44. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 31.01.2008.
Dnevni red

1.Verifikacija Zapisnika 43. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2.Prednacrt zakona o Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine;
3.Prednacrt zakona o državnim službenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4.Prednacrt zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu 2008.-2014. godine;
5.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju    i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;
6.Prijedlog stava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Prednacrtom zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Bosne i Hercegovine;
7.Program i Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije“ utvrđene u Budžetu Federacije BiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija;
8.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željeznice javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja za 2008. godinu;
9.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje zemljišta i objekta na lokaciji „Grdonj – Mala kula“ u Sarajevu Jedinstvenoj organizaciji boraca „Unija veterana“ Općine Centar;
10.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Katalog potencijalnih lokaliteta za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina u Federaciji Bosne i Hercegovine;
11.„Dokument politike zaštite djece bez roditeljske skrbi i obitelji pod rizikom od razdvajanja Federacije Bosne i Hercegovine 2006-2016.“;
12.Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje;
13.Izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2007. godinu;
14.Izvještaj o inspekcijskom nadzoru kantonalnih službi za zapošljavanje;
15.Informacija o registriranim stranim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01.2007. – 30.06.2007. godine;
16.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije – davanje saglasnosti;
17.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – davanje saglasnosti;
18.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti;

19.Prijedlog zaključka o neprihvatanju zahtjeva Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za produženje ugovora o prodaji naoružanja i municije koje je sklopilo prijašnje Federalno ministarstvo odbrane;
20.Prijedlog zaključka o raspisivanju tendera za izgradnju Srednje škole u Travniku;
21.Izvještaj o utrošenim sredstvima «Transfera za poticaj i razvoj poduzetništva i obrta» utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta;
22.Informacija o instalaciji ISOR-a (Informacionog sistema Obrtnog registra);
23.Prijedlog plana poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2008. godinu;
24.Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o aktivnostima vezanim za borbu protiv organiziranog kriminala sa Prijedlogom zaključaka;
25.Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava za zaštitu kulturnog i graditeljskog naslijeđa;
26.Prijedlog izmjena i dopuna Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH;
27.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne  zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom;
28.Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke-Rješenja Kantonalnog suda Sarajevo, broj 009-0-U.07.001 203 od 31.12.2007., donesenog u postupku zaštite sloboda i prava pojedinaca zajamčenih Ustavom FBiH, pokrenutom po zahtjevu Rasima Gačanovića;
29.Informacija o toku vođenja postupka odabira strateških partnera u skladu sa zakonima FBiH i BiH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE