110. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.07.2017.
Saopćenje o radu


110. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
11. JULI DAN ŽALOSTI U FEDERACIJI BiH
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 110. sjednici u Sarajevu, 11. juli 2017. godine Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglasila Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama Vlade FBiH i institucija Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Na Dan žalosti ne mogu biti održavani programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH.
 
Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ŠUMAMA
 
Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o šumama. Oba doma Parlamenta Federacije BiH ranije su usvojila Nacrt ovog zakona, zaduživši Vladu FBiH kao predlagača da provede javnu raspravu u trajanju od 90 dana. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je organiziralo javnu raspravu u svim kantonima i sastanke s predstavnicima Saveza općina i gradova Federacije BiH kao i ostalih zainteresiranih strana.
 
Tekst Nacrta zakona je također bio dostupan na web stranici ovog ministarstva za dostavljanje komentara i mišljenja. Utemeljeni prijedlozi koji poboljšavaju rješenja u tekstu zakona, prihvaćeni su i ugrađeni u njega, a za one koji nisu mogli biti prihvaćeni dati su odgovori koji će također biti objavljeni na zvaničnoj web stranici ovog ministarstva.
 
Kako prema zvaničnim podacima, šume i šumska zemljišta zauzimaju 58 posto površine Federacije BiH, od čega je 81,8 posto u državnom i 18,2 posto u privatnom vlasništvu, utvrđivanjem Prijedloga zakona o šumama Vlada FBiH je iskazala spremnost da na nivou Federacije BiH stvori ključne pretpostavke za unapređenje stanja i rješavanje nagomilanih problema u sektoru šumarstva. Problemi zbog višegodišnjeg pravnog vakuuma u sektoru šumarstva su  bespravna sječa i zauzimanje državnog šumskog zemljišta, pojava biljnih bolesti koje ugrožavaju stabilnost šuma, te otežana uspostava prava služnosti i zakupa na šumskom zemljištu.
 
Da bi bila spriječena daljnja degradacija šuma u Federaciji BiH Prijedlogom zakona o šumama, koji je izrađen uz uvažavanje principa šumarske nauke i struke, osigurava se efikasno i efektivno gazdovanje šumama i adekvatan nadzor i čuvanje šuma u FBiH. Zakonom je definirano da su šume i šumska zemljišta dobro od općeg interesa koje, kao prirodno dobro, uživa  posebnu brigu i zaštitu Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave.
 
S obzirom na planiranje i privređivanje u šumarstvu, odluku o formiranju šumskogospodarskih područja i reviziji njihovih granica donosi Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva, na osnovu stručnog elaborata i mišljenja kantonalne uprave za šumarstvo i saglasnost vlade kantona. Šumskoprivredna područja su funkcionalne cjeline osnovane s ciljem osiguranja održivog gospodarenja, planiranja i usmjeravanja razvoja šuma i šumskog zemljišta.
 
Šumarski program Federacije zakonom je utvrđen kao glavni strateški planski dokument kojim je propisano da se gospodarenje šumama vrši na osnovu šumskoprivredne osnove koju donosi federalni ministar za državne, a kantonalni za privatne šume, na period od deset godina u granicama jednog šumskoprivrednog područja.
 
Zakonom su, također, propisana pravila privređivanja u šumarstvu, zaštita šuma od biotičkih i nebiotičkih agenasa, promet drveta i nedrvnih šumskih proizvoda, zaštićene šume, zaštitne šume i šume s posebnom namjenom.
 
Nastavljen je dosadašnji sistem gospodarenja prema kojem državnim šumama gospodari jedno šumskoprivredno društvo osnovano od strane skupštine kantona. Međutim, ostavlja se mogućnost osnivanja više šumskoprivrednih društava na nivou kantona ukoliko se to pokaže opravdanim, a na osnovu stručnog elaborata. Ostavljena je i mogućnost da zahtjev za osnivanje novog šumskoprivrednog društva mogu podnijeti jedna ili više jedinica lokalne samouprave i da šumama gospodari više ovakvih društava ukoliko se stručnim elaboratom pokaže opravdano. Time bi bili uvaženi interesi lokalne zajednice i ispoštovane ustavne nadležnosti kojima se propisuje da je korištenje prirodnih bogatstava u zajedničkoj nadležnosti Federacije BiH i kantona.
 
U cilju zaštite državne imovine, odnosno sprječavanja njenog otuđenja kroz pretvaranje prava upravljanja, korištenja ili raspolaganja nad šumom i šumskim zemljištem u dosadašnjem društvenom ili državnom vlasništvu u pravo vlasništva, propisuje se zabrana pretvaranja tih prava u pravo vlasništva. Određeno je da po pitanju vlasništva državne šume i šumska zemljišta zastupa Federalno pravobranilaštvo, dok se propisom na nivou Bosne i Hercegovine drugačije ne uredi vlasništvo nad državnom šumom i šumskim zemljištem.  Zbog izuzetne važnosti šuma, kako u pogledu zaštite prirode i očuvanja okoliša tako i u ekonomskom pogledu, propisana je zabrana prometa državnih šuma i šumskog zemljišta. Ovim Zakonom ekonomske funkcije po pitanju gospodarenja šumama date su u nadležnost korisnicima šuma – kantonalnim šumskoprivrednim društvima.
 
Napravljen je pomak u vidu ustanovljavanja namjenskih finansijskih sredstava za zaštitu,  unapređenje i podizanje novih šuma, čime se omogućava održivo finansiranje i balans unutar šumarskog sektora, na cijeloj teritoriji Federacije BiH, pa su utvrđene naknade, te ostvareni prihodi na godišnjem nivou i njihovo raspoređivanje između Federacije BiH, kantona i općina. Također, šumsko-privredna društva će plaćati naknadu za korištenje državnih šuma.
 
Predviđeno je i finansiranje krša, uspostava Informacionog sistema u šumarstvu kao i osnivanje Instituta za šumarstvo na  nivou FBIH  koji će se baviti stručnim poslovima.
 
PRIHVAĆEN PRIJEDLOG AKCIONOG PLANA ZA PODRŠKU
MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA PERIOD 2017. – 2018. GODINA
 
Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, prihvatila Prijedlog Akcionog plana za implementaciju SBA principa (Small Business Act for Europe) za Federaciju BiH za period 2017. - 2018. godina kojim se definira okvir politika podrške malim i srednjim preduzećima  koje države trebaju donositi i razvijati kako bi bilo poboljšano poduzetničko okruženje i povećana njihova konkurentnost.
 
Akt o malim i srednjim preduzećima definira okvir politika podrške MSP-a koje države trebaju donositi i razvijati kako bi bilo poboljšano poduzetničko okruženje i povećana konkurentnost MSP-a.
 
OECD (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj), EC (Europska komisija), EBRD (Europska banka za obnovu i razvoj) i ETF (Europska trening fondacija), s ciljem ocjenjivanja i praćenja stanja napretka država, razvili su Indeks politika za MSP kao metodologiju za procjenu ispunjavanja SBA principa, koji se ažurira i danas. SBA procjena prati napredak u provedbi deset principa Akta o malim i srednjim preduzećima i mjeri konvergenciju prema praksama i standardima EU.
 
Indeks politika za MSP identificira pozitivne pomake i ograničenja u provedbi SBA i dostizanja EU standarda. Dodatno, ovim se olakšava dijalog i omogućuje harmonizacija politika usmjerenih u MSP područje koje unutar države provode vlade na svim nivoima vlasti. Takođe, regionalni karakter Indeksa omogućava komparaciju stanja napretka države u odnosu na zemlje regiona čime se daje dodatni poticaj politici razmjene iskustava i provođenja SBA.
 
SBA procjena je provedena ukupno četiri puta u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj u 2006., 2009., 2012. (koji je uključivao Tursku po prvi put) i 2015. godine. Posljednji proces procjene implementacije SBA u BiH koji je evaluiran 2015. godine i objavljen u publikaciji „SME Policy Index: Western Balkans and Turkey 2016“, pokazuje da je Bosna i Hercegovina u izvještajnom periodu ostvarila određeni napredak, ali da nastavlja zaostajati u približavanju svoje politike načelima SBA u odnosu na zemlje regiona. U Indeksu MSP politika 2016. date su preporuke i putokaz za rješavanje ograničenja i izazova za svaku ekonomiju zapadnog Balkana na putu dostizanja EU standarda.
 
Vezano za budući SBA ciklus izvještavanja i ocjene napretka, OECD s partnerskim organizacijama prema planu će zaključno s julom ove godine revidirati metodologiju procjene, a faza početka procjene planirana je za septembar ove godine. Vlade država zapadnog Balkana će prema planu raditi samoprocjenu u periodu novembar 2017. – februar 2018. godine, nakon čega slijedi evaluacija i konsolidacija podataka od strane OECD-a. Publiciranje Indeksa MSP politika je planirano za početak 2019. godine.
 
Koordinirajuće institucije po SBA dimenzijama, kao i sve relevantne mapirane federalne institucije uključene u implementaciju SBA su zadužene da sarađuju s Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta u provedbi Akcionog plana, a vlade na kantonalnim nivoima da potiču SBA aktivnosti i osiguraju transparentan rad svih relevantnih institucija iz svoje nadležnosti u provedbi ovog plana.
 
NOVI AUTOMATI U SISTEMU IGARA NA SREĆU LUTRIJE BiH
 
Vlada FBiH donijela je Odluku o dopuni Odluke o vrsti i performansama automata na sistemu automata za igre na sreću, kojom su precizno utvrđene vrste i performanse ovih automata koji se instaliraju u igri - sistem automata na sreću, koju u skladu sa zakonom priređuje Lutrija Bosne i Hercegovine.
 
Nadzorni odbor Lutrije BiH predložio je instaliranje u sistem nove vrste automata FV – 310, FV – 311 i FA - 834 VIP Lounge.
 
UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA OBAVLJANJE
ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA ZA 2017. GODINU
 
Federalna vlada utvrdila je javni interes Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2017. godinu.
 
Za željeznički putnički saobraćaj to su pravci Sarajevo - Doboj - Sarajevo na relaciji Sarajevo - Maglaj dva para vozova i Sarajevo - Čapljina (Ploče) sezonski (1.6.-31.8.2017.) jedan par vozova. Za kombinovani saobraćaj pravci od javnog interesa su Doboj - Čapljina granica, Brčko granica - Čapljina granica, Semizovac - Čapljina granica, Sarajevo Teretna - Čapljina granica, Brčko granica - Lukavac - Maglaj - Čapljina granica,  Čapljina granica - Lukavac, Čapljina granica - Mostar Teretna, Čapljina granica - Konjic i Čapljina granica - Visoko.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada FBiH danas nije prihvatila inicijativu predsjedavajućeg Gradskog vijeća Tuzle da Zakon o radu bude izmijenjen tako da se u ugostiteljstvu, u vrijeme turističke sezone, omogući obavljanje privremenih ili povremenih poslova i da te poslove, uz druge osobe, mogu obavljati i studenti.
 
Stav Vlade je da su institut obavljanja privremenih i povremenih poslova i mogućnost zaključivanja ugovora za obavljanje ove vrste poslova, već predviđeni Zakonom o radu koji je u primjeni.
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, također, smatra da nije potrebno autentično tumačenje odredbi člana 22. stav 4. i člana 23. stav 1. tačka g Zakona o radu, koje je tražio Arnel Muminović iz Srebrenika.
 
Naime, članom 22. stav 4. Zakona o radu je propisano da ako radnik izričito ili prešutno obnovi ugovor o radu na određeno vrijeme sa istim poslodavcem, odnosno izričito ili prešutno zaključi sa istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na određeno vrijeme na period duži od tri godine bez prekida, takav ugovor smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme.
 
Vrijeme trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme, sklopljenog prije stupanja na snagu Zakona o radu, bit će uračunato u ukupno trajanje radnog odnosa, u smislu njegovog prerastanja u ugovor o radu na neodređeno vrijeme, pod uvjetom da prije stupanja na snagu novog zakona nije bilo prekida ugovora o radu sa istim poslodavcem dužih od 15 dana.
 
SAGLASNOST NA PLAN POSLOVANJA BOSANSKOHERCEGOVAČKE
ŽELJEZNIČKE JAVNE KORPORACIJE ZA 2017. GODINU
 
Federalna vlada dala je saglasnost na Plan poslovanja Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije za 2017. godinu.
 
Ova javna korporacija je zadužena da prilikom pripreme prijedloga Osnova plana poslovanja za 2018. godinu uvrsti primjedbe Vlade Federacije BiH, uz obavezne konsultacije s Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija.
 
PRIHVAĆENA INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA PRESTANKU RADA
FONDA ZA POMOĆ NASTRADALIM OD PRIRODNE NESREĆE
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju o aktivnostima koje je neophodno poduzeti s ciljem prestanka rada Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Federalno ministarstvo pravde je zaduženo da pripremi dopune Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave kako bi bile stvorene pretpostavke da Federalna uprava civilne zaštite preuzme djelatnost Fonda.
 
Kako Fond već duže vrijeme nema nikakvih aktivnosti prestala je potreba za njegovim daljim radom i propisanom djelatnosti.
 
O STANJU U TURIZMU NAKON PRESUDE USTAVNOG SUDA FBiH IZ 2014. GODINE
 
Vlada FBiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o stanju u oblasti turizma u Federaciji BiH nakon presude Ustavnog suda Federacije BiH iz 2014. godine.
 
Pokrenuta je inicijativa za dogovaranje na trajnoj osnovi federalnih i kantonalnih nivoa u oblasti turizma koja će biti upućena Parlamentu Federacije BiH od kojeg se očekuje da odredi način i nosioce pripreme dokumenta u pogledu nadležnosti kantona i federalne vlasti za dogovaranje na trajnoj osnovi.
 
Ocijenjeno je da, do donošenja  zakonskih i podzakonskih propisa koji će regulisati ovu oblast, nema zakonskog osnova na nivou Federacije BiH za ubiranje i naplatu turističke članarine i boravišne takse od strane obveznika u korist turističkih zajednica.
 
INFORMACIJA O NERIJEŠENIM ZAHTJEVIMA
PO MODELU RURALNOG RAZVOJA
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o neriješenim zahtjevima po modelu ruralnog razvoja-kapitalna ulaganja i investicije iz 2012. godine. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je formiralo Komisiju za ruralni razvoj, koja je izvršila primopredaju dokumentacije i predmeta i obradila preostalih 420 nerealizovanih zahtjeva po osnovu Javnog poziva.
 
U izvještaju Komisije je konstatovano da je od ukupno 424 zahtjeva, 418 blagovremenih, a šest neblagovremenih. Navedeno je  da su od blagovremenih 54 potpuna, 171 nepotpuni i 193 sporna zahtjeva.
 
Vlada je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da imenuje novu Komisiju za ruralni razvoj koja će, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku i Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, donijeti pojedinačne upravne akte kojim će biti odbijeni neblagovremeni i neosnovani zahtjevi klijenata i po potrebi dopuni nepotpune zahtjeve, te odluči o njima.
 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da, nakon što riješi zahtjeve ovih klijenata, uputi zahtjev za inspekcijski nadzor Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, nakon toga izvrši obračun novčane podrške za osnovane zahtjeve, te informiše Vladu FBiH o iznosu sredstava koje je potrebno izdvojiti iz Budžeta FBiH kako bi bile odobrene novčane podrške u predmetima koji su potpuni i osnovani.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada prihvatila je Izvještaj o poslovanju privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša za 2016. godinu. Nadzorni odbor i Uprava „Agrokomerca“ d.d. su zaduženi da u skladu sa zakonom, elaboratom opravdanosti finansijske konsolidacije i srednjoročnim planom razvoja privrednog društva „Agrokomerc“, provedu postupak i odabir strateškog partnera koji bi pomogao revitalizaciji društva i pokretanju proizvodnje u proizvodno-prerađivačkim kapacitetima.
 
Usvojen je Izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu štete za 2016. godinu. Ova komisija, Federalna uprava civilne zaštite i Federalno ministarstvo finansija su obavezani da prate korištenje i utrošak sredstava dodijeljenih na ime jednokratne novčane pomoći općinama za saniranje dijela šteta nastalih u prethodnom periodu, i o tome izvijeste Federalni štab civilne zaštite i Vladu FBiH.
 
Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine informisala je Federalnu vladu da je Federalno pravobranilaštvo dostavilo obavijest da je Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Sarajevu odbio njihov zahtjev za uknjižbu nekretnina, površine 8.508 m˛ i dvorišta površine 304 m˛ bivše kasarne „Safet Hadžić“ (raniji naziv kasarna „Jajce“) u korist FBiH sa 1/1 dijela. Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH je zadužen da se obrati Vijeću ministara BiH sa zahtjevom za davanjem saglasnosti za upis prava vlasništva na ovoj neperspektivnoj vojnoj lokaciji.
 
Prihvaćena je Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2017. godine. Sva federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organizacije i druge federalne institucije su obavezane da eventualne primjedbe i dopune dostave Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.
 
KADROVSKE ODLUKE
 
Vlada FBiH je donijela Odluku o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Zakonom o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja propisano je da Upravni odbor, koji se sastoji od jedanaest članova, imenuje Vlada FBiH na prijedlog vlada kantona (deset članova) i Udruženja penzionera u FBiH (jedan član). Vlada FBiH pozvala je vlade kantona i udruženja penzionera u Federaciji BiH da pokrenu i provedu postupak nominiranja i predlaganja kandidata za imenovanje Upravnog odbora Federalnog zavoda za PIO. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaduženo da u koordinaciji s nosiocima aktivnosti objedini dostavljene prijedloge kandidata i dostavi Vladi Federacije BiH radi konačnog imenovanja.
 
Danas je donesena Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe, utvrđen tekst konkursa i imenovana Komisija za izbor u sastavu Mirjana Vučić (predsjednik), Jasmin Gačević, Alen Taletović, Širaza Brka i Magdalena Baotić (članovi).
 
Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. za imenovanje Jasmina Durakovića na poziciju vršioca dužnosti generalnog direktora ovog javnog poduzeća, na vremenski period do šest mjeseci.
 
Na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada FBiH danas je donijela Rješenje o produženju imenovanja, na period od najviše 30 dana počev od 1.7.2017. godine, direktora i zamjenika direktora kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH, kojima je istekao mandat od četiri godine. Mandat je produžen direktoru KPZ u Zenici Hidajetu Jabandžiću i njegovom zamjeniku Ivici Dujmoviću, direktoru KPZ u Mostaru Romeu Zeleniki, direktoru KPZ u Busovači Marku Krišti i njegovom zamjeniku Senadu Hrvačiću, direktoru KPZ u Orašju Ivi Ivkiću i njegovom zamjeniku Emiru Kohniću, zamjeniku direktora KPZ u Sarajevu Vinku Božiću, zamjeniku direktora KPZ u Bihaću Vinku Paviću, direktoru KPZ u Tuzli Muzaferu Kariću i njegovom zamjeniku Ljubiši Vareškiću.
 
           
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12 sati.
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE