111. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 13.07.2017.
Dnevni red
1.Usvajanje Zapisnika 110. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 7.7.2017. godine i Zapisnika 78. hitne sjednice, održane 10.7.2017. godine, telefonskim putem 
2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima 
3. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, koje je podnio Klub poslanika HDZ-HNS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 11. i 15. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova u odnosu na odrebu člana 21.-25. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koju je podnijela grupa uposlenika Općine Goražde, Samir Kanlić i dr. 
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti 
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez  
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez  
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez  
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik  
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT – TmiH d.d. Novi Travnik  
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT – TmiH d.d. Novi Travnik  
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BNT - TmiH d.d. Novi Travnik 
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo  
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo 
10. Prijedlozi odluka 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža za razrješenje direktora društva 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva 
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije 
12. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za 8 radnika UNIS TOOLS d.o.o. Sarajevo-Vogošća koji su stekli uslove za odlazak u penziju 
13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Aneksa 2. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo 
14. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu 
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa 2. Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode Banje „Sanska Ilidža“ u Sanskom Mostu 
16. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Federalne uprave civilne zaštite 
17. Prijedlog odluke o davanju na korištenje 8 (osam) službenih putničkih automobila 
18. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenih motornih vozila Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Federalnom zavodu za agropedologiju i Federalnom zavodu za poljoprivredu 
19. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila za potrebe Kabineta potpredsjednice Federacije Bosne i Hercegovine 
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za konačno usvajanje Uputstva o ministarskim konferencijama u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini 
21. Informacija u vezi realizacije aktivnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na uspostavi jednošalterskog sistema i elektronske registracije, s Prijedlogom akcionog plana i Prijedlogom zaključka  
a) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH 
22. Informacija u vezi sa zahtjevima federalnih ministarstava za izmjene Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
23. Informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o neodložnoj potrebi zaključivanja ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka 
24. Informacija o potrebi osiguranja sredstava za eksproprijaciju za izgradnju ceste Stolac - Neum s Prijedlogom zaključka 
25. Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini i planovima gospodarenja šumama za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka  
26. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o pokretanju Inicijative za zaključenje Aneksa Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane, s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom aneksa 
27. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju termoelektrane „Banovići“, blok 1 - 350 MW, investitora RMU "Banovići" d.d. Banovići s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka 
28. Informacija o Zahtjevu za sredstvima iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
29. Izvještaj Komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu „Izdaci za finansijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja“ plasiranih preko Union banke d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka 
30. Izvještaj o provođenju Akcionog plana 2013.-2018. godina za realizaciju „Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023. godina“ u 2016. godini, s Prijedlogom zaključka 
31. Izvještaj o utrošku i efektima dodijeljenih poticajnih finansijskih sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka 
32. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1.3.-31.5.2017. godine, sa Prijedlogom zaključka 
33. Izvještaj o radu Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine za period 30.6.2016. -30.6.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
34. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.1.-30.6.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
35. Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka 
a) Informacija o sektoru osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka  
36. Izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na evropske integracije za period od 29.5.2017. godine do 29.6.2017. godine, s Prijedlogom zaključka  
37. Prijedlog rješenja o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine 
38. Prijedlog rješenja po Žalbi privrednog subjekta „RIVA“ d.o.o. Tuzla izjavljenoj protiv Rješenja Federalnog ministarstva finansija, broj: 03-14-2378/15 D.B. od 13.2.2017. godine 
39. Prijedlog rješenja o imenovanju međuresorne radne grupe  
40. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova Koordinacijskog tijela za obuku u okviru sistema obuke za jedinice lokalne samouprave 
41. Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na „Elaborat o osposobljenosti firme “Zupčanik” d.o.o. Tešanj za uvođenje proizvodnje proizvoda i rezervnih dijelova za naoružanje i vojnu opremu - bez eksplozivnih elemenata“, s Prijedlogom teksta saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
42. Prijedlog zaključka o prihvatanju Šumarskog programa Federacije Bosne i Hercegovine - Opći dio 
43. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za prijem volontera 
44. Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem u radni odnos državnih službenika u Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, s Prijedlogom zaključka 
45. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća za donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora za tehniku Privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća 
46. Prijedlozi odluka 
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno/promotivnih usluga i prava prenosa/emitovanja i eksploatacije sadržaja Premijer Lige BiH od Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine  
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih 
47. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike 
48. Prijedlog rješenja o imenovanju Odbora za reviziju Lutrije Bosne i Hercegovine  
49. Informacija o stanju izvršenja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
50. Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka V. broj: 332/2017 od 3.3.2017. godine (sanacija zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine)  
 
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE