110. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.07.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 109. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 29.6.2017. godine i Zapisnika 77. hitne sjednice, održane 5.7.2017. godine, telefonskim putem  
2. Nacrt zakona o šumama 
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu Zakona o radu 
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje izvornog tumačenja Zakona o radu, koju je podnio gosp. Arnel Muminović 
5. Prijedlog odluke o proglašenju 11. jula 2017. godine Danom žalosti 
6. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o vrsti i performansama automata na sistemu automata za igre na sreću 
7. Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2017. godinu 
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija   
9. Prijedlozi akata za provođenje procedure izbora i imenovanja članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
a) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
b) Prijedlog zaključka o pokretanju procedure izbora i imenovanja članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
10. Prijedlozi akata za raspisivanje javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Odbora državne službe za žalbe 
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa/natječaja za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe  
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe 
c) Prijedlog teksta javnog konkursa/natječaja za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe 
11. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine 
12. Izvještaj o poslovanju privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka 
13. Izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu šteta za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka 
14. Prijedlog izjašnjenja po Zahtjevu Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, broj: Ž-SA-05-2, 5 i 7/17: P-/16 od 11.4.2017. godine  
15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje za unutrašnju preraspodjelu sredstava u Finansijskom planu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu 
16. Informacija o aktivnostima koje je neophodno poduzeti u cilju prestanka rada Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
17. Informacija o nemogućnosti realizacije Zaključka V. broj: 866/2017 od 15.6.2017. godine  
18. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa Zahtjevom Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka 
19. Informacija o usklađivanju Plana poslovanja Bosansko-Hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
20. Informacija o stanju u oblasti turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine iz 2014. godine, s Prijedlogom zaključka 
21. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1061/2015 od 27.8.2015. godine, s Prijedlogom zaključka (neriješeni zahtjevi po modelu ruralnog razvoja-kapitalna ulaganja i investicije iz 2012. godine) 
22. Informacija o Obavještenju Federalnog pravobranilaštva o Rješenju Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu, broj: 065-0-DN-17-032 424 od 20.3.2017. godine kojim se odbija zahtjev predlagača za uknjižbu po Rješenju o davanju naloga za upis prava vlasništva na zemljištu bivše kasarne „Safet Hadžić“ u korist Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
23. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – juni 2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
24. Prijedlog akcionog plana za implementaciju SBA principa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2017.-2018. godina, s Prijedlogom zaključka 
25. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija za prijem deset volontera 
26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos zaposlenika u Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje  
27. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru J.P. „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora preduzeća 
28. Prijedlog rješenja o produženju imenovanja direktora i zamjenika direktora kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine  
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE