osobu koja je upisana u odgovarajući registar za promet dobara i pružanje usluga klijentima, osim izuzetih djelatnosti.
 
Ovo je urađeno s ciljem provođenja opredjeljenja Vlade za smanjenje razvoja „sive ekonomije“, a nakon višegodišnje primjene Zakona od 2010. godine i ukazane potrebe za jačanjem nadzora nad njegovom provedbom i kontrole od strane nadležnih organa kao i strožijih kaznenih mjera za nepoštivanje zakona.
 
Federalno ministarstvo financija je u cilju otklanjanja nedostataka u važećem Zakonu o fiskalnim sustavima aktivno pripremalo Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sustavima, a svoje prijedloge dali su Federalna uprava za inspekcijske poslove i Porezna uprava Federacije BiH
 
Izmjenama i dopunama zakona se usklađuju novčane kazne s novim Zakonom o prekršajima i propisuju dodatne obveze i nove kaznene odredbe u vezi s tim za proizvođače/zastupnike, servisere i obveznike. Posebno se ove obveze odnose na proizvođače/zastupnike kojim se, između ostalog, propisuje obveza da za vrijeme trajanja registracije neprekidno osiguraju garanciju poslovne banke s klauzulom „bez prigovora“ u visini od 300.000 KM, što predstavlja sredstvo osiguranja za ispunjenje svih obveza propisanih zakonom.
 
Radi postizanja što većeg stupnja definiranja i proširenja ovlasti inspekcijskih organa u cilju sveobuhvatnih kontrola i efekata u primjeni zakona dodaju se i drugi kontrolni organi koji mogu obavljati nadzor u provedbi ovoga Zakona, te daju ovlasti Poreznoj upravi Federacije BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove da mogu obvezniku izreći upravnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti u ponovljenim slučajevima prekršaja. Naime, prateći prijedlog kontrolnih organa posebno su definirane odredbe izricanja upravnih mjera zabrane obavljanja djelatnosti u ponovljenim slučajevima prekršaja kako bi bila utvrđena jedinstvena metodologija za sve inspektore u Federaciji BiH za praćenje povratnika u prekršaju, što je već dano u nadležnost inspektorima kroz odredbe Zakona o inspekcijama Federacije BiH i Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH.
 
Iako je veliki broj obveznika izuzet od obveze fiskalizacije potvrđeni su opravdani razlozi za postojanje fiskalnih sustava u Federaciji BiH. Naime, uvođenjem fiskalnih sustava u Federaciji BiH iskazuje se veći stupanj evidentiranja prometa što je dovelo do povećanja priljeva sredstava u proračun povećanjem stupnja naplate PDV-a obveznika s teritorija Federacije BiH. Ovo povećanje naplate PDV-a je imalo utjecaja na povećanje koeficijenta doznačavanja prihoda s Jedinstvenog računa za Federaciju, koji su do uvođenja fiskalizacije za Federaciju BiH pokazivali stalni pad u korist RS-a, da bi se nakon pune implementacije zakona povećao koeficijent doznačavanja u korist Federacije.
 
Pored utjecaja na prihode od neizravnih poreza, koji su najznačajniji prihodi svih razina vlasti, potvrđeni su i drugi razlozi za uvođenje fiskalnih sustava u Federaciji BiH, a prije svega zbog smanjenja nelojalne konkurencije, boljeg uređenja tržišta, zaštitite potrošača, registriranja podataka o transakcijama i prometu artikala, povećanja efikasnosti kontrole poreznih obveznika.
 
PRIHVAĆENA TRI AMANDMANA NA ZAKON O PRAVIMA BRANITELJA
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je tri amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, koje je podnio Klub poslanika HDZ-HNS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Prvim amandmanom članak 8. je izmijenjen i propisuje da će revizorski tim za koordinaciju izvršiti kontrolu svih uvjerenja na temelju kojih su ostvarena prava za ove osobe ili članove obitelji. Na ovaj način bilo bi izbjegnuto različito tumačenje i selektivna primjena u provedbi ove odredbe. Ovo bi omogućilo jednakost i istovjetnu primjenu na sve pripadnike OS ( HVO, Armije RBiH i MUP-ovi) pa je ova izmjena nužna da bi se ove osobe  dovele u isti položaj, bez obzira na vrijeme ostvarivanja prava, pripadnost postrojbi i svojstvo korisnika prava.
 
Drugim i trećim amandmanom predviđeno je da objavu podataka iz jedinstvenog registra treba regulirati posebnim zakonom koji treba uskladiti sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka u BiH, jer je Agencija za zaštitu osobnih podataka u BiH na ove odredbe dala negativno mišljenje sa detaljnim obrazloženjem.
 
Prihvatajući ove amandmane Federalna vlada je u obrazloženju istakla da u zakonu treba navesti da,  s ciljem poštivanja načela međusobne saradnje i razmjene službenih podataka svih nivoa vlasti kao i načela transparentnosti, podaci iz jedinstvenog registra trebaju biti dostupni svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 
ZA EKSPROPRIJACIJU NA CESTI NEUM – STOLAC IZDVOJITI 700.000 KM
 
Vlada FBiH usvojila je informaciju o potrebi osiguranja sredstava za eksproprijaciju za izgradnju ceste Neum – Stolac i izrazila opredjeljenje da za ove namjene iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH“ Budžeta Federacije BiH u 2017. godinu izdvoji sredstva u iznosu od 700.000 KM. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za izdvajanje ovih sredstava koje će za narednu sjednicu Vlade Federacije BiH pripremiti Prijedlog odluke o izdvajanju.
 
PRODUŽEN ROK ZA SUBVENCIONIRANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
 
Vlada FBiH danas je produžila do 31.12.2017. godine primjenu Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti. Za kupce električne energije iz kategorije kućanstva, kod JU Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, koji ostvaruju pravo na najniži iznos penzije koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod MIO/PIO u Federaciji BiH, te pravo na stalnu novčanu pomoć korisnicima koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi/centara za socijalni rad u FBiH, primjenjuje se oblik smanjenja troškova za električnu energiju.
 
Ovom odlukom subvencionira se potrošnja ispod prosječne, što je ispod 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i ispod 348 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar.
 
ZA PENZIONISANJE OSAM RADNIKA „UNIS-TOOLSA“ 37.507,65 KM
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke Federacije BiH,  budu doznačena sredstva na račune doprinosa za PIO/MIO, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od neuposlenosti, u ukupnom iznosu od 37.507,65 KM za osam radnika privrednog društva UNIS Tools d.o.o. Sarajevo-Vogošća. Ovi radnici su stekli uslove za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.
 
INFORMACIJA O IZVRŠENJU ODLUKA USTAVNOG SUDA BIH
 I USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BIH
 
Vlada Federacije prihvatila je danas informaciju o stanju izvršenja odluka Ustavnog suda BiH i Ustavnog suda Federacije BiH. S ciljem izvršenja odluka ovih sudova iz kojih proizilaze obaveze izmjene zakonodavstva u određenoj oblasti, zadužena su federalna ministarstva da u okviru svojih nadležnosti hitno predlože izmjene zakona u skladu sa stavovima izraženim u odlukama.
 
Federalni premijer je zadužen da se obrati Parlamentu Federacije BiH sa zahtjevom da se procedura donošenja zakona, koji su obuhvaćeni odlukama Ustavnog suda BiH i Ustavnog suda Fedearcije BiH okonča u najkraćem roku.
           
USVOJEN AKCIONI PLAN O USPOSTAVI JEDNOŠALTERSKOG
SISTEMA I ELEKTRONSKE REGISTRACIJE
 
Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o realizaciji aktivnosti o uspostavi jednošalterskog sistema i elektronske registracije s prijedlogom Akcionog plana.
 
Akcioni plan definira aktivnosti, nosioce aktivnosti i rokove provođenja, kako bi bila osigurana nesmetana realizacija mjera na uspostavi jednošalterskog sistema, predviđa uspostavu mehanizama koordinacije, kao i monitoringa i nadzora nad implementacijom cjelokupnog projekta. Akcionim planom se, također, uvodi sistem redovnog izvještavanja o napretku u realizaciji aktivnosti, kao i ključni elementi vezani za način izmjena i dopuna Akcionog plana.
 
Kako je većina sredstava potrebnih za realizaciju projekta, osigurana iz donatorskih sredstava, potrebno je izvršiti koordinaciju s Grupacijom Svjetske banke kao implementatorom, s radom Interesorne radne grupe, kao i ostalim institucijama, koje je neophodno uključiti u proces na različitim nivoima vlasti, kao što su državni, kantonalni, općinski i sudstvo.
 
Osnovni cilj je osigurati poboljšanje poslovnog okruženja, kao i ranga BiH po pitanju lakoće poslovanja. Prema izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja za 2016. u kojem je proces registracije poslovnih subjekata analiziran i rangiran u 189 zemalja svijeta, BiH je zauzela nezavidno 175. mjesto (najnižih 10 posto).
 
Obzirom na veliki broj aktivnosti, posebno u dijelu pravnog okvira, potrebno je osigurati da se zakoni, podzakonski akti, kao i njihove izmjene i dopune, gdje god je moguće donose sinhronizirano i u paketu kako bi bio postignut sinergijski efekat i pojednostavljen cjelokupan proces.
 
Akcionim planom planirano je pokretanje jednošalterskog sistema i zvanično puštanje u rad šaltera FIA do 31.1.2018 godine, a do 5.11.2018. godine puštanje u rad elektronske registracije i pre-registracije poslovnih subjekata.
 
Federalna vlada danas je izmijenila Rješenje o formiranju Interesorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata. Ovim izmjenama je smanjen broj članova sa 13 na 7 s ciljem efikasnije realizacije aktivnosti. U radnu grupu su imenovani Adi Kantardžić (koordinator), Damir Šapina, Mia Glamuzina, Mersiha Udovčić, Jasmina Pašić i Hasan Ganibegović (članovi). Jedan član iz Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta bit će imenovan naknadno.
 
PRIHVAĆEN ŠUMARSKI PROGRAM FEDERACIJE BiH
I INFORMACIJA O GOSPODARENJU ŠUMAMA
          
Federalna vlada je prihvatila Šumarski program Federacije Bosne i Hercegovine - Opći dio koji će biti dostavljen Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje.
 
Šumarski program Federacije Bosne i Hercegovine, poštujući međunarodnu i domaću legislativu, definiše opću politiku šumarstva, gospodarenja šumama i šumskim zemljištima, kao i politiku gospodarenja s divljači na teritoriji Federacije, orijentisanu u pravcu očuvanja i trajnosti gospodarenja šumama, uključujući održavanje i unapređivanje diverziteta šumskih ekosistema i njihovih općekorisnih funkcija. Šumarski program Federacije izrađuje se za sve šume bez obzira na vlasništvo.
 
Šumarski program Federacije sastoji se iz dva dijela, općeg i izvedbenog. Općim dijelom se određuju glavni ciljevi, principi i smjernice za trajno gospodarenje šumama u Federaciji, na osnovu stvarnog stanja šuma, domaćih i međunarodnih obaveza u vezi sa šumarstvom, uvažavajući međunarodno dogovorene smjernice za trajno gospodarenje šumama.
 
U izvedbenom dijelu se postavljaju i razrađuju ciljevi utvrđeni Općim dijelom i određuje način njihove realizacije u određenom roku, uključujući finansiranje.
 
Opći dio Šumarskog programa Federacije donosi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izvedbeni, koji predstavlja osnovu za korištenje namjenskih sredstava Federacije Bosne i Hercegovine i namjenskih sredstava kantona u skladu sa odredbama ovog zakona.
 
Opći dio Šumarskog programa Federacije donosi se za period od 20 godina s mogućnošću njegove revizije u skladu s dinamikom realizacije izvedbenog dijela. Izvedbeni dio Šumarskog programa Federacije se donosi za period od pet godina.
 
Prije prihvaćanja Općeg programa Vlada FBiH danas je usvojila i informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini, s planovima gospodarenja šumama za 2017. godinu koji su izrađeni na osnovu podataka dobijenih od kantonalnih uprava za šumarstvo, preduzeća koja gospodare šumama i drugih relevantnih izvora.
 
Plan proizvodnje šumskih drvnih sortimenata u ukupnom iznosu od 2.476.424 m3 u 2016. godini je ostvaren sa 100,5 posto. Plan proizvodnje drveta četinara prekoračen je za 130.830 m3, odnosno za 11,2 posto, dok je plan proizvodnje drveta lišćara ostvaren sa 90,9 posto. Posječena količina drveta je još uvijek u okviru dozvoljenog etata.
 
Preduzeća šumarstva koja gospodare državnim šumama u 2016. godini u poslovanju nisu zabilježila gubitke, ali su prikazala velika dugovanja zaključno sa 31.12.2016. godine.
 
Gledano u cjelini poslovanje kantonalnih šumskoprivrednih društava u 2016. godini pokazuje blagu stabilizaciju u odnosu na prethodnu godinu, ali su i dalje potraživanja od kupaca veoma visoka.          
 
Ukupni prihod je bio 172.279.404 KM,  a troškovi poslovanja 162.931.586 KM.
 
INICIJATIVA ZA ZAKLJUČENJE ANEKSA SPORAZUMA O RASPOLAGANJU PRAVIMA I OBAVEZAMA NA POKRETNOJ IMOVINI ZA POTREBE ODBRANE
 
Federalna vlada upoznata je sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o pokretanju inicijative za zaključenje Aneksa Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane od 27.3.2008. godine, koji zaključuju Bosna i Hercegovina - Vijeće ministara BiH, Federacija BiH - Vlada Federacije BiH i Republika Srpska – Vlada RS.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je zadužen da inicijativu za zaključenje Aneksa Sporazuma  i Prijedlog Aneksa uputi Vijeću ministara. Ovim je prestao da važi   Zaključak Vlade Federacije BiH od 22.6.2017. godine.
 
SAGLASNOST ZA IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE
ZA IZGRADNJU TE BANOVIĆI
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetske dozvole investitoru RMU „Banovići" d.d. Banovići za izgradnju TE „Banovići", instalisane nazivne snage 350 MW (1x350 MW), odobrene snage priključenja 350 MW (1x350 MW) i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 2.252,3 GWh, čija izgradnja je planirana u granicama postojećeg eksploatacionog polja rudnika RMU „Banovići" d.d. Banovići.
 
Premijer Federacije BiH je zadužen da informaciju, Zaključak Vlade Federacije BiH i Prijedlog zaključka Parlamenta Federacije BiH, uputi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, te zatraži prethodnu saglasnost u postupku izdavanja ove dozvole kako bi nadležno ministarstvo moglo započeti aktivnosti propisane  Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja i izdavanju energetske dozvole.
 
IZVJEŠĆE O DODIJELJENIM POTICAJNIM SREDSTVIMA FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 
Vlada FBiH usvojila je izvješće o utrošku i efektima dodijeljenih poticajnih (grant) financijskih sredstava utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu od 5.150.000 KM.
 
Financijska poticajna sredstva u 2015. godini planirana su za realizaciju dvanaest projekata pri čemu se projekt „Unapređenja poduzetničkih zona u Federaciji BiH“ realizira u suradnji sa UNDP-om. Po ovom projektu odobren je iznos od 1.478.015,71 KM od čega su sredstva Ministarstva 1.000.000 KM, a sredstva UNDP-a 478.015,71 KM. Sredstva su odobrena za 12 općina za unapređenje poduzetničkih zona.
 
Za ostalih jedanaest projekata dodijeljeno je ukupno 4.141.895,10 KM, od čega najviše za jačanje konkurentnosti tehnološki suvremenih subjekata - 1.381.823,27 KM i za poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva 776.518,94 KM. Za poticanje poduzetništva žena usmjereno je 441.780,82 KM,  tradicionalnih i starih obrta  397.036,62 KM i poduzetništva mladih 391.194,65 KM.
 
Grant sredstva u 2015. godini za 11 projekata dodjeljena su za 565 korisnika. Sredstva usmjerena kroz razvojne projekte subjekata malog gospodarstva znatno su utjecala na stvaranje i poboljšanje ugodnog poduzetničkog okruženja, a što je kao rezultat imalo povećanje uposlenosti, izvoza, produktivnosti, sukladnijeg razvoja gospodarstva, kvalitete i konkurentske sposobnosti, kao i razvoj djelatnosti koje ne zagađuju okoliš, kaže se u izvješću.
 
Na temelju do sada dostavljenih izvješća i izvršenom nadzoru o utrošku sredstava utvrđeno je da je od 565 korisnika, izvješća o utrošku dodijeljenih poticajnih sredstava dostavilo 558 korisnika, od čega su 524 zadovoljavajuća, a 41 nezadovoljavajuća.
 
Od 41 korisnika poticajnih sredstava čija izvješća su nezadovoljavajuća za 17 korisnika komisija za nadzor je predložila pokretanje postupka raskida ugovora i povrata ukupnih ili dijela neopravdanih financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 129.656,34 KM, kao i izricanje zabrane pristupa sredstvima ovog ministarstva u narednih pet godina.
Za ostala 24 korisnika koji nisu ispunili svoju obvezu oko upošljavanja novih djelatnika sukladno predloženom projektu od strane komisije je, također, predloženo izricanje mjere zabrane pristupa poticajnim sredstvima Ministarstva u narednih pet godina.
 
Kroz ove projekte planirano je upošljavanje 450 novih djelatnika, a uposleno je 685 djelatnika ili 152 posto od planiranog.
 
Vlada FBiH je danas usvojila i izvještaj o utrošku sredstava s pozicije – Ostala domaćapozajmljivanja. Kreditna sredstva u iznosu od 4.946.565 KM, dodijeljena su za nabavku opreme u iznosu 4.010.000 KM, izgradnju objekata i infrastrukture u iznosu od 335.696 KM, kao i nabavku repromaterijala u iznosu od 600.869 KM. Ukupan broj zaposlenih kod 21 korisnika kreditnih sredstava, povećan je za 85 djelatnika.
 
Realizovanim kreditnim sredstvima MSP-a se olakšavaju dodatna ulaganja koja će će omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištenje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata malog gospodarstva, novo upošljavanje i povećanje izvoza. Ova sredstva se dodjeljuju s rokom povrata do sedam godina, grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom  od 1,5 posto. Do 30 posto odobrenih kreditnih sredstava subjekti malog gospodarstva mogu koristiti za nabavku repromaterijala.
 
USVOJEN  IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU SEKTORA OSIGURANJA
 
Federalna vlada usvojila je Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja FBiH za 2016. godinu i informaciju o sektoru osiguranja u Federaciji BiH za 2016.godinu.
 
Agencija za nadzor je kao regulatorna i nadzorna institucija, kontinuirano analizirala stanje, provodila planirane nadzore, izdavala naloge, poduzimala mjere i pratila izvršenje mjera, s ciljem unapređenja i uređenja sektora osiguranja utemeljenog na zakonu.
 
Pokazatelji koji se odnose na sektor osiguranja ukazuju da nema značajnih promjena kada je u pitanju učešće sektora osiguranja u dijelu finansijskog sektora koji čine osiguranje i banke. Udio osiguranja u aktivi finansijskog sektora iznosi 6,04  posto,  a u ukupnom kapitalu  8,85 posto.
 
Na dan 31.12.2016. godine u Federaciji BiH je poslovalo četrnaest društava za osiguranje, od čega šest društava obavlja isključivo poslove neživotnih osiguranja, sedam društava  poslove neživotnih i životnih osiguranja (kompozitna društva) i jedno društvo poslove reosiguranja.
 
U strukturi vlasništva preovladava domaći kapital. Bilansna suma sektora osiguranja na 31.12.2016. godine iznosila je 1,18 milijardi KM i veća je u odnosu na prethodnu godinu za 7,85 posto.
 
Ostvarena premija u 2016. godini iznosila je 446,6 miliona KM, od čega je 338,15 miliona KM ili 75,73 posto ostvareno u okviru poslova neživotnog osiguranja a 108,40 miliona KM ili 24,27 posto u životnom osiguranju. Povećanje premije u životnom osiguranju u odnosu na prethodnu godinu iznosilo je 3 posto, a kod neživotnih 8,35 posto. U strukturi portfelja osiguranja i dalje dominiraju neživotna i to obavezna osiguranja.
 
Društva su u 2016. godini ostvarila ukupan prihod u iznosu od 464,97 miliona KM, što je više za 5,12 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi u 2016.godini iznosili su 442,6 miliona KM, i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 5,04 posto.
 
SAGLASNOST NA UPUTSTVO O MINISTARSKIM KONFERENCIJAMA
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost za konačno usvajanje Uputstva o ministarskim konferencijama u sistemu koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini. Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini definirana je obaveza usaglašavanja sektorski koncipiranih ministarskih konferencija u skladu s poglavljima pravne tekovine Europske unije. Ove sektorske ministarske konferencije uspostavljaju se donošenjem jednoobraznog uputstva koje izrađuje Direkcija za europske integracije i dostavlja Kolegiju za europske integracije na prethodno odobravanje, nakon čega se prosljeđuje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i vladama entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH na konačno usvajanje.
           
USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA PRAĆENJE
I KOORDINACIJU IZVRŠAVANJA OBAVEZA FEDERALNIH ORGANA
KOJE SE ODNOSE NA EUROPSKE INTEGRACIJE
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na europske integracije. Vlada je upoznata i s tabelarnim prikazom izvještaja o prevođenju propisa federalnih organa angažiranjem stalnih sudskih tumača za engleski jezik sa liste Federalnog ministarstva pravde, čiji će rad biti valoriziran izdvajanjem sredstava iz tekuće rezerve.
 
Ured Vlade Federacije BiH za europske integracije je zadužen da u što je moguće kraćem roku uskladi Odluku o osnivanju radnih skupina za europske integracije iz Federacije BiH sa odlukama o uspostavljanju radnih skupina za europske integracije, za političke kriterije,  za ekonomske kriterije i za reformu javne uprave i Zaključcima Kolegija/Komisije za europske integracije Doma naroda Parlamenta FBiH.
 
Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućih ovih skupina su obavezani pridržavati se Poslovnika o radu, uvodnih napomena iz Upitnika Europske komisije, smjernica za rad i tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika EU. Sve federalne institucije su obavezane da osiguraju potrebne preduvjete predstavnicima u radnim skupinama za europske integracije da prisustvuju sazvanim sastancima.
 
Članovi skupina su zaduženi da, u slučaju potrebe ili na zahtjev predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg, uime Federacije BiH, osiguraju zastupanje jedinstvenog stava koji će osigurati ispunjavanje preporuka Europske komisije i kreiranje jedinstvenog odgovora, uime Bosne i Hercegovine.
 
Komisija za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa za europske integracije je obavezana da tokom sljedeća dva mjeseca prati i tokom septembra informira Vladu o radu radnih skupina s posebnim osvrtom na aktivnosti predstavnika federalnih institucija.
 
SAGLASNOST BH TELECOMU ZA NABAVKU REKLAMNO-PROMOTIVNIH USLUGA
 
Federalna vlada dala je saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga i prava prenosa/emitovanja i eksploataciju sadržaja Premijer Lige BiH od Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine  u iznosu od 5.050.000 KM (bez PDV-a), vezano za nastupe reprezenativnih selekcija BiH (A i U-21) za period 2018-2020. godina i tokom BH Telecom Premijer lige BiH za
takmičarske sezone 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020.
 
Data je saglasnost i o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih za Sportske igre mladih u iznosu od 80.000 KM (bez PDV-a).
           
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada danas je odobrila da iz sredstava Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike bude izdvojen iznos od 30.000 KM, za finansiranje troškova održavanja Roditeljske kuće u Sarajevu.       
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine smatra da su odredbe članova 11. i 15. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova jasne i precizne i da nema potrebe za davanjem izvornog tumačenja koje je svojom inicijativom tražila grupa uposlenika Općine Goražde, Samir Kanlić i drugi.
 
Vlada FBiH usvojila je Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu. Aktivnosti u ovom periodu su bile usmjerene na održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje magistralnim cestama, uz uvažavanje potreba za poboljšanjem funkcionalnog sustava cesta, te stvaranje preduvjeta za sigurno odvijanje prometa.
 
Data je saglasnost Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za potpisivanje Aneksa 2. Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode Banje „Sanska Ilidža” u Sanskom Mostu kojim je predviđeno njegovo produženje do 31.1.2018. godine.        
 
Federalna vlada usvojila je Izvještaj komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije koja je kontrolisala namjenski utrošak dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu „Izdaci za finansijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja“ plasiranih putem Union banke d.d. Sarajevo.
 
Usvojen je Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Privredne komore Federacije BiH o provođenju Akcionog plana 2013.-2018. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023. godina, u 2016. godini.
 
Prihvaćen je i Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom od 1.1. 2017.  do 30.6.2017. godine koji će biti upućen Parlamentu FBiH. U ovom periodu Agencija je postupala po 11 sudskih odluka, od čega je sedam presuda i četiri rješenja. Trenutno Agencija upravlja imovinom vrijednom devet miliona KM, a radi se o oduzetim novčanim sredstvima, dionicama, nekretninama, hotelu, studenstskom domu, benzinskoj pumpi, motornom vozilu, građevninskom materijalu i drugo.
 
KADROVSKE ODLUKE I RJEŠENJA
 
Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Adnana Frljaka (PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez i Zrak d.d. Sarajevo),  Jakuba Mušinbegovića (BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik) i Marinka Bošnjaka (BH Gas d.o.o. Sarajevo).
 
Federalna vlada je dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža za razrješenje direktora ovog privrednog društva Damira Veje, zbog neusvajanja godišnjeg izvještaja društva i gubitka povjerenja vlasnika, kao i imenovanje Mirsada Siručića za vršioca dužnosti direktora, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci.
 
Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća za donošenje Odluke o imenovanju Mensura Šaćirovića za izvršnog direktora za tehniku ovog privrednog društva, na mandatni period trajanja mandata direktora Društva, odnosno do 13.10.2020. godine.
 
U Drugostepenu stambenu komisiju za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine imenovani su Josip Nikolić (predsjednik), Aida Kušmić i Enisa Teskeredžić (članovi).
Imenovana je međuresorna radna grupa u sastavu Gordan Čahtarević, Mia Glamuzina, Pavo Boban, Hajrudin Hadžimehanović, Jasmin Gačević i Gordana Kvasina sa zadatkom da analizira stanje u vezi s procedurom donošenja Zakona o izmjeni Zakona o akcizama BiH, te prikupljanja, raspodjele i trošenja sredstava iz izvornih prihoda za finansiranje cesta. Ova radna grupa  treba da sagleda mogućnosti i predloži proceduru za uzimanje kredita od međunarodnih finansijskih institucija za finansiranje regionalnih i lokalnih cesta i analizira provođenje ranijeg zaključka kojim su obavezana nadležna ministarstva i upravitelji javnih cesta da poduzmu odgovarajuće mjere u cilju sređivanja stanja u ovoj oblasti. Njen zadatak je i da predloži mjere za poboljšanje postojećeg stanja i pokretanje infrastrukturnih projekata.
 
Federalna vlada je dopunila Rješenje o imenovanju članova Koordinacijskog tijela za obuku u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave. Dva nova člana ovog tijela su Katija Skočibušić iz Tomislavgrada i Maja H. Jašaragić Suljanović iz Tuzle.
 
Vlada FBiH je, u funkciji skupštine Lutrije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Nadzornog odbora društva, za članove Odbora za reviziju Lutrije BiH imenovala Harisa Pašića (predsjednik), Asima Pandžića i Antoniju Franjić (članovi). Odbor za reviziju Lutrije BiH se imenuje na period od četiri godine.
 
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.40 sati.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE